UOHS S59/2007
Rozhodnutí: S 59/07-5600/07/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Scholz Holding GmbH, Rakouská republika, FIREMET s.r.o. a KOVOŠROT GROUP, s.r.o.
Účastníci FIREMET s.r.o., Praha 1 KOVOŠROT GROUP, s.r.o. Scholz Holding GMBh, Rakouská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 15. 3. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 117 KB

S 59/07-5600/07/610 V Brně dne 15. března 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 59/07, zahájeném dne 13. února 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Scholz Holding GmbH, se sídlem se sídlem Rotenturmstraße 13, Vídeň, Rakouská republika, a FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, IČ: 273 78 161, ve správním řízení zastoupené Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Vodičkova 37, Praha 1, na základě plných mocí z 19. prosince 2006, resp. 5. října 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Scholz Holding GmbH, se sídlem se sídlem Rotenturmstraße 13, Vídeň, Rakouská republika, a FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, IČ: 273 78 161, na straně jedné, a KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové město, IČ: 273 93 666, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti KOVOŠROT GROUP, s.r.o., uzavřené dne 24. ledna 2007 mezi panem Ing. Miroslavem Rychnou, bytem Letní 94/4, Praha 10-Nedvězí, r.č.: 540311/2858, jako převodcem, a společností Scholz Holding GmbH, se sídlem Rotenturmstraße 13, Vídeň, Rakouská republika, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku společnost Scholz Holding GmbH, se sídlem se sídlem Rotenturmstraße 13, Vídeň, Rakouská republika, získá 50% obchodní podíl na společnosti KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové město, IČ: 273 93 666, a tím i možnost společně se společností FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, IČ: 273 78 161, vykonávat přímou společnou kontrolu nad společností KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové město, IČ: 273 93 666, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a odbobného zahraničního registru a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/2007 ze dne 28. února 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v souvislosti se Smlouvou o převodu obchodního podílu na společnosti KOVOŠROT GROUP, s.r.o., kterou dne 24. ledna 2007 uzavřel pan Ing. Miroslav Rychna, bytem Letní 94/4, Praha 10-Nedvězí, r.č.: 540311/2858, jako převodce, se společností Scholz Holding GmbH, se sídlem Rotenturmstraße 13, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Scholz GmbH"), jako nabyvatelem, v jejímž důsledku společnost Scholz GmbH má nabýt 50% obchodní podíl na společnosti KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové město, IČ: 273 93 666 (dále jen "Kovošrot Group"), a tím i získat možnost se společností FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, IČ: 273 78 161 (dále jen "Firemet"), která již v době posuzování spojení soutěžitelů drží zbývající 50% podíl na Kovošrot Group, vykonávat přímou společnou kontrolu nad touto společností. Předmětná transakce tedy naplňuje znaky spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 5 zákona.
Dle § 12 odst. 5 zákona spojením podle § 12 odst. 3 zákona je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, přičemž za spojení dle § 12 odst. 3 se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Scholz GmbH je holdingovou společností, jejíž předmětem podnikání je nabývání, držení, správa a prodej podílů na jiných společnostech.
Společnost Firemet je společností, jejíž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a služby v oblasti administrativní správy a slůužby organizačně hospodářské povahy.
Společnosti Scholz GmbH a Firemet jsou již před uskutečněním předmětného navrhovaného spojení součástí jedné podnikatelské skupiny, jejich mateřskou společností je společnost Scholz AG, se sídlem Am Bahnhof, Essingen, Spolková republika Německo (dále jen "Scholz AG"). S ohledem na tuto skutečnost lze rovněž konstatovat, že společnost Kovošrot Group bude po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů kontotrolována společností Scholz AG nepřímo výlučně.
