UOHS S559/2012
Rozhodnutí: S559/2012/KS-20170/2012/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Aitor one a.s. a GEHE Pharma Praha ,spol .s r.o.
Účastníci Aitor one a.s. GEHE Pharma Praha ,spol .s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 174 KB


Č. j.: ÚOHS-S559/2012/KS-20170/2012/840/RPl

26. 10. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S559/2012/KS, zahájeném dne 25. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Aitor one a.s., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Moravská 1687/34, IČ: 24176788, zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Aitor one a.s., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Moravská 1687/34, IČ: 24176788, a GEHE Pharma Praha ,spol .s r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 344/23, IČ: 14888742, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 13. 8. 2012 společnostmi Admenta Deutschland GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Neckartalstrae 155, jako prodávajícím, a Aitor one a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Aitor one a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti GEHE Pharma Praha ,spol .s r.o., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,POVOLUJE.
Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/2012 ze dne 10. 10. 2012. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek k uvedenému spojení soutěžitelů Úřad žádnou neobdržel.

2. Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů Úřad oslovil vybrané konkurenty spojujících se soutěžitelů s žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž. Některé z Úřadem oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu svoje námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. [1]

3. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů nebo informací jimi doplněných v průběhu správního řízení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise. Rovněž vzal v potaz informace, jež shromáždil v průběhu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S544/2012/KS vedeného ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů Česká lékárna,a.s., se sídlem Brno, Palackého třída 105, IČ: 26230071 (dále jen Česká lékárna ), a Lékárny Lloyds s.r.o., IČ: 49688596 (dále jen Lékárny Lloyds ), a Lloyds Holding CZ s.r.o., IČ: 45276650 (dále jen Lloyds Holding ), obě se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 344/23, a správního řízení sp. zn. ÚOHS-S577/2012/KS vedeného ve věci žádosti společnosti Aitor one a.s., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Moravská 1687/34, IČ: 24176788 (dále jen AITOR ), o udělení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů dle § 18 odst. 3 zákona.I. Notifikační podmínky

4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , kterou dne 13. 8. 2012 uzavřela společnost Admenta Deutschland GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Neckartalstrae 155, jako prodávající, a společnost AITOR, jako kupující. V důsledku výše nadepsané smlouvy má společnost AITOR nabýt obchodní podíl představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti GEHE Pharma Praha ,spol .s r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 344/23, IČ: 14888742 (dále jen GEHE ).

5. V důsledku realizace posuzované transakce má společnost AITOR, jakožto budoucí jediný společník, získat možnost přímo a výlučně kontrolovat společnost GEHE. Přitom kontrolou se pro účely zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, a to na základě vlastnického práva nebo práva k užívání podniku kontrolovaného soutěžitele, nebo práva či jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Posuzovaná transakce naplňuje znaky kontroly ve smyslu § 12 odst. 4 zákona a představuje tak spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.

6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

7. Společnost AITOR , která byla založena jako tzv. SPV ( special purpose vehicle ) a nevykonává žádnou vlastní činnost, je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností PENTA HOLDING LIMITED (dále jen skupina PENTA ), která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti investování do kapitálu soukromých společností (private equity) v oblasti střední a východní Evropy. V České republice působí skupina PENTA mj. ve farmaceutickém průmyslu, a to v oblasti provozování lékáren a jiných zdravotnických zařízení (ambulantní zdravotní péče a medicínsko-diagnostické laboratorní služby) [2] , dále v oblastech strojírenství, výroby a oprav letecké techniky, maloobchodního prodeje potravin a potřeb pro domácí zvířata nebo provozování kurzových sázek.

8. Společnost GEHE působí na území České republiky v oblasti velkoobchodního prodeje léčiv a ostatních zdravotnických prostředků a s ní související oblasti organizování speciálních seminářů pro personál lékáren. Společnost GEHE před uskutečněním posuzované transakce náleží do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Celesio AG, která je celosvětově činná zejména v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje léčiv a ostatních zdravotních prostředků. V České republice je společnost Celesio AG kromě společnosti GEHE také činná mimo jiné prostřednictvím společností Lékárny Lloyds a Lloyds Holding působících v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a ostatních zdravotnických prostředků. [3]
III. Vymezení relevantních trhů

9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, resp. na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.

11. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících soutěžitelů vyplývá, že spojením dotčenou oblastí je prodej léčiv a ostatních zdravotnických prostředků, když společnost GEHE působí na velkoobchodní úrovni a skupina PENTA na maloobchodní úrovni této oblasti.

12. Oblast velkoobchodního prodeje léčiv a ostatních zdravotních prostředků (dále společně též jen léčiva ) představuje dodávky předmětného zboží zejména dvěma kategoriím odběratelů, a to lékárnám a nemocnicím. Léčiva těmto odběratelům mohou dodávat buď přímo jejich výrobci či distributoři, jež je odebírají od výrobců a v širokém rozsahu je distribuují svým zákazníkům. Zmínění distributoři mohou být dále členěni na klasické distributory, kteří distribuují široké portfolio léčiv, a distributory specializované, jejichž předmětem činnosti je prodej úzkého specificky orientovaného portfolia léčiv.

13. Dle předchozí rozhodovací praxe Evropské komise pak jednotlivé výše naznačené způsoby velkoobchodní distribuce léčiv představují nezastupitelné distribuční kanály, a proto je třeba je považovat za samostatné relevantní trhy. [4] S ohledem na skutečnost, že společnost GEHE představuje klasického distributora, Úřad se v rámci posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů zabýval pouze situací v oblasti klasické velkoobchodní distribuce léčiv.

14. Úřad se ve své předcházející rozhodovací praxi při vymezování relevantních trhů v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv [5] zabýval otázkou, zda je třeba tuto oblast členit dle typu odběratelů léčiv, a to zejména na velkoobchodní distribuci léčiv do nemocnic a velkoobchodní distribuci do lékáren. Při provedeném šetření Úřad zjistil, že mezi jednotlivými typy odběratelů existují rozdíly, zejména co do lhůt splatnosti faktur za dodávky léčiv či sortimentu odebíraných produktů. Nicméně s ohledem na skutečnost, že bez ohledu na typ zákazníků jsou podmínky velkoobchodního prodeje léčiv sjednávány vždy individuálně a způsob distribuce je obdobný (zejména s ohledem na frekvenci závozu léčiv zákazníkovi), bez ohledu na to, zda se jedná o lékárnu či nemocnici, dospěl Úřad k závěru, že další členění velkodistribuce léčiv dle typů zákazníků nebyla nezbytně nutná. [6]

15. S ohledem na výše uvedené, dále pak s ohledem na skutečnost, že v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů a současně všichni hlavní konkurenti společnosti GEHE v této oblasti distribuují léčiva jak do lékáren, tak i do nemocnic, se Úřad rozhodl, že neprovede další členění oblasti klasické velkoobchodní distribuce léči, a pro účely posouzení předmětného spojení soutěžitelů vymezil jako relevantní trh z hlediska produktového trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv .

16. Z hlediska geografického považuje za relevantní trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv území České republiky , neboť na tomto území působí prostřednictvím svých skladů všichni hlavní soutěžitelé, kteří distribuují své produkty za obdobných podmínek.

17. Jak již bylo uvedeno, účastník řízení působí v oblasti maloobchodního prodeje léčiv, která vertikálně navazuje na trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv, kde je aktivní společnost GEHE. Maloobchodním prodejem léčiv se zabývají lékárny, které prodávají dotčené produkty zejména konečným spotřebitelům. V dané oblasti lze spatřovat dva základní typy lékáren, a to tzv. veřejné lékárny a tzv. ústavní lékárny. Ústavní lékárny jsou lékárny umístěné v areálech nemocnic, které ačkoli prodávají část léčiv, stejně jako lékárny veřejné, konečným spotřebitelům, tak na rozdíl od veřejných lékáren ve výrazně větší míře dodávají léčiva nemocnicím, v jejichž areálech působí.

