UOHS S541/2013
Rozhodnutí: S541/2013/KS-5461/2014/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CEMEX Czech Republic, s.r.o., a Holcim (Česko) a.s.
Účastníci CEMEX Czech Republic, s. r. o. Holcim (Česko) a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 1.7 MB
Č. j.: ÚOHS-S541/2013/KS-5461/2014 /840/RPl

12. 3. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S541/2013/KS, zahájeném dne 2. 9. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5-Stodůlky, Siemensova 2716/2, IČ: 27892638, zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5-Stodůlky, Siemensova 2716/2, IČ: 27892638, a Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, IČ: 15052320, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dokumentem Memorandum of Understanding podepsaným dne 12. 7. 2013 společnostmi HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L., se sídlem Španělské království, Madrid, Paseo de la Castellana 95, HOLCIM Beteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Spolková republika Německo, Hamburg, Willy Brand Strasse 69, a HOLCIM Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Spolková republika Německo, Hamburg, Willy Brand Strasse 69, na straně jedné, a společnostmi CEMEX Espana, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Hérnandez de Tejada 1, CEMEX Central Europe GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Düsseldorf, Theodorstrasse 178, a CEMEX Czech Republic, s.r.o., na straně druhé, v jehož důsledku má mimo jiné společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 a 5 téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV436036 ze dne 6. 9. 2013. Současně byla tato skutečnost zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě pěti dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Úřad, vědom si významného postavení spojujících se soutěžitelů na některých relevantních trzích, oslovil za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu týkajícího se soutěžního prostředí v oblastech dotčených předmětným spojením vybrané konkurenty, odběratele a dodavatele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž. Některé z Úřadem oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu svoje námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. [1]
3. Na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, společností CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, IČ: 15052320 (dále jen CEMEX CZ ), a oslovenými subjekty a na základě závěrů provedené analýzy vycházející ze všech ve správním řízení shromážděných informací o spojením dotčených trzích i o souvisejících oblastech, dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
4. S ohledem na výše uvedené sdělil Úřad dopisem č. j. ÚOHS-S541/2013/KS-20309/2013/840/RPl ze dne 18. 10. 2013 účastníkovi správního řízení, že ve smyslu § 16 odst. 2 in fine zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení.
5. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, interních zpráv a studií spojujících se soutěžitelů, dále informací jimi doplněných v průběhu správního řízení, posudku společnosti CRS Economics s.r.o. na téma Posouzení dopadů spojení společností Cemex a Holcim , jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad rovněž vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení. Současně Úřad zohlednil svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise.

I. Notifikační podmínky
I.1 Splnění notifikačních kritérií
6. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s dokumentem označeným jako Memorandum of Understanding , který dne 12. 7. 2013 podepsaly společnosti HOLCIM INVESTMENTS (Spain), S. L., se sídlem Španělské království, Madrid, Paseo de la Castellana 95, HOLCIM Beteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Spolková republika Německo, Hamburg, Willy Brand Strasse 69, a HOLCIM Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Spolková republika Německo, Hamburg, Willy Brand Strasse 69, na straně jedné, a společnosti CEMEX Espana, S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Hérnandez de Tejada 1, CEMEX Central Europe GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Düsseldorf, Theodorstrasse 178, a CEMEX CZ, na straně druhé. Po splnění podmínek stanovených v Memorandum of Understanding pak má být podepsána smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, IČ: 15052320 (dále jen Holcim CZ ).
7. V důsledku uvedené smlouvy má společnost CEMEX CZ nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Holcim CZ, a tím i získat možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat. Kontrolou ve smyslu § 12 odst. 4 zákona se rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, a to na základě vlastnického práva nebo práva k užívání podniku kontrolovaného soutěžitele, nebo práva či jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
8. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
I.2 Žádost o postoupení případu k Evropské komisi
9. V důsledku výše nadepsaného dokumentu dojde kromě Úřadu notifikované transakce k uskutečnění dalších navzájem provázaných transakcí.
10. Jednak podnikatelská skupina, do níž náleží společnost CEMEX CZ (dále jen Skupina Cemex ), konkrétně společnost [ obchodní tajemství ] , má získat možnost kontrolovat společnost Holcim (Espana) S.A. a jejím prostřednictvím ve Španělsku působící společnosti a aktiva z majetku podnikatelského uskupení, do něhož náleží i společnost Holcim CZ (dále jen Skupina Holcim ). Současně má Skupina Holcim získat do vlastnictví 24,9% obchodní podíl na společnosti CEMEX Operaciones, S.L.U. Následně má [ obchodní tajemství ] (dále též Španělská transakce ). [2] V důsledku další transakce má Skupina Holcim získat možnost kontrolovat společnosti a aktiva Skupiny Cemex působící v západní části Německa a v omezené míře i v Nizozemí a Francii (dále též Komunitární transakce ). [3]
11. Dne 13. 9. 2013 Úřad obdržel Oznámení Evropské komise (Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž), jehož předmětem je vyrozumění o žádosti o postoupení případu evidovaného Evropskou komisí (dále jen Evropská komise nebo Komise ) pod značkou M.7054 Cemex /Holcim Assets, jež je mimo jiné vztažena i na spojení notifikované Úřadu, podle čl. 22 Nařízení Rady (EC) č. 139/2004, o kontrole spojování soutěžitelů (dále jen Nařízení ). [4] Žádost o postoupení případu byla učiněna španělským národním soutěžním úřadem- Comisión Nacional de Ia Competencia (dále také jen NCA Španělsko ).
12. Žádost NCA Španělsko o postoupení případu Komisi se týká Španělské transakce, v důsledku které společnost CEMEX Espana S.A. (prostřednictvím společnosti CEMEX Operaciones, S.L.U.) hodlá získat výlučnou kontrolu nad aktivy společnosti Holcim (Espana) S.A. provozovanými ve Španělsku vyjma společnosti Holcim Trading S.A.
13. Jedním z důvodů žádosti o postoupení případu je fakt, že podle dokumentu Memorandum of Understanding všechny tři výše uvedené transakce spolu vzájemně souvisejí a jsou navzájem podmíněny. Navíc lze Španělskou a Českou transakci považovat za jediné spojení podniků ve smyslu Nařízení, neboť v obou transakcích vystupují stejný kupující (Skupina Cemex) a stejný prodávající (Skupina Holcim) a tyto transakce de iure a de facto spolu úzce souvisí a jsou vzájemně podmíněné. Naproti tomu Komunitární transakce, na jedné straně, a Španělská a Česká transakce, na druhé straně, jsou dvě odlišná spojení, protože dvě transakce mohou být považovány za jedno spojení pouze tehdy, když kontrola v obou transakcích je získávána tímtéž podnikem (respektive soutěžitelem). V tomto případě se však jedná o vzájemnou výměnu některých aktiv, k níž má dojít mezi skupinami Cemex a Holcim, jedná se tak přinejmenším o dvě transakce se dvěma odlišnými nabyvateli různých aktiv.
14. Podle článku 22(1) Nařízení může jeden nebo více členských států požádat Evropskou komisi o přezkoumání jakéhokoliv spojení definovaného v článku 3 Nařízení, které nemá komunitární rozměr ve smyslu článku 1 Nařízení, avšak ovlivňuje obchod mezi členskými státy a hrozí zásadně narušit hospodářskou soutěž na území členského státu nebo států, které žádost podávají. Tato žádost musí být předložena nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů od data, kdy bylo spojení oznámeno, nebo pokud se žádné oznámení nepožaduje, jinak dáno na vědomí dotčenému členskému státu. Tato lhůta platí pro původní žádost o postoupení případu, a v daném případě se tak vztahuje k původní žádosti Španělského soutěžního úřadu.
15. Podle článku 22(2) Nařízení má členský stát právo připojit se k původní žádosti o postoupení případu ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne, kdy byl Evropskou komisí informován o původní žádosti. Tato lhůta platí pro ostatní členské státy, které by zamýšlely se k původní žádosti připojit (tedy i pro Českou republiku).
16. Z výše uvedeného plyne, že článek 22 Nařízení stanoví dvě hmotněprávní (substantivní) kritéria, která musí být splněna k úspěšnému postoupení případu před Evropskou komisi podle článku 22 Nařízení: (i) spojení musí ovlivňovat obchod mezi členskými státy a (ii) spojení musí hrozit tím, že zásadně naruší hospodářskou soutěž na území členského státu nebo států, které žádost podávají (nebo se k původní žádosti připojují). Tato dvě hmotněprávní (substantivní) kritéria platí pro původní žádost o postoupení případu i pro žádosti ostatních členských států o připojení se k původní žádosti.
17. Současně musí být splněno jedno procesní kritérium, kterým jsou lhůty, v nichž musí být původní žádost o postoupení případu, respektive žádosti ostatních členských států o připojení se k původní žádosti, podány.
18. Pokud jde o posouzení žádosti o postoupení případu ze strany Úřadu ve vztahu ke dvěma hmotněprávním (substantivní) kritériím, která musí být splněna k úspěšnému postoupení případu na Evropskou komisi podle článku 22 Nařízení, a možným dopadům předmětného spojení soutěžitelů v České republice, Úřad zjistil, že hlavní dopady Úřadu notifikovaného spojení se vztahují k několika lokálním trhům kameniva a několika lokálním trhům transportního betonu ( downstream trh ve vztahu k trhům kameniva a cementu), zatímco ve vztahu k trhu cementu, který je geograficky národní, se již v okamžiku notifikace Úřadu nejevilo, že by spojení vzbuzovalo obavy z narušení soutěže.
19. Zmíněné lokální trhy dle názoru Úřadu vyžadovaly detailní šetření, které mohlo být nejefektivněji provedeno Úřadem, který tyto lokální trhy zná a má zkušenosti s posuzováním dopadů spojení soutěžitelů na těchto lokálních trzích kameniva a transportního betonu (viz např. případ spojení soutěžitelů M.5803 EUROVIA/TARMAC , který byl České republice částečně postoupen ze strany Evropské komise a posuzován v rámci Úřadem vedeného řízení sp. zn. ÚOHS-S192/2010/KS), včetně přijímání závazků k zachování účinné soutěže na těch trzích, na kterých byly identifikovány vážné obavy z narušení soutěže.
20. Vzhledem k tomu, že notifikované spojení soutěžitelů mohlo dle zjištění Úřadu potenciálně narušit hospodářskou soutěž pouze na lokálních trzích nacházejících se na území České republiky, měl Úřad za to, že hmotněprávní (substantivní) kritérium, podle kterého spojení musí ovlivňovat obchod mezi členskými státy , nebylo ve vztahu k České republice splněno.
21. Z výše uvedených důvodů Úřad dopisem č. j. ÚOHS-S541/2013/KS-18658/2013/840/RPl ze dne 1. 10. 2013 informoval Evropskou komisi, že se Česká republika nepřipojuje k původní žádosti španělského soutěžního úřadu o postoupení spojení Cemex/Holcim na Evropskou komisi. V souladu s čl. 22(2) Nařízení se lhůta pro vydání rozhodnutí stavěla, a to až do doby, kdy Úřad informoval Evropskou komisi a dotčené soutěžitele (tj. účastníka řízení), že se nepřipojuje k žádosti o postoupení případu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
22. Společnost CEMEX CZ je kontrolovaná společností Cemex S.A.B. de C.V., se sídlem v Garza García v Mexiku, která stojí v čele celosvětově působícího podnikatelského uskupení zabývajícího se výrobou a prodejem cementu, kameniva, transportního betonu (dále též transportbeton či RMX ), malty a dalších stavebních materiálů.
23. Ve stejných oblastech činnosti působí i společnost CEMEX CZ, která v České republice provozuje cca 61 betonáren, [5] dále 13 kamenolomů, pískoven či štěrkoven (jednotlivě dále též provozovny ) [6] a jeden cementový mlýn. V České republice společnost CEMEX CZ kontroluje společnosti i) CEMEX Malešice s.r.o., ii) CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o. a iii) CEMEX Sand, k.s. Mimoto Skupina Cemex v České republice provozuje rovněž nákladní automobilovou dopravu, nicméně tyto služby jsou zaměřeny na přepravu jí produkovaných stavebních materiálů a třetím osobám nejsou tyto služby v zásadě nabízeny.
24. Společnost Holcim CZ je v době podání návrhu na povolení posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována shora uvedenou společností Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland). Obě společnosti jsou součástí podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost Holcim Ltd., se sídlem ve Švýcarsku. Skupina Holcim se celosvětově zabývá především výrobou a prodejem cementu, kameniva, transportbetonu a asfaltu, některé společnosti této skupiny působí rovněž v oblasti výzkumu, poradenství, obchodních a inženýrských služeb atp.
25. Společnost Holcim CZ se v České republice zabývá výrobou a prodejem šedého cementu, kameniva a transportbetonu, přičemž provozuje 17 betonáren, [7] 5 kamenolomů, pískoven či štěrkoven [8] a jednu cementárnu. Společnost Holcim CZ kontroluje společnosti TransPlus (Česko) s.r.o., ecorec Česko s.r.o. a dále drží obchodní podíl ve výši 50 % ve společnosti Lom Klecany, s.r.o. a obchodní podíl ve výši 49 % ve společnosti Skanska Transbeton, s.r.o. [9] Rovněž Skupina Holcim v České republice provozuje nákladní automobilovou dopravu, nicméně stejně jako v případě Skupiny Cemex tyto služby nejsou třetím osobám v zásadě nabízeny.

III. Vymezení relevantních trhů
26. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo, nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh.
27. Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo vzájemně zaměnitelné. Geograficky relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné.
28. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
29. Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že nabývaná společnost Holcim CZ se na území České republiky zabývá, ať již přímo či nepřímo, především produkcí a prodejem kameniva, šedého cementu, a transportbetonu . Aktivity společnosti CEMEX pak v České republice zahrnují výrobu a prodej kameniva, šedého cementu, transportbetonu, malty a některých dalších stavebních materiálů. K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů tedy dochází v oblasti výroby a prodeje kameniva, cementu a transportbetonu. Současně v důsledku realizace posuzovaného spojení dochází, s ohledem na omezený geografický rozsah shora uvedených podnikatelských činností, v některých lokalitách také k vertikálnímu propojení významného producenta kameniva a výroby následných produktů, tj. cementu a transportbetonu, který kamenivo spotřebuje při jejich výrobě, a obdobně rovněž k vertikálnímu propojení výroby cementu pro výrobu transportbetonu.
III.1 Vymezení věcně relevantních trhů
III.1.1 Oblast výroby a prodeje kameniva
30. Za kamenivo je považován zrnitý materiál do velikosti až 150 mm, který je zpravidla těžen z lomů, pískoven či štěrkoven. Kamenivo je jedním ze základních materiálů používaných ve stavebnictví, přičemž může být využíváno v závislosti na vlastnostech jako koncový produkt nebo jako součást pro výrobu jiných stavebních materiálů, jako například transportbetonu, prefabrikátů, asfaltových obalovaných směsí či vápna a cementu.
31. V základním členění lze podle způsobu, jakým je tento materiál získáván, rozlišovat dva hlavní typy kameniva. Primární (přírodní) kamenivo je kamenivo těžené z přírodních zdrojů, zatímco sekundární (umělé) kamenivo je buď vedlejším produktem jiných průmyslových procesů, nebo výsledkem opětovného zpracování materiálů, které již byly použity ve výstavbě. Spojující se soutěžitelé přitom produkují pouze kamenivo primární, které lze dále rozlišovat zejména na (i) kamenivo těžené a (ii) kamenivo drcené.
32. Ložiska těženého kameniva vznikla usazováním drobných částic erodovaných hornin unášených vodou či ledem. Těžbou těchto ložisek je pak získáváno kamenivo zahrnující produkty jako písek, štěrk a štěrkopísek, jež lze následnou úpravou (tříděním či proséváním) dále členit na různé velikostní frakce. Z hlediska užití je těžené kamenivo obvykle používáno pro výrobu betonu, a to zejména s ohledem na oblý tvar kameniva, který umožňuje plynulý tok betonu při pokládce a má lepší fyzikální vlastnosti (tvrdost a pevnost v tlaku) ovlivňující parametry betonu a betonových výrobků.
33. Drcené kamenivo je oproti výše uvedenému získáváno rozlomením hornin pomocí trhavin, a to buď vyvřelých (čedič, žula), metamorfovaných (křemenec, rohovec) nebo usazených (vápenec), a následně drcením na požadovaný rozměr v drticích linkách. Z hlediska užití má drcené kamenivo s ohledem na jeho odolnost a drsný povrch s ostrými hranami vhodné vlastnosti zejména pro výrobu asfaltových obalovaných směsí.
34. Oba typy kameniva se využívají ve stavitelství, zejména pak při stavbě silnic a dálnic do podkladových vrstev vozovky, naproti tomu se při stavbě železničních drah využívá především kamenivo drcené.
35. Hypoteticky je těžené a drcené kamenivo vzájemně zastupitelné, nicméně v praxi je tato vzájemná zastupitelnost limitována, a to především z následujících důvodů: (i) nemožnost mytí kameniva přímo v lomech má za následek velký zbytkový podíl odplavitelných částic v kamenivu, které se pak nepojí dobře s cementem, což způsobuje praskliny v betonu, (ii) požadavky Evropské unie a ČSN norem pro některé druhy betonu (například u mostních konstrukcí) vyžadují speciální parametry kameniva, jako je například otlukovost či tvarový index, (iii) drcené kamenivo je obecně dražší, zejména z důvodu náročnější technologie zpracování a (iv) drcené kamenivo rychleji opotřebovává techniku.
36. Úřad se ve své předchozí rozhodovací praxi zabýval i spojeními soutěžitelů, působících v oblasti výroby a prodeje kameniva, přičemž v některých případech vymezil výrobkový relevantní trh v oblasti kameniva jako trh zahrnující výrobu a prodej kameniva jako celku. [10] V daných případech však nebylo užší členění nezbytné, protože předmětná spojení nevzbuzovala obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu.
37. V odůvodněných případech, kdy spojující se soutěžitelé byli dodavateli specifického produktu nebo v jejich produktovém portfoliu zaujímala určitá specifická část produkce významné postavení, a tudíž postavení spojujících se soutěžitelů se výrazně odlišovalo od možného vymezení relevantního trhu, však Úřad produktový relevantní trh v oblasti výroby a prodeje kameniva vymezoval užším způsobem. [11]
38. S ohledem na výše uvedené Úřad v rámci posuzovaného případu přihlédl především k nedostatečné poptávkové substituci těženého a drceného kameniva. Poptávkovou stranu v oblasti kameniva pak Úřad akcentoval zejména z důvodu existence významného vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů. V této souvislosti Úřad již ve své předchozí rozhodovací praxi konstatoval, že v České republice většina odběratelů kameniva (cca 70 %) nepovažuje, s ohledem na rozdílný způsob využití, drcené a těžené kamenivo za vzájemně zastupitelné. Obdobně taková skutečnost sehrává zásadní roli i v posuzovaném případě, v němž je rozhodující pozice odběratelů kameniva zpracovávajících tuto komoditu v další výrobě.
39. Naopak další užší rozlišování kameniva v závislosti na jeho geologickém původu (např. čedič, žula, křemenec, rohovec apod.) není dle názoru Úřadu pro potřeby posouzení dopadů navrhovaného spojení nezbytně nutné, neboť jednotlivé horniny jsou většinou jejich odběratelů považovány za zastupitelné.
40. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad pro účely posuzovaného spojení soutěžitelů vymezil v oblasti výroby a prodeje kameniva dva věcně relevantní trhy, a to i) relevantní trh drceného kameniva a ii) relevantní trh těženého kameniva .
III.1.2 Oblast výroby a prodeje cementu
41. Cement představuje jednu ze základních surovin pro výrobu transportbetonu, tvoří celkově 60 % veškerých surovin potřebných pro jeho výrobu. Cement je práškové anorganické pojivo, které po smíchání s vodou vytváří směs, která tuhne a tvrdne, a to jak na vzduchu, tak i ve vodě, přičemž po ztvrdnutí si zachová svoji pevnost. Existují dva základní typy cementu, a to cement bílý, který je využíván zejména pro dekorativní účely, a cement šedý, který je z velké části využíván právě jako surovina pro výrobu betonových směsí.
42. Jak v aplikační praxi Úřadu, tak i Evropské komise, jsou oba typy cementu považovány za vzájemně nezastupitelné produkty. [12] S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé v České republice působí pouze v oblasti šedého cementu, zaměřil se Úřad na právě na tuto oblast. Šedý cement je homogenní a standardizovaný produkt, který je spotřebiteli vnímán jako jedna komodita. Uvedené tvrzení platí i přesto, že existuje řada různých standardizovaných tříd šedého cementu, kdy charakteristika jednotlivé třídy cementu závisí na typu a množství přísad. S ohledem na skutečnost, že všichni hlavní producenti cementu jsou schopni vyrobit všechny třídy cementu v rámci EU standardu pro cement EN 197 [13] a existuje rozsáhlá poptávková zastupitelnost, není nezbytně nutné se podrobnějším produktovým členěním šedého betonu zabývat.
43. Cement je prodáván buď v pytlích, které jsou prodávány prostřednictvím prodejen se stavebninami a hobby marketů , nebo volně (velkoobjemově), což je způsob odběru betonáren, výrobců betonových produktů nebo velkých staveb. Přitom producenti cementu dodávají nebo mohou dodávat cement v obou formách, které tak představují pouze odlišné způsoby distribuce cementu a nikoliv samostatné produkty.
44. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé na trhu v České republice nevyrábí ani neprodávají bílý cement, [14] Úřad pro účely posuzovaného spojení soutěžitelů vymezil v oblasti výroby a prodeje cementu jako věcně relevantní trh šedého cementu .
III.1.3. Oblast výroby a prodeje transportbetonu
45. Transportbeton je jednou ze základních a nejpoužívanějších stavebních hmot, která je odběratelům dodávána v čerstvé podobě (tj. v měkké konzistenci). Je vyráběn ve stacionárních či mobilních zařízeních mícháním cementu, kameniva, vody, příměsí a přísad, a to buď přímo na místě určení (tj. na staveništi) nebo je připraven v betonárně a následně je na místo určení přepraven prostřednictvím speciálně upravených nákladních automobilů, které zajistí, aby v průběhu přepravy nedošlo ke ztuhnutí a tím znehodnocení transportbetonu. Jeho užití se soustředí zejména do stavebního průmyslu, je používán převážně jako základ pro vytváření betonových konstrukcí.
46. Obdobně jako již několikrát ve své předchozí rozhodovací praxi, [15] Úřad i v případě posuzovaného spojení soutěžitelů považuje trh transportbetonu za samostatný relevantní výrobkový trh. Pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž tedy Úřad v této oblasti vymezil věcně relevantní trh transportbetonu .
III.2. Geografické vymezení relevantních trhů
47. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno shora uvedené věcně relevantní trhy vymezit z hlediska geografického jako trhy národní, popřípadě zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky, či naopak, zda ke střetu nabídky a poptávky nedochází na územích menších, než je území celé České republiky.
III.2.1. Geografické vymezení trhů v oblasti kameniva
48. Kamenivo (tj. jak drcené, tak i těžené) je těžký a objemný produkt, jehož přepravní náklady představují významnou část nákladů na jeho dodání. Z toho důvodu lze předpokládat, že relevantní trhy v oblasti kameniva budou z geografické stránky vymezovány určitou dojezdovou vzdáleností od zdroje. Tomuto závěru odpovídají i zjištění Úřadu učiněná v předchozí rozhodovací praxi, [16] z nichž vyplývá, že v případě dodávek kameniva se, zejména s ohledem na výši přepravních nákladů, jedná o lokální geografické trhy vymezené skutečnou dojezdovou vzdáleností cca 60 km od místa, kde je kamenivo produkováno. Přeprava kameniva pomocí nákladní silniční dopravy na vzdálenosti přesahující 60 km přináší významný nárůst přepravních nákladů a z hlediska hospodárnosti se taková dodávka obvykle stává neefektivní. Delší než obvyklá 60km dojezdová vzdálenost je možná v případě, že k dodávkám kameniva lze využít železniční či nákladní vodní přepravy, nicméně těchto způsobů je v České republice pro účely přepravy kameniva užíváno pouze marginálně.
49. V případě některých regionů, v nichž se nevyskytují vhodná ložiska kamene či štěrkopísků a k pokrytí potřeby kameniva jsou nezbytné dodávky z ložisek v okolních regionech, však může být ekonomicky efektivní dopravní vzdálenost i vyšší, a to až do cca 80-100 km. [17]
50. Nabývaná společnost Holcim CZ provozuje na území České republiky 5 kamenolomů a pískoven (z toho 1x drcené kamenivo, respektive vápenec, a 4x těžené kamenivo), které jsou situovány na území krajů Pardubického, Ústeckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského, Skupina Cemex pak disponuje 13 kamenolomy/pískovnami/ štěrkovnami v krajích Plzeňském, Středočeském, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém, Libereckém a Ústeckém.
51. V případě posuzovaného spojení se výše vymezené dojezdové vzdálenosti kolem některých výrobních lokalit společnosti Holcim CZ, tj. Čeperka a Smiřice, podstatným způsobem překrývají, a proto Úřad pro účely vymezení geografických relevantních trhů dospěl k závěru, že za relevantní bude považovat dojezdová vzdálenost pouze kolem jedné z těchto provozoven, přičemž zbylá provozovna je pak pro účely posouzení dopadů spojení do příslušné lokality rovněž zahrnuta.
III.2.1.1 Geografické vymezení relevantního trhu drceného kameniva
52. V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh drceného kameniva považuje z hlediska geografického za relevantní lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od provozovny Štramberk (dále též lokalita Štramberk ), provozované společností Holcim CZ.
III.2.1.2 Geografické vymezení relevantního trhu těženého kameniva
53. V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh těženého kameniva považuje z hlediska geografického za relevantní (i) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti [18] od provozovny Čeperka (dále též lokalita Čeperka ), (ii) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od provozovny Dobříň (dále též lokalita Dobříň ), a (iii) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od provozovny Hrušovany (dále též lokalita Hrušovany ). Všechny shora uvedené provozovny jsou provozovány společností Holcim CZ.
III.2.2 Geografické vymezení relevantního trhu šedého cementu
54. Evropská komise ve své aplikační praxi konstatovala, že geograficky relevantní trh šedého cementu je tvořen skupinou geografických území, vzájemně se překrývajících, umístěných kolem jednotlivých cementáren, přičemž velikost každého takového trhu a rozsah vzájemného překrytí trhů je určen vzdáleností od cementárny do místa, kam může být cement dodán.
55. Úřad však s ohledem na relativně malou rozlohu České republiky již ve svých předchozích rozhodnutích dovodil, [19] že se šedý cement prodává za obdobných podmínek v rámci celé České republiky. Relevantní trh šedého cementu tak lze i v tomto posuzovaném případě vymezit z hlediska geografického územím celé České republiky .
III.2.3 Geografické vymezení relevantního trhu transportbetonu
56. Jedním z hlavních požadavků na transportbeton je skutečnost, že musí být použit jako čerstvě umíchaný a měkký. Vzhledem k tomu, že takové vlastnosti vykazuje pouze po omezenou dobu, přeprava z místa jeho výroby na staveniště odběratele, včetně nakládky a vykládky, nesmí trvat déle než 1 až 2 hodiny. Transportbeton proto může být přepravován jen na poměrně krátkou vzdálenost v délce několika kilometrů. Z pohledu ekonomické perspektivy je tedy relevantní trh transportbetonu z geografického hlediska trhem lokálním.
57. Úřad ve své rozhodovací praxi [20] vymezuje geograficky relevantní trh transportbetonu jako prostor vymezený dojezdovou vzdáleností přibližně 30 km od dané výrobny.
58. Ve vztahu k posuzovanému případu je významné, že nabývaná společnost Holcim CZ provozuje na území České republiky 17 betonáren (z nichž 1 je mobilní), které jsou situovány na území krajů Středočeského, Pardubického Královéhradeckého, Ústeckého a kraje Vysočina. Skupina Cemex pak provozuje na území České republiky 61 betonáren, které jsou situovány na území všech krajů České republiky.
59. Úřad se tedy zaměřil na územní působnost provozoven společnosti Holcim CZ. Přitom obdobně jako u relevantního trhu těženého kameniva, v rámci výše vymezené dojezdové vzdálenosti se některé lokality, v nichž působí provozovny společnosti Holcim CZ, svým rozsahem podstatně překrývají, a proto Úřad pro účely vymezení geograficky relevantních trhů transortbetonu dospěl k závěru, že za relevantní bude považovat dojezdové vzdálenosti pouze kolem některých z těchto betonáren, přičemž zbylé geograficky blízké betonárny jsou pak pro účely posouzení dopadů spojení do těchto jednotlivých lokalit rovněž zahrnuty.
60. V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh transportbetonu považuje z hlediska geografického za relevantní:
(i) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Benešov (dále též lokalita Benešov ),
(ii) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Čáslav (dále též lokalita Čáslav ), [21]
(iii) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Hradec Králové (dále též lokalita Hradec Králové I ), [22]
(iv) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Lovosice-Prosmyky (dále též lokalita Lovosice I ),
(v) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Mělník (dále též lokalita Mělník ),
(vi) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Mladá Boleslav (dále též Mladá Boleslav ),
(vii) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Ústí nad Orlicí (dále též lokalita Ústí nad Orlicí ), [23]
(viii) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Velké Meziříčí (dále též lokalita Velké Meziříčí ), [24] a
(ix) lokalitu odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Vrchlabí (dále též lokalita Vrchlabí I ).
III.2.4 Geografické vymezení relevantních trhů transportbetonu a těženého kameniva pro potřeby posouzení vertikálních účinků spojení
61. Pro posouzení dopadů vertikálních vztahů mezi spojujícími se soutěžiteli v oblasti těženého kameniva a transportbetonu nelze využít totožné vymezení geograficky relevantních trhů, neboť oblast, v níž lze dodávat těžené kamenivo do jednotlivých betonáren (tj. 60 km od dané provozovny na výrobu kameniva), je odlišná od oblasti, v níž si mohou konkurovat jednotlivé betonárny (tj. 30 km od příslušné betonárny). Z tohoto důvodu je pro posouzení vertikální vazby mezi dodávkami těženého kameniva (tzv. downstream market ) a výrobou transportbetonu (tzv. upstream market ) nezbytně nutné vymezit geograficky relevantní trhy odlišným způsobem, než v případě posouzení horizontálního překryvu na věcně relevantním trhu transportbetonu. Navíc nebylo možné hodnotit vertikální účinky spojení pouze v lokalitách, v nichž jsou činné betonárny společnosti Holcim CZ, neboť vertikální vazby se v důsledku spojení vytváří nejen ve vztahu k těmto provozovnám (tj. Holcim CZ), které mohou nově využít dodávek těženého kameniva z provozoven Skupiny Cemex nacházejících se v dojezdové vzdálenosti rozhodné pro dodávky kameniva, tj. 60 km, [25] ale obdobně i ve vztahu k betonárnám Skupiny Cemex, které budou po spojení v rámci téže podnikatelské skupiny odebírat těžený kámen z provozoven společnosti Holcim CZ.
62. Z tohoto důvodu Úřad dospěl k závěru, že pro potřeby posouzení vertikálních účinků spojení je nezbytné zaměřit se na lokality, v nichž dochází k významným přeryvům působnosti betonáren jednoho spojujícího se soutěžitele a provozoven produkujících těžené kamenivo druhého spojujícího se soutěžitele, v rámci kterých lze předpokládat nejvýznamnější dopady pramenící z vertikálního propojení činnosti pískoven či štěrkoven a betonáren.
63. V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro posouzení vertikálních účinků mezi dodávkami těženého kameniva a výrobou transportbetonu považuje z hlediska geografického za relevantní:
(i) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od betonárny Hradec Králové- Plačice (dále též lokalita Hradec Králové II ),
(ii) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od betonárny Lovosice-Prosmyky (dále též lokalita Lovosice II ),
(iii) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od betonárny Slaný (dále též lokalita Slaný ) a
(iv) lokalitu odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od betonárny Vrchlabí (dále též lokalita Vrchlabí II ) . IV. Podmínky hospodářské soutěže na relevantních trzích
64. Úřad v jednotlivých případech spojení soutěžitelů zkoumá, zda v jejich důsledku dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích či nikoli. Za tím účelem se zaměřuje na posouzení kritérií, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzuje tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ) [26] a v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení podle Nařízení rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále též Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ). [27]
IV.1 Struktura trhu
65. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, zákon v § 17 odst. 3 stanoví, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
66. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (dále jen HHI ). Tento ukazatel se vypočítá jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. Delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením.
67. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, respektive v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150. [28] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, například v podobě jednoho nebo více následujících faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [29]
68. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování vertikálních spojení, ať již v podobě koordinovaných či nekoordinovaných účinků, pravděpodobně nevyvstanou, jsou-li tržní podíly spojením vzniklého soutěžitele na každém z vertikálně navazujících trhů nižší než 30 % a zároveň úroveň koncentrace po spojení vyjádřená HHI je nižší než 2000. To neplatí v případě existence zvláštních okolností, například v podobě jednoho nebo více následujících faktorů: (i) spojení se účastní podnik, jenž v blízké budoucnosti významně rozšíří svou výrobu (inovátor), (ii) existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, (iii) jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování či (iv) existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů. [30]
IV.1.1 Struktura relevantních trhů v oblasti kameniva
69. Pro zjištění struktury trhu, jež je jedním ze základních ukazatelů vypovídajících o stavu konkurenčního prostředí, je nezbytné co nejpřesněji stanovit jeho celkovou velikost. Při určování celkové velikosti jednotlivých výše věcně a geograficky vymezených relevantních trhů v oblasti kameniva Úřad vycházel z údajů o velikosti výroby kameniva v jednotlivých provozovnách [31] (v tis. tunách) očištěných o vnitřní spotřebu (tzv. in-house dodávky) [32] jednotlivých soutěžitelů na trhu za jednotlivé roky období 2010 až 2012. Uvedené údaje byly získány na základě informací od účastníka řízení a v průběhu šetření Úřadu, který oslovil všechny konkurenty spojujících se soutěžitelů v příslušných lokalitách.
70. Objemy výroby jednotlivých provozoven očištěné o tzv. in-house dodávky, jež tak představují objemy dodávek provozoven jednotlivých soutěžitelů na volný trh, byly následně upraveny koeficientem zohledňujícím velikost geografické přepravní vzdálenosti dané provozovny k provozovně spojujících se soutěžitelů nacházející se ve středu vymezeného geograficky relevantního území (tzv. penalizační koeficient). Důvodem pro takový postup byla skutečnost, že provozovny nacházející se dále od středu vymezeného geograficky relevantního území mají, s ohledem na výši přepravních nákladů, omezenou schopnost zásobovat celé území vymezené příslušným geograficky relevantním trhem, přičemž tato schopnost se zmenšuje se zvětšující se vzdáleností umístění konkrétní provozovny od středu geograficky relevantního trhu.
71. Velikost penalizačního koeficientu byla stanovena s pomocí matematického vztahu týkajícího se průniku ploch dvou kruhů, [33] které v posuzovaném případě mají představovat geografické území, jež jsou schopny jednotlivé provozovny zásobovat svým kamenivem, přičemž jedna z těchto provozoven je vždy představována provozovnou společnosti Holcim CZ umístěnou ve středu geograficky relevantního území. Poloměr těchto kruhů (označen jako R ) tak představuje dojezdovou vzdálenost 60 km, do které je z provozovny ekonomicky rentabilní rozvážet kamenivo. Viz Obrázek č. 1


