UOHS S576/2012
Rozhodnutí: S576/2012/KS-20816/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Micron Technology, Inc., a Elpida Memory, Inc.
Účastníci Elpida Memory, Inc. Micron Technology, Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 130 KBČ. j.: ÚOHS-S576/2012/KS-20816/2012/840/DVá

7. 11. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S576/2012/KS, zahájeném dne 8. 10. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Micron Technology, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Idaho, Boise, 8000 S. Federal Way, zastoupeného Mgr. Tomášem Fialou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Italská 27, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Micron Technology, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Idaho, Boise, 8000 S. Federal Way, na straně jedné, a Elpida Memory, Inc., se sídlem Japonské císařství, Tokio, Chuo ku, 2-1, Yaesu 2-chome, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o podpoře pro společnosti v reorganizaci , uzavřené dne 2. 7. 2012 mezi společností Micron Technology, Inc., jako kupujícím, a správci společnosti Elpida Memory, Inc., v reorganizaci, jimiž jsou pan Nobuaku Kobayashi a pan Yukio Sakamoto, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Micron Technology, Inc. nabýt akcie představující 100 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Elpida Memory, Inc., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE.
Odůvodnění
1. Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2012 ze dne 17. 10. 2012. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek ani později Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o podpoře pro společnosti v reorganizaci , jež byla uzavřena dne 2. 7. 2012 mezi společností Micron Technology, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Idaho, Boise, 8000 S. Federal Way (dále též Micron ), jako kupujícím , a správci společnosti Elpida Memory, Inc., se sídlem Japonské císařství, Tokio, Chuo ku, 2-1, Yaesu 2-chome, v reorganizaci (dále též Elpida ), jimiž jsou pan Nobuaku Kobayashi a pan Yukio Sakamoto, jako prodávajícími, a v jejímž důsledku má společnost Micron nabýt akcie představující 100% podíl na hlasovacích právech na společnosti Elpida.
4. V důsledku realizace posuzované transakce má společnost Micron získat možnost výlučně kontrolovat společnost Elpida, přičemž kontrolou se pro účely zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, a to na základě vlastnického práva nebo práva k užívání podniku kontrolovaného soutěžitele, nebo práva či jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Micron je veřejně obchodovatelnou společností, která sama či prostřednictvím svých dceřiných společností působí celosvětově v oblasti výroby a dodávek polovodičových součástek, jako jsou paměti typu DRAM ( Dynamic Random Access Memory ), flash pamětí ( NAND a NOR paměti), paměťových a polovodičových komponentů a systémů využívaných pro výpočetní techniku, spotřební elektroniku, mobilní zařízení a průmyslové systémy (dále též skupina Micron ). V České republice působí skupina Micron prostřednictvím svých dceřiných společností Micron Europe Limited, Micron Technology Puerto Rico, Inc. a Micron Semiconductor Products, Inc., a to jak přímým prodejem odběratelům, tak dodávkami produktů nezávislým distributorům.
7. Společnost Elpida působí celosvětově v oblasti výroby a prodeje paměťových modulů DRAM používaných v řadě elektronických zařízení, jako např. v osobních počítačích, severech, mobilních zařízeních, spotřební elektronice. Společnost Elpida je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů ve správě konkursních správců, jimiž jsou pan Nobuaku Kobayashi a pan Yukio Sakamoto. V České republice působí společnost Elpida přímým prodejem svých produktů nebo prostřednictvím své švýcarské dceřiné společnosti Elpida Memory (Europe) Sarl. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, resp. na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.
10. Z výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak společnost Elpida, tak i skupina Micron, působí v oblasti výroby a dodávek paměťových čipů, k překrytí činností spojujících se soutěžitelů pak dochází pouze v oblasti výroby a dodávek paměťových modulů DRAM .