18. S ohledem na dané charakteristiky různých typů lékáren by tak bylo možné oblast maloobchodního prodeje léčiv členit na maloobchodní prodej léčiv prostřednictvím ústavních lékáren do nemocnic a maloobchodní prodej prostřednictvím veřejných lékáren či ústavních lékáren ostatním spotřebitelům. S ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se v této oblasti nepřekrývá, Úřad nepovažuje za nezbytné tuto spojením dotčenou oblast dále členit. Pro účely posouzení dopadů vertikálního propojení spojujících se soutěžitelů v důsledku předmětného spojení bude Úřad vycházet z oblasti maloobchodního prodeje léčiv jako celku.

19. Z hlediska geografického při vymezování relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje léčiv Úřad vycházel z následujících úvah. Konečný spotřebitel při svém výběru lékárny bývá omezen několika faktory, a to zejména časovou a dopravní dostupností, mnohdy může být ovlivněna i zdravotním stavem spotřebitele. Z tohoto důvodu spotřebitel považuje za relevantní oblast, v níž poptává léčiva, resp. hledá alternativní dodavatele předmětného zboží, regionální, resp. lokální území. V předcházející praxi proto Úřad považoval za relevantní trh z hlediska geografického vzdálenost cca 20 minutové jízdy autem okolo místa spotřebitele, resp. okolo umístění lékáren spojujících se soutěžitelů, přičemž s ohledem na potřebu určitého zjednodušení, resp. schopnost získání relevantních dat byl posuzován dopad na trhy maloobchodního prodeje léčiv na území jednotlivých okresů České republiky. [7]

20. Z praxe Evropské komise pak vyplývá, že území, ve kterém konečný spotřebitel vyhledává své dodavatele léčiv, může být i výrazně užší. [8] S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v oblasti maloobchodního prodeje léčiv nepřekrývají, [9] pro účely posouzení dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž nepovažuje Úřad za nezbytné vymezit pro oblast maloobchodního prodeje léčiv relevantní trh z hlediska geografického s konečnou platností a dopady vertikálního propojení velkoobchodní distribuce léčiv společnosti GEHE a maloobchodního prodeje léčiv skupiny PENTA bude Úřad posuzovat ve vztahu k území celé České republiky .
IV. Dopady spojení

21. Úřad v každém případě spojení soutěžitelů zkoumá, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích či nikoli. Za tím účelem se zaměřuje na posouzení kritérií, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzuje tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ) [10] a v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení podle Nařízení rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále též Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ). [11]

22. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují jejich tržní podíly. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. [12]

23. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením.

24. Posuzované spojení soutěžitelů se vyznačuje především vertikálním propojením činností spojujících se soutěžitelů.

25. Pro hodnocení takových spojení zpravidla platí, že pokud je podíl spojením vzniklého soutěžitele na každém z dotčených trhů nižší než 30 % a úroveň HHI po spojení je na každém z těchto trhů nižší než 2000, soutěžní problémy v důsledku takového spojení pravděpodobně nevyvstanou. To neplatí za předpokladu existence zvláštních okolností, kterými mohou být jeden nebo více z následujících faktorů: spojení zahrnuje soutěžitele, který v blízké budoucnosti patrně významně rozšíří výrobu, například v důsledku uskutečněných inovací, mezi účastníky trhu existuje významné vzájemné vlastnictví podílů nebo vzájemné oprávnění k obsazování řídících funkcí, u jednoho ze spojujících se soutěžitelů lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že naruší koordinovaného chování nebo existují známky minulé nebo stávající koordinace apod. [13]

26. Na relevantním trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost GEHE, která je vystavena konkurenci zejména ze strany společností Alliance Healthcare s.r.o. (dále jen ALLIANCE ), PHARMOS, a.s. (dále jen PHARMOS ) a především PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. (dále jen PHOENIX ). Uvedení soutěžitelů dosahují na předmětném relevantním trhu následujících tržních podílů.