Obrázek č. 1-Schéma výpočtu podílu překryvu
72. Následně byla volena různá vzdálenost mezi středy kruhů v pravidelných intervalech po deseti kilometrech a vypočítána teoretická plocha průniku obou kruhů a teoretický procentuální podíl plochy průniku ve vztahu k celkové ploše kruhu daného poloměru. Úřad přistoupil ke stanovení podílu překryvu na základě teoretického propočtu, který užívá přímou vzdušnou vzdálenost mezi dvěma body namísto skutečné přepravní vzdálenosti ovlivněné specifickým charakterem a hustotou silniční sítě. Nicméně tento způsob propočtu představuje podle názoru Úřadu nejvhodnější aproximační metodu, jak stanovit podíly překrytí ploch území, které jsou obě provozovny společně schopny zásobovat kamenivem.
73. Způsob stanovení podílu překrytí jednotlivých kruhů pro jednotlivé dojezdové vzdálenosti je uveden v tabulce. Viz Tabulka č. 1

n
rádius dojezdové vzdálenosti
dojezdová vzdálenost mezi lomy
plocha překryvu (km 2 )
plocha trhu (km)
podíl překrytí trhů

R
d n
S Pn
S
p n =S Pn /S

0
60
0
11310
11310
100,0%

1
60
10
10111
11310
89,4%

2
60
20
8921
11310
78,9%

3
60
30
7748
11310
68,5%

4
60
40
6600
11310
58,4%

5
60
50
5488
11310
48,5%

6
60
60
4422
11310
39,1%

7
60
70
3414
11310
30,2%

8
60
80
2478
11310
21,9%

9
60
90
1632
11310
14,4%

10
60
100
900
11310
8,0%

11
60
110
322
11310
2,9%

12
60
120
0
11310
0,0%

1-Stanovení podílu překrytí dojezdových vzdáleností u výroben kameniva

74. Na základě hodnot uvedených v Tabulce č. 1 Úřad stanovil hraniční přepravní vzdálenost, ze které jsou jednotlivé provozovny schopny podstatným způsobem zásobovat kamenivem území jednotlivých výše vymezených geograficky relevantních trhů v oblasti kameniva, a tedy na tomto území i představovat efektivní konkurenci. Úřad stanovil tuto hraniční přepravní vzdálenost s ohledem na podíl překrytí území na cca 80 km, kdy soutěžitel ve vzdálenosti 80 km od středu geograficky relevantní oblasti je schopen teoreticky zásobovat ještě cca 22 % tohoto území. Soutěžitelé, jejichž provozovny se nacházejí ve vzdálenosti větší než 80 km od provozovny společnosti Holcim CZ, která je ve středu příslušného geograficky relevantního trhu, nepředstavují dle názoru Úřadu na vymezeném území efektivní konkurenční sílu, a Úřad proto provozovny těchto soutěžitelů nezahrnul do kalkulací pro účely stanovení celkové velikosti a určení struktury jednotlivých relevantních trhů v oblasti kameniva. [34] Do jednotlivých vymezených geografických trhů v oblasti kameniva tak byly pouze zahrnuty provozovny ležící uvnitř vymezeného 60kilometrového geografického území a dále provozovny umístněné do vzdálenosti 20 km od jeho hranice.
75. Dalším krokem bylo stanovení výše jednotlivých penalizačních koeficientů pro desetikilometrové intervaly vzdálenosti od středu geograficky relevantních trhů. Tyto koeficienty Úřad stanovil jako prosté aritmetické průměry dolní a horní hodnoty procentuálních podílů ploch průniku, které se vztahují k danému intervalu. [35] Hodnoty jednotlivých penalizačních koeficientů jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 2
i
Interval dojezdové vzdálenosti mezi lomy (km)
koeficient

I i
k i

0
0
1

1
1-10
0,95

2
11-20
0,84

3
21-30
0,74

4
31-40
0,63

5
41-50
0,53

6
51-60
0,44

7
61-70
0,35

8
71-80
0,26

2-Stanovení penalizačních koeficientů

76. Vytvoření seznamu provozoven patřících do jednotlivých relevantních geografických oblastí, včetně jejich geografické lokalizace, bylo provedeno na základě informací účastníka řízení, oslovených konkurentů a rovněž informací uvedených na odborném webu www.betonserver.cz . [37] Na základě geografické lokalizace jednotlivých provozoven Úřad prostřednictvím jejich GPS pozic provedl stanovení dojezdové vzdálenosti mezi provozovnou spojujících se soutěžitelů (resp. společnosti Holcim CZ) nacházející se uprostřed příslušné geograficky relevantní lokality a jednotlivými dalšími provozovnami spojujících se soutěžitelů a ostatních soutěžitelů v téže oblasti. [38]
77. Jednotlivé údaje o velikosti dodávek kameniva z příslušných provozoven byly s ohledem na určenou dojezdovou vzdálenost vynásobeny příslušným koeficientem pro daný interval dojezdové vzdálenosti mezi provozovnami. Tato velikost dodávek z jednotlivých provozoven byla upravena (snížena) s ohledem na procentuální velikost území, jež jsou schopny efektivně zásobovat. Následně Úřad identifikoval, zda se jedná o provozovnu produkující drcené kamenivo či o štěrkopískovnu/pískovnu produkující těžené kamenivo. Celková velikost jednotlivých věcně a geograficky relevantních trhů byla stanovena jako součet dodávek všech provozoven příslušného typu nacházejících se v příslušném geograficky vymezeném území. Následně byly stanoveny tržní podíly jednotlivých provozoven a přiřazeny jednotlivým soutěžitelům působícím na vymezených relevantních trzích.
IV.1.1.1 Struktura relevantního trhu drceného kameniva v lokalitě Štramberk
78. Na relevantním trhu drceného kameniva v lokalitě Štramberk, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od lomu Štramberk , jehož celková velikost za rok 2012 byla v průběhu správního řízení Úřadem stanovena přibližně na 2670 tis. tun, [39] působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to právě prostřednictvím lomu Štramberk. Dodávky této společnosti v daném geograficky vymezeném území představovaly v roce 2012 cca [5-15] % tržní podíl. Skupina Cemex produkuje v daném geograficky vymezeném území pouze kamenivo těžené, a činnosti spojujících se soutěžitelů se tak v tomto geograficky vymezeném území nepřekrývají. [40]
79. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů produkující drcené kamenivo v lokalitě Štramberk lze řadit společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. [41] s podílem cca 35-45 %, KAMENOLOMY ČR s.r.o. [42] s podílem 25-35 % a Českomoravský štěrk, a.s. s podílem cca 15-25 %. [43]
80. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze uvažovaný relevantní trh drceného kameniva v lokalitě Štramberk považovat za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je roven 0.
IV.1.1.2 Struktura relevantního trhu těženého kameniva v lokalitě Čeperka
81. Na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Čeperka tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od provozovny Čeperka, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem v rámci provedeného šetření stanovena přibližně na 1259 tis. tun, působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím provozovny v Poděbradech (Kluk) a společnost Holcim CZ prostřednictvím pískoven Čeperka a Smiřice. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [0-5] %, pokud jde o vývoj tržního podílu v čase, pak v roce 2011 činil podíl Skupiny Cemex cca [0-5] % a v roce 2010 pak cca [0-5] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ pak v roce 2012 představoval cca [25-35] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 cca [15-25] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [35-45] % .
82. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Čeperka patří společnost Písník Kinský, s.r.o. (cca 5-15% podíl), dále společnosti Českomoravský štěrk, a.s. (cca 5-15% podíl) či KAMENOLOMY ČR s.r.o. (s cca 0-5% podílem).
83. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na trhu těženého kameniva v lokalitě Čeperka je zobrazeno na následujícím obrázku. [44] Viz Obrázek č. 2
Obrázek č. 2-Provozovny těženého kameniva v lokalitě Čeperka
84. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh těženého kameniva v lokalitě Čeperka považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), přičemž toto hodnocení se po uskutečnění posuzovaného spojení nezmění. Rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je nižší než 150.

IV.1.1.3 Struktura relevantního trhu těženého kameniva v lokalitě Dobříň
85. Celková velikost relevantního trhu těženého kameniva v lokalitě Dobříň, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od provozovny Dobříň, byla pro rok 2012 Úřadem na základě vyhodnocení výsledků uskutečněného šetření stanovena na přibližně 3899 tis. tun. Také na tomto relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím provozovny v Poděbradech (Kluk) a společnost Holcim CZ prostřednictvím provozoven Dobříň a Hrušovany. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil obdobně jako v letech 2010 a 2011 cca [0-5] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ pak v roce 2012 představoval cca [15-25] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 cca [15-25] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [15-25] % .
86. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Dobříň patří společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. (cca 25-35% podíl), KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (s cca 5-15% podílem) a Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. (cca 5-15%). [45]
87. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na trhu těženého kameniva v lokalitě Dobříň je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 3
Obrázek č. 3-Provozovny těženého kameniva v lokalitě Dobříň88. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh těženého kameniva v lokalitě Dobříň považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), přičemž toto hodnocení se po uskutečnění posuzovaného spojení nezmění. Rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je nižší než 150.
IV.1.1.4 Struktura relevantního trhu těženého kameniva v lokalitě Hrušovany
89. Na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Hrušovany, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od provozovny Hrušovany, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem v rámci provedeného šetření stanovena na přibližně na 2384 tis. tun, působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to prostřednictvím pískovny v Hrušovanech a provozovny Dobříň. Dodávky této společnosti v daném geograficky vymezeném území představovaly v roce 2012 cca [15-25] % tržní podíl. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tak v tomto geograficky vymezeném území nepřekrývají. [46]
90. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů produkující těžené kamenivo v lokalitě Hrušovany, lze řadit společnosti Skupiny SP Bohemia (15-25 %), dále společnosti Českomoravský štěrk, a.s. (5-15 %), České štěrkopísky spol. s r.o. (cca 5-15 %) a KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (5-15 %) .
91. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na trhu těženého kameniva v lokalitě Hrušovany je znázorněno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 4
Obrázek č. 4-Provozovny těženého kameniva v lokalitě Hrušovany92. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh těženého kameniva v lokalitě Hrušovany považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), přičemž po uskutečnění posuzovaného spojení se tato úroveň nezmění. Rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je roven 0.
IV.1.2 Struktura relevantního trhu šedého cementu v České republice
93. Pro zjištění struktury trhu šedého cementu na území České republiky Úřad vycházel z údajů za jednotlivé roky období 2010-2012. Celková velikost trhu šedého cementu byla stanovena jako objem celkové spotřeby šedého cementu na území České republiky (v tis. tunách), a to na základě veřejně dostupných údajů Svazu výrobců cementu v ČR. [47] Takto stanovenou celkovou spotřebu šedého cementu na území České republiky Úřad následně očistil o vnitřní spotřebu (tzv. in-house dodávky) [48] jednotlivých soutěžitelů na trhu působících.
94. Následně Úřad použil informace spojujících se soutěžitelů a jednotlivých tuzemských výrobců šedého cementu, které získal při vlastním šetření, a poté stanovil velikost tržních podílů jednotlivých soutěžitelů působících na vymezeném relevantním trhu.
95. Celková velikost relevantního trhu šedého cementu v České republice za rok 2012 byla Úřadem na základě vyhodnocení výsledků jeho šetření stanovena na přibližně 2578 tis. tun. Na tomto vymezeném relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [0-5] %, v roce 2011 cca [0-5] % a v roce 2010 pak cca [0-5] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [15-25] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [15-25] % a v roce 2010 cca [15-25] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [15-25] % .
96. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu šedého cementu v České republice patří společnosti ze Skupiny Heidelberg (cca 35-45 %), společnost Lafarge Cement, a.s. (cca 5-15 %) [49] a společnost Cement Hranice, akciová společnost [50] (5-15 %).
97. Z hlediska úrovně koncentrace trhu vyjádřené prostřednictvím indexu HHI lze relevantní trh šedého cementu v České republice považovat před i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je nižší než 150.
IV.1.3 Struktura relevantních trhů transportního betonu
98. Obdobně jako v případě relevantních trhů drceného a těženého kameniva se Úřad zabýval v oblasti výroby a prodeje transportního betonu zjištěním celkové velikosti a struktury jednotlivých relevantních trhů. Při určování jejich celkové velikosti Úřad vycházel z údajů o velikosti výroby transportního betonu v provozovnách (v tis. m 3 ) očištěných o vnitřní spotřebu (tzv. in-house dodávky) [51] jednotlivých soutěžitelů za jednotlivé roky v období 2010 až 2012. Uvedené údaje byly získány na základě informací od účastníka řízení a konkurentů spojujících se soutěžitelů oslovených v průběhu šetření Úřadu.
99. Objemy výroby očištěné o tzv. in-house dodávky, byly obdobně jako u relevantních trhů v oblasti kameniva upraveny koeficientem zohledňujícím geografickou přepravní vzdálenost dané provozovny k provozovně spojujících se soutěžitelů, respektive společnosti Holcim CZ, nacházející se ve středu geograficky vymezeného relevantního území. Velikost penalizačního koeficientu však na rozdíl od oblasti kameniva odpovídá odlišné dojezdové vzdálenosti, která je na trzích výroby a prodeje transportního betonu definována 30km vzdáleností od středu vymezených relevantních geografických trhů, kde se nacházejí jednotlivé provozovny (v tomto případě betonárny) spojujících se soutěžitelů.
100. Způsob stanovení podílu překrytí jednotlivých kruhů pro jednotlivé dojezdové vzdálenosti v případě betonáren byl proveden obdobnou metodou jako v případě relevantních trhů v oblasti kameniva a je uveden v tabulce. Viz Tabulka č. 3

n
rádius dojezdové vzdálenosti
dojezdová vzdálenost mezi betonárnami
plocha překryvu (km 2 )
plocha trhu (km 2 )
podíl překrytí trhů

R
d n
S Pn
S
p n =S Pn /S

0
30
0
2827
2827
100,0%

1
30
10
2230
2827
78,9%

2
30
20
1650
2827
58,4%

3
30
30
1106
2827
39,1%

4
30
40
619
2827
21,9%

5
30
50
225
2827
8,0%

6
30
60
0
2827
0,0%

3-Stanovení podílu překrytí dojezdových vzdáleností u výroben RMX

101. Na základě hodnot uvedených v Tabulce č. 3 stanovil Úřad hraniční přepravní vzdálenost, ze které jsou schopny jednotlivé betonárky podstatnou měrou zásobovat betonem území jednotlivých výše vymezených relevantních geografických trhů transportbetonu, a tedy na tomto území i představovat efektivní konkurenci. Úřad stanovil tuto hraniční přepravní vzdálenost s ohledem na podíl překrytí území na cca 40 km, kdy soutěžitel ve vzdálenosti 40 km od středu geografické oblasti relevantního trhu je schopen teoreticky zásobovat ještě cca 22 % dotčeného území, tedy stejně jako v případě výroben kameniva. Soutěžitelé nacházející se ve vzdálenosti větší než 40 km nepředstavují dle názoru Úřadu na vymezeném geografickém území efektivní konkurenční sílu, [52] a proto Úřad provozovny těchto soutěžitelů nezahrnul do kalkulací pro účely stanovení celkové velikosti jednotlivých relevantních trhů v oblasti výroby a prodeje transportního betonu. Do jednotlivých vymezených geografických trhů v oblasti transportbetonu tak byly zahrnuty pouze provozovny ležící uvnitř vymezeného 30km geografického území a provozovny umístněné do vzdálenosti 10 km od této hranice.
102. Dalším krokem bylo stanovení výše jednotlivých penalizačních koeficientů pro desetikilometrové intervaly určené jako prosté aritmetické průměry dolní a horní hodnoty procentuálních podílů ploch průniku, které se vztahují k danému intervalu. [53] Hodnoty jednotlivých penalizačních koeficientů jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 4
i
Interval dojezdové vzdálenosti mezi betonárnami (km)
koeficient