Podnikatelská skupina, v jejímž čele stojí společnost Scholz AG působí zejména v oblasti obchodu a zpracování litinového, železného a ocelového odpadu a šrotu a odpadu a šrotu z neželezných kovů. Společnosti skupiny Scholz se rovněž zabývají činnostmi v oblasti sběrového papíru, hutnictvím a kovovýrobou. V České republice náleží do skupiny Scholz následující společnosti:
Scholz Trading, spol. s r.o., se sídlem Eliášova 21, Praha 6, IČ: 60717637, působící v oblasti nakládání s odpady,
POLDI Hütte s.r.o., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 25649787 (dále jen "Poldi"), která je činná v oblasti vývoje a výroby oceli a jí podobných slitin, tepelného zpracování oceli, zužitkování, zpracování a úpravy odpadů a vedlejších produktů vznikajících při výrobě, úpravě a dodávkách šrotu a v oblasti nakládání s odpady.
HEAT TREATMENT BOHEMIA s.r.o., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 25000811, zabývající se podnikáním v oblasti nakládání s odpady, povrchových úprav a svařování kovů a dalších materiálů a zprostředkování obchodu a služeb,
SCH Stahl Trade, s.r.o., se sídlem Na Výtoni 9, Praha 2, IČ: 60932244, působící především v oblasti nakládání s odpady,
KOVOŠROT Děčín, a.s., se sídlem Papírnická 604/3, Děčín, IČ: 47782978, která se zabývá podnikáním v oblasti nakládání s odpady, včetně nebezpečných, nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv, provozování čerpacích stanic pohonných hmot, provozování silniční motorové dopravy nákladní, zasilatelství apod.,
Poldi Services s.r.o., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 273 85 302, jež je činná v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
Scholz-Edelstahl s.r.o., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 275 83 775, působící ve výrobě a hutním zpracování železa a oceli a zprostředkování obchodu a služeb,
POLDI TRADE a.s., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 273 79 400, jež je činná v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
Severočeské sběrné suroviny a.s., se sídlem Švermova 117, Liberec, IČ: 49902598, jejímž předmětem podnikání je nakládání s odpady, včetně nebezpečných, zprostředkovatelská činnost a silniční motorová doprava nákladní,
NOVOSCHROTT, spol. s r.o., se sídlem Mlýnská 30, Karlovy Vary, IČ: 49789830, která podniká zejména v oblasti nakládání s odpady a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu,
ESOKOVOŠROT s.r.o., se sídlem Milheimova 2719, Pardubice, IČ: 64826333, která je činná v oblasti nakládání s odpady, provozování silniční motorové dopravy nákladní, jakož i oblasti zprostředkování v obchodě, strojírenství, stavebnictví, zemědělství a potravinářství,
KD METALL s.r.o., se sídlem Hradecká 535, Jaroměř, okres Náchod, IČ: 47471697, působící v oblasti nakládání s odpady,
Chebský Kovošrot, spol. s r.o., se sídlem Tichá 134/10, Podhrad, Cheb, IČ: 25221060, podnikající v oblasti nakládání s odpady a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu,
" L I G N A Rumburk, spol. s r.o. ", se sídlem 9. května 991, Rumburk, IČ: 61328766, zabývající se rovněž podnikáním v oblasti nakládání s odpady, zprostředkovatelskou činností, ale i zemědělskou rostlinnou a živočišnou výrobou, a
TELMONT-služby, spol. s r.o., se sídlem Papírnická 604/3, Pardubice, IČ: 62742001, zabývající se obchodní činností.
Mimo shora uvedené subjekty se společnost Scholz AG dále podílí na společnosti DEMONTA Trade a.s., se sídlem Železná 16, č.p. 492, Brno, IČ: 63494671, jejímž předmětem podnikání je především nakládání s odpady, včetně nebezpečných, a jejím prostřednictvím pak na společnostech KOVOHUTĚ ČELÁKOVICE, a.s., se sídlem Křižíkova ul. č.p. 270, Čelákovice, okres Praha-východ, IČ: 46357033, Kovohutě Mníšek a.s., se sídlem Mníšek pod Brdy, čp. 900, okres Praha-západ, IČ: 45148112, a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 100, Třinec-Staré město, IČ: 18050646, které se zabývají hutní výrobou.
