UOHS S550/2012
Rozhodnutí: S550/2012/KS-19681/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mondi Plc, a Duropack Wellpappe Ansbach GmbH, a Duropack Bupak Obaly s.r.o.,
Účastníci Duropack Bupak Obaly s.r.o., Mondi Plc Duropack Wellpappe Ansbach GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 131 KBČ. j.: ÚOHS-S550/2012/KS-19681/2012/840/DVá

19. 10. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S550/2012/KS, zahájeném dne 21. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Mondi Plc, se sídlem Spojené království Velké Británie a Irska, Surrey, Addlestone, Station Road, Aviator Park, Building 1, 1st Floor, zastoupeného JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Mondi Plc, se sídlem Spojené království Velké Británie a Irska, Surrey, Addlestone, Station Road, Aviator Park, Building 1, 1st Floor, na straně jedné, a Duropack Wellpappe Ansbach GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ansbach, Robert-Bosch-Strasse 3, a Duropack Bupak Obaly s.r.o., se sídlem České Budějovice, Papírenská 41, IČ: 45022534, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi podílu , uzavřené dne 13. 9. 2012 mezi společnostmi Mondi Corrugated Deutschland Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Raubling, Rosenheimer Strasse 33, a Mondi Corrugated Poland BV, se sídlem Nizozemské království, Maastricht, Fort Willemweg 1, jako kupujícími, a společností Duropack GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Brunner Strasse 75, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Mondi Plc, prostřednictvím svých dceřiných společností Mondi Corrugated Deutschland Holding GmbH a Mondi Corrugated Poland BV, nabýt obchodní podíly představující 100 % základního kapitálu společností Duropack Wellpappe Ansbach GmbH a Duropack Bupak Obaly s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE.
Odůvodnění
1. Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2012 ze dne 3. 10. 2012. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi podílu , kterou dne 13. 9. 2012 uzavřely společnosti Mondi Corrugated Deutschland Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Raubling, Rosenheimer Strasse 33 (dále též Mondi Corrugated Deutschland ), a Mondi Corrugated Poland BV, se sídlem Nizozemské království, Maastricht, Fort Willemweg 1 (dále též Mondi Corrugated Poland ), jako kupující , a společnost Duropack GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Brunner Strasse 75 (dále též Duropack ), jako prodávající. Prostřednictvím svých dceřiných společností Mondi Corrugated Deutschland a Mondi Corrugated Poland tak má společnost Mondi Plc, se sídlem Spojené království Velké Británie a Irska, Surrey, Addlestone, Station Road, Aviator Park, Building 1, 1st Floor (dále též Mondi ), nabýt obchodní podíly představující 100 % základního kapitálu společností Duropack Wellpappe Ansbach GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ansbach, Robert-Bosch-Strasse 3 (dále též Duropack Wellpappe Ansbach ), a Duropack Bupak Obaly s.r.o., se sídlem České Budějovice, Papírenská 41, IČ: 45022534 (dále též Duropack Bupak Obaly ).
4. V důsledku realizace posuzované transakce má společnost Mondi získat možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnosti Duropack Wellpappe Ansbach a Duropack Bupak Obaly, přičemž kontrolou se pro účely zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, a to na základě vlastnického práva nebo práva k užívání podniku kontrolovaného soutěžitele, nebo práva či jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Mondi stojí v čele podnikatelské skupiny (dále též skupina Mondi ), která působí celosvětově zejména v oblasti výroby papíru a obalových produktů, tj. v oblasti výroby vlnité lepenky a obalů z vlnité lepenky, výroby průmyslových pytlů a speciálních obalů, kraftového papíru, potahovaných obalových materiálů či spotřebních flexibilních obalů. Skupina Mondi se rovněž zabývá výrobou a prodejem nepotahovaného grafického a kancelářského papíru a novinového papíru. V České republice působí skupina Mondi prostřednictvím společnosti Mondi Štětí a.s. a jejích dceřiných společností, a to zejména v oblasti výroby buničiny, pytlového a balicího papíru a obalů z vlnité lepenky. Prostřednictvím společnosti EUROWASTE je skupina Mondi činná rovněž v oblasti nákupu a prodeje sběrového papíru.
