UOHS S544/2011
Rozhodnutí: S544/2011/KS-18452/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, a Volksbank International AG
Účastníci Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost VBI Holding GmbH DZ Beteiligungsgesellschaft mbH Phoenix Beteiligungsgesellschaft mbH SAS Societé d´Investissement du Groupe Banques Populaires VBI Beteiligungs GmbH Volksbank International AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 25. 11. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 96 KB


č. j. ÚOHS-S544/2011/KS-18452/2011/840/DVá V Brně dne 23. 11. 2011
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S544/2011/KS, zahájeném dne 3. 11. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, se sídlem Ruská federace, Moskva, ul. Vavilova 19, ve správním řízení zastoupeného Dr. Radanem Kubrem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, se sídlem Ruská federace, Moskva, ul. Vavilova 19, a Volksbank International AG, se sídlem Rakousko, Vídeň, Kolingasse 14-16, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií ohledně prodeje a koupě akcií ve společnosti Volksbank International AG , uzavřené dne 8. 9. 2011 mezi společností Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, jako kupujícím, a společnostmi (i) VBI Holding GmbH, se sídlem Rakousko, Vídeň, Kolingasse 14-16, (ii) DZ Beteiligungsgesellschaft mbH Nr. 11, se sídlem Spolková republika Německo, Frankfurt nad Mohanem, Platz der Republik, (iii) Phoenix Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Spolková republika Německo, Düsseldorf, Ludwig-Erhard Allee 20, (iv) SAS Societé d´Investissement du Groupe Banques Populaires, se sídlem Francouzská republika, Paříž, 50 Avenue Pierre Mendes, a (v) VBI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rakousko, Vídeň, Kolingasse 14-16, jako jednotlivými prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu společnosti Volksbank International AG, a tím i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje. Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž konečném důsledku má společnost Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, se sídlem Ruská federace, Moskva, ul. Vavilova 19 (dále jen Sberbank ), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Volksbank International AG, se sídlem Rakousko, Vídeň, Kolingasse 14-16 (dále jen Volksbank ), a tím i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Sberbank působí v oblasti bankovnictví a finančních služeb, zejména v oblasti korporátního bankovnictví, retailového bankovnictví a služeb v oblasti finančních trhů, a to na území Ruska, Kazachstánu, Běloruska, Ukrajiny, Indie a Číny. Sberbank je kontrolována Centrální Bankou Ruské Federace, minoritní část akcií je ve veřejném vlastnictví právnických a fyzických osob. V České republice společnost Sberbank před uskutečněním předmětné transakce nepůsobí.
3. Společnost Volksbank je holdingová společnost, která prostřednictvím svých dceřiných společností působí zejména v oblasti korporátního a retailového bankovnictví ve střední a východní Evropě. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost Volksbank kontrolována společností Österreichische Volksbankem-AG. V České republice působí společnost Volksbank ve výše uvedených oblastech prostřednictvím dceřiné společnosti Volksbank CZ, a.s.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním


Obdrží:
Dr. Radan Kubr, advokát
PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.