Společnost Kovošrot Group je česká společnost s ručením omezeným, jejíž předmětem podnikání je velkoobchod, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a zprostředkování obchodu a služeb. V současnosti jediná činnost společnosti Kovošrot Group se soustředí na vykonávání kontroly nad společností KOVOŠROT PRAHA, a.s., se sídlem Ke Kablu 289, Dolní Měcholupy, Praha 10, IČ: 45805962 (dále jen "Kovošrot Praha "), která představuje významného českého obchodníka s kovovým odpadem a jeho zpracovatele, v menší míře se zabývá i výkupem sběrového papíru. Svou sítí výkupních skladů a zpracovatelských provozů pokrývá území Hlavního města Praha, Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Královéhradeckého kraje.
Společnost Kovošrot Praha v České republice kontroluje následující společnosti:
Kovošrot Kladno a.s., se sídlem Libušina č.p. 232, Kladno-Dubí, IČ: 60193620, která působí především v oblasti nakládání s odpady, kovoobrábění a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací,
KOVOŠROT Hradec Králové, s.r.o., se sídlem Vážní čp. 857, Hradec Králové, IČ: 63220440, zabývající se rovněž zejména podnikáním v oblasti nakládání s odpady a nebezpečnými odpady, poradenstvím v oblasti nakládání s odpady, zprostředkováním obchodní činnosti a služeb apod.,
SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s., se sídlem Travná č.p. 1239, Praha 9, IČ: 60193859, působící především v oblasti nakládání s odpady a v oblasti sběru, výkupu, třídění, úpravy, zpracování a prodeje druhotných surovin,
Sběrné suroviny, a.s., se sídlem Pražská 493, České Budějovice, IČ: 60827718, která je činná zejména v oblasti nakládání s odpady, včetně nebezpečných, výroby, instalace a oprav elektrických strojů a přístrojů a silniční dopravy,
AUTORECYKLING a.s., se sídlem Ke Kablu č.p. 289, Dolní Měcholupy, Praha 10, zabývající se obchodní činností,
Uhelné sklady HK a.s., se sídlem Vážní čp. 857, Hradec Králové, IČ: 47452404, která se zabývá nákupem, prodejem a skladováním paliv a maziv, provozováním drážní dopravy a silniční motorové dopravy nákladní, výrobou dřevěných výrobků a palivového dřeva apod.,
RECYCLING CB s.r.o., se sídlem Pražská 493, České Budějovice, IČ: 25160281, působící v oblasti nakládání s odpady, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje a v zprostředkovatelské činnosti.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Spojující se soutěžitelé se zabývají výkupem, zpracováním a prodejem druhotných surovin. Zejména pak spojující se soutěžitelé obchodují s následujícími druhotnými surovinami:
litinový, železný a ocelový odpad a železný šrot (dále jen "ŽŠ"), tj. neupravené druhy materiálů vymezených ČSN 42 0030, které se nakupují od obyvatelstva, podnikatelů, zemědělců, průmyslových podniků aj.,
odpady a šrot z neželezných kovů (dále jen "NK"), jedná se o všechny druhy materiálů vymezené ČSN 42 1331,
sběrový papír, tj. časopisy, noviny, kartóny, obalový materiál apod. (dále jen "SP"), který je dodáván k dalšímu využití (recyklace).
Výkup ŽŠ zahrnuje shromažďování, třídění a zpracování, tzn. řezání, stříhání, lisování apod. Upravený ŽŠ je dodáván hutím, slévárnám a ocelárnám k dalšímu použití pro výrobu železa a oceli. ŽŠ je do výkupen dodáván přímo producenty ŽŠ nebo jej výkupci sami odvážejí. Z hlediska přepravních nákladů lze vymezit území v okruhu cca 30-70 km od obchodního místa, ze kterého je hospodárné toto zboží dopravovat (podíl dopravních nákladů na výkupní ceně klesá se zvětšujícím se objemem přepraveného ŽŠ). Výkup probíhá obdobně jako u SP, tzn. že jsou zde soutěžitelé zabývající se pouze výkupem, ale také soutěžitelé, kteří jsou schopni zpracovat a prodat vykoupený ŽŠ konečným zpracovatelům.
Při prodeji ŽŠ se opět jedná o obdobný systém jako u prodeje SP, kdy hutě a slévárny požadují dodávky určité hmotnosti a složení. Doprava do výrobních podniků probíhá většinou prostřednictvím železniční dopravy.
