UOHS S547/2012
Rozhodnutí: S547/2012/KS-18679/2012/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů FDM Activity Alfa s.r.o. a HOLAGRON s.r.o.
Účastníci FDM Activity Alfa s.r.o. HOLAGRON s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 86 KBČ. j.: ÚOHS-S547/2012/KS-18679/2012/840/MWi
Brno 4. 10. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S547/2012/KS, zahájeném dne 18. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti FDM Activity Alfa s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, IČ: 28016572, zastoupeného JUDr. Jiřím Šmatlákem, advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 394/12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů FDM Activity Alfa s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, IČ: 28016572, a HOLAGRON s.r.o., se sídlem Praha 4, U Krčské vodárny 337/23, IČ: 27189040, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě 9 smluv o převodu obchodního podílu uzavřených mezi společností FDM Activity Alfa s.r.o., vždy jako nabyvatelem, a Ing. K. B., MUDr. J. C., T. H., Ing. J. L., Ing. M. L., F. P., Ing. M. Š., Ing. J. Š., a Ing. J. U., jako jednotlivými převodci, v jejichž důsledku má společnost FDM Activity Alfa s.r.o. získat 100% obchodní podíl ve společnosti HOLAGRON s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost FDM Activity Alfa s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, IČ: 28016572 (dále jen FDM ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti HOLAGRON s.r.o., se sídlem Praha 4, U Krčské vodárny 337/23, IČ: 27189040 (dále jen HOLAGRON ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost FDM, která v současné době nevykonává žádnou obchodní činnost, náleží do podnikatelské skupiny kontrolované společností FDM HOLDING a.s. Tato podnikatelská skupina je na území České republiky činná zejména prostřednictvím společnosti HOPI s.r.o. a jejích dceřiných společností, a to především v oblasti silniční nákladní dopravy, logistických služeb a distribuční činnosti.
3. Nabývaná společnost HOLAGRON je holdingová společnost výlučně kontrolující společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. (dále jen HOLLANDIA ) a AGRO-Otročín a.s. Společnost HOLLANDIA je činná v oblasti produkce mléčných výrobků, a to zejména jogurtů a kysaných mléčných nápojů. Společnost AGRO-Otročín a.s. se zabývá produkcí syrového kravského mléka, přičemž celou svou výrobu dodává do společnosti HOLLANDIA.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Jiří Šmatlák
DVOŘÁK & SPOL, advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 4. 10. 2012