UOHS S595/2012
Rozhodnutí: S595/2012/KS-20824/2012/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů M. K., a společnosti EHRMANN Stříbro, s.r.o. (oblast výkupu syrového mléka, výroby mléčných produktů a velkoobchodu s nimi)
Účastníci M. K. EHRMANN Stříbro, s.r.o. ALIMPEX FOOD a.s. Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 59 KBČ. j.: ÚOHS-S595/2012/KS-20824/2012/840/MWi

Brno 6. 11. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S595/2012/KS, zahájeném dne 18. 10. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, pana M. K., na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů M. K., a společnosti EHRMANN Stříbro, s.r.o., se sídlem Stříbro, Revoluční 845, IČ: 26472066, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 2. 10. 2012 mezi společností ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Praha 9-Kyje, Českobrodská 1174, IČ: 47115807, a panem M. K., jako kupujícími, a společností Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, se sídlem Spolková republika Německo, Oberschönegg, Hauptstrasse 19, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má pan M. K. získat přímo 50% obchodní podíl a nepřímo, prostřednictvím jím výlučně kontrolované společnosti ALIMPEX FOOD a.s., 49% obchodní podíl na společnosti EHRMANN Stříbro, s.r.o., a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má pan M. K. nabýt přímo či nepřímo 99% obchodní podíl ve společnosti EHRMANN Stříbro, s.r.o., se sídlem Stříbro, Revoluční 845, IČ: 26472066 (dále jen EHRMANN ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
2. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel, pan M. K., je fyzickou osobou nepodnikatelem, který kontroluje v době podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů několik soutěžitelů, předmětná transakce naplňuje znaky spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona, podle něhož se za spojení soutěžitelů považuje nabytí možnosti kontrolovat jiného soutěžitele ze strany jednoho nebo více podnikatelů, nebo jedné nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele.
3. Protože uvedené spojení soutěžitelů splňuje i druhé notifikační kritérium, neboť obraty spojujících se soutěžitelů překračují prahové hodnoty stanovené v § 13 zákona, podléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Pan M. K. působí v České republice prostřednictvím jím přímo či nepřímo kontrolovaných společností (např. ALIMPEX FOOD a.s., ALIMPEX GASTRO spol. s r.o., PML Protein.Mléko.Laktóza, a.s., Lounská mlékárna s.r.o.) zejména v oblasti výkupu syrového mléka, výroby mléčných produktů a velkoobchodu s nimi, když na český trh dodává například výrobky pod značkou Milkin, Dr. Halíř, Krajanka, Jovomix.
5. Společnost EHRMANN, která je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována společností Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, působí zejména v oblasti výkupu syrového kravského mléka, výroby a prodeje mléčných produktů, a to převážně na území České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
Vážený pan
Ing. Karel Bejsta
ALIMPEX FOOD a.s.
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9-Kyje

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 9. 11. 2012