Výkup NK představuje výkup odpadu a šrotu z neželezných kovů, tj. mědi, hliníku, mosazi, olova apod. Vykoupené neželezné kovy jsou rovněž ve výkupnách zpracovávány a poté jsou opět dodávány primárním výrobcům k dalšímu využití. Výkup NK (doprava probíhá stejným způsobem jako výkup ŽŠ) a prodej NK výrobním podnikům je uskutečňován většinou kamionovou dopravou. Při výkupu NK se v porovnání s výkupem ŽŠ výrazněji uplatňuje výkup od obyvatelstva. Ze strany výrobců je zájem i o menší množství, bez omezování minimálním objemem.
ŽŠ a NK jsou po zpracování prodávány velkým, zpravidla nadnárodním společnostem provozujícím hutě, slévárny a obdobné provozy. Cena je určována celosvětovou nabídkou a poptávkou po tomto zboží a komoditními burzami, na kterých se toto zboží obchoduje. S ohledem na velká množství prodávaného upraveného ŽŠ a NK přitom přepravní náklady nehrají tak významnou roli, jako při výkupu.
Výkup SP zahrnuje především výkup časopisů, novin, kartónů, obalů apod. Vykoupený SP je ve výkupnách tříděn, může být dále lisován na lisovacích linkách a balen do balíků o určité hmotnosti. Vzhledem k nízké výkupní ceně SP soutěžitelé zabývající se výkupem SP většinou neprovádějí svoz sběrového papíru (dopravní náklady by převýšily výkupní cenu SP). Z tohoto důvodu je SP dovážen producenty přímo do výkupen. Dle technického vybavení výkupen probíhá buď pouze výkup, příp. i třídění SP, a jeho prodej dalšímu soutěžiteli, který má technologii pro zpracování vykoupeného SP, nebo SP vykoupí soutěžitel, který jej také zpracuje (třídění, lisování, balíkování ap.). Zpracovaný SP je prodáván k dalšímu využití v papírenském průmyslu.
Na základě všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že existují samostatné, navzájem nezastupitelné trhy služeb spočívajících ve výkupu jednotlivých druhů druhotných surovin a samostatné trhy jednotlivých druhotných surovin, určených pro konečné zpracovatele (hutě, ocelárny, slévárny). Z tohoto důvodu Úřad v tomto případě spojení soutěžitelů vymezil z hlediska výrobkového jako relevantní trhy:
trh služeb spočívajících ve výkupu ŽŠ,
trh služeb spočívajících ve výkupu NK,
trh služeb spočívajících ve výkupu SP,
trh služeb spočívajících v prodeji ŽŠ,
trh služeb spočívajících v prodeji NK a
trh služeb spočívajících v prodeji SP.
Pokud jde o vymezení relevantních trhů z hlediska geografického, Úřad dospěl k závěru, že relevantní trhy spočívající ve výkupu SP, ŽŠ a NK jsou vymezeny územím jednotlivých krajů, na nichž působí společnost Kovošrot Praha, tj. územím hlavního města Praha, územím Středočeského kraje, územím Jihočeského kraje a územím Královéhradeckého kraje. Relevantní trhy spočívající v prodeji SP, ŽŠ a NK jsou pak z hlediska geografického vymezeny minimální územím celé České republiky, z hlediska jejich charakteristiky je možné je vymezit i celým územím Evropské Unie. Nicméně pro účely tohoto rozhodnutí ponechá Úřad otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického pro trhy spočívající v prodeji ZŠ, NK a SP otevřenou.
Spojující se soutěžitelé jsou aktivní především na relevantních trzích spočívajících ve výkupu a prodeji ŽŠ a NK, méně pak na relevantních trzích spočívajících ve výkupu a prodeji SP. Vzhledem k geograficky omezené povaze relevantních trhů spočívajících ve výkupu ŽŠ, NK a SP se Úřad zaměřil na území, na nichž působí jak společnost Kovošrot Praha, tak i skupina společností kontrolované Scholz AG. Takovými územími jsou území Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje.
Pokud jde o výkup ŽŠ, ročně je této druhotné suroviny v České republice vykoupeno přibližně 2.780.600 tun, přičemž podíl spojujících se soutěžitelů na tomto objemu je nižší než ...(obchodní tajemství)... %. Hlavními konkurenty jsou společnosti TSR Czech Republik s.r.o., DEMONTA Trade, a.s., TROJEK, s.r.o., STEELTRADE, s.r.o. a PARTR spol. s r.o. Na relevantním trhu spočívajícím ve výkupu ŽŠ na území Středočeského kraje, jehož celková velikost je 510.000 tun byl v roce 2005 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů ...(obchodní tajemství)... %, přičemž nejvýznamnějšími konkurenty jsou společnosti METAL ŠROT a SUNEX, spol. s r.o., jejichž podíl převyšuje hranici ...(obchodní tajemství)... %. Celková velikost shora uvedeného výrobkového relevantního trhu na území Královéhradeckého kraje se pohybuje okolo 225.000 tun ŽŠ, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činí cca ...(obchodní tajemství)... %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou společnosti TSR Czech Republik s.r.o., Petr Lamich-Lama a Kovošrot Jarý, s.r.o, které dosahují podílů významně převyšujících ...(obchodní tajemství)... %.
Neželezných kovů se v celé České republice ročně vykoupí přibližně 165.000 tun, přičemž společný podíl spojujících se soutěžitelů je nižší než ...(obchodní tajemství)... %. Na relevantním trhu spočívajícím ve výkupu NK na území Středočeského kraje, jehož celková velikost je 21.000 tun byl v roce 2005 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů cca ...(obchodní tajemství)... %, přičemž nejvýznamnějšími konkurenty jsou společnosti České sběrné suroviny, a.s., TSR Czech Republik s.r.o., ALBA, spol. s r.o., PARTR spol. s r.o. a MIKO TRADE s.r.o. Celková velikost shora uvedeného výrobkového relevantního trhu na území Královéhradeckého kraje se pohybuje okolo 15.500 tun NK, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činí cca ...(obchodní tajemství)... %. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou společnosti TSR Czech Republik s.r.o., HOPR GROUP, a.s., PARTR spol. s r.o., SAKER spol. s r.o. a MIKO TRADE s.r.o.
Výkupem SP na území Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje se spojující se soutěžitelé prakticky nezabývají, jejich společné tržní podíly na takových relevantních trzích nepřekročí hranici ...(obchodní tajemství)... %.
Na trzích služeb spočívajících v prodeji ŽŠ, NK i SP působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich společný tržní podíl nepřevyšuje hranici ...(obchodní tajemství)... %, a to při jakémkoliv v úvahu přicházejícím geografickém vymezení.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, jejich činnosti se, jak již bylo shora uvedeno, vzájemně překrývají, avšak ani po realizaci posuzovaného spojení významně nepřesáhne tržní podíl spojením vzniklého subjektu na žádném z vymezených relevantních trhů hranice ...(obchodní tajemství)... %. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že předmětným spojením nedochází k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, neboť nad společností Kovošrot Group dochází pouze ke změně kvality kontroly ze společné na nepřímou výlučnou kontrolu vykonávanou společností Scholz AG.
Kromě horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů má posuzované spojení soutěžitelů i vertikální charakter, neboť společnost Scholz AG kontroluje společnost Poldi Hütte, jejímž hlavním předmětem podnikání je hutní výroba a kovovýroba. Společnost Poldi Hütte tedy náleží mezi odběratele ŽŠ a NK vykoupeného spojujícími se soutěžiteli. Avšak s ohledem na rozsah zpracovávaných druhotných surovin společností Poldi Hütte a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost Poldi Hütte se zabývá výrobou ušlechtilé oceli, u které je možnost využití ŽŠ značně omezena, nelze předmětnou vertikální integraci považovat za zásadní konkurenční výhodu oproti jiným, na vymezených relevantních trzích činným, soutěžitelům.
Na základě zhodnocení shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nedojde na žádném z relevantních trhů nebo v oblastech navazujících či úzce souvisejících ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Pravda, advokát
AK bnt-pravda, noack & partner, v.o.s.
Vodičkova 37/707
110 00 Praha 1