UOHS S548/2012
Rozhodnutí: S548/2012/KS-18859/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů OLAJTERV Vagyonkezelö Zrt. a I & C Energo a.s.
Účastníci OLAJTERV Vagyonkezelö Zrt. I & C Energo a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 8. 10. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 96 KBČ. j.: ÚOHS-S548/2012/KS-18859/2012/840/DVá

Brno 8. 10. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S548/2012/KS, zahájeném dne 20. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti OLAJTERV Vagyonkezelö Zrt., se sídlem Maďarsko, Budapešť, Galvani ul. 44, zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů OLAJTERV Vagyonkezelö Zrt., se sídlem Maďarsko, Budapešť, Galvani ul. 44, a I & C Energo a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, IČ: 49433431, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií s kupní opcí , uzavřené dne 2. 12. 2008 mezi společnostmi Yellowraazd BV, se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, jako kupujícím, a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, jako prodávajícím, a Oznámení o kupní opci ze dne 28. 6. 2012, zaslaného společností Yellowraazd BV společnosti MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, v jejímž konečném důsledku má společnost OLAJTERV Vagyonkezelö Zrt., prostřednictvím své dceřiné společnosti Yellowraazd BV, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti I & C Energo a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.
Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku společnost OLAJTERV Vagyonkezelö Zrt., se sídlem Maďarsko, Budapešť, Galvani ul. 44, (dále jen Olajterv ), má, prostřednictvím své dceřiné společnosti Yellowraazd BV, se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti I & C Energo a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, IČ: 49433431 (dále jen I & C Energo ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Olajterv stojí v čele skupiny společností, které působí zejména v oblasti výstavby a konstrukce továren a zařízení na zpracování ropy a zemního plynu (tj. jednotek na zpracování uvedených surovin, výstavby ropovodů, plynovodů a jejich příslušenství, jako jsou kompresory, čerpací stanice, apod.) a v oblasti ochrany životního prostředí (tj. výstavby úložišť odpadu, spaloven, čistíren odpadních vod apod.), a to zejména na území Maďarska, zemí bývalé Jugoslávie nebo Ruska (dále jen skupina Olajterv ). V České republice skupina Olajterv působí dosud okrajově, a to v oblasti dodávek komponentů pro podzemní zásobníky plynu. Skupina Olajterv je prostřednictvím společnosti Advoil Zrt. kontrolována fyzickou osobou.
3. Společnost I & C Energo působí sama či prostřednictvím jí společně či výlučně přímo či nepřímo kontrolovaných společností zejména v oblasti komplexních investičních dodávek systémů kontroly a řízení, průmyslové automatizace a elektrizačních systémů, včetně komunikačních systémů, oblasti poskytování servisní podpory a údržby těchto systémů, oblasti optimalizace energetických výroben a oblasti projekční činnosti v oblasti elektroenergetiky, resp. projektováním elektrických distribučních sítí a rozvoden. Před realizací předmětného spojení soutěžitelů je společnost I & C Energo součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí maďarská společnost MOL Magyar Olaj. és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaságse.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát AK Schönherr, s.r.o. nám. Republiky 1079/1a 110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy