UOHS S577/2012
Rozhodnutí: S577/2012/KS-20576/2012/840/LBř Instance I.
Věc povolení výjimky ze zákazu uskutečňovat spojení soutěžitelů Aitor one a.s. a GEHE Pharma Praha, spol. s r. o.
Účastníci Aitor one a.s. GEHE Pharma Praha, spol. s r. o.
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb.-zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 17. 7. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 140 KB

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Brno dne:

ÚOHS-S577/2012/KS-20576/2012/840/LBř
Mgr. Břínek
1. 11. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S577/2012/KS, zahájeném dne 8. 10. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Aitor one a.s., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Moravská 1687/34, IČ: 24176788, zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na základě plné moci, na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

USNESENÍ:
Správní řízení sp. zn. S577/2012/KS zahájené dne 8. 10. 2012 ve věci návrhu účastníka řízení, společnosti Aitor one a.s., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Moravská 1687/34, IČ: 24176788, na povolení výjimky ze zákazu uskutečňovat spojení podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, soutěžitelů Aitor one a.s. a GEHE Pharma Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 344/23, IČ: 14888742, o jehož povolení bylo vedeno správní řízení sp. zn. S559/2012/KS, který byl podán podle § 18 odst. 3 téhož zákona, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ZASTAVUJE.

Odůvodnění
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájil dne 25. 9. 2012 na návrh společnosti Aitor one a.s., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Moravská 1687/34, IČ: 24176788 (dále jen AITOR nebo Navrhovatel ), správní řízení sp. zn. S559/2012/KS ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů AITOR a GEHE Pharma Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 344/23, IČ: 14888742 (dále jen GEHE ), ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
2. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít tak, že společnost AITOR má nabýt na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 13. 8. 2012 mezi společností Admenta Deutschland GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Neckartalstrae 155, jako prodávajícím, a společností AITOR, jako kupujícím, 100% obchodní podíl ve společnosti GEHE, čímž má získat ve smyslu § 12 odst. 3 zákona možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
3. Dne 8. 10. 2012 bylo na základě návrhu společnosti AITOR, podaného podle § 18 odst. 3 zákona, zahájeno správní řízení sp. zn. S577/2012/KS ve věci návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování výše uvedeného spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení tohoto spojení soutěžitelů a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje (viz § 18 odst. 1 zákona).
4. Spojujícím se soutěžitelům nebo třetím osobám hrozící závažná škoda nebo jiná závažná újma, jejíž existence a prokázání je hmotněprávní podmínkou povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení (viz § 18 odst. 3 zákona), spočívá podle Navrhovatele zejména v tom, že dochází k odchodu členů z virtuálního řetězce lékáren, který je zaštiťován společností GEHE [1] , a z toho plynoucímu celkovému poklesu odběrů od nezávislých provozovatelů lékáren, a tím výraznému poklesu tržeb společnosti GEHE.
5. Dne 26. 10. 2012 vydal Úřad rozhodnutí č.j. ÚOHS-S559/2012/KS-20170/2012/840/RPl (dále jen Rozhodnutí ), kterým povolil spojení soutěžitelů AITOR a GEHE, k němuž se vztahuje výjimka ze zákazu uskutečňování spojení, o kterou Navrhovatel požádal a o které je vedeno toto správní řízení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 10. 2012.
6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), správní orgán zastaví usnesením řízení o žádosti, jestliže se žádost se stala zjevně bezpředmětnou.
7. Za řízení o žádosti se považují taková řízení, která se zahajují na základě žádosti nebo jiného návrhu (viz § 44 odst. 1 správního řádu). Tímto řízením o žádosti je tedy i správní řízení o návrhu podle § 18 odst. 3 zákona na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení.
8. Žádost (či návrh) se stane zjevně bezpředmětnou , pokud v průběhu řízení o žádosti dojde k takové změně skutkových nebo právních okolností, že žádost, která v době jejího podání nebyla bezpředmětná, se bezpředmětnou stane. [2] Bezpředmětnost je přitom nutno vnímat jako stav, kdy jakýmkoli rozhodnutím o žádosti, ať už kladným nebo záporným, nedojde k žádné změně v právním postavení žalobkyně (v případě správní řízení sp. zn. S577/2012/KS navrhovatele) . [3]
9. Důvod pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu je dán tehdy, pokud v průběhu řízení o žádosti dojde k takové změně okolností, že rozhodnutí správního orgánu o žádosti již nebude mít pro žadatele význam. [4]
10. Poté, kdy Rozhodnutí, kterým bylo povoleno spojení soutěžitelů AITOR a GEHE, nabylo právní moci, již Navrhovatel může činit ve vztahu ke společnosti GEHE opatření, která jsou uskutečňováním spojení soutěžitelů AITOR a GEHE. Povolením navrhované výjimky ze zákazu uskutečňování předmětného spojení soutěžitelů (tedy povolením opatření, které by byly uskutečňováním tohoto spojení soutěžitelů), by se nic nezměnilo na právním postavení Navrhovatele a rozhodnutí Úřadu o povolení této výjimky tak pro Navrhovatele pozbylo významu. Správní řízení sp. zn. S577/2012/KS ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování se tak stalo bezpředmětným. Z uvedeného důvodu Úřad toto správní řízení svým usnesením zastavuje.
POUČENÍ

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

PM: 17. 11. 2012


Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6
602 00 Brno

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] V důsledku předmětného spojení nabývaná společnost GEHE působí v České republice na trhu velkoobchodní distribuce léčiv, když poskytuje služby nezávislým provozovatelům lékáren a zaštiťuje činnost virtuálního řetězce lékáren Valunio.
[2] Viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 62/2009.
[3] Viz poznámka pod čarou č. 2.
[4] Viz poznámka pod čarou č. 2.