7. Společnost Duropack Bupak Obaly působí v oblasti výroby a prodeje obalů z vlnité lepenky, zejména přepravních a prodejních obalů, tj. skládacích krabic, obalů na lahve, přepravek, apod., a obalových materiálů (dvou-, tří-nebo pětivrstvé vlnité lepenky) . Společnost Duropack Bupak Obaly, stejně jako německá společnost Duropack Wellpappe Ansbach , jež rovněž působí v oblasti výroby a prodeje obalů z vlnité lepenky (dále společně též nabývané společnosti Duropack ), je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů součástí podnikatelské skupiny Duropack Group, která působí rovněž v oblasti výroby obalů z vlnité lepenky, a to zejména v oblasti východní a jižní Evropy. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, resp. na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.
10. Z výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak nabývané společnosti Duropack, tak skupina Mondi, působí v oblasti výroby a dodávek obalů z vlnité lepenky a obalových materiálů, dochází tak k překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
11. Výrobní proces obalů z vlnité lepenky lze rozlišit na několik fází, kdy jsou nejprve dřevní buničina nebo sběrový papír zpracovávány na surový papír na vlnitou lepenku ( corrugated case material, "CCM ", příp. containerboard ), z něhož jsou dále vyráběny archy vlnité lepenky. Následně jsou z těchto archů vyráběny kartonové obaly z vlnité lepenky, které jsou dále prodávány koncovým zákazníkům pro celou řadu různých účelů.
12. Hlavním vstupním produktem pro výrobu archů z vlnité lepenky je surový papír na vlnitou lepenku (CCM), který se od jiných druhů papíru liší obsahem tzv. dlouhých vláken , zajišťujících obalům z lepenky dostatečnou pevnost a odolnost. V tomto ohledu by výroba surového papíru mohla být členěna na výrobu z čistých vláken (tzv. virgin containerboard - VCB ) a z recyklovaného papíru (tzv. recycled containerboard - RCB ). Surový papír na vlnitou lepenku je možné členit podle hmotnosti a šířky v závislosti na specifikaci jednotlivých produktových řad, resp. koncových produktů (např. papír pro obaly z vlnité lepenky)
13. V souvislosti s využitím sběrového papíru jako jedné z možných surovin pro výrobu kartonových obalů Úřad uvádí, že se oblastí sběrového papíru zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, [1] kdy z pohledu věcného rozlišil výkup a prodej tohoto produktu. Ačkoli oba spojující se soutěžitelé působí v uvedené oblasti, většina prodejů je uskutečňována v rámci jejich podnikatelských skupin. Prodeje sběrového papíru třetím stranám tak tvoří pouze marginální část z celkového objemu prodeje tohoto produktu, Úřad se tak vzhledem k nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu (
14. V navazující fázi výroby jsou ze surového papíru vyráběny archy z vlnité lepenky, přičemž mohou být základní dvou a třívrstvé archy dále spojovány do vícevrstvých (pěti-nebo sedmivrstvých) archů. V dalším členění by pak archy z vlnité lepenky v závislosti na specifikaci koncového výrobku mohly být, např. podle tloušťky použitého materiálu, členěny na archy tradiční (nezátěžové) a zátěžové.
15. Jak už bylo výše uvedeno, archy z vlnité lepenky představují základní materiál pro výrobu krabic a kartonových obalů z vlnité lepenky, které je možné dále členit z hlediska jejich zamýšleného použití, velikosti, tvaru či kvality. Jedná se tedy např. o výrobu skládacích krabic, obalů na lahve a tekutiny, přepravek na různé produkty, výstavních stojanů na zboží, apod. Rovněž v tomto případě lze, zejména v případě krabic, rozlišit obaly tradiční (nezátěžové) a zátěžové, využívané např. k transportu nebezpečného zboží.
16. V průběhu správního řízení se tak Úřad vzhledem k zaměření spojujících se soutěžitelů zabýval otázkou, zda by relevantní trh z hlediska věcného mohl být vymezen v širším pojetí, které by zahrnovalo výrobu obalových produktů z vlnité lepenky jako celku, resp. podle výše uvedených fází jejich výroby, či naopak v pojetí užším, tj. se zaměřením na možné členění podle vlastností výrobků/polotovarů nebo potřeb jednotlivých odběratelů, resp. jim dodávaného sortimentu. Úřad tedy zjišťoval, zda je možné posuzovanou oblast dále členit do užších produktových skupin, např. surový papír na vlnitou lepenku do podskupin podle výchozí suroviny k jejich výrobě (viz VCB a RCB , odst. 13), archy z vlnité lepenky a krabice z vlnité lepenky na zátěžové a nezátěžové (tradiční), krabice podle účelu jejich užití, dále archy z vlnité lepenky na kartonové, grafické a speciální archy, kartonové přepážky k oddělení zboží, případně plochou neslepovanou (těžkou) lepenku a krabice (tzv. solid board sheets, boxes ), apod. [2]
17. Jelikož předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici výrobkového relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou.
18. Pokud jde o vymezení geografického relevantního trhu, pod tímto pojmem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda lze relevantní trh vymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
19. V oblasti výroby a dodávek surového papíru by, zejména s ohledem na relativně nízké přepravní náklady, neexistenci administrativních překážek obchodu a přítomnosti řady producentů srovnatelných produktů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), mohl být geografický relevantní trh vymezen šířeji, než je území České republiky, a to právě jako území EHP. Pokud jde o výrobu archů a následně obalů z vlnité lepenky, obvyklá vzdálenost pro dodávky uvedených produktů je cca 200-300 km od místa výroby, [3] přičemž tato vzdálenost může být z ekonomického hlediska i delší. Nabývaný soutěžitel, především pak společnost Duropack Bupak Obaly, působí ve spojením dotčené oblasti zejména na území České republiky, uvedená skutečnost by tak nasvědčovala vymezení geografického relevantního trhu jako trhu národního. Úřad však z téhož důvodu jako v případě vymezení výrobkového relevantního trhu ponechal také otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou.
20. Ve spojením dotčené oblasti výroby a dodávek obalů z vlnité lepenky působí v České republice jak skupina Mondi (prostřednictvím společnosti Mondi Štětí), tak nabývané společnosti Duropack. Pokud jde o posouzení tržního postavení spojujících se soutěžitelů, v segmentu výroby a dodávek surového papíru činí tržní podíl skupiny Mondi cca [5-15] %, tržní podíl nabývaných společností Duropack pak dosahuje cca [5-15] %. Po realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů tak bude spojením vzniklý subjekt zaujímat postavení odpovídající tržnímu podílu cca [15-25] %. Pokud jde o další spojením dotčené oblasti, tj. segment výroby archů, resp. krabic z vlnité lepenky, případně segment prodeje sběrového papíru, tržní podíl spojujících se soutěžitelů nebude při žádném v úvahu přicházejícím členění uvedených oblastí přesahovat hranici 15 %.
21. Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů a z něho plynoucího překrytí činností skupiny Mondi a nabývaných společností Duropack může dojít k mírnému zvýšení tržní koncentrace v oblasti výroby a dodávek obalů z vlnité lepenky, zejména pak surového papíru, jenž představuje vstupní materiál k jejich výrobě, Úřad má za to, že posuzované spojení nebude mít negativní dopady na úroveň hospodářské soutěže ve spojením dotčené oblasti na území České republiky, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl, jehož dosahují spojující se soutěžitelé ve spojením dotčených oblastech, jakož i přítomnost řady konkurenčních subjektů náležících do mezinárodně působících podnikatelských skupin.
22. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., advokát Clifford Chance LLP. Jungmannova 24 110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz rozhodnutí Úřadu S 59/07 Scholz Holding/FIREMET .
[2] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.3935 Jefferson Smurfit/Kappa
[3] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.3935 Jefferson Smurfit/Kappa , M.6512 DS Smith/SCA Packaging.