11. Paměťové čipy/moduly představují zvláštní typ polovodičových součástek, jež jsou používány v různých elektronických zařízeních k uchovávání digitálních informací (kódů a dat), tj. slouží jako primární paměť pro osobní počítače, servery, mobilní telefony, tablety a další elektronická a průmyslová zařízení. Lze rozlišit dvě základní kategorie paměťových modulů, a to volatilní paměť DRAM , která k uchování svého obsahu vyžaduje připojení k napájecímu zdroji, a nevolatilní paměť, tzv. flash paměť, která uchovává obsah i po odpojení napájecího zdroje. [1]
12. Paměťové moduly typu flash je možné dále členit v závislosti na rychlosti čtení či zápisu do paměti, přičemž flash paměť typu NOR umožňuje rychlejší přístup k jejímu obsahu, paměť typu NAND umožňuje oproti NOR rychlejší zápis dat. Použití obou zmíněných typů flash pamětí nicméně závisí do značné míry na designu a parametrech požadovaných výrobcem koncového produktu. Paměťové moduly typu flash jsou tak využívány zejména v televizních přijímačích, DVD přehrávačích a systémech pro automobilový průmysl ( NOR ), nebo MP3 přehrávačích, digitálních kamerách, USB zařízeních nebo paměťových kartách ( NAND ).
13. Jak již bylo výše uvedeno, k překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází pouze v oblasti výroby a dodávek pamětí typu DRAM , Úřad se tak dále situací v oblasti výroby a dodávek flash pamětí nezabýval.
14. Paměti DRAM slouží jako hlavní paměť, jejímž prostřednictvím jsou nahrávány, následně zobrazovány aplikace a data v různých elektronických zařízeních. Oproti výše uvedenému typu ( flash ) jsou DRAM paměti používány pouze v zařízeních, u nichž není nezbytné zachovávat data v paměti i po jejich odpojení od napájecího zdroje. Paměti DRAM jsou používány v řadě produktů, které vyžadují přechodné ukládání dat, jako jsou např. počítačové systémy, servery, tiskárny, kamery, osobní zařízení jako PDA, tzv. chytré telefony ( smartphone ), tablety apod.
15. V průběhu správního řízení se Úřad vzhledem k zaměření spojujících se soutěžitelů zabýval otázkou, zda by relevantní trh z hlediska věcného mohl být vymezen v širším pojetí, které by zahrnovalo výrobu pamětí DRAM jako celku, či naopak v pojetí užším, tj. se zaměřením na možné členění podle parametrů dotčeného produktu, případně podle potřeb jednotlivých odběratelů, resp. jim dodávaného sortimentu paměťových čipů DRAM . Úřad tedy zjišťoval, zda je možné posuzovanou oblast dále členit do užších produktových skupin, např. podle velikosti paměti definované množstvím dat, která mohou být uložena na čipu. Velikost, resp. výkon pamětí závisí na hustotě a velikosti tranzistorů a obvodů instalovaných na čipu, dále též na předpokládané pracovní frekvenci paměti a z ní vyplývající rychlosti zpracování dat či instrukcí. Velikost či výkon pamětí DRAM pak závisí na generaci produkovaných čipů, přičemž obecně platí, že nová generace pamětí je významně výkonnější než generace předcházející.
16. Paměti DRAM je možné členit rovněž podle jejich předpokládaného použití, resp. podle typu konečného výrobku, v němž mají být instalovány. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se zejména o osobní počítače, které představují největší část z celkové poptávky po pamětech DRAM , dále o servery, mobilní telefony, herní a síťová zařízení, periferie pro osobní počítače apod. Ačkoli paměti DRAM plní ve všech koncových produktech stejnou funkci, lze mezi nimi rozlišovat jednotlivé typy z hlediska designu těchto zařízení, podle rozdílných požadavků na mobilitu či výkon koncového zařízení, případně z hlediska odběratele, tj. výrobce koncového zařízení, který hledá vhodné typy komponentů k zajištění jejich funkčnosti při zajištění optimálního poměru cena/výkon příslušného komponentu.
17. Jelikož však všichni významní, tzv. kvalifikovaní, výrobci paměťových čipů DRAM , disponují technologií nezbytnou k výrobě jakéhokoli typu pamětí DRAM a předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici výrobkového relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou.
18. Pokud jde o vymezení geografického relevantního trhu, pod tímto pojmem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží za homogenních podmínek, které jsou současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech, Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda lze relevantní trh vymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
19. V oblasti výroby a dodávek pamětí DRAM by, zejména s ohledem na relativně nízké přepravní náklady, neexistenci administrativních překážek obchodu a přítomnost řady celosvětově působících producentů srovnatelných produktů, mohl být geografický relevantní trh vymezen šířeji, než je území České republiky, např. jako trh celosvětový. Uvedenému nasvědčuje i skutečnost, že oba spojující se soutěžitelé své produkty do České republiky importují, přičemž společnost Elpida dodává na trh paměti DRAM vyrobené v závodech v Japonsku či na Taiwanu, skupina Micron pak má své výrobní závody ve Spojených státech amerických, v Japonsku, Singapuru a na Taiwanu. Rovněž nejvýznamnější odběratelé jsou společnosti náležející do mezinárodně působících podnikatelských skupin. [2] Úřad tak z téhož důvodu jako v případě vymezení výrobkového relevantního trhu ponechal otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou.
20. Ve spojením dotčené oblasti výroby a dodávek pamětí DRAM působí jak skupina Micron, tak nabývaná společnosti Elpida, přičemž tržní podíl skupiny Micron činí celosvětově cca [5-15] %, tržní podíl společnosti Elpida pak dosahuje celosvětově cca [5-15] %. Po realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů tak bude spojením vzniklý subjekt zaujímat postavení odpovídající tržnímu podílu cca [15- 25] %, přičemž obdobné postavení bude zaujímat i v České republice. Jak na celosvětovém trhu, tak na území České republiky bude spojením vniklý subjekt i nadále vystaven konkurenci významných soutěžitelů, jako např. Samsung Electronics Co., Ltd, Hynix Semiconductor Inc. či Nanya Technology Corporation, kdy zejména společnost Samsung Electronics Co., Ltd., zaujímá výrazně významnější postavení, než bude mít spojením vzniklý subjekt.
21. Spojující se soutěžitelé a jejich konkurenti obvykle prodávají své produkty výrobcům originálních zařízení ( Original Equipment Manufacturer-OEM ) na základě výběrových řízení nebo přímého oslovení ze strany odběratele s možností uzavření jak krátkodobých, tak dlouhodobých kontraktů. Jelikož jsou specifikace paměťových čipů DRAM standardizovány, [3] jsou stejné typy pamětí DRAM z hlediska poptávky dostupné od různých dodavatelů. Uvedené, společně s nízkými přepravními náklady, umožňuje odběratelům, obvykle významným nadnárodním společnostem, snadný přechod mezi jednotlivými dodavateli. Rovněž je obvyklé, že OEM producenti odebírají paměťové čipy DRAM od více dodavatelů.
22. V důsledku posuzované transakce dochází ke spojení třetího a čtvrtého nejsilnějšího producenta paměťových čipů DRAM , čímž vznikne druhý nejsilnější dodavatel ve spojením dotčené oblasti. Oba spojující se soutěžitelé však při výrobě paměťových čipů zaměřují na odlišné segmenty, kdy skupina Micron dodává produkty zejména pro servery, síťová nebo samohybná zařízení, společnost Eplida se oproti uvedenému zaměřuje spíše na mobilní zařízení. I nadále však bude spojením vzniklý subjekt vystaven konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž jeden zaujímá obdobné a druhý významně silnější postavení. Na straně poptávky pak působí odběratelé s dostatečnou kupní silou, kteří mají možnost přechodu k alternativnímu dodavateli.
23. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Wünsch s.r.o. Italská 27 120 00 Praha 2

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz rozhodnutí Evropské komise M.5804- Samsung Electronics Co/Samsung Digital Imaging Co .
[2] Nejvýznamnějším odběratelem obou spojujících se soutěžitelů je společnost Hewlett-Packard či její subdodavatelé, objem dodávek těmto odběratelům činí téměř 90 % jimi importované produkce DRAM do České republiky .
[3] Technologické standardy v oblasti elektroniky, mj. operačních pamětí RAM, jsou schvalovány organizací JEDEC-Joint Electron Device Engineering Council ).