I i
k i

0
0
1

1
1-10
0,89

2
11-20
0,69

3
21-30
0,49

4
31-40
0,31

4-Stanovení penalizačních koeficientů

103. Zjištění seznamu provozoven patřících do jednotlivých relevantních geografických oblastí, včetně jejich geografické lokalizace, bylo provedeno na základě informací účastníka řízení, oslovených konkurentů a informací uvedených na internetových stránkách, a to zejména na odborném webu www.betonserver.cz . Na základě geografické lokalizace jednotlivých provozoven bylo provedeno prostřednictvím jejich GPS pozice stanovení dojezdové vzdálenosti mezi provozovnou spojujících se soutěžitelů ležící uprostřed geografické oblasti relevantního trhu a jednotlivými dalšími provozovnami spojujících se soutěžitelů a ostatních soutěžitelů v téže lokalitě. [55]
104. Celková velikost jednotlivých geograficky relevantních trhů v rámci produktového vymezení byla stanovena obdobným mechanismem jako v případě oblasti výroby a prodeje kameniva, a to jako součet dodávek jednotlivých provozoven upravených příslušným koeficientem pro daný interval dojezdové vzdálenosti mezi provozovnami. Následně byly stanoveny z celkové velikosti trhu tržní podíly jednotlivých provozoven a podíly jednotlivých podnikatelských skupin působících na vymezených relevantních trzích.
IV.1.3.1 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Benešov
105. Celková velikost relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Benešov, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Benešov , byla pro rok 2012 Úřadem na základě vyhodnocení výsledků uskutečněného šetření stanovena na přibližně 187 tis. m 3 , přičemž na tomto relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonárny Libuš a společnost Holcim CZ prostřednictvím betonárny Benešov. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [0-5] %, v roce 2011 cca [0-5] % a v roce 2010 pak cca [0-5] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [5-15] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 cca [5-15] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [15-25] % .
106. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Benešov patří společnost ZAPA beton a.s. [56] (cca 35-45% podíl), společnost Skanska Transbeton, s.r.o. [57] (cca 5-15% podíl) a společnost FRISCHBETON s.r.o. (cca 5-15% podíl).
107. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Benešov je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 5
Obrázek č. 5-Provozovny transportního betonu v lokalitě Benešov108. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, již před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh transportbetonu v lokalitě Benešov považovat za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000). Rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je nižší než 150.
IV.1.3.2 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Čáslav
109. Na relevantním trhu transportbetonu v lokalitě Čáslav, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ v Čáslavi, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem na základě provedeného šetření stanovena přibližně na 110 tis. m 3 , působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonáren v Kolíně a Pardubicích a společnost Holcim CZ prostřednictvím betonáren v Čáslavi, Ledči nad Sázavou, Pardubicích a Havlíčkově Brodě. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [5-15] %, v roce 2011 cca [15-25] % a v roce 2010 pak cca [15-25] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [25-35] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 cca [35-45] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [35-45] % .
110. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Čáslav patří společnost ZAPA beton a.s. (cca 5-15% podíl), společnost Skanska Transbeton, s.r.o. (cca 0-5% podíl) a společnost FRISCHBETON s.r.o. (cca 0-5% podíl).
111. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Čáslav uvedeno je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 6
Obrázek č. 6-Provozovny transportního betonu v lokalitě Čáslav

112. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh transportbetonu v lokalitě Čáslav považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení bude tento relevantní trh vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.3.3 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Hradec Králové I
113. Na relevantním trhu transportbetonu v lokalitě Hradec Králové I, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ v Hradci Králové, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem na základě provedeného šetření stanovena přibližně na 150 tis. m 3 , působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonáren v Pardubicích, Plačicích, Správčicích u Hradce Králové a Dvoře Králové a společnost Holcim CZ prostřednictvím betonáren v Hradci Králové, Pardubicích a Jaroměři. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [25-35] %, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 pak cca [15-25] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [25-35] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 cca [25-35] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [55-65] % .
114. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Hradec Králové I patří společnost TBG Východní Čechy, s.r.o. (cca 5-15% podíl), společnost ZAPA beton a.s. (cca 5-15 %) a společnost FRISCHBETON s.r.o. (cca 5-15% podíl).
115. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Hradec Králové I je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 7
Obrázek č. 7-Provozovny transportního betonu v lokalitě Hradec Králové I
116. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh transportbetonu v lokalitě Hradec Králové I považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení bude tento relevantní trh vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.3.4 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Lovosice I
117. Celková velikost relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Lovosice I, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Lovosice-Prosmyky , byla pro rok 2012 Úřadem na základě vyhodnocení výsledků uskutečněného šetření stanovena na přibližně 94 tis. m 3 , přičemž na tomto vymezeném relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonáren v Ústí nad Labem, Teplicích a Ledvicích a společnost Holcim CZ prostřednictvím betonárny Lovosice-Prosmyky a Mělník. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [15-25] %, v roce 2011 cca [15-25] % a v roce 2010 pak cca [15-25] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [15-25] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [15-25] % a v roce 2010 cca [15-25] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [35-45] % .
118. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Lovosice I patří společnost Skanska Transbeton, s.r.o. (cca 15-25% podíl), společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 15-25 %) a společnost FRISCHBETON s.r.o. (cca 5-15% podíl).
119.
Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Lovosice I uvedeno je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 8
Obrázek č. 8-Provozovny transportního betonu v lokalitě Lovosice I


120. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh transportbetonu v lokalitě Lovosice I považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení bude tento relevantní trh vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.3.5 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Mělník
121. Na relevantním trhu transportbetonu v lokalitě Mělník, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ v Mělníku, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem stanovena přibližně na 218 tis. m 3 , působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonáren Litoměřice, Malešice, Klecany, Slaný a Lysá nad Labem, společnost Holcim CZ pak prostřednictvím betonáren Mělník, Lovosice-Prosmyky a Mladá Boleslav. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [15-25] %, v roce 2011 cca [15-25] % a v roce 2010 pak cca [15-25] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [15-25] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 cca [5-15] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [35-45] % .
122. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Mělník patří společnost ZAPA beton a.s. (cca 25-35 %), dále společnost FRISCHBETON s.r.o. (cca 5-15% podíl) a společnosti Skanska Transbeton, s.r.o. a BETONIKA plus s.r.o. (obě 0-5 %) .
123. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Mělník je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 9
Obrázek č. 9-Provozovny transportního betonu v lokalitě Mělník124. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů lze trh transportbetonu v lokalitě Mělník považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení bude tento relevantní trh vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.3.6 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Mladá Boleslav
125. Celková velikost relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Mladá Boleslav, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Holcim CZ v Mladé Boleslavi , za rok 2012 byla Úřadem na základě vyhodnocení výsledků jeho šetření stanovena na přibližně 186 tis. m 3 . Na tomto vymezeném relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonáren Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Ohrazenice a Poděbrady a společnost Holcim CZ prostřednictvím betonárny v Mladé Boleslavi a Mělníku. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [15-25] %, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 pak cca [15-25] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [5-15] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 cca [5-15] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [25-35] % .
126. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Mladá Boleslav patří společnost ZAPA beton a.s. (cca 35-45 %), společnost FRISCHBETON s.r.o. (cca 5-15 %) a společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 5-15 %).
127.
Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Mladá Boleslav je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 10
Obrázek č. 10-Provozovny transportního betonu v lokalitě Mladá Boleslav


128. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, lze trh transportbetonu v lokalitě Mladá Boleslav považovat již před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.3.7 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Ústí nad Orlicí
129. Na relevantním trhu transportbetonu v lokalitě Ústí nad Orlicí, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ v Ústí nad Orlicí, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem na základě provedeného šetření stanovena přibližně na 90 tis. m 3 , působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to prostřednictvím betonáren Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí-Hylváty a Litomyšl. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [25-35] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 cca [25-35] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů tak nedojde k přímému navýšení tržního podílu společnosti Holcim CZ.
130. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Ústí nad Orlicí patří společnosti ZAPA beton a.s. (cca 35-45 %), FRISCHBETON s.r.o. (cca 15-25% podíl) a SPV-Beton s.r.o. (cca 5-15 %) .
131. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, lze trh transportbetonu v lokalitě Ústí nad Orlicí považovat již před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je roven 0.
IV.1.3.8 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Velké Meziříčí
132. Celková velikost relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Velké Meziříčí, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od betonárny Holcim CZ ve Velkém Meziříčí , byla za rok 2012 Úřadem na základě vyhodnocení výsledků jeho šetření stanovena na přibližně 94 tis. m 3 . Na tomto vymezeném relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, Skupina Cemex prostřednictvím betonáren v Jihlavě a Třebíči a společnost Holcim CZ prostřednictvím betonárny ve Velkém Meziříčí, Jihlavě a Žďáru nad Sázavou. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [5-15] %, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 pak cca [5-15] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [25-35] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [25-35] % a v roce 2010 cca [25-35] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [45-55] % .
133. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Velké Meziříčí patří společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 35-45 %), společnost ZAPA beton a.s. (cca 0-5 %) a společnost POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o .
134. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Velké Meziříčí je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 11
Obrázek č. 11-Provozovny transportního betonu v lokalitě Velké Meziříčí135. Z hlediska úrovně koncentrace trhu, vyjádřené prostřednictvím indexu HHI, lze trh transportbetonu v lokalitě Velké Meziříčí považovat již před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.3.9 Struktura relevantního trhu transportbetonu v lokalitě Vrchlabí I
136. Na relevantním trhu transportbetonu v lokalitě Vrchlabí I, tj. v oblasti odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ ve Vrchlabí, jehož celková velikost za rok 2012 byla Úřadem stanovena přibližně na 82 tis. m 3 , působí oba spojující se soutěžitelé, a to Skupina Cemex prostřednictvím betonárny ve Dvoře králové a společnost Holcim CZ pak prostřednictvím betonárny Vrchlabí. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil cca [5-15] %, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 pak cca [5-15] %. Tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 představoval cca [5-15] % celkových dodávek na uvedený relevantní trh, v roce 2011 cca [5-15] % a v roce 2010 cca [5-15] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [15-25] % .
137. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu transportbetonu v lokalitě Vrchlabí I patří společnost společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 35-45 %) a společnosti FRISCHBETON s.r.o. (cca 5-15% podíl) a D oprabet, výrobní družstvo (cca 5-15 %) .
138. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých betonáren na trhu transportbetonu v lokalitě Vrchlabí I je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 12
Obrázek č. 12-Provozovny transportního betonu v lokalitě Vrchlabí I139. Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh transportbetonu v lokalitě Vrchlabí I považovat již před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
IV.1.4 Struktura relevantních trhů těženého kameniva a transportbetonu v lokalitách rozhodných pro posouzení vertikálních efektů
140. Úřad, obdobným způsobem jako u horizontálních relevantních trhů, vycházel pro zjištění struktury trhu a celkové velikosti trhu u obou vertikálně propojených trhů v oblasti výroby a prodeje těženého kameniva a výroby a prodeje transportního betonu z údajů o velikosti výroby těženého kameniva a výroby transportního betonu očištěných o vnitřní spotřebu jednotlivých soutěžitelů, a to za jednotlivé roky období 2010-2012.
141. Objemy výroby těženého kameniva i transportního betonu očištěné o tzv. in-house dodávky, byly stejným postupem jako v případě zjišťování struktury u horizontálního propojení, očištěny koeficientem zohledňujícím velikost geografické přepravní vzdálenosti dané provozovny k provozovně, v tomto případě betonárně, spojujících se soutěžitelů stojící ve středu vymezeného geografického území. Geografické území bylo v případě zkoumání případných vertikálních efektů definováno 60km vzdáleností od středu vymezených relevantních geografických trhů, které jsou tvořeny jednotlivými provozovnami (betonárnami) spojujících se soutěžitelů.
142. Úřad však, na rozdíl od zjišťování struktury u horizontálního propojení, postupoval odlišně v otázce seznamu provozoven (soutěžitelů) působících v jednotlivých lokalitách. Zatímco u zjišťování struktury u horizontálních propojení Úřad zahrnul do seznamu soutěžitelů provozovny dle jejich schopnosti efektivně zásobovat podstatnou část vymezeného geografického území, kterou mají provozovny jak uvnitř vymezeného geografického území, tak i v určité vzdálenosti mimo něj, v případě vertikálního propojení byla však klíčem pro sestavení seznamu soutěžitelů efektivní dojezdová vzdálenost mezi betonárnou a výrobnou kameniva (cca 60 km), tj. maximální vzdálenost, na kterou je schopná provozovna zásobovat betonárnu kamenivem (těženým).
143. Do jednotlivých vymezených geografických trhů v případě obou navazujících trhů, tj. trhu těženého kameniva i trhu transportního betonu, tak byly pouze zahrnuty (i) provozovny (výrobny kameniva) ležící v dojezdové vzdálenosti do 60km od středu geografického území tvořeného danou betonárnou a (ii) provozovny (výrobny RMX) ležící v dojezdové vzdálenosti do 60km od středu geografického území tvořeného touto betonárnou. Zahrnuty tedy jsou pouze provozovny ležící uvnitř vymezeného geografického území.
144. Velikost penalizačního koeficientu tedy v případě obou navazujících trhů, těženého kameniva i transportního betonu, vycházela z dojezdové 60km vzdáleností od středu vymezených relevantních geografických trhů. Velikost penalizačního koeficientu tedy byla volena dle údajů tabulky v části IV.1.1, viz Tabulka č. 2 .
145. Vytvoření seznamu provozoven včetně jejich geografické lokalizace, patřících do jednotlivých relevantních geografických oblastí, bylo obdobně jako v případě kap. IV. 1.1 týkající se struktury trhu u horizontálního propojení, provedeno na základě informací účastníka řízení, oslovených konkurentů a informací uvedených na internetových stránkách, a to na odborném webu www.betonserver.cz . Na základě geografické lokalizace jednotlivých provozoven, výroben těženého kameniva a výroben transportního betonu, provedl Úřad prostřednictvím GPS pozic stanovení dojezdové vzdálenosti mezi provozovnou (betonárnou) spojujících se soutěžitelů ležící uprostřed příslušné geograficky relevantní lokality a jednotlivými dalšími provozovnami spojujících se soutěžitelů a ostatních soutěžitelů v téže oblasti.
146. Jednotlivé údaje o velikosti dodávek příslušných provozoven byly s ohledem na určenou dojezdovou vzdálenost vynásobeny příslušným koeficientem pro daný interval dojezdové vzdálenosti mezi provozovnami. Velikost dodávek jednotlivých provozoven, tak byla upravena (snížena) s ohledem na procentuální velikost území, jež jsou schopny efektivně zásobovat. Celková velikost jednotlivých věcně a geograficky relevantních trhů byla stanovena jako součet dodávek všech provozoven daného typu nacházejících se v příslušném vymezeném území. Následně byly stanoveny tržní podíly jednotlivých provozoven a přiřazeny jednotlivým soutěžitelům působícím na geograficky vymezených relevantních trzích v oblasti těženého kameniva a transportního betonu.
IV.1.4.1 Struktura relevantních trhů těženého kameniva a transportbetonu v lokalitě Hradec Králové II
147. V rámci geograficky vymezeného relevantního trhu v lokalitě Hradec Králové II, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti betonárny Skupiny Cemex v Hradci Králové (Plačicích), Úřad stanovil na základě provedeného šetření celkovou velikost dodávek těženého kameniva v této lokalitě přibližně na 1178 tis. tun, celkovou velikost produkce transportbetonu pak přibližně na 222 tis. m 3 .
148. Pokud jde o dodávky těženého kameniva, v lokalitě Hradec Králové II působí oba spojující se soutěžitelé, a to Skupina Cemex prostřednictvím provozovny Poděbrady-Kluk, společnost Holcim CZ pak prostřednictvím provozoven Čeperka a Smiřice. Uvažovaný tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil [0-5] %, tržní podíl společnosti Holcim CZ pak [25-35] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [35-45] % .
149. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti dodávek těženého kameniva v lokalitě Hradec Králové II patří společnosti Písník Kinský, s.r.o. (cca 5-15 %), Českomoravský štěrk, a.s. (cca 5-15 %), realma-pískovna dolany s.r.o. (cca 5-15 %) a KAMENOLOMY ČR s.r.o. (cca 5-15% podíl). Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh těženého kameniva v lokalitě Hradec Králové II považovat před i po uskutečnění spojení soutěžitelů za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je pod 250.
150. Pokud jde o produkci transportbetonu, v lokalitě Hradec Králové II působí oba spojující se soutěžitelé, a to Skupina Cemex kromě betonárny Plačice také prostřednictvím betonáren ve Správčicích, Pardubicích, Dvoře Králové, Poděbradech a Kolíně, společnost Holcim CZ pak prostřednictvím betonáren v Hradci Králové, Pardubicích Semtíně, Jaroměři, Čáslavi a Vrchlabí. Uvažovaný tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil [15-25] %, tržní podíl společnosti Holcim CZ pak [15-25] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [45-55] % .
151. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti produkce transportbetonu v lokalitě Hradec Králové II patří společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 5-15 %), ZAPA beton a.s. (cca 5-15 %) a Frischbeton s.r.o. (cca 5-15% podíl).
152. Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh transportního betonu v lokalitě Hradec Králové II před uskutečněním posuzovaného spojení považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení bude tento relevantní trh vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
153. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na vertikálně propojených trzích transportbetonu a těženého kameniva v lokalitě Hradec Králové II je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 13


