UOHS S596/2012
Rozhodnutí: S596/2012/KS-20821/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Soletanche Freyssinet SA, a ENVINET a.s.
Účastníci ENVINET a.s. Soletanche Freyssinet SA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 90 KBČ. j.: ÚOHS-S596/2012/KS-20821/2012/840/DVá

Brno 7. 11. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S596/2012/KS, zahájeném dne 18. 10. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Soletanche Freyssinet SA, se sídlem Francie, Rueil Malmaison, 133 Boulevard National, zastoupeného JUDr. Lucií Bányaiovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Soletanche Freyssinet SA, se sídlem Francie, Rueil Malmaison, 133 Boulevard National, a ENVINET a.s., se sídlem Třebíč, Modřínová 1094, IČ: 25506331, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 3. 10. 2012 mezi společností Soletanche Freyssinet SA, jako kupujícím, a Ing. Františkem Vágnerem, bytem Třebíč, Javorová 1018, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Soletanche Freyssinet SA nabýt akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti ENVINET a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku společnost Soletanche Freyssinet SA, se sídlem Francie, Rueil Malmaison, 133 Boulevard National, (dále jen Soletanche Freyssinet ), má nabýt akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti ENVINET a.s., se sídlem Třebíč, Modřínová 1094, IČ: 25506331 (dále jen ENVINET ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Soletanche Freyssinet je holdingová společnost, která prostřednictvím svých dceřiných společností působí celosvětově zejména v oblasti stavebnictví, kde se zabývá výstavbou, opravami a údržbou staveb, technologií pro zpevňování povrchu a základů staveb, dodávkami zpevňujících struktur pro tunely a mosty a specializovanými stavebně inženýrskými pracemi. Společnost Soletanche Freyssinet je činná rovněž v oblasti jaderného inženýrství a projektového managementu, kde poskytuje komplexní služby týkající se jaderných zařízení (tj. výstavba, provoz, údržba, dekontaminace, demontáž staveb a zpracování odpadu). Společnost Soletanche Freyssinet je součástí podnikatelské skupiny v čele se společností VINCI S.A. (dále též skupina VINCI ), která rovněž působí v oblasti stavebnictví, provozování veřejně prospěšných staveb (jako jsou silnice, železnice, letiště, stadiony a parkoviště), správy a údržby budov a technologií pro rozvod elektrické energie. V České republice působí společnost Soletanche Freyssinet, resp. skupina VINCI, ve výše uvedených oblastech mj. prostřednictvím společností Průmstav, a.s., Soletanche Česká republika s.r.o., VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS, S.A., VINCI STAVBY, organizační složka, VINCI Facilities, s.r.o., EUROVIA CS, a.s., KASTT, spol. s r.o. nebo ELEKTROTRANS a.s.
3. Společnost ENVINET působí v České republice zejména v oblasti vývoje, výroby, montáže a servisu radiometrických a dozimetrických systémů a přístrojů používaných pro měření a vyhodnocování fyzikálně chemických a technologických parametrů, ionizujícího záření a radioaktivních odpadů a poskytování souvisejících služeb pro účely radiační ochrany v oblasti jaderné energetiky, energetiky, průmyslu, zdravotnictví nebo životního prostředí. Společnost ENVINET se rovněž zabývá komplexními dodávkami laboratorních systémů a systémů průmyslové automatizace, poskytováním servisní podpory a údržby těchto systémů, a dále vývojem software a informačních systémů pro jadernou energetiku, průmysl a laboratoře.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Lucie Bányaiová, Ph.D., advokátka AK Bányaiová Vožehová, s.r.o. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy