UOHS S577/2013
Rozhodnutí: S577/2013/KS-19682/2013/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů České Energetické Centrum a. s. / BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
Účastníci BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. České Energetické Centrum a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 237 KBČ. j.: ÚOHS-S577/2013/KS-19682/2013 /840/MWi

11. 10. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S577/2013/KS, zahájeném dne 23. 9. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, zastoupeného JUDr. Martinem Švédou, advokátem, se sídlem Praha 1, Platnéřská 2, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji podniku, jež má být uzavřena mezi společnostmi České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Václavské nám. 772/2, IČ: 28245245, jako prodávajícím, a BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. nabýt podnik společnosti České Energetické Centrum a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, IČ: 27386732 (dále jen BOHEMIA ENERGY ), nabýt podnik společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Václavské nám. 772/2, IČ: 28245245 (dále jen podnik ČEC ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost BOHEMIA ENERGY působí na území České republiky převážně v oblasti dodávek elektrické energie a zemního plynu malým a středním podnikům a domácnostem. Obchodní podíly společnosti BOHEMIA ENERGY jsou drženy ze strany společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, IČ: 25613031, [1] a dvou fyzických osob. [2] Společnost BOHEMIA ENERGY dále působí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností, a to společnosti Krakovská Investment s.r.o., jež se zabývá převážně pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a MR Bohemia s.r.o., jež však za uplynulé období negenerovala žádný obrat.
3. Nabývaný podnik ČEC je činný na území České republiky zejména v oblasti dodávek elektrické energie a zemního plynu domácnostem a maloodběratelům a v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeObdrží
JUDr. Martin Švéda, advokát
Platnéřská 2
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 14. 10. 2013

[1] Jedná se o obchodní podíl ve výši 39 %.
[2] Fyzické osoby drží obchodní podíly ve výši 40 % a 21 %.