Obrázek č. 13-Provozovny těženého kameniva a transportního betonu v lokalitě Hradec Králové II
IV.1.4.2 Struktura relevantních trhů těženého kameniva a transportbetonu v lokalitě Lovosice II
154. V rámci geograficky vymezeného relevantního trhu v lokalitě Lovosice II, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ Lovosice-Prosmyky, Úřad na základě provedeného šetření stanovil celkovou velikost dodávek těženého kameniva v této lokalitě přibližně na 2500,2 tis. tun, celkovou velikost produkce transportbetonu pak přibližně na 236,9 tis. m 3 .
155. Pokud jde o dodávky těženého kameniva, v lokalitě Lovosice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to prostřednictvím provozoven Dobříň a Hrušovany. Uvažovaný tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 činil [15-25] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele.
156. Mezi nejvýznamnější konkurenty společnosti Holcim CZ v oblasti dodávek těženého kameniva v lokalitě Lovosice II patří společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. (cca 15-25 %), KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (cca 5-15 %), Skupina SP Bohemia (cca 5-15 %) a KAMENOLOMY ČR s.r.o. (cca 0-5% podíl). Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh těženého kameniva v lokalitě Lovosice II považovat za koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení se úroveň koncentrace trhu nezmění, rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je roven 0.
157. Pokud jde o produkci transportbetonu, v lokalitě Lovosice II působí oba spojující se soutěžitelé, a to Skupina Cemex prostřednictvím betonáren v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Ledvicích, Klecanech, Chomutově, Novém Strašecí a ve Slaném, společnost Holcim CZ pak kromě betonárny v Lovosicích prostřednictvím betonárny v Mělníku. Tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil [15-25] %, tržní podíl společnosti Holcim CZ pak [5-15] %, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pak v roce 2012 činil přibližně [25-35] % .
158. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [25-35] % . Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti produkce transportbetonu v lokalitě Lovosice II patří společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 15-25 %), ZAPA beton a.s. (cca 15-25 %), Skanska Transbeton, s.r.o. (cca 5-15 %) a Frischbeton s.r.o. (cca 5-15% podíl).
159. Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh transportbetonu v lokalitě Lovosice II považovat před o po uskutečnění posuzovaného spojení za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je vyšší než 250.
160. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na vertikálně propojených trzích transportbetonu a těženého kameniva v lokalitě Lovosice II je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 14
Obrázek č. 14-Provozovny těženého kameniva a transportního betonu v lokalitě Lovosice IIIV.1.4.3 Struktura relevantních trhů těženého kameniva a transportbetonu v lokalitě Slaný
161. V rámci geograficky vymezeného relevantního trhu v lokalitě Slaný, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti betonárny Skupiny Cemex ve Slaném, Úřad na základě provedeného šetření stanovil celkovou velikost dodávek těženého kameniva v této lokalitě přibližně na 2875 tis. tun, celkovou velikost produkce transportbetonu pak přibližně na 633,7 tis. m 3 .
162. Pokud jde o dodávky těženého kameniva, v lokalitě Slaný působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to prostřednictvím pískovny Dobříň a Hrušovany. Uvažovaný tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 činil [15-25] % . V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů tedy nedojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele.
163. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti dodávek těženého kameniva v lokalitě Slaný patří společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. (cca 25-35 %), KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (cca 5-15 %),Václav Maurer-TAUM (cca 5-15 %), Skupina SP Bohemia (cca 5-15 %), dále společnosti PÍSKY-J. Elsnic spol. s r.o. (cca 5-15 %) a KAMENOLOMY ČR s.r.o. (cca 0-5% podíl). Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh těženého kameniva v lokalitě Slaný považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení se úroveň koncentrace trhu nezmění, přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je roven 0.
164. Co se týče produkce transportbetonu, v lokalitě Slaný působí oba spojující se soutěžitelé, a to Skupina Cemex kromě betonárny ve Slaném také prostřednictvím betonáren v Novém Strašecí, Stodůlkách, Berouně, Litoměřicích, Klecanech, Malešicích, Libuši, Ledvicích, Horních Počernicích, Chomutově a Teplicích, společnost Holcim CZ pak prostřednictvím betonárek Mělník a Lovosice-Prosmyky. Uvažovaný tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil [15-25] % tržní podíl společnosti Holcim CZ pak [0-5] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [15-25] % .
165. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti produkce transportbetonu v lokalitě Slaný patří společnost ZAPA beton a.s. (cca 15-25 %), společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 15-25 %) aSkanska Transbeton, s.r.o. (cca 15-25% podíl).
166. Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh transportního betonu v lokalitě Slaný považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení se tato úroveň koncentrace podstatně nezmění, přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je nižší než 150.
167. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na vertikálně propojených trzích transportbetonu a těženého kameniva v lokalitě Slaný je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 15

Obrázek č. 15-Provozovny těženého kameniva a transportního betonu v lokalitě Slaný
IV.1.4.4 Struktura relevantních trhů těženého kameniva a transportbetonu v lokalitě Vrchlabí II
168. V rámci geograficky vymezeného relevantního trhu v lokalitě Vrchlabí II, tj. v oblasti odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti betonárny společnosti Holcim CZ ve Vrchlabí, Úřad na základě provedeného šetření stanovil celkovou velikost dodávek těženého kameniva v této lokalitě přibližně na 205 tis. tun, celkovou velikost produkce transportbetonu pak přibližně na 146 tis. m 3 .
169. Ve vztahu k dodávkám těženého kameniva v lokalitě Vrchlabí II působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to prostřednictvím pískovny Smiřice. Uvažovaný tržní podíl společnosti Holcim CZ v roce 2012 činil [45-55] % . V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů tedy nedojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele.
170. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti dodávek těženého kameniva v lokalitě Vrchlabí II patří společnosti Hradecký písek a.s. (cca 15-25 %), Těžební Písková s.r.o. (cca 15-25 %) a Václav Maurer-TAUM (cca 5-15 %) . Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh těženého kameniva v lokalitě Vrchlabí II považovat za vysoce koncentrovaný (tj. index HHI je vyšší než 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení se úroveň koncentrace trhu nezmění, přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je roven 0.
171. Pokud jde o produkci transportbetonu, v lokalitě Vrchlabí II působí oba spojující se soutěžitelé, a to Skupina Cemex prostřednictvím betonáren ve Dvoře Králové, Ohrazenicích a Správčicích u Hradce Králové, společnost Holcim CZ pak prostřednictvím betonárek ve Vrchlabí a Jaroměři. Uvažovaný tržní podíl Skupiny Cemex v roce 2012 činil [5-15] % , tržní podíl společnosti Holcim CZ pak [5-15] %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k přímému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činil v roce 2012 přibližně [15-25] % .
172. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti produkce transportbetonu v lokalitě Vrchlabí II patří společnosti ze skupiny Heidelberg (cca 25-35 %), společnosti ZAPA beton a.s. (cca 5-15 %) a Frischbeton s.r.o. (cca 5-15% podíl).
173. Z hlediska úrovně koncentrace trhu lze trh transportního betonu v lokalitě Vrchlabí II považovat za mírně koncentrovaný (tj. index HHI je mezi 1000 a 2000), po uskutečnění posuzovaného spojení se tato úroveň koncentrace podstatně nezmění, přičemž rozdíl mezi úrovní koncentrace daného trhu před a po spojení (tzv. Delta) je nižší než 250.
174. Geografické znázornění rozmístění jednotlivých provozoven na vertikálně propojených trzích transportbetonu a těženého kameniva v lokalitě Vrchlabí II je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 16
Obrázek č. 16-Provozovny těženého kameniva a transportního betonu v lokalitě Vrchlabí II

IV.1.5 Shrnutí struktury relevantních trhů
IV.1.5.1 Shrnutí struktury relevantních trhů v oblasti kameniva
175. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v oblasti kameniva v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 5
Geograficky relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Součet (%)
HHI
Delta

Štramberk-drcené
0
[5-15]
[5-15]
nad 2000
0

Hrušovany-těžené
0
[15-25]
[15-25]
1000-2000
0

Čeperka-těžené
[0-5]
[25-35]
[35-45]
1000-2000
pod 150

Dobříň-těžené
[0-5]
[15-25]
[15-25]
1000-2000
pod 150

5-Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů v oblasti kameniva

IV.1.5.2 Shrnutí struktury relevantního trhu šedého cementu
176. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace na relevantním trhu šedého cementu v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 6
Geograficky relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Součet (%)
HHI
Delta

Česká republika
[0-5]
[15-25]
[15-25]
nad 2000
pod 150

Tabulka č. 6-Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhu šedého cementu

IV.1.5.3 Shrnutí struktury relevantních trhů transportbetonu
177. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů transportního betonu v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 7
Geograficky relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Součet (%)
HHI
Delta

Benešov
[0-5]
[5-15]
[5-15]
nad 2000
pod 150

Čáslav
[5-15]
[25-35]
[35-45]
1000-2000
nad 250

Hradec Králové I
[25-35]
[25-35]
[55-65]
1000-2000
nad 250

Lovosice I
[15-25]
[15-25]
[35-45]
nad 2000
nad 250

Mělník
[15-25]
[15-25]
[35-45]
1000-2000
nad 250

Mladá Boleslav
[15-25]
[5-15]
[25-35]
nad 2000
nad 250

Ústní nad Orlicí
0
[25-35]
[25-35]
nad 2000
0

Velké Meziříčí
[5-15]
[25-35]
[45-55]
nad 2000
nad 250

Vrchlabí I
[5-15]
[5-15]
[15-25]
nad 2000
nad 250

Tabulka č. 7 -Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů transportního betonu

IV.1.5.4 Shrnutí struktury relevantních trhů těženého kameniva a transportbetonu pro potřeby posouzení vertikálních efektů
178. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů těženého kameniva i transportbetonu jsou uvedeny pro 60km vzdálenost za rok 2012 v následující tabulce. Viz Tabulka č. 8
Geograficky relevantní trh
60 km/60 km
Cemex (%)
Holcim (%)
Součet (%)
HHI

Lovosice II
těžené kamenivo
0,0
[15-25]
[5-25]
pod 2000

RMX
[15-25]
[5-15]
[25-35]
pod 2000

Vrchlabí II
těžené kamenivo
0,0
[45-55]
[45-55]
nad 2000

RMX
[5-15]
[5-15]
[15-25]
pod 2000

Hradec Králové II
těžené kamenivo
[0-5]
[25-35]
[35-45]
pod 2000

RMX
[15-25]
[15-25]
[45-55]
nad 2000

Slaný
těžené kamenivo
0,0
[15-25]
[15-25]
pod 2000

RMX
[15-25]
[0-5]
[15-25]
pod 2000

8 -Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a úroveň koncentrace trhů těženého kameniva a transportbetonu pro 60km vzdálenost

IV.2 Hospodářská a finanční síla
179. Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Příkladem faktoru zaručujícího neopominutelnou hospodářskou sílu může být například vlastnictví či výhradní užívání zařízení (například infrastrukturního) nezbytného pro působení na daném relevantním trhu (tzv. essential facility) . Jednou z těchto dalších konkurenčních výhod pak může být zejména vyšší finanční síla jako vyjádření možnosti snadného přístupu k finančním zdrojům. Mezi základní kritéria hodnocení finanční síly pak patří výše investic, výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku, rozsah výrobkového portfolia a dosahovaná výše úspor z rozsahu.
180. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojujících se soutěžitelů, na většině spojením dotčených relevantních trhů jsou spojující se soutěžitelé vystaveni konkurenci ze strany takových soutěžitelů, kteří jsou součástí nadnárodních globálně působících podnikatelských uskupení dosahujících v obdobných sektorech ekonomické činnosti jak v České republice tak celosvětově řádově srovnatelných obratů a které dodávají na trh v rámci daného sektoru obdobné portfolio produktů. Lze tedy konstatovat, že nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů disponují obdobnou finanční a hospodářskou silou jako spojující se soutěžitelé.
181. Lze mít za to, že v důsledku realizace posuzovaného spojení by nevznikl subjekt, který by disponoval hospodářskou silou nesrovnatelně vyšší než ostatní konkurenti působící na vymezených relevantních trzích. Tuto pozici by mu negarantovala ani vyšší finanční či hospodářská síla, ani vertikální integrace spočívající v provázání činností výroby a dodávek kameniva, výroby cementu a výroby transportbetonu. Naopak, spojením vzniklý subjekt, by, alespoň na území České republiky, nebyl, na rozdíl od některých konkurentů (např. Skanska), ekonomicky aktivní i v oblasti stavitelství, v němž by mohl využívat vlastních dodávek kameniva, cementu či transportbetonu.
182. Vzhledem k tomu, že na vymezených relevantních trzích existují další soutěžitelé disponující srovnatelnou nezanedbatelnou hospodářskou a finanční silou, lze mít za to, že hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů jim nebude ani po realizaci posuzovaného spojení poskytovat natolik zásadní konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům, která by společně s dalšími faktory mohla vést k omezení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Ostatní soutěžitelé působící na vymezených relevantních trzích vytváří dostatečný konkurenční tlak na spojující se soutěžitele a budou tak činit i ve vztahu ke spojením vzniklému subjektu.
IV.3 Překážky vstupu na relevantní trhy
183. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
184. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how.
IV.3.1 Překážky vstupu na relevantní trhy v oblasti kameniva
185. Překážky vstupu na trh výroby a prodeje kameniva lze charakterizovat jako významné. Jedná se zejména o vysoké finanční náklady potřebné k získání vhodné těžební lokality a investice do výrobní technologie a infrastruktury provozovny. Další významnou skupinou překážek vstupu na tento trh jsou potřebná ekologická a další správní povolení. V případě otevření nového ložiska musí být provozovatel ložiska držitelem báňského oprávnění a musí obdržet povolení k těžbě. U ložisek výhradních musí být tento subjekt majitelem dobývacích práv k ložisku a následně může obdržet od příslušného báňského Úřadu povolení k těžbě. U ložisek nevýhradních (majitelem není stát) musí provozovatel obdržet územní rozhodnutí a následně stavební povolení, které v tomto případě nahrazuje povolení k těžbě.
186. Vzhledem k náročnosti stavebních a technologických příprav na vlastní těžbu a administrativní náročnost procesu získání všech povolení k těžbě může délka tohoto procesu činit až pět let.
187. Náklady na průzkum a otvírku nového ložiska těženého kameniva a na vybudování nového závodu na úpravu a třídění kamene se pak pohybují okolo 100-200 milionů Kč dle plánované kapacity výrobny kameniva.
IV.3.2 Překážky vstupu na relevantní trh transportbetonu
188. Pokud jde o vstup nového subjektu na relevantní trh transportního betonu lze konstatovat, že překážky vstupu jsou v porovnání s trhem těženého kameniva, a to jak u investičních tak i administrativních bariér, výrazně nižší. Celkové průměrné náklady na zavedení betonárny, která je ve svém regionu konkurenceschopná, se pohybují v rozmezí 20-30 milionů Kč, a to v závislosti na její velikosti a technologické vybavenosti.
189. Navíc, kromě stacionárních betonáren, je jednou z možností využití mobilních betonáren, jež představují snadnější vstup na trh. Mobilní betonárny mají nižší nároky na prostor a úpravu terénu, a rovněž tak jejich použití snižuje celkové náklady spojené s výrobou a přepravou betonu na staveniště.
190. Trh transportního betonu není zatížen žádnými podstatnými administrativními omezeními vyplývajícími z právních předpisů či z nedostupnosti technologie či know-how . V této souvislosti Úřad poukazuje na velké množství soutěžitelů působících na daném trhu v České republice. Celkový proces od rozhodnutí do realizace výstavby betonárny zpravidla nepřesahuje jeden rok.
IV.3.3 Překážky vstupu na relevantní trh šedého cementu
191. Překážky vstupu na trh v oblasti kameniva lze charakterizovat, stejně jako v případě trhu výroby kameniva, jako významné. Jedná se zejména o vysoké finanční nároky spojené s vysokými investičními náklady do výrobní technologie a infrastruktury provozovny. Další významnou skupinou překážek vstupu na tento trh jsou potřebná ekologická a další správní povolení. Rovněž tak, jako v případě těženého kameniva se jedná o časově náročný proces významně přesahující jeden rok.

V. Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž
192. Ze shora uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích vyplývá, že posuzované spojení má jak horizontální tak i vertikální charakter. Horizontální povahu má spojení soutěžitelů v oblastech (i) těženého kameniva, (ii) transportního betonu a (iii) šedého cementu. K vertikálnímu propojení aktivit spojujících se soutěžitelů dochází (i) v oblasti těženého kameniva [58] a na ni navazující oblast výroby a prodeje šedého cementu a transportního betonu a (ii) v oblasti cementu a na ni navazující výrobu transportbetonu.
V.1 Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž v důsledku horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů
193. K narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů na relevantních trzích může dojít i) odstraněním významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně mohlo posílit tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované účinky), nebo ii) takovou změnou povahy hospodářské soutěže, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, jej nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již své chování koordinovaly-tzv. koordinované účinky).