Tabulka č. 1: Tržní podíly soutěžitelů na relevantním trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv v České republice v letech 2009-2011 (v %)

Distributor
2009
2010
2011

GEHE
5-15
15-25
15-25

PHOENIX
35-45
35-45
35-45

PHARMOS
15-25
15-25
15-25

ALLIANCE
15-25
15-25
15-25
27. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že relevantní trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv na území České republiky je vysoce koncentrovaný, když hodnota HHI je vyšší než 2000. Míra koncentrace se v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nezmění, neboť činnost spojujících se soutěžitelů se na předmětném relevantním trhu nepřekrývá.

28. Výše uvedené společnosti zásobují své zákazníky z řad zdravotnických zařízení i lékáren ze svých regionálních skladů, jež se nacházejí v následujících lokalitách.

Tabulka č. 2: Přehled distribučních skladů hlavních soutěžitelů působících na relevantním trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv v České republice

Distributor
GEHE
PHOENIX
PHARMOS
ALLIANCE

Sklady
Rudná u Prahy
Brno
Ostrava
Praha
Ostrava
Brno
Vysoké Mýto
Ševětín
Plzeň

Brandýsek
Ostrava
Brno
Hradec Králové
České Budějovice
Plzeň
Prostějov
Jihlava
Praha
Ostrava
Brno
Hradec Králové
Litoměřice
Písek
29. Z uvedeného přehledu rozmístění skladů vyplývá, že společnost GEHE je ze stávajících soutěžitelů působících na relevantním trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv v České republice nejmenším, disponuje nejnižším tržním podílem (dle tržeb) i počtem příslušných regionálních skladů. Navíc s ohledem na skutečnost, že společnost GEHE, která prostřednictvím svých skladů je schopná pokrýt svými dodávkami léčiv celé území České republiky, nedisponuje s ohledem na geografické umístění svých skladů konkurenční výhodou oproti svým konkurentům ve vztahu ke konkrétní lokalitě, ve které by byla schopna lépe zásobovat své zákazníky než její konkurenti, neboť tito mají v Praze, Brně i Ostravě, respektive poblíž těchto měst rovněž umístěny své regionální skladovací kapacity.

30. Bariéry vstupu na trh velkoobchodní distribuce léčiv na území České republiky lze hodnotit jako spíše vysoké, o čemž svědčí i skutečnost, že za posledních 5 let na trh nevstoupil žádný nový významný soutěžitel. Podstatnou překážku pro vstup nových soutěžitelů představují zejména finanční a časové náklady na vybudování efektivní distribuční sítě, což zahrnuje vybudování sítě poboček a jejich zařízení, vybudování IT systémů naplňující veškeré legislativní požadavky, vytvoření vztahů se zákazníky, získání úspor z rozsahu na rozvoj kupní síly a financování pracovního kapitálu. Například společnost GEHE, která je nejmenším ze stávajících soutěžitelů působících na předmětném relevantním trhu, musela v průběhu 10 let investovat cca [ obchodní tajemství ] Kč, aby dosáhla tržního postavení na úrovni, v jakém je v současné době, přičemž nejvýznamnější část těchto nákladů byla vložena do investic do pracovního kapitálu. Za relativně menší překážky vstupu na trh pak lze považovat získání příslušných licencí od Státního ústavu pro kontrolu léčiv k možnosti působit v oblasti distribuce léčiv.

31. Z provedeného šetření Úřadu vyplynulo, že na trhu velkoobchodní distribuce léčiv na území České republiky není obvyklé, aby soutěžitelé na něm působící představovali výhradního prodejce většího množství některých speciálních léčiv, naopak všichni významní soutěžitelé disponují srovnatelnou sortimentní šíří a identitou produktů, jež distribuují. Rovněž tak ani není obvyklé, aby si velkoobchodní distributoři léčiv zavazovali své odběratele z řad lékáren povinností výhradních odběrů. Z těchto důvodů neexistují pro odběratele, zejména z řad lékáren, žádné podstatné překážky, jež by jim bránily v případě potřeby změnit svého dodavatele léčiv, přičemž na výběr mají zejména ze čtyř výše uvedených soutěžitelů.

