UOHS S55/2007
Rozhodnutí: S55/07-4278/07/620 Instance I.
Věc Řízení o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení
Účastníci Via Chem Group, a.s. CAMPASPOL HOLDING a.s. AB-CREDIT a.s.
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 20. 3. 2007

S 55/07-4278/07/620 V Brně dne 1. března 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 55/07, zahájeném dne 7. února 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Via Chem Group, a.s., se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha 5, IČ: 26694590, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ing. Petrem Přecechtělem, advokátem, se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. února 2007, a společnost AB-CREDIT a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 40522610, ve správním řízení zastoupená Mgr. Ing. Ivo Halou, advokátem, se sídlem Čelakovského sady 433/10, Praha 2, na základě plné moci ze dne 6. února 2007, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů podle § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě zpětvzetí návrhu účastníky řízení v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, toto
usnesení :
Správní řízení sp. zn. S 55/07 zahájené dne 7. února 2007 ve věci návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů podle § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu,
zastavuje.
Odůvodnění:

(1) Dne 7. února 2007 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen Úřad ) doručen návrh společnosti Via Chem Group, a.s., se sídlem Plzeňská č.p. 155/113, Praha 5, IČ: 26694590 (dále jen Via Chem Group nebo navrhovatel ), a společnosti AB-CREDIT a. s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 40522610 (dále jen AB- CREDIT nebo navrhovatel ), na povolení spojení spočívajícího v získání společné kontroly nad společností CAMPASPOL HOLDING a.s., se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ: 27293980 (dále jen CAMPASPOL HOLDING ), ze strany společností Via Chem Group a AB-CREDIT. V důsledku uvedené transakce mají navrhovatelé získat možnost společně nepřímo kontrolovat společnost ČESKÝ OLEJ, a.s., se sídlem V Celnici 10/1028, Praha 1, IČ: 25720546 (dále jen ČESKÝ OLEJ ), společnosti SETUZA a.s., se sídlem Žukovova 100, Ústí nad Labem, Střekov, IČ: 46708707 (dále jen SETUZA ).
(2) Vzhledem k tomu, že návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů neobsahoval náležitosti stanovené § 15 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a vyhláškou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, v platném znění (dále jen vyhláška ), uvědomil [1] Úřad navrhovatele o tom, že řízení ve věci povolení předmětného spojení soutěžitelů bude v souladu s § 15 odst. 4 zákona zahájeno až dnem, kdy budou zákonem a vyhláškou požadované náležitosti doplněny.
(3) Současně s návrhem na povolení předmětného spojení soutěžitelů, tedy dne 7. února 2007, byl Úřadu doručen návrh společnosti Via Chem Group a společnosti AB- CREDIT na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování předmětného spojení soutěžitelů ve smyslu § 18 odst. 3 a 4 zákona. Řízení o povolení této výjimky bylo zahájeno doručením předmětného návrhu Úřadu, tedy dne 7. února 2007, přičemž účastníky tohoto řízení se v souladu s § 21 zákona staly společnosti Via Chem Group a společnost AB-CREDIT.
(4) Protože podaný návrh na povolení výjimky byl neúplný, zejména pak neobsahoval vymezení úkonů, pro které se výjimka navrhuje, dále prokázání toho, že je splněna podmínka pro povolení výjimky, kterou je existence hrozby závažné škody či jiné závažné újmy spojujícím se soutěžitelům nebo třetím osobám [2], a rovněž tak i podklady a informace, které by Úřadu umožnily posouzení dopadů výjimky na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, vyzval [3] Úřad účastníky řízení k doplnění podkladů a informací, na základě nichž by Úřad mohl dospět k závěru o tom, že jsou splněny podmínky pro povolení výjimky ze zákazu uskutečňování předmětného spojení soutěžitelů. K doplnění požadovaných podkladů a informací Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu do 21. února 2007 [4].
(5) Dne 21. února 2007 bylo Úřadu doručeno společné podání účastníků řízení, kterým tito vzali zpět návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování předmětného spojení soutěžitel, a to v plném rozsahu.
(6) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto usnesení může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Právní moc: 20.3. 2007

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Petr Přecechtěl, advokát
AK Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

[1] Přípisem č.j. S 55/07-3355/07/620 ze dne 14. února 2007.
[2] Přičemž je nutno uvést, že břemeno tvrzení a důkazní břemeno ohledně tohoto kritéria zvažovaného při povolení výjimky nesou účastníci řízení.
[3] Přípisem č.j. S 55/07-3355/07/620 ze dne 14. února 2007.
[4] A to s přihlédnutím ke skutečnosti, že podle § 18 odst. 3 a 4 zákona musí Úřad o návrhu na povolení výjimky rozhodnout neprodleně, nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto návrhu a skutečnosti, že výzva k doplnění podkladů a informací zde nemá za následek stavení lhůty pro rozhodnutí.