V.1.1 Nekoordinované (unilaterální) efekty
194. Nekoordinované ( unilaterální ) efekty nastávají v situaci, kdy je v důsledku spojení soutěžitelů odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak situaci, kdy by k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu došlo snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
195. Prvním případem možných unilaterálních efektů je vznik individuálního dominantního nebo monopolního postavení nebo posílení individuálního dominantního postavení, kdy spojením vzniklý soutěžitel není po spojení vystaven buď žádné, nebo podstatné konkurenci. Takový soutěžitel disponuje takovou tržní silou, která mu umožňuje chovat se na trhu do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
196. Druhým případem unilaterálních efektů je pak situace, kdy předmětné spojení soutěžitelů naruší hospodářskou soutěž na relevantních trzích snížením konkurenčního tlaku, aniž by spojující se soutěžitelé získali dominantní postavení.
197. V těchto případech je nezbytné zkoumat, (i) zda spojující se soutěžitelé jsou blízkými konkurenty na relevantních trzích, (ii) zda v případě zvýšení ceny produktů ze strany spojujících se soutěžitelů budou mít jejich odběratelé možnost přejít ke konkurentům, (iii) zda spojením vzniklý soutěžitel bude schopen bránit konkurenčním dodavatelům v rozšiřování jejich působení a (iv) zda v důsledku spojení dojde k odstranění významné konkurenční síly.
V.1.1.1 Relevantní trhy v oblasti kameniva
V.1.1.1.1 Tržní podíly a stupeň koncentrace
198. Pokud jde o relevantní trh drceného kameniva v lokalitě Štramberk, na tomto trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Holcim CZ, a to prostřednictvím vápencového lomu Štramberk. Jedná se o specifický druh kameniva, který se používá především pro výrobu vápna či případně v menší míře jako podkladový materiál při výstavbě silnic. Skupina Cemex na území lokality Štramberk neprovozuje kamenolomy pro výrobu drceného kameniva a spojením tak nedochází k překryvu činností na tomto trhu. Úřad se z uvedeného důvodu trhem drceného kameniva v lokalitě Štramberk dále nebude podrobněji zabývat.
199. V případě relevantních trhů v oblasti těženého kameniva (viz Tabulka č. 5) dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů pouze v lokalitách Čeperka a Dobříň, v lokalitě Hrušovany působí pouze společnost Holcim CZ.
200. Z hlediska úrovně koncentrace trhů měřené indexem HHI v případě relevantních trhů v oblasti těženého kameniva (viz Tabulka č. 5) lze konstatovat následující. V lokalitě Hrušovany nedochází v důsledku absence horizontálního překryvu činností spojujících se soutěžitelů ke zvýšení úrovně koncentrace trhu. V lokalitě Dobříň je tržní podíl spojením vzniklého subjektu nižší než 25 % a je tak splněna vyvratitelná právní domněnka podle § 17 odst. 3 zákona. [59] Pokud jde o lokalitu Čeperka, tržní podíl spojujících se soutěžitelů je cca [35-45] %, nicméně v důsledku posuzovaného spojení dojde pouze k nepatrnému navýšení tohoto tržního podílu o cca [0-5] %. Přitom ve všech těchto lokalitách je výše HHI v rozmezí 1000 až 2000 bodů a úroveň Delta nižší než 150 bodů. S ohledem na tyto skutečnosti a s přihlédnutím k tomu, že ve všech těchto lokalitách působí řada významných konkurentů, má Úřad za to, že nelze bez dalšího předpokládat obavy z narušení hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení skrze unilaterální dopady.
201. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na úroveň koncentrace trhu nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí. Rovněž ani výše popsané faktory, které by mohly vyvrátit domněnku absence narušení soutěžního prostředí, nejsou splněny, neboť žádný ze spojujících se soutěžitelů nepředstavuje potenciálního či na trh nově vstoupivšího soutěžitele či inovátora, nedisponuje na trhu podílem převyšujícím 50 % a ani nepředstavuje soutěžitele, který by svým individualistickým přístupem k působení na trhu dříve či potenciálně narušoval koordinované chování ostatních soutěžitelů na trhu, neboť taková koordinace chování soutěžitelů na trhu s kamenivem v České republice nebyla Úřadem shledána.
V.1.1.1.2 Výrobní kapacita
202. Dále se Úřad zabýval posouzením volných výrobních kapacit na jednotlivých trzích kameniva, kdy analyzoval, do jaké míry by volné kapacity konkurenčních výrobců kameniva mohly být alternativou pro odběratele spojujících se soutěžitelů (například výrobce transportbetonu, betonového zboží, obalovaných směsí či stavební společnosti) a mohly by nahradit dodávky spojením vzniklého subjektu v případě, že tento navýší své ceny. V případě, kdy by konkurenční výrobci disponovali dostatečně velkými volnými výrobními kapacitami, popřípadě mohli své kapacity relativně snadno navýšit, bylo by relativně snadné pro odběratele spojujících se soutěžitelů přejít ke konkurenčním dodavatelům kameniva.
203. Úřad na základě odpovědí od oslovených konkurentů týkajících se výrobních kapacit a míry jejich využití, které porovnal s obdobnými údaji spojujících se soutěžitelů, provedl pro jednotlivé geograficky relevantní trhy propočet průměrné míry využití výrobních kapacit a volné výrobní kapacity konkurentů.
204. Průměrné míry využití výrobních kapacit spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů těženého kameniva v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 9
Geografický relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Průměr Cemex/Holcim (%)
Konkurenti
průměr
(%)
CELKEM
průměr na trhu (%)

Hrušovany
0,0
[75-85]
[75-85]
59,1
62,3

Čeperka
[55-65]
[45-55]
[45-55]
40,4
42,6

Dobříň
[55-65]
[78-85]
[75-85]
49,9
53,9

Tabulka č. 9-Průměrná míra využití výrobních kapacit trhů těženého kameniva

205. Úřad na základě míry využití kapacit provozoven konkurentů spojujících se soutěžitelů provedl výpočet celkové volné výrobní konkurenční kapacity a tuto následně porovnal s objemem výroby spojujících se soutěžitelů na jednotlivá vymezená geografická území. Úřad v této souvislosti konstatoval, že volné výrobní kapacity konkurentů výrazně [60] převyšují objem výroby těženého kameniva spojujících se soutěžitelů.
206. Objem výroby těženého kameniva spojujících se soutěžitelů a objem volné výrobní kapacity těženého kameniva (tis. tun) u konkurentů spojujících se soutěžitelů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 10
Geografický relevantní trh
(tis. tun)
Objem výroby spojujících se soutěžitelů
Objem volných výrobních kapacit konkurentů

Hrušovany
[obch. tajemství]
3511

Čeperka
[obch. tajemství]
2072

Dobříň
[obch. tajemství]
5105

10-Porovnání objemu výroby a volné výrobní kapacity

207. Úřad rovněž alternativně provedl porovnání objemu dodávek těženého kameniva spojujících se soutěžitelů na jednotlivá vymezená geografická území a přepočítané celkové volné výrobní konkurenční kapacity. Objem dodávek spojujících se soutěžitelů pro jednotlivé lokality, jak Úřad již uvedl, byl stanoven jako objem výroby očištěný o in-house dodávky přepočítané penalizačními koeficienty dle Tabulky č. 2. Přepočítané volné výrobní kapacity konkurentů byly obdobně upraveny (vynásobeny) penalizačními koeficienty dle uvedené Tabulky č. 2. Úřad i v tomto případě došel k obdobnému závěru o dostatečné volné výrobní kapacitě konkurentů spojujících se soutěžitelů.
208. Objem dodávek těženého kameniva spojujících se soutěžitelů a přepočítané objemy volné výrobní kapacity těženého kameniva (tis. tun) u konkurentů spojujících se soutěžitelů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 11
Geografický relevantní trh
(tis. tun)
Objem dodávek spojujících se soutěžitelů
Objem přepočtených volných výrobních kapacit konkurentů

Hrušovany
[obch. tajemství]
1563

Čeperka
[obch. tajemství]
800

Dobříň
[obch. tajemství]
2592

11-Porovnání objemu dodávek a přepočtené volné výrobní kapacity

209. Závěrem Úřad uvádí, že s ohledem na existenci dostatečné velikosti nevyužité výrobní kapacity konkurentů spojujících se soutěžitelů, mají odběratelé spojujících se soutěžitelů dostatek alternativních možností dodávek těženého kameniva od konkurenčních dodavatelů.
V.1.1.1.3 Zhodnocení nekoordinovaných efektů na relevantních trzích těženého kameniva
210. Při zkoumání, zda předmětné spojení zvýší tržní sílu spojením vzniklého subjektu na takovou úroveň, která by vedla k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích těženého kameniva v jednotlivých lokalitách Hrušovany, Čeperka a Dobříň, se Úřad zabýval především schopností spojením vzniklého subjektu chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích, jejich dodavatelích a odběratelích.
211. Jak již bylo uvedeno, zatímco v případě relevantních trhů těženého kameniva v lokalitách Čeperka a Dobříň dojde v důsledku realizace posuzovaného spojení k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a tím i ke zvýšení úrovně koncentrace trhu, na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Hrušovany nikoli.
212. Pokud jde o relevantní trh těženého kameniva v lokalitě Dobříň, spojující se soutěžitelé zde dosahují relativně nízkého tržního podílu, který je nižší než 25 %. Na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Čeperka sice dojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu na cca [35-45] %, a tím i k překročení hranice 25 %, nicméně relativní nárůst tržního podílu spojením vzniklého subjektu bude poměrně zanedbatelný (cca [0-5] %). Rovněž analýza úrovně HHI ve vztahu k oběma výše uvedeným relevantním trhům prokázala, že z hlediska úrovně koncentrace těchto trhů nelze mít bez dalšího za to, že by posuzované spojení soutěžitelů mělo vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Nehledě k tomu, na obou těchto relevantních trzích působí řada významných konkurentů, jejichž disponibilní kapacita výroby těženého kameniva přesahuje současné dodávky těženého kameniva spojujících se soutěžitelů na trh.
213. Úřad má tedy za to, že na shora uvedených vymezených relevantních trzích těženého kameniva nevznikne v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dominantní postavení spojením vzniklého subjektu. Zároveň nedojde ani k výraznému snížení konkurenčního tlaku ostatních producentů těženého kameniva, kterými jsou většinou subjekty patřící do vertikálně integrovaných nadnárodních skupin soutěžitelů, [61] které disponují významnou hospodářskou a finanční silou a současně působí ve více geografických lokalitách na území České republiky. Odběratelům těženého kameniva tak zůstane zachována dostatečná volnost při volbě svého dodavatele.
214. Úřad na základě shora uvedených skutečností uzavírá, že na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitách Hrušovany, Čeperka a Dobříň lze možné unilaterální účinky v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů s největší pravděpodobností vyloučit.
V.1.1.2 Relevantní trh šedého cementu
215. Jak vyplývá, z údajů uvedených v části IV.1.2 týkající se shrnutí struktury relevantního trhu šedého cementu v České republice (viz Tabulka č. 6), dodávky šedého cementu realizované v roce 2012 spojujícími se soutěžiteli představovaly méně než 25 % objemu relevantního trhu. V důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů dojde ke spojení druhého nejvýznamnějšího soutěžitele (Holcim CZ s cca [15-25] % podílem) na tomto relevantním trhu s pátým nejvýznamnějším soutěžitelem (CEMEX CZ s cca [0-5] % podílem), přičemž spojením vzniklý subjekt zůstane dvojkou na tomto relevantním trhu i po spojení. Spojením vzniklý soutěžitel bude mít i nadále výrazný odstup za nejvýznamnějším soutěžitelem na daném relevantním trhu, jímž je Skupina Heidelberg.
216. Z popisu struktury trhu a podmínek panujících na předmětném relevantním trhu lze usuzovat na skutečnost, že spojením vzniklý subjekt bude nadále vystaven konkurenci ze strany přinejmenším tří dalších soutěžitelů disponujících obdobnou finanční a hospodářskou silou jako spojující se soutěžitelé. Navíc všichni významní konkurenti působící na tomto relevantním trhu disponují dostatečnými volnými výrobními kapacitami (cca 50 %). Dalším významným faktorem pro posouzení nekoordinovaných účinků předmětného spojení soutěžitelů je skutečnost, že v jeho důsledku nedojde k odstranění významné konkurenční síly na daném relevantním trhu, neboť dojde k velmi malému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, tj. cca o [0-45] %.
217. Taktéž z hlediska úrovně koncentrace trhu měřené indexem HHI lze konstatovat, že posuzovaná transakce spadá ve vztahu k relevantnímu trhu šedého cementu (viz Tabulka č. 6) pod tzv. save harbour , který při posuzování horizontálních spojení presumuje neexistenci obav z podstatného narušení soutěže na daném trhu. [62]
218. Úřad rovněž přihlédl ke skutečnosti, že společnost CEMEX CZ neprovozuje kompletní výrobní závod, pouze cementový mlýn [63] , a [ obchodní tajemství ] . Spojením tak nedochází ke snížení počtu významných soutěžitelů dodávajících šedý cement na volný trh.
219. Ze všech shora uvedených důvodů lze konstatovat, že pokud jde o posouzení nekoordinovaných účinků, horizontální propojení aktivit spojujících se soutěžitelů v důsledku předmětného spojení nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí na relevantním trhu šedého cementu v České republice. Faktory, které by mohly vyvrátit domněnku absence narušení soutěžního prostředí, nejsou rovněž splněny, neboť žádný ze spojujících se soutěžitelů nepředstavuje potenciálního či na trh nově vstoupivšího soutěžitele či inovátora, nedisponuje na trhu podílem převyšujícím 50 % a ani nepředstavuje soutěžitele, který by svým individualistickým přístupem k působení na trhu dříve či potenciálně narušoval koordinované chování ostatních soutěžitelů na trhu.
220. Nicméně i ve vztahu k relevantnímu trhu šedého cementu se Úřad zabýval posouzením volných výrobních kapacit na trhu, kdy analyzoval, do jaké míry by volné kapacity konkurenčních výrobců cementu mohly být alternativou pro odběratele (např. výrobce transportbetonu, betonového zboží či stavební společnosti) pro případ zvýšení cen ze strany spojujících se soutěžitelů. Úřad svým šetřením zjistil, že rovněž na trhu šedého cementu v České republice existuje dostatečná volná výrobní kapacita, když míra využití výrobních kapacit u jednotlivých soutěžitelů se pohybuje mezi 42-66 %. V této souvislosti lze konstatovat, že volné výrobní kapacity konkurentů výrazně [64] převyšují objem dodávek šedého cementu na trh ze strany spojením vzniklého subjektu.
221. Dostatečné volné výrobní kapacity konkurentů na trhu šedého cementu v České republice tak vytvářejí výrazný konkurenční tlak a omezují možné negativní dopady případného zvýšení ceny šedého cementu ze strany spojením vzniklého soutěžitele.
222. Nadto i v případě konkurenčních výrobců šedého cementu se jedná o společnosti patřící do vertikálně integrovaných nadnárodních skupin soutěžitelů, které disponují významnou hospodářskou a finanční silou, a to například skupiny Heidelberg (Českomoravský cement) [65] , Lafarge [66] a Dyckerhoff [67] .
223. Zejména s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého subjektu, marginální překryv činnosti spojujících se soutěžitelů a další shora uvedené skutečnosti, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení lze i v případě relevantního trhu šedého cementu možné unilaterální účinky horizontálního překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů s největší pravděpodobností vyloučit.
V.1.1.3 Relevantní trhy transportního betonu
V.1.1.3.1 Tržní podíly a stupeň koncentrace
224. Z údajů uvedených v části IV.1.5.3 týkající se shrnutí struktury trhů transportního betonu vyplývá (viz Tabulka č. 7), že na relevantním trhu transportbetonu v lokalitě Ústí nad Orlicí působí před spojením pouze společnost Holcim CZ a nedochází tak ke zvýšení úrovně koncentrace na tomto trhu. Stejně tak z uvedených údajů vyplývá, že pouze u dvou z geograficky vymezených relevantních území budou dodávky transportního betonu spojením vzniklého subjektu představovat méně než 25 % trhu, a to v případě lokalit Benešov a Vrchlabí I.
225. Z pohledu úrovně koncentrace trhů pak ze všech vymezených relevantních trhů v oblasti transportbetonu pouze dvě lokality (tj. lokality Benešov a Ústí nad Orlicí) naplňují podmínky tzv. save harbour , tj. úroveň koncentrace v případě trhů s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů či trhů s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, respektive trhů s hodnotou HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150.
226. Pouze na relevantních trzích transportbetonu v lokalitě Benešov a v lokalitě Ústí nad Orlicí tedy lze předpokládat neexistenci negativních dopadů horizontálního spojení na efektivní hospodářskou soutěž. Na většině ostatních relevantních trhů transportbetonu dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu vyššího než 25 %, v lokalitách Čáslav, Hradec Králové I, a Velké Meziříčí pak dokonce podílu vyššího než 40 %.
227. S ohledem na výši tržních podílů a úroveň koncentrace na jednotlivých trzích z oblasti transportbetonu se proto Úřad podrobněji zabýval možnými unilaterálními efekty ze spojení na všech zbývajících geograficky vymezených relevantních trzích transportbetonu, a to v lokalitách Čáslav, Hradec Králové I, Lovosice I, Mělník, Mladá Boleslav, Velké Meziříčí a Vrchlabí I.

V.1.1.3.2 Výrobní kapacita
228. V první řadě se Úřad zabýval otázkou volných výrobních kapacit na shora uvedených geograficky vymezených relevantních trzích, kdy analyzoval, do jaké míry by volné kapacity konkurenčních výrobců transportního betonu mohly být alternativou pro odběratele (například stavební společnosti) a mohly by nahradit dodávky spojením vzniklého subjektu v případě, že by tento zvýšil své ceny. V případě, kdy by konkurenční soutěžitelé disponovali dostatečnými výrobními kapacitami, popřípadě kdy by mohli tyto své kapacity relativně snadno navýšit, bylo by relativně snadné pro odběratele spojujících se soutěžitelů přejít ke konkurenčním dodavatelům transportního betonu.
229. V této souvislosti je možno konstatovat, že s případnou změnou dodavatele betonu nedochází k významnému navýšení nákladů pro odběratele, neboť náklady na přechod k alternativnímu dodavateli, tzv. switching cost , jsou nízké. Změnou dodavatele totiž nedochází ke změně kvality a požadovaných parametrů betonové směsi, a tato změna tak nevyvolává případné náklady související se změnou parametrů betonových výrobků či staveb.
230. Úřad na základě odpovědí od oslovených konkurentů týkajících se výrobních kapacit a míry jejich využití, které porovnal s obdobnými údaji spojujících se soutěžitelů, provedl pro jednotlivé geograficky relevantní trhy propočet průměrné míry využití výrobních kapacit a volné výrobní kapacity konkurentů.
231. Průměrná teoretická míra využití výrobních kapacit [68] spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v oblasti transportního betonu celkem v roce 2012 je uvedena v tabulce. Viz Tabulka č. 12
Geograficky relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Průměr
Cemex/Holcim (%)
Konkurenti
průměr
(%)
CELKEM
průměr (%)

Benešov
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
18,5
18,5

Čáslav
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
7,5
10,9

Hradec Králové I
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
9,1
11,4

Lovosice I
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
7,8
9,3

Mělník
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
12,5
15,2

Mladá Boleslav
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
13,6
15,3

Ústní nad Orlicí
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
13,9
14,7

Velké Meziříčí
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
11,1
13,8

Vrchlabí I
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
10,2
11,6

Tabulka č. 12-Průměrná míra využití výrobních kapacit trhů transportního betonu

232.
[ obchodní tajemství ]


Výpočet míry využití výrobních kapacit dle Tabulky č. 12 vychází z teoretického předpokladu rovnoměrného využití výrobní kapacity během jednotlivých měsíců roku. S ohledem na důležitost vlivu volných kapacit konkurentů na posouzení možných dopadů ze spojení soutěžitelů se Úřad problematikou volných kapacit dále zabýval podrobněji, a to ve vztahu k sezonnosti stavební činnosti, a tím i k ovlivnění a poklesu využití výrobní kapacity během roku. V této souvislosti si Úřad vyžádal od účastníka řízení údaje o objemu výroby transportního betonu v měsíčním členění za období 2010-2012, a to údaje zvlášť za Skupinu Cemex a zvlášť za Skupinu Holcim. Grafické znázornění celkových objemů výroby transportbetonu spojujících se soutěžitelů je uvedeno v grafu. Viz Graf č. 1

Graf č. 1-Vývoj objemu výroby transportního betonu v měsíčním členění za období 2010-2012


233. Na základě shora uvedeného grafického znázornění vývoje objemu transportního betonu lze konstatovat téměř shodnou výraznou sezonnost výroby transportního betonu u obou spojujících se skupin. Z tohoto důvodu bylo pro potřeby posouzení volných výrobních kapacit nezbytné očištění celkové teoretické výrobní kapacity o sezonní výkyvy výroby vlivem snížené poptávky po betonu v měsících [ obchodní tajemství ] .
234. Následně Úřad provedl kumulaci měsíčních objemů výroby a propočetl procentuální příspěvek jednotlivých měsíců na celkové výrobě za zkoumané období 2010 až 2012. Z procentuálních údajů o měsíčním podílu výroby na celkové výrobě za uvedené období vyplynulo rozdělení na měsíce s běžnou výrobou a mimosezonní období. Následně byla zjištěna procentuální odchylka jednotlivých mimosezonních měsíců na průměrném měsíci běžného období. [69]
235. Na základě propočtu vycházejícího ze zjištění procentuální odchylek jednotlivých měsíců mimo sezonu od běžné výroby došel Úřad k závěru, že je nutno snížit celkovou teoretickou kapacitu o cca 21-24 % [70] (vynásobit koeficientem sezonnosti 0,76) [71] a následně tak přepočítat míry využití kapacit a stanovit výši volných kapacit soutěžitelů.
236. Příklad uvedeného postupu je znázorněn v následující tabulce týkající se výroby transportního betonu u skupiny HOLCIM CZ. Viz Tabulka č. 13
měsíc
Měsíční průměrná výroba (m 3 )
Měsíční průměrný podíl (%)
Měsíční průměrná odchylka (%)

leden
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[72]

únor
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]

březen
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]

duben
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]

květen
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]

červen
[obch. taj.]
[obch. taj.]

červenec
[obch. taj.]
[obch. taj.]

srpen
[obch. taj.]
[obch. taj.]

září
[obch. taj.]
[obch. taj.]

říjen
[obch. taj.]
[obch. taj.]

listopad
[obch. taj.]
[obch. taj.]

prosinec
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]

Celkem
[obch. taj.]
[obch. taj.]


13-Propočet sezonnosti výroby transportního betonu

237. Průměrná očištěná míra využití výrobních kapacit [73] spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v oblasti výroby a prodeje transportního betonu celkem v roce 2012 je uvedena v tabulce. Viz Tabulka č. 14

Geografický relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Průměr
Cemex/Holcim (%)
Konkurenti
průměr
(%)
CELKEM
průměr trhu (%)

Benešov
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
24,4
24,4

Čáslav
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
9,9
14,4

Hradec Králové I
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
12,0
15,1

Lovosice I
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
10,3
12,3

Mělník
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
16,5
20,1

Mladá Boleslav
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
18,0
20,2

Ústní nad Orlicí
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
18,3
19,4

Velké Meziříčí
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
14,7
18,2

Vrchlabí I
[obch. taj.]
[obch. taj.]
[obch. taj.]
13,5
15,3

14-Průměrná očištěná míra využití výrobních kapacit trhů transportního betonu

238. Úřad na základě očištěné míry využití kapacit provozoven konkurentů spojujících se soutěžitelů provedl výpočet celkové volné výrobní konkurenční kapacity [74] a tuto následně porovnal s objemem výroby spojujících se soutěžitelů v jednotlivých vymezených geografických územích. Úřad v této souvislosti konstatuje, že volné výrobní kapacity konkurentů na všech dotčených relevantních trzích v oblasti výroby a podeje transportního betonu výrazně [75] převyšují objem tržních dodávek transportního betonu ze strany spojujících se soutěžitelů.
239. Objem výroby transportního betonu spojujících se soutěžitelů a objem sezonně očištěné volné výrobní kapacity transportního betonu (tis. m 3 ) u konkurentů spojujících se soutěžitelů na území jednotlivých geografických relevantních trhů v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 15
Geografický relevantní trh
(tis. m 3 )
Objem výroby spojujících se soutěžitelů
Objem volných
sezonně očištěných výrobních kapacit konkurentů

Benešov
[obch. taj.]
1335

Čáslav
[obch. taj.]
1094

Hradec Králové I
[obch. taj.]
1022

Lovosice I
[obch. taj.]
1527

Mělník
[obch. taj.]
1733

Mladá Boleslav
[obch. taj.]
1039

Ústní nad Orlicí
[obch. taj.]
619

Velké Meziříčí
[obch. taj.]
677

Vrchlabí I
[obch. taj.]
694

Tabulka č. 15- Porovnání objemu výroby a sezonně očištěné volné výrobní kapacity

240. Úřad rovněž alternativně provedl porovnání objemu dodávek transportního betonu spojujících se soutěžitelů na jednotlivá vymezená geografická území a přepočítané celkové volné výrobní konkurenční kapacity. Objemy dodávek spojujících se soutěžitelů, jak Úřad již uvedl, byly stanoveny jako objemy výroby očištěné o in-house dodávky a přepočítané penalizačními koeficienty dle Tabulky č. 4. Přepočítané volné výrobní kapacity konkurentů byly obdobně upraveny (vynásobeny) penalizačními koeficienty dle uvedené Tabulky č. 4. Úřad i v tomto případě došel k obdobnému závěru o dostatečné volné výrobní kapacitě konkurentů spojujících se soutěžitelů.
241. Objem dodávek transportního betonu spojujících se soutěžitelů a přepočítaný sezonně očištěný objem volné výrobní kapacity transportního betonu (tis. m 3 ) u konkurentů spojujících se soutěžitelů na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 16
Geografický relevantní trh
(tis. m 3 )
Objem dodávek spojujících se soutěžitelů
Objem sezonně očištěných a přepočítaných volných výrobních kapacit konkurentů

Benešov
[obch. taj.]
634


Čáslav
[obch. taj.]
482

Hradec Králové I
[obch. taj.]
503

Lovosice I
[obch. taj.]
553

Mělník
[obch. taj.]
1013

Mladá Boleslav
[obch. taj.]
587

Ústní nad Orlicí
[obch. taj.]
313

Velké Meziříčí
[obch. taj.]
322

Vrchlabí I
[obch. taj.]
372


Tabulka č. 16-Porovnání objemu dodávek a přepočtené sezonně očištěné volné výrobní kapacity

242. Konkurenti spojením vzniklého subjektu tak mohou v případě potřeby podstatně zvýšit svou produkci transportního betonu, a to bez významných dodatečných nákladů a v krátkém časovém období, a vytvářet tak významný potenciální konkurenční tlak na tento subjekt. Konkurenční tlak dále vytváří i možnost využití výkonných mobilních betonáren, které je možno na rozdíl od stacionárních provozoven přemísťovat a bez významných nákladů a v krátkém časovém období zahájit produkci a dodávky transportního betonu v místě určení. Další možností odběratelů transportního betonu je pronájem mobilní betonárny, a s tím spojená možnost vyrábět tento produkt v režii odběratele (např. stavební společnosti) přímo v místě stavby a čelit tak případnému zhoršení dodacích podmínek formou zvýšení ceny transportního betonu ze strany jeho výrobců.
243. Závěrem Úřad uvádí, že v případě transportního betonu existuje dostatečná aktuální či potenciální volná výrobní kapacita a odběratelé spojujících se soutěžitelů tak mají dostatek alternativních možností dodávek transportního betonu od konkurenčních dodavatel či možnost vlastní produkce.
V.1.1.3.3 Zhodnocení nekoordinovaných efektů na trzích transportního betonu
244. Při zkoumání, zda předmětné spojení zvýší tržní sílu spojením vzniklého subjektu na takovou úroveň, která by vedla k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu transportního betonu na jednotlivých geograficky vymezených územích, a to Benešov, Čáslav, Hradec Králové I, Lovosice I, Mělník, Mladá Boleslav, Ústí nad Orlicí, Velké Meziříčí a Vrchlabí I, se Úřad zabýval především schopností spojením vzniklého subjektu chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích, jejich dodavatelích a odběratelích.
245. Jak již bylo uvedeno, na relevantních trzích transportbetonu v lokalitách Čáslav, Hradec Králové I, a Velké Meziříčí dosahovali spojující se soutěžitelé v roce 2012 tržního podílu vyššího než 40 %. Ve vztahu k těmto relevantním trhům tak nelze aplikovat vyvratitelnou domněnku neexistence dominantního postavení uvedenou v § 10 odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení lze mít za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel, který ve zkoumaném období dosáhl na trhu menšího než 40% tržního podílu, nebude-li prokázán opak. Také v ostatních geograficky vymezených relevantních lokalitách, s výjimkou Benešova (tržní podíl pod 25 %) a Ústí nad Orlicí (nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů) zaujímají spojující se soutěžitelé významné postavení, když podle srovnání tržních podílů jsou vždy mezi třemi nejvýznamnějšími soutěžiteli v příslušné lokalitě. Rovněž analýza úrovně HHI ve vztahu k oběma výše uvedeným relevantním trhům prokázala, že z hlediska úrovně koncentrace těchto trhů nelze mít bez dalšího za to, že by posuzované spojení soutěžitelů mělo vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
246. Nicméně s ohledem na skutečnost, že na všech těchto relevantních trzích působí další významní konkurenti disponující výraznou volnou kapacitou výroby transportbetonu, která umožňuje konkurentům vyrobit výrazně větší objem transportbetonu než spojující se soutěžitelé, dospěl Úřad k závěru, že ani na relevantních trzích transportbetonu v lokalitách Čáslav, Hradec Králové I, Lovosice I, Mělník, Mladá Boleslav, Velké Meziříčí a Vrchlabí I nevznikne v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dominantní postavení spojením vzniklého subjektu. Zároveň nedojde ani k výraznému snížení konkurenčního tlaku ostatních producentů transportbetonu, neboť jsou jimi většinou subjekty patřící do nadnárodních skupin soutěžitelů, které disponují významnou hospodářskou a finanční silou a současně působí ve více geografických lokalitách na území České republiky. Odběratelům transportbetonu tak zůstane zachována dostatečná volnost při volbě svého dodavatele.
247. Úřad rovněž přihlédl k relativně nízkým bariérám vstupu na relevantní trhy transportbetonu, kdy konkurenční subjekty mohou bez výrazných nákladů a v krátkém období výrazně navýšit svůj objem výroby či mohou vstoupit noví potenciální konkurenti prostřednictvím nové stacionární či mobilní výrobny transportního betonu.
248. Posouzením všech shora uvedených skutečností má Úřad za to, že na relevantních trzích transportbetonu ve vymezených lokalitách lze unilaterální účinky v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů s největší pravděpodobností vyloučit.
V.1.2 Koordinované efekty z horizontálního propojení činností spojujících se soutěžitelů
249. V rámci možných koordinovaných efektů z horizontálního propojení je třeba posoudit, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede k takové změně povahy hospodářské soutěže, kdy soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, budou s podstatně vyšší pravděpodobností své soutěžní chování koordinovat, což jim umožní zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž.
250. Úřad se tak zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů vyplývajících z koncentrace na relevantních trzích, které indikují možné obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, a to dokonce bez uzavírání dohod.
251. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší, transparentnější a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Také lze snadněji koordinovat ceny jediného stejnorodého výrobku než ceny velkého množství různorodých výrobků. Snadnější je rovněž koordinace cen při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný růst postavení některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že situace není natolik stabilní, aby činila koordinaci pravděpodobnou. Stejně tak reakce nezúčastněných subjektů, jako jsou současní i budoucí soutěžitelé, kteří se neúčastní koordinace, jakož i zákazníků, by neměla být schopna ohrozit očekávané výsledky koordinace
252. Soutěžitelé dosáhnou koordinace snáze, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úroveň velikosti výrobních kapacit a míru jejich využití a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.
253. Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu. Uvedené faktory přispívají k interní stabilitě koordinace. Další faktory, které přispívají k externí stabilitě koordinace a zvyšují pravděpodobnost koordinace, jsou zejména existence vysokých bariér vstupu na trh, neexistence blízkých substitutů nebo nízká vyrovnávací kupní síla zákazníků.
V.1.2.1 Relevantní trhy těženého kameniva
254. Jak již bylo shora uvedeno, v případě relevantních trhů těženého kameniva dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů pouze v lokalitách Čeperka a Dobříň. Na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Čeperka činí tržní podíl spojením vzniklého subjektu cca [35-45 ] %. V důsledku posuzovaného spojení dojde k propojení aktivit nejvýznamnějšího a pátého nejvýznamnějšího subjektu na tomto relevantním trhu, přičemž nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů na daném trhu jsou společnosti Písník Kinský, s.r.o. (5-15 %), Českomoravský štěrk, a.s. (5-15 %) a KAMENOLOMY ČR s.r.o. (5-15 %). Společný podíl spojením vzniklého subjektu a jejich tří nejvýznamnějších konkurentů by pak v roce 2012 činil cca [55-65 ] %.
255. Na relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Dobříň dosáhli spojující se soutěžitelé v roce 2012 cca [15-25 ] % podílu, přičemž společnost Holcim CZ je druhým nejvýznamnějším soutěžitelem na daném relevantním trhu a i po realizaci spojení by spojením vzniklý soutěžitel nepatrně zaostával za tzv. leaderem trhu, společností České Štěrkopísky spol. s r.o. (25-35 %). Dalšími významnými soutěžiteli působícími na daném relevantním trhu jsou společnosti Kámen Zbraslav, spol. s r.o. (5-15 %), Skupina SP Bohemia (5-15 %), a dále společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. (0-5 %) a Eurovia Kamenolomy, a.s. (0-5 %). Společný podíl spojením vzniklého subjektu a jeho tří nejvýznamnějších konkurentů by pak v roce 2012 činil cca [55-65 ] %.
256. Úřad se zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace na shora uvedených trzích těženého kameniva, jež by mohl mít za následek například zvýšení cen těženého kameniva pro konečné spotřebitele.
257. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokální geografické trhy, které se obecně vymezují dojezdovou vzdáleností od jednotlivých provozoven a které tvoří vzájemně se prolínající či blízce sousedící geografická území (tzv. cluster ), [76] lze sledovat možnost koordinace jak v rámci jedné konkrétní geograficky relevantní lokality, tak i v rámci více lokalit. Takový postup by se mohl odrazit v tom, že i relativně nesymetrické postavení na jednom geograficky relevantním trhu by mohlo být kompenzováno obrácenou nesymetrií na jiném relevantním trhu tak, že komplexně, tj. v rámci tzv. clusterů (více relevantních trhů, na nichž působí stejní významní soutěžitelé), by tržní podíly daných soutěžitelů byly považovány za symetrické.
258.
Znázornění rozmístění vzájemně se prolínajících či sousedících geografických území v oblasti těženého kameniva je zobrazeno na následujícím obrázku. Viz Obrázek č. 17
Obrázek č. 17-Rozmístěni provozoven těženého kameniva spojujících se skupin