32. V oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina PENTA, která na území České republiky provozuje obchodní řetězec lékáren pod značkou Dr. Max, který tvoří cca 210 lékáren. [14] Skupina PENTA pak v předmětné oblasti dosahuje z hlediska obratu cca [5-15] % tržního podílu, se započtením postavení společnosti Lékárny Lloyds cca [5-15] % tržního podílu. V případě, že by Úřad posuzoval postavení skupiny PENTA v oblasti maloobchodního prodeje léčiv pouze konečným spotřebitelům, tj. kdyby byly z prodejů jednotlivých lékáren vyloučeny jejich dodávky do zdravotnických zařízení, pak by skupina PENTA dosahovala cca [15-25] % tržního podílu, respektive po započtení výkonů společnosti Lékárny Lloyds cca [15-25] % tržního podílu.

33. V oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky působí cca 2.700 lékáren, tj. i v případě uskutečnění spojení soutěžitelů posuzovaného v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S544/2012/KS bude mít skupina PENTA cca [5-15] % podíl na celkovém počtu lékáren v České republice. Za nejvýznamnějšího konkurenta skupiny PENTA (včetně Lékárny Lloyds) lze považovat společnost BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ: 49621173 (dále jen BENU ), která náleží do podnikatelského uskupení, jehož součástí je i společnost PHOENIX, která na území České republiky provozuje cca 128 lékáren (cca 90 těchto lékáren vlastní společnost BENU a cca 38 jich operuje na základě franchisingové smlouvy). Další konkurenti mají od skupiny PENTA v oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky co do počtu lékáren provozovaných na území České republiky i co do výše jimi dosahovaných obratů výrazný odstup.

34. S ohledem na skutečnost, že jak v oblasti velkoobchodní distribuce, tak i maloobchodního prodeje léčiv mají velmi významný vliv tzv. úspory z rozsahu, tj. lékárny s větším odběrem léčiv dosahují od velkodistributorů lepších nákupních podmínek, sdružují se nezávislé lékárny do tzv. virtuálních lékárenských řetězců. Tyto vertikální řetězce obvykle představují sdružení vlastnicky nezávislých lékáren, přičemž většinou v čele tohoto řetězce stojí jeden z velkoobchodních distributorů léčiv, který členům tohoto virtuálního řetězce poskytuje při nákupu léčiv lepší nákupní podmínky, než kdyby daná lékárna nebyla součástí příslušného sdružení. Lékárny sdružené v rámci virtuálních řetězců pak provádějí i společnou marketingovou politiku, nicméně s ohledem na skutečnost, že prodeje v rámci těchto společných marketingových aktivit představují zanedbatelné objemy z celkových prodejů jednotlivých lékáren sdružených v zmiňovaných virtuálních řetězcích, a s ohledem, že na trhu vystupují jednotlivé lékárny sdružené ve virtuálním řetězci jako samostatné vzájemně si konkurující subjekty, nelze virtuální řetězce v oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky považovat za samostatné soutěžní subjekty.

35. Mezi nejvýznamnější virtuální řetězce na území České republiky patří zejména řetězec Moje lékárna, který sdružuje cca 350 lékáren a v jehož čele stojí společnost PHARMOS, řetězec Alphega, ve kterém je sdruženo cca 150 lékáren a v jehož čele stojí společnost ALLIANCE, či řetězec Valunio, ve kterém bylo v roce 2011 sdruženo cca 150 lékáren a v jeh ož čele stojí společnost GEHE. [15] V této souvislosti je třeba upozornit, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů pak má skupina PENTA na jeden rok rovněž získat nevýhradní licenci k užívání ochranné známky Valunio. Dle vyjádření společnosti AITOR však tato nemá zájem o využití celé doby, po nabytí bude chtít předmětný virtuální řetězec nadále provozovat, nicméně pod jinou obchodní značkou.

36. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, předmětné spojení má zejména vertikální charakter, kdy společnost GEHE působí na trhu (velkoobchodní dodávky léčiv), jež vertikálně předchází oblasti maloobchodního prodeje léčiv, na kterém je činná skupina PENTA (prostřednictvím řetězce lékáren Dr. Max). Již v době před realizací posuzovaného spojení tak existuje vertikální vztah, kdy společnost GEHE je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů lékáren Dr. Max.

37. Lékárny Dr. Max však odebírají léčiva i od ostatních výše uvedených velkoobchodních distributorů, když dodávky od nich uspokojují následný podíl na celkových nákupech léčiv lékáren Dr. Max.

Tabulka 3: Dodavatelé léčiv společnosti Česká lékárna (lékáren Dr. Max)

Dodavatel
Podíl na celkových nákupech léčiv lékáren Dr. Max (v %)

PHARMOS
[ obchodní tajemství ]

GEHE
[ obchodní tajemství ]

PHOENIX
[ obchodní tajemství ]

ALLIANCE
[ obchodní tajemství ]
38. S ohledem na skutečnost, že společnost GEHE je součástí stejné podnikatelské skupiny jako společnost Lékárny Lloyds, je tato společnost vertikálně integrovaná s velkoobchodním distributorem léčiv již v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů. Společnost GEHE je dodavatelem léčiv do Lékárny Lloyds, a to s ohledem na výše uvedené vertikální propojení dodavatelem jednoznačně nejvýznamnějším, když pokrývá cca [ obchodní tajemství ] % z jejích veškerých nákupů léčiv na území České republiky. Dodávky léčiv do společností Česká lékárna a Lékárny Lloyds společně představují cca [ obchodní tajemství ] % z celkových dodávek léčiv uskutečněných společností GEHE v České republice.

39. Z výše uvedených informací vyplývá, že v důsledku nabytí kontroly nad společností GEHE ze strany skupiny PENTA pravděpodobně dojde k přesměrování značné části nákupů léčiv lékáren Dr. Max ze třetích subjektů na společnost GEHE. Nicméně s ohledem na skutečnost, že již v současnosti lékárny Dr. Max téměř ze [ obchodní tajemství ] pokrývají svoji potřebu léčiv dodávkami od společnosti GEHE, není tato změna v dodavatelských vztazích dle názoru Úřadu způsobilá podstatným způsobem ovlivnit celkovou situaci na trhu velkoobchodních dodávek léčiv. Pokud by společnost GEHE měla pokrýt veškerou potřebu léčiv lékáren Dr. Max, kterou doposud saturovaly třetí subjekty, pak tato změna se týkala pouze cca [5-15] % celkové velikosti relevantního trhu velkoobchodních dodávek léčiv v České republice. S ohledem na skutečnost, že ostatní velkoobchodní dodavatelé léčiv, přičemž všichni z nich d osahují vyššího tržního podílu než společnost GEHE, budou moci i nadále soutěžit o dodávky pro lékárny, jež představují cca [85-95] % (dle počtu) či více než [75-85] % (dle hodnoty obratu) trhu v oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republice.

40. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že i po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů budou mít lékárny, jež nejsou součástí podnikatelské skupiny PENTA, možnost přístupu k dodávkám léčiv od velkoobchodních distributorů, a to zejména od společností PHOENIX, ALLIANCE a PHARMOS, jejichž společný tržní podíl na velkoobchodním trhu léčiv přesahuje [75-85] %, stejně tak i tito velkoobchodní distributoři budou mít možnost dodávat léky na skupině PENTA nezávislým maloobchodním prodejcům, popř. dalším spotřebitelům (např. nemocnicím), jejichž společný tržní podíl rovněž přesahuje [75-85] % celkových odběrů léčiv z velkoobchodního trhu.

V. Námitky třetích osob

41. Jak bylo již výše uvedeno, Úřad v průběhu správního řízení obdržel námitky proti realizaci posuzovaného spojení, především ze strany velkoobchodních distributorů léčiv, ale i například Grémia majitelů lékáren.

42. Jednotícím prvkem veškerých námitek bylo přesvědčení, že jak získání kontroly nad společností GEHE, tak získání kontroly nad společnostmi Lékárny Lloyds a Lloyds Holdnig, ze strany skupiny PENTA, je jedinou transakcí, která by měla být posouzena jako celek.

43. K tomu Úřad uvádí, že zmíněné transakce jsou předmětem dvou správních řízení zejména vzhledem k tomu, že se jedná o návrhová řízení, kdy dispozice s řízením je plně v rukou navrhovatele, který je v tomto případě podal s určitým odstupem. Úřad sice má možnost postupovat podle § 140 správního řádu a obě související řízení spojit, avšak s ohledem na relativně krátkou základní dobu pro vydání rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona (tj. 30 dní) by tak za předpokladu, kdy by spojení nevzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže a Úřad by neoznámil účastníkovi obou řízení, že v řízeních pokračuje ve smyslu § 16 odst. 2 in fine zákona, došlo by v důsledku případného spojení řízení k neúměrnému zkrácení později zahájeného řízení (o 11 dní), což by mohlo mít za následek mimo jiné nesprávné zhodnocení skutkových zjištění získaných v těchto řízeních. Úřad proto dospěl k závěru, že případné společné řízení by v tomto případě bylo neefektivní a o obou návrzích na povolení soutěžitelů rozhodně v samostatných rozhodnutích. Úřadu však nic nebrání v tom, aby dopady obou spojení posoudil s přihlédnutím ke všem jejich vzájemným souvislostem. Mimoto smyslem ustanovení zákona, podle kterého jsou vzájemně propojené a související transakce považovány za jediné spojení soutěžitelů (tj. § 12 odst. 7 zákona) je především snaha zabránit rozdělení jediné transakce do několika po sobě jdoucích kroků a s tím souvisejícímu rozmělnění obratů, které slouží jako notifikační kritérium stanovená v § 13 zákona. Akvizice společností Lékárny Lloyds a Lloyds Holding, na straně jedné, a společnosti GEHE, na straně druhé, však samostatně obratová kritéria splňují a z tohoto důvodu rovněž nebylo třeba uvedené transakce spojovat.

44. V podstatě veškeré námitky, které Úřad obdržel, zmiňovaly rovněž aspekt výrazné tržní síly spojujících se soutěžitelů, která by v důsledku posílení již před spojením nejvýznamnějšího subjektu v oblasti maloobchodního prodeje léčiv o dalších cca 60 lékáren a navíc jeho vertikálního propojení na jednoho ze čtyř nejvýznamnějších velkoobchodních distributorů léčiv, byla posílena natolik, že by to umožnilo spojením vzniklému subjektu chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích, a to jak v oblasti maloobchodního prodeje léčiv, tak i velkoobchodních dodávek léčiv do lékáren.

45. K tomu lze konstatovat, že posouzení tržní síly spojujících se soutěžitelů je jedním ze základních kritérií, které Úřad zohledňuje při posuzování jednotlivých spojení soutěžitelů a stejně tak tomu je i v případě předmětného spojení soutěžitelů. Z tohoto důvodu Úřad odkazuje na příslušné závěry týkající se hodnocení dopadů vertikálního propojení spojujících se soutěžitelů a s tím souvisejícím posílením tržní síly a tržního postavení spojujících se soutěžitelů uvedené výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, v nichž dovodil, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Účinky horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů na jejich tržní sílu budou předmětem posouzení dopadů spojení již vertikálně integrované společnosti Česká lékárna, na straně jedné, a Lékárny Lloyds a Lloyds Holding, na straně druhé, tj. v rámci správního řízení ÚOHS-S544/2012/KS.

46. Další námitky, které Úřad obdržel, brojí proti údajnému přístupu lékáren Dr. Max k citlivým informacím o jiných lékárnách (například informace o případných nesplacených závazcích za dodávky léčiv), k nimž se společnost Česká lékárna dostane prostřednictvím spojení se společností GEHE.

47. V této souvislosti Úřad uvádí, že při hodnocení této námitky vzal v potaz zejména následující skutečnosti. V prvé řadě je společnost GEHE vertikálně integrována s řetězcem lékáren již před spojením a z tohoto pohledu tedy nedojde ke kvalitativnímu posunu. Dále je třeba vzít v potaz skutečnost, že také další subjekty mají možnost přístupu ke srovnatelným datům o jiných lékárnách, například řetězec lékáren BENU, který je vertikálně integrován s nejvýznamnějším velkoobchodním distributorem léčiv PHOENIX. V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli fakt, že lékárny, které budou mít obavu ze zneužití svých obchodně citlivých dat ze strany spojením vzniklému soutěžitele, budou mít nadále možnost kdykoli ukončit spolupráci se společností GEHE a změnit velkoobchodního distributora léčiv, k čemuž ostatně dle informací, které má Úřad k dispozici, v souvislosti s oznámením posuzovaného spojení dochází.

VI. Shrnutí

48. Při posuzování dopadů předmětného spojení tak Úřad vyloučil možné negativní dopady posuzovaného spojení v důsledku uzavření přístupu konkurenčních lékáren ke zdrojům (tj. velkoobchodním dodávkám léčiv), ale i v důsledku případného uzavření přístupu k zákazníkům (tj. lékárnám odebírajícím velkoobchodní dodávky léčiv). Na základě zhodnocení veškerých shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítkaJUDr. Michal Petr, Ph.D.

místopředseda

pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

PM: 31. 10. 2012

JUDr. Robert Neruda, PhD., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6

602 00 Brno
[1] K tomu viz níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
[2] Činnosti skupiny PENTA v oblasti poskytování medicínsko-diagnostických laboratorních služeb mají být dle vyjádření účastníka řízení v blízké budoucnosti ukončeny odprodány třetí, na skupině PENTA nezávislé, osobě.
[3] Úřad v době vydání tohoto rozhodnutí současně posuzuje v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S544/2012/KS návrh na povolení spojení soutěžitelů, na základě kterého má společnost Česká lékárna, náležící rovněž do skupiny PENTA, nabýt možnost výlučně kontrolovat Lékárny Lloyds a Lloyds Holding.
[4] Např. viz rozhodnutí Evropské komise M.6044 Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn .
[5] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci kartelové dohody S 60/06 PHOENIX lékárenský velkoobchod, Alliance UniChem CZ, PHARMOS a GEHE .
[6] Obdobně viz rozhodnutí Úřadu S162/04 PHOENIX lékárenský velkoobchod/PURUS .
[7] Např. viz rozhodnutí Úřadu S181/2006 LOREA INVESTMENT LIMITED/Česká lékárna .
[8] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.716 GEHE/LLOYDS CHEMISTS .
[9] Dopady horizontálního propojení řetězců lékáren Dr. Max a Lékárny Lloyds jsou předmětem analýzy v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S544/2012/KS.
[10] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 31 ze dne 5. 2. 2004.
[11] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 265 ze dne 18. 10. 2008.
[12] Viz § 17 odst. 3 zákona či Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 18.
[13] Viz Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení, body 25-26.
[14] V rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S544/2012/KS Úřad v současné době rovněž posuzuje spojení soutěžitelů spočívající v nabytí kontroly nad společností Lékárny Lloyds a.s., která na území České republiky provozuje obchodní řetězec cca 60-ti lékáren vystupujících pod značkou Lékárny Lloyds.
[15] V roce 2012 ale došlo, a to i v souvislosti s veřejným oznámením v tomto rozhodnutí posuzovaného spojení, již k odchodu (ať již uskutečněnému či dopředu oznámenému) podstatného počtu (v řádech desítek) lékáren sdružených ve virtuálním řetězci Valunio.