UOHS S566/2011
Rozhodnutí: S566/2011/KS-19697/2011/840/JM Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PRO-DOMA, spol. s r.o. / FERRAM STAVEBNINY s.r.o.-oblast nákupu a prodeje stavebních materiálů
Účastníci FERRAM STAVEBNINY s.r.o. PRO-DOMA, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 86 KBČ. j.: ÚOHS-S566/2011/KS-19697/2011/840/JMě
V Brně dne: 8. 12. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S566/2011/KS, zahájeném dne 21. 11. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PRO-DOMA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029, a FERRAM STAVEBNINY s.r.o., se sídlem Opava, Předměstí, Krnovská 151/63, IČ: 27852962, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu obchodního podílu, jež bude uzavřena mezi V.S. a V.S., jako budoucími prodávajícími, a společností PRO-DOMA, spol. s r.o., jako budoucím kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. získat 100% obchodní podíl na společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PRO-DOMA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029 (dále jen PRO-DOMA ), získat 100% obchodní podíl na společnosti FERRAM STAVEBNINY s.r.o., se sídlem Opava, Předměstí, Krnovská 151/63, IČ: 27852962 (dále jen FERRAM ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje obratové notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PRO-DOMA , která je kontrolována švýcarskou společností Pro-Doma Holding AG, působí v České republice zejména v oblasti nákupu a prodeje stavebních materiálů a souvisejícího železářského zboží, a to na území krajů Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Jihomoravského, Jihočeského a Plzeňského a na území Hlavního města Prahy.
3. Obchodní podíly na společnosti FERRAM vlastní před uskutečněním spojení soutěžitelů dvě výše uvedené fyzické osoby. Společnost FERRAM působí v České republice zejména v oblasti nákupu a prodeje stavebních materiálů a souvisejícího železářského zboží, a to na území krajů Středočeského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
PRO-DOMA, spol. s r.o.
k rukám pana Petra Vaněrky
Budčická 1479
190 00 Praha 9-Újezd n. L.
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 23. 12. 2011.