259. V dané věci se však i v případě komplexního pohledu na vymezené geograficky relevantní trhy jedná o trhy s různým stupněm koncentrace a různou výší tržních podílů významných soutěžitelů (potenciálně způsobilých koordinovat), nesymetričností podílů či neexistence působení významných soutěžitelů na všech vymezených geografických trzích.
260. Jak již bylo uvedeno, dalším z posuzovaných faktorů možné koordinace je otázka transparentnosti trhu. V této souvislosti se především posuzuje dostupnost cenových nabídek zboží jednotlivých soutěžitelů. V případě relevantního trhu těženého kameniva jsou ceníky soutěžitelů na předmětném relevantním trhu sice veřejně dostupné na jednotlivých webových stránkách soutěžitelů či v areálu výrobny kameniva, nicméně konkrétní cena za kamenivo je většinou stanovována dohodou na základě individuální kalkulace v závislosti na požadovaném objemu konkrétní zakázky, platebních podmínek, dlouhodobosti spolupráce a bonity odběratele. [77]
261. Stejně tak lze s ohledem na nabídku těženého kameniva různé kvality (např. pevnost a tvrdost), různé velikosti frakce a pro různé účely použití (například pro výrobu betonu, podkladové vrstvy staveb či silnic, kamenické práce, výrobu suchých směsí či vápence) konstatovat, že v případě těženého kameniva se nejedná v užití o zcela homogenní produkt. Podmínka homogenity je tedy splněna pouze částečně.
262. Pokud jde o posouzení stability, respektive dynamičnosti, věcně relevantního trhu těženého kameniva, lze konstatovat, že může docházet na některých územích či lokalitách k podstatnému zvýšení poptávky po kamenivu v důsledku investiční výstavby velkého rozsahu (např. modernizace dálniční sítě, velkých developerských projektů) či naopak ke snížení poptávky například v důsledku sezonnosti výroby v navazujících oborech nebo v důsledku hospodářského cyklu (recese). [78]
263. Vzhledem k neexistenci většiny z faktorů zvyšujících pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů, především pak s přihlédnutím k dostatečným volným výrobním kapacitám konkurentů na soutěžním lemu, odlišnému složení nejvýznamnějších soutěžitelů v jednotlivých geograficky vymezených lokalitách a relativní nesymetrii jejich tržních podílů, má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezeném věcně relevantním trhu těženého kameniva nebude takové, které by mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat s dalšími soutěžiteli své chování na trhu.
V.1.2.2 Relevantní trh šedého cementu
264. Úřad se dále zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace na trhu šedého cementu, jež by mohly mít za následek například zvýšení cen šedého cementu pro konečné spořitele.
265. Z analýzy struktury trhu šedého cementu vyplývá, že spojením sice dochází ke snížení počtu soutěžitelů dodávajících šedý cement z výroben umístněných na území České republiky z pěti na čtyři, nicméně produkce Skupiny Cemex je z velké části spotřebovávána interně a Skupina Cemex zaujímá nevýznamný tržní podíl. [79] Spojením tedy nedochází k významné změně úrovně koncentrace trhů dle HHI. Po spojení tedy i nadále budou na trhu působit čtyři významní soutěžitelé [80] a spojením tedy nedochází ke snížení počtu efektivních konkurentů.
266. S ohledem na výrazné odstupy mezi soutěžiteli před spojením [81] se rovněž nejednalo o zcela symetrickou strukturu trhu, přičemž spojením nedochází k výrazné změně v odstupech mezi nejvýznamnějšími soutěžiteli a trh ani po spojení nevykazuje rysy symetričnosti. Propojením aktivit spojujících se skupin tedy nedochází k výrazné změně podmínek zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace.
267. Jedním z dalších posuzovaných faktorů možné koordinace je otázka transparentnosti trhu, kde obdobně jako v případě těženého kameniva a transportního betonu je konkrétní cena za šedý cement většinou stanovována dohodou na základě individuální kalkulace v závislosti na velikosti odběrů betonu zákazníkem, velikosti zakázky, platebních podmínek dlouhodobosti spolupráce a bonity odběratele. [82]
268. Pokud jde o posouzení stability, respektive dynamičnosti, věcně relevantního trhu šedého cementu, lze obdobně jako u kameniva a transportního betonu konstatovat závislost poptávky na objemu investiční výstavby, sezonnosti výroby v navazujících oborech nebo v důsledku hospodářského cyklu (recese). [83]
269. Vzhledem k neexistenci většiny z faktorů zvyšujících pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů, zejména s ohledem na nepatrné navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu a na relativně nesymetrické tržní podíly nejvýznamnějších soutěžitelů na daném relevantním trhu, má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezeném věcně relevantním trhu šedého cementu nebude takové, které by mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na relevantním trhu působícími subjekty, jež by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen šedého cementu pro konečného soutěžitele.
V.1.2.3 Relevantní trhy transportního betonu
270. Úřad se rovněž zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace na trzích transportního betonu, což by mohlo mít za následek například zvýšení cen transportního betonu pro konečné spořitele.
271. Jak již bylo shora uvedeno, pokud jde o relevantní trhy transportbetonu, v geograficky relevantních lokalitách Lovosice I, Mělník a Mladá Boleslav dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu vyššího než 25 %, v lokalitách Čáslav, Hradec Králové I a Velké Meziříčí pak dokonce podílu vyššího než 40 %.
272. S ohledem na obdobný charakter a způsob vymezení geografických trhů transportního betonu jako u trhu těženého kameniva, Úřad posuzoval pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů jak komplexně z pohledu všech spojením dotčených geografických relevantních trhů, tak i z pohledu jednotlivých výše vymezených relevantních trhů. V případě trhu transportního betonu, na rozdíl od trhu těženého kameniva s ohledem na větší počet vymezených geografických území, je tento tvořen větším množstvím vzájemně propojených území, tj. clusterů . Viz Obrázek č. 18

Obrázek č. 18-Rozmístěni provozoven transportního betonu spojujících se skupin


273. Jednotlivé relevantní trhy transportbetonu se vyznačují různým stupněm koncentrace a značnou nesymetričností tržních podílů významných soutěžitelů. S ohledem na to, že na některých geograficky relevantních územích někteří globálně významní soutěžitelé disponují velmi nízkým tržním podílem, nebo dokonce na některých takových lokalitách vůbec nepůsobí, nelze relevantní trhy transportbetonu považovat za výrazně symetrické ani z komplexního pohledu.
274. Struktura jednotlivých geografických trhů transportního betonu s tržními podíly nejvýznamnějších soutěžitelů za rok 2012 je uvedena v následující tabulce. Viz Tabulka č. 17
Geografický relevantní trh
Cemex (%)
Holcim (%)
Heidelberg (%)
Frischbeton (%)
Skanska (%)
ZAPA beton (%)

Benešov
[0-5]
[5-15] -
[5-15]
[5-15]
[35-45]

Čáslav
[5-15]
[25-35] -
[0-5]
[0-5]
[5-15]

Hradec Králové I
[25-35]
[25-35]
[5-15]
[5-15] -
[5-15]

Lovosice I
[15-25]
[15-25]
[15-25]
[5-15]

[15-25] -

Mělník
[15-25]
[15-25]
[0-5]
[5-15]
[0-5]
[25-35]

Mladá Boleslav
[15-25]
[5-15]
[5-15]
[5-15] -
[35-45]

Ústní nad Orlicí
0,0
[25-35] -
[5-25] -
[35-45]

Velké Meziříčí
[5-15]
[25-35]
[35-45] - -
[0-5]

Vrchlabí I
[5-15]
[5-15]
[35-45]
[5-15] - -

17-Struktura nejvýznamnějších soutěžitelů trhu transportního betonu

275. Bez ohledu na dílčí odlišnosti jednotlivých relevantních trhů transportbetonu ze shora uvedené tabulky vyplývá, že všechny tyto relevantní trhy jsou vysoce koncentrované, neboť podíl čtyř nejvýznamnějších soutěžitelů na každém takovém trhu se pohybuje okolo 60-90 %, přičemž se jedná vždy o opakující se subjekty působící v rámci lokálních relevantních trhů dotčených posuzovaným spojením soutěžitelů.
276. Úřad se dále podrobněji zabýval využitím výrobních kapacit soutěžitelů potenciálně způsobilých koordinovat [84] a soutěžitelů, jež by pravděpodobně stáli mimo koordinaci (soutěžního lemu). Následně určil hodnotu celkové volné kapacity výroby transportního betonu pro jednotlivé geografické trhy u soutěžního lemu a porovnal ji s objemem dodávek soutěžitelů potenciálně způsobilých koordinovat na tomto trhu.
277. Průměrná očištěná míra využití výrobních kapacit [85] spojujících se soutěžitelů, dalších soutěžitelů potenciálně způsobilých koordinovat a konkurentů mimo případnou koordinaci na území jednotlivých geografických relevantních trhů transportního betonu celkem v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 18
Geografický relevantní trh
Cemex + Holcim Průměr (%)
Konkurenti potenciálně koordinující
průměr
(%)
Konkurenti
ostatní
průměr
(%)

Benešov
[15-25]
34,7
11,7

Čáslav
[25-35]
10,0
9,8

Hradec Králové I
[15-25]
12,2
11,8

Lovosice I
[15-25]
10,3
10,2

Mělník
[25-35]
23,7
8,5

Mladá Boleslav
[25-35]
25,8
10,5

Ústní nad Orlicí
[25-35]
21,4
11,1

Velké Meziříčí
[25-35]
16,2
11,7

Vrchlabí I
[25-35]
16,3
9,3

18-Průměrná očištěná míra využití výrobních kapacit trhů transportního betonu

278. Následně Úřad provedl propočet volné kapacity a zjistil, že volná kapacita soutěžního lemu převyšuje kapacitu soutěžitelů potenciálně způsobilých koordinovat. Úřad tedy konstatuje, že existuje dostatečná alternativní volná kapacita soutěžitelů mimo koordinaci a volná kapacita soutěžního lemu je tak potenciálně způsobilá narušovat případnou koordinaci.
279. Objem výroby transportního betonu spojujících se soutěžitelů a konkurentů potenciálně způsobilých koordinovat a objem sezonně očištěné volné výrobní kapacity transportního betonu (tis. m 3 ) u konkurentů soutěžního lemu na území jednotlivých geograficky relevantních trhů v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 19
Geografický relevantní trh
(tis. m 3 )
Objem výroby možných koordinujících soutěžitelů
Objem volných sezonně očištěných výrobních kapacit soutěžního lemu

Benešov
[375-450]
694

Čáslav
[150-225]
661

Hradec Králové I
[150-225]
529

Lovosice I
[225-300]
241

Mělník
[375-450]
896

Mladá Boleslav
[225-300]
580

Ústní nad Orlicí
[75-150]
201

Velké Meziříčí
[150-225]
243

Vrchlabí I
[75-150]
293

Tabulka č. 19-Porovnání objemu výroby a sezonně očištěné volné výrobní kapacity

280. Objem dodávek transportního betonu spojujících se soutěžitelů a konkurentů potenciálně způsobilých koordinovat a přepočítaný sezonně očištěný objem volné výrobní kapacity transportního betonu (tis. m 3 ) u konkurentů soutěžního lemu na území jednotlivých geograficky relevantních lokalit v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce. Viz Tabulka č. 20
Geografický relevantní trh
(tis. m 3 )
Objem dodávek možných koordinujících soutěžitelů
Objem volných sezonně očištěných a přepočítaných výrobních kapacit soutěžního lemu

Benešov
[75-150]
378

Čáslav
[0-75]
277

Hradec Králové I
[75-150]
205

Lovosice I
[75-150]
111

Mělník
[150-225]
607

Mladá Boleslav
[75-150]
317

Ústní nad Orlicí
[75-150]
123

Velké Meziříčí
[75-150]
97

Vrchlabí I
[75-150]
150


Tabulka č. 20-Porovnání objemu dodávek a přepočtené sezonně očištěné volné výrobní kapacity

281. Jedním z dalších posuzovaných faktorů možné koordinace je otázka transparentnosti trhu. Zde se především posuzuje dostupnost cenových nabídek zboží jednotlivých soutěžitelů. V případě relevantního trhu transportního betonu jsou ceníky soutěžitelů na předmětném relevantním trhu sice veřejně dostupné na jednotlivých webových stránkách soutěžitelů, nicméně konkrétní cena za transportní beton je většinou stanovována dohodou na základě individuální kalkulace v závislosti na velikosti odběrů betonu zákazníkem, velikosti zakázky, platebních podmínek dlouhodobosti spolupráce a bonity odběratele. [86]
282. Transportní beton zahrnuje z pohledu použití konečného uživatele skupinu různých typů betonů lišících se dle použité receptury a chemických přísad, [87] kdy se vyrobený beton liší svou pevností, měrnou hmotností, rychlostí tuhnutí, zpracovatelností, mrazuvzdorností či vodotěsností. Podmínka homogenity je tedy splněna pouze částečně.
283. Pokud jde o posouzení stability, respektive dynamičnosti, věcně relevantního trhu transportního betonu, lze obdobně jako u kameniva konstatovat, že může docházet na některých územích či lokalitách k podstatnému zvýšení poptávky po transportním betonu v důsledku investiční výstavby velkého rozsahu (např. modernizace dálniční sítě, velkých developerských projektů) či naopak ke snížení poptávky například v důsledku sezonnosti výroby v navazujících oborech nebo v důsledku hospodářského cyklu (recese) [88] .
284. Vzhledem k neexistenci většiny z faktorů zvyšujících pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů, především pak s ohledem na významné volné výrobní kapacity konkurenčních soutěžitelů na dotčených relevantních trzích, má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezeném věcně relevantním trhu transportního betonu nebude takové, které by mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na relevantním trhu působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen transportního betonu pro konečného soutěžitele.
V.2 Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž v důsledku vertikálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů
285. Jak již bylo konstatováno, předmětné spojení soutěžitelů má rovněž vertikální charakter, který lze spatřovat zejména mezi (i) trhem těženého kameniva a trhem transportbetonu, (ii) trhem šedého cementu a trhem transportbetonu a konečně (iii) trhem drceného kameniva (vápence) a trhem šedého cementu. Propojením aktivit obou spojujících se skupin dochází k posílení těchto vertikálních vazeb. Pokud jde o vertikální řetězec mezi trhem drceného kameniva (zejména vápence z lomu Štramberk) a trhem šedého cementu, v tomto případě nebylo nezbytně nutné zpracovávat detailní rozbor jednotlivých faktorů motivace omezení přístupu ke vstupům a následně se i zabývat pravděpodobným celkovým dopadem na účinnou hospodářskou soutěž. Důvodem je zejména skutečnost, že žádný z konkurentů spojujících se soutěžitelů neodebírá vápenec z lomu Štramberk (respektive od spojujících se soutěžitelů vůbec) a zároveň společnost CEMEX CZ neodebírá vápenec od konkurenčních lomů, neboť v České republice provozuje pouze cementový mlýn zpracovávající polotovar, [ obchodní tajemství ] . Současně jsou všichni producenti šedého cementu působící v České republice sami vertikálně propojeni na těžbu vstupní suroviny pro výrobu šedého cementu.
286. Úřad naopak zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže s ohledem na posílení vertikální vazby Skupiny Cemex mezi trhy těženého kameniva a transportního betonu a dále mezi trhy šedého cementu a transportního betonu. Při tomto posouzení Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení. [89]
287. Pokud jde o posouzení účinků vertikálního spojení soutěžitelů, obvykle není důvod k obavám z podstatného narušení hospodářské soutěže, pokud spojením vzniklý soutěžitel nedisponuje významnou tržní silou alespoň na jednom z dotčených trhů. Z tohoto pohledu jsou tržní podíly a stupeň koncentrace prvním indikátorem tržní síly jak spojením vzniklého soutěžitele, tak i jeho konkurentů.
288. Vertikální spojení soutěžitelů může narušit hospodářskou soutěž na relevantním trhu jednak tzv. nekoordinovanými účinky, jednak tzv. koordinovanými účinky, které spočívají ve zvýšení pravděpodobnosti koordinovaného jednání mezi soutěžiteli činnými na daném relevantním trhu.
289. Posouzení možných koordinovaných účinků v důsledku spojení se řídí stejnými kritérii jak v případě spojení vertikální povahy, tak v případě spojení horizontální povahy. Úřad tak zde odkazuje na část V.1.2 tohoto rozhodnutí, kde byly tyto koordinované účinky zhodnoceny a kde byl jejich výskyt shledán nepravděpodobným.
290. Nekoordinované účinky mohou mít podobu především tzv. uzavření trhu, kdy spojení poskytne spojujícím se soutěžitelům schopnost a motiv k tomu, aby omezili či vyloučili přístup skutečných nebo potenciálních konkurentů buď (i) ke vstupům ( input foreclosure ), nebo (ii) k zákazníkům ( customer foreclosure ).
291. V případě uzavření přístupu ke vstupům ( input foreclosure ) vede spojení ke zvýšení nákladů konkurentů na vertikálně navazujícím trhu ( downstream market ) tím, že je jim omezen přístup k důležitému vstupu. Omezení či uzavření přístupu ke zdrojům zpravidla vede u konkurenčních subjektů ke zvýšení nákladů souvisejících se složitějším či méně výhodným zajištěním potřebných dodávek zboží a služeb.
292. Uzavření přístupu k zákazníkům ( customer foreclosure ) znamená omezení přístupu konkurentů na vertikálně předcházejícím trhu ( upstream market ) k významné části zákazníků. Pokud jde o omezení přístupu k zákazníkům, takové jednání zpravidla vede ke zvýšení nákladů spojených s praktickou realizací prodeje zboží (například vybudování vlastní distribuční sítě).
293. V posuzovaném případě se Úřad s ohledem na působení spojujících se skupin zaměřil jak na možnost omezení přístupu ke vstupům, tak i možnost omezení přístupu k zákazníkům v oblastech (i) vertikálního propojení výroby a prodeje těženého kameniva a transportního betonu a (ii) vertikálního propojení výroby a prodeje šedého cementu a transportního betonu.
294. Za účelem posouzení možnosti a pravděpodobnosti omezení přístupu ke vstupům či k zákazníkům se obvykle společně posuzují tři základní kritéria, a to i) schopnost omezit přístup, ii) motivaci k omezení přístupu a iii) pravděpodobný dopad na účinnou soutěž na trhu.
V.2.1 Nekoordinované efekty z vertikálního propojení
V.2.1.1 Vertikální propojení na trzích těženého kameniva a trzích transportního betonu
295. Úřad nejprve analyzoval vymezené geografické trhy pro účely zkoumání možných vertikálních efektů ze spojení na věcně relevantních trzích těženého kameniva a transportního betonu, a to z pohledu vyvratitelné domněnky zohledňující výši tržních podílů a úroveň koncentrace, která se aplikuje v souvislosti s posuzováním nehorizontálních spojení. Podle této domněnky nelze předpokládat problémy, ať už v podobě koordinovaných nebo nekoordinovaných účinků, v případě nehorizontálních spojení, je-li podíl spojením vzniklého subjektu na trhu po spojení na každém z dotčených trhů nižší než 30 % a úroveň koncentrace HHI po spojení je nižší než 2000 .
296. Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulce (viz Tabulka č. 8), případné vertikální efekty je možno pravděpodobně vyloučit na území geograficky vymezené lokality Slaný, a to v případě neexistence zvláštních faktorů, vzhledem ke splnění výše uvedené podmínky týkající se výše tržního podílu (
V.2.1.1.1 Uzavření přístupu ke vstupům
297. V případě hodnocení pravděpodobnosti uzavření přístupu ke vstupům Úřad zkoumal, zda spojením vzniklý soutěžitel bