UOHS S57/2001
Rozhodnutí: S 57/01-1316/07/620 Instance I.
Věc Spojení podniků-Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim
Účastníci Raffinerie Tirtlemontoise S.A. Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 15. 2. 2007
Související rozhodnutí S057/01 , R030-031/01 , S057/01 , R013-014/01 , S057/01 , R 013,014/01
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


S 57/01-1316/07/620 V Brně dne 29. ledna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po novém projednání věci ve správním řízení č.j. S 57/01, které bylo zahájeno dne 11. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Maximilianstrasse 10, Mannheim, Spolková republika Německo, a společnost Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, Brusel, Belgie, ve správním řízení zastoupené JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění, vydává v souladu s § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Maximilianstrasse 10, Mannheim, Spolková republika Německo, a Saint Louise Sucre S.A., se sídlem Paříž, Francie, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění, na základě smluv o koupi akcií, uzavřených dne 29. června 2001, a to smlouvy o koupi akcií mezi společností Inverparco S.A., se sídlem 1 rue de Namur, Lucemburk, Lucembursko, a společností Société Civile Franklin, se sídlem 23-25 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paříž, Francie, jako prodávajícími, a společností Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, Brusel, Belgie, jako kupujícím, a smlouvy o koupi akcií mezi společností Worms & Cie, se sídlem 25 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paříž, Francie, jako prodávajícím, a společností Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, Brusel, Belgie, jako kupujícím, v jejichž důsledku společnost Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, Brusel, Belgie, která je společností kontrolovanou společností Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Maximilianstrasse 10, Mannheim, Spolková republika Německo, nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Financiere Franklin Roosevelt, se sídlem 23-25 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paříž, Francie, která kontroluje společnost Saint Louise Sucre S.A., se sídlem Paříž, Francie, čímž společnost Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Maximilianstrasse 10, Mannheim, Spolková republika Německo, získá možnost nepřímo kontrolovat společnost Saint Louise Sucre S.A., se sídlem Paříž, Francie, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení a jeho doplnění, dotazníku k povolení spojení, úkonů zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a rovněž tak skutečností, které byly Úřadem zjištěny šetřením provedeným v průběhu předmětného správního řízení.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění (dále také jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2001 ze dne 25. července 2001.
Průběh správního řízení
Dne 11. července 2001 obdržel Úřad návrh na povolení transakce, ke které mělo dojít na základě smluv o koupi akcií, uzavřených dne 29. června 2001. První z nich byla smlouva o koupi akcií mezi společností Inverparco S.A., se sídlem 1 rue de Namur, Lucemburk, Lucembursko, a společností Société Civile Franklin, se sídlem 23-25 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paříž, Francie, jako prodávajícími, a společností Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, Brusel, Belgie (dále jen "Raffinerie" nebo "účastník řízení"), jako kupujícím. Druhou pak byla smlouva o koupi akcií mezi společností Worms & Cie, se sídlem 25 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paříž, Francie, jako prodávajícím, a společností Raffinerie, jako kupujícím. V důsledku uvedených smluv měla společnost Raffinerie, která je společností kontrolovanou ze strany společnosti Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Maximilianstrasse 10, Mannheim, Spolková republika Německo (dále jen "Südzucker" nebo "účastník řízení"), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Financiere Franklin Roosevelt, se sídlem 23-25 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Paříž, Francie (dále jen "FFR"), která kontroluje společnost Saint Louise Sucre S.A., se sídlem Paříž, Francie (dále jen "SLS"). V konečném důsledku měla společnost Südzucker získat možnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona nepřímo kontrolovat společnost SLS a její dceřinou společnost Societe Generale de Participations Sucrieres S.A.S., se sídlem 23-25 Avenue Franklin D. Roosevelt, Paříž, Francie (dále jen "SGPS"). V důsledku předmětné transakce měla společnost Südzucker získat rovněž možnost společně se společností Tate & Lyle plc, se sídlem Sugar Quay, Lower Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Tate & Lyle"), kontrolovat společnost Eastern Sugar B.V., se sídlem Zwanebloem 31, Breda, Nizozemí (dále jen "Eastern Sugar"), a její dceřiné společnosti na území České republiky, na Slovensku a v Maďarsku. Protože bylo splněno i druhé notifikační kritérium stavené v § 13 zákona, představovala posuzovaná transakce spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu.
Dne 9. února 2002 vydal Úřad jako orgán prvního stupně rozhodnutí č.j. S 57/01-1746/02 (dále jen "První prvostupňové rozhodnutí"), kterým rozhodl, že předmětné spojení soutěžitelů se nepovoluje, neboť by vedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Proti tomu Prvnímu prvostupňovému rozhodnutí podali oba účastníci řízení rozklad.
O těchto rozkladech rozhodl předseda Úřadu svým rozhodnutím č.j. R 30, 31/2002 ze dne 20. října 2002 (dále jen "První druhostupňové rozhodnutí") tak, že První prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.
Dne 6. února 2003 vydal Úřad jako orgán prvního stupně rozhodnutí č.j. S 57/01-366/03 (dále jen "Druhé prvostupňové rozhodnutí"), kterým předmětné spojení soutěžitelů opětovně nepovolil, neboť by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Proti tomu Druhému prvostupňovému rozhodnutí podali oba účastníci řízení opět rozklad.
Předseda Úřadu svým rozhodnutím č.j. R 13, 14/2003 ze dne 25. srpna 2003 (dále jen "Druhé druhostupňové rozhodnutí") rozhodl tak, že Druhé prvostupňové rozhodnutí potvrdil.
Proti Druhému prvostupňovému rozhodnutí i Druhému druhostupňovému rozhodnutí podali oba účastníci řízení správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, o níž Krajský soud v Brně rozhodl rozsudkem č.j. 31 Ca 36/2003-239 ze dne 20. dubna 2006 (dále jen jen "Rozsudek") tak, že Druhé druhostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu druhého stupně, tedy předsedovi Úřadu.
Po vydání Rozsudku obdržel Úřad dne 13. září 2006 podání, kterým účastníci řízení doplnili svůj návrh na povolení spojení soutěžitelů Südzucker a SLS (dále také jen "Doplnění návrhu"). Podle názoru účastníků řízení vyplývají z Doplnění návrhu podstatné změny ve společnosti Eastern Sugar, které ovlivňují rovněž posouzení, zda navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
Po zrušení Druhého druhostupňového rozhodnutí Rozsudkem přistoupil předseda Úřadu k jeho přezkumu. Při tomto přezkumu, zejména pak s ohledem na nové skutečnosti uvedené účastníky řízení v Doplnění návrhu, rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím č.j. R 13, 14/2003-19978/2006/300 ze dne 10. listopadu 2006 tak, že zrušil Druhé prvostupňové rozhodnutí a věc vrátil Úřadu jako správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Při tomto novém projednání má Úřad a) ověřit, zda ke skutečnostem, jež účastníci v Doplnění návrhu tvrdí, opravdu došlo, b) ověřit, zda skutečnosti uvedené v Doplnění návrhu i nadále trvají, c) posoudit, zda transakce, jež je v Doplnění návrhu popsána, je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a pokud ano, d) posoudit, zda se jedná o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu, a pokud ano, e) posoudit, zda toto spojení vede k podstatnému narušení soutěže či nikoli.
Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení č.j. S 57/01 ve věci povolení navrhovaného spojení soutěžitelů bylo pravomocně skončeno před účinností zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále také jen "Nový správní řád") 1 , je třeba při novém projednání a rozhodnutí postupovat podle Nového správního řádu 2 , přičemž tato povinnost se vztahuje jak na přezkum Druhého prvostupňového rozhodnutí předsedou Úřadu, tak na následné projednání věci a rozhodnutí o ní Úřadem jako správním orgánem prvního stupně.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Südzucker a její dceřiné společnosti, tedy i společnost Raffinerie (dále společně také jen "skupina Südzucker") 3 , působí v oblasti výroby a distribuce cukru, sladidel, potravinových přísad, škrobů, melasy, speciálních cukrů či mražených potravin, a to zejména na území Spolkové republiky Německo, Belgie, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska či Polska.
Na území České republiky je skupina Südzucker činná zejména prostřednictvím společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s., se sídlem Cukrovarská 657, Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 46900764, a společnost Agrana Fruit Bohemia s.r.o., se sídlem Pohorská 290/1521, Kaplice, IČ: 63992451.
Společnost FFR je holdingovou společností, která sama nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost. Společnost FFR výlučně kontroluje společnost SLS . Společnost SLS a její dceřiné společnosti (dále společně také jen "skupina SLS") podnikají v oblasti výroby a distribuce cukru, alkoholu a melasy, a to především ve Francii. Společnost SLS výlučně kontroluje společnost SGPS.
V období mezi zahájením správního řízení č.j. S 57/01 a dobou, kdy měly nastat skutečnosti, tvrzené účastníky řízení v Doplnění návrhu, vlastnila společnost SGPS akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Eastern Sugar, přičemž zbývající akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Eastern Sugar vlastnila společnost Tate & Lyle Holland B.V., se sídlem Lagedijk 5, Koog aan de Zaan, Nizozemí (dále jen "Tate & Lyle Holland"), která je součástí skupiny Tate & Lyle, v jejímž v čele stojí společnost Tate & Lyle. Společnost Eastern Sugar byla před tím, než měly nastat skutečnosti, tvrzené účastníky řízení v Doplnění návrhu, podnikem společně kontrolovaným ze strany skupiny SLS (prostřednictvím společnosti SGPS), na jedné straně, a skupiny Tate & Lyle (prostřednictvím společnosti Tate & Lyle Holland), na druhé straně.
Společnost Eastern Sugar je holdingovou společností, která drží a spravuje majetkové účasti ve společnostech podnikajících na trhu s cukrem na území České republiky, Maďarska a Slovenska. Na území České republiky společnost Eastern Sugar působí prostřednictvím společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Masarykova č.p. 279, Němčice nad Hanou, IČ: 16193679 (dále jen "Eastern Sugar ČR") 4 , která je činná zejména v oblasti výroby cukru a cukerných produktů.
V období mezi zahájením správního řízení č.j. S 57/01 a dobou, kdy měly nastat skutečnosti, tvrzené účastníky řízení v Doplnění návrhu, byla skupina SLS na území České republiky činná výhradně prostřednictvím aktivit skupiny Eastern Sugar na trhu s cukrem, a dosahovala tedy na území České republiky obrat výhradně prostřednictvím společností skupiny Eastern Sugar.
Doplnění návrhu
Z Doplnění návrhu vyplývají následující skutečnosti. V říjnu roku 2003 společnost SGPS, jakožto společnost výlučně kontrolovaná společností SLS, převedla jednu akcii představující 0,49% podíl na základním kapitálu společnosti Eastern Sugar na společnost Zuckerfabrik Jülich AG, se sídlem Dürener Str. 20, Jülich, Spolková republika Německo (dále jen "Jülich"), která je subjektem nezávislým na spojujících se soutěžitelích i společnosti Tate & Lyle. Po uskutečnění tohoto převodu vlastní společnost Südzucker nepřímo 102 akcie společnosti Eastern Sugar, což představuje 49,51% podíl na základním kapitálu společnosti Eastern Sugar, společnost Tate & Lyle vlastní nepřímo 103 akcie společnosti Eastern Sugar, což představuje 50% podíl na základním kapitálu společnosti Eastern Sugar, zatímco společnost Jülich vlastní 1 akcii společnosti Eastern Sugar, což představuje 0,49% podíl na základním kapitálu společnosti Eastern Sugar.
Následně byl dne 17. prosince 2003 mezi společnostmi (i) Tate & Lyle, (ii) Tate & Lyle Holland, (iii) Tate & Lyle Investments Limited, se sídlem Sugar Quay, Lower Thames Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, (iv) SLS, (v) SGPS a (vi) Eastern Sugar sjednán Dodatek k Akcionářské smlouvě 5 společnosti Eastern Sugar (dále jen "Dodatek" a "Akcionářská smlouva"). Uvedený Dodatek nahradil dosavadní paritní zastoupení akcionářů v orgánech společnosti Eastern Sugar 6 novým systémem zastoupení. Podle Dodatku má nyní představenstvo společnosti Eastern Sugar namísto předchozích dvou předsedů pouze jednoho předsedu, jímž je zástupce společnosti Tate & Lyle. K jednání představenstva společnosti Eastern Sugar se již nevyžaduje přítomnost zástupce společnosti SLS a nově je zapotřebí přítomnosti pouze dvou členů představenstva společnosti Eastern Sugar. Dále pak Dodatek stanoví, že k přijetí rozhodnutí představenstva společnosti Eastern Sugar se již nevyžaduje souhlasu zástupce společnosti SLS, rozhodnutí tohoto představenstva se pak přijímají prostou většinou hlasů, alespoň však většinou dvou hlasů. Konečně pak Dodatek nově svěřuje společnosti Tate & Lyle výlučné právo jmenovat výkonného ředitele společnosti Eastern Sugar.
V návaznosti na sjednání Dodatku se společnost SGPS dopisem ze dne 20. února 2004 adresovaným společnosti Tate & Lyle Holland vzdala možnosti jmenovat jednoho ze svých zástupců v představenstvu společnosti Eastern Sugar, s tím, že tento jeden člen představenstva společnosti Eastern Sugar má být nezávislým členem navrženým společností Tate & Lyle. Vzhledem ke skutečnosti, že tento nezávislý člen představenstva společnosti Eastern Sugar nebyl dosud jmenován, funguje představenstvo společnosti Eastern Sugar jako tříčlenné, přičemž společnost Tate & Lyle jmenuje dva jeho členy a společnost SGPS jmenuje jednoho jeho člena. K tomu je třeba rovněž uvést, že po převodu 1 akcie společnosti Eastern Sugar na společnost Jülich dva dosavadní zástupci společnosti SGPS v představenstvu společnosti Eastern Sugar odstoupili ze svých funkcí 7 .
V důsledku výše popsaných skutečností ztratila společnost SLS možnost podílet se (prostřednictvím své dceřiné společnosti SGPS) na společné kontrole nad společností Eastern Sugar a jejími dceřinými společnostmi na území České republiky, na Slovensku a v Maďarsku, zatímco společnost Tate & Lyle (prostřednictvím své dceřiné společnosti Tate & Lyle Holland) tím získala možnost výlučně kontrolovat společnost Eastern Sugar, včetně jejích dceřiných společností na území České republiky, na Slovensku a v Maďarsku 8 .
Právní posouzení
Při svém posuzování Úřad vycházel ze skutečností zjištěných v dosavadním průběhu řízení, včetně nových skutečností uvedených v Doplnění návrhu.
Rovněž tak Úřad přihlédl ke skutečnosti, že po pravomocném skončení správního řízení č.j. S 57/01 9 došlo zákonem č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, s účinností od 2. června 2004 ke změně notifikačního obratového kritéria stanoveného v § 13 zákona.
Podle § 13 zákona ve znění po novelizaci provedené zákonem č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, podléhá spojení soutěžitelů, vymezené v § 12 zákona, povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 10 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Ve vztahu k notifikačnímu kritériu stanovenému v § 12 odst. 3 zákona tomu je nezbytné dodat, že transakce spočívající v získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany soutěžitele jiného jsou i nadále považovány za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona 11 .
V návaznosti na výše uvedené se Úřad zabýval tím, jakým způsobem se nové skutečnosti a změna notifikačního kritéria podle § 13 zákona promítly do povinnosti notifikovat Úřadu předmětnou transakci. Povinnost učinit takové posouzení Úřadu ukládá čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony.
Nejdříve Úřad posoudil, zda předmětná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak je patrné z výše podaného popisu transakce, spočívá tato v nabytí akcií představujících 100% základního kapitálu společnosti FFR, jako společnosti výlučně kontrolující společnost SLS, společností Raffinerie, která je výlučně kontrolována společností Südzucker. V důsledku transakce získá společnost Südzucker možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnost SLS a její dceřinou společnost GPSC, nikoli však již možnost společně se společností Tate & Lyle kontrolovat společnost Eastern Sugar a její dceřiné společnosti na území České republiky, na Slovensku a v Maďarsku. Vzhledem k tomu, že transakce spočívající v získání možnosti kontroly nad soutěžitele ze strany soutěžitele jiného jsou i nadále považovány za spojení soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzovaná transakce představuje i nyní spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval tím, zda je splněno i druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. V období před pravomocným skončením správního řízení č.j. S 57/01 podléhalo spojení soutěžitelů povolení Úřadu, jestliže a) celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období byl vyšší než 5 miliard Kč, nebo b) celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky byl vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Protože celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů Südzucker a SLS přesahoval v době před pravomocným skončením správního řízení č.j. S 57/01 5 mld. Kč, podléhalo předmětné spojení soutěžitelů povolení Úřadu.
Při novém projednání a rozhodnutí ve věci spojení soutěžitelů Südzucker a SLS zákon v § 13 stanoví, že spojení soutěžitelů (vymezené v § 12 zákona) podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 12 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. V důsledku nových skutečností, které jsou uvedeny v Doplnění návrhu, ztratila společnost SLS (resp. skupina SLS) možnost kontrolovat (společně se skupinou Tate & Lyle) společnosti skupiny Eastern Sugar působící na území České republiky a dosahující tak na tomto území obratu. Protože nabývaná skupina SLS dosahovala na území České republiky obratu výhradně prostřednictvím společností skupiny Eastern Sugar, nesplňuje již předmětné spojení soutěžitelů ani obratové notifikační kritérium podle § 13 písm. a) zákona 13 , ani obratové notifikační kritérium podle § 13 písm. b) zákona 14 . Lze tak uzavřít, že obratové notifikační kritérium není splněno, a posuzované spojení soutěžitelů tak již nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
AK Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
1 Nový správní řád nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006.
2 Viz § 179 odst. 2 Nového správního řádu.
3 K tomu je třeba rovněž uvést, že společnost Südzucker kontroluje i skupinu Agrana.
4 Společnost Eastern Sugar ČR je právním nástupcem společností CUKRSPOL PRAHA-MODŘANY, a.s., Hanácké cukrovary, a.s., VUC Praha a.s. a Cukrovar Kojetín, a.s., kdy společnosti Hanácké cukrovary, VUC Praha a Cukrovar Kojetín zanikly a Cukrspol Praha-Modřany se přejmenovala na Eastern Sugar.
5 Tato Akcionářská smlouva byla uzavřena dne 29. září 2000.
6 Toto paritní zastoupení představenstva společnosti Eastern Sugar se mimo jiné vyznačovalo tím, že uvedené představenstvo mělo čtyři členy, z nichž dva byli jmenováni společností SGPS, zatímco zbývající dva členy jmenovala společnost Tate & Lyle Holland.
7 Rezignačními dopisy ze dne 10. října 2003.
8 Spojení soutěžitelů spočívající ve změně kvality kontroly nad společností Eastern Sugar ze společné, jíž disponovaly společnost SLS (prostřednictvím své dceřiné společnosti SGPS) a společnost Tate & Lyle (prostřednictvím své dceřiné společnosti Tate & Lyle Holland), na kontrolu výlučnou, kterou získala společnost Tate & Lyle, bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 124/06-9531/2006/620 ze dne 24. května 2006.
9 Vydáním Druhého druhostupňového rozhodnutí.
10 Tedy spojení soutěžitelů, které spočívá v získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany soutěžitele jiného.
11 Viz § 12 odst. 3 zákona.
12 Tedy spojení soutěžitelů spočívající v získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany soutěžitele jiného.
13 Viz podmínka podle níž musí alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhnout každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč.
14 Viz podmínka, podle níž čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola (tedy skupinou SLS bez společností skupiny Eastern Sugar), musí být vyšší než 1,5 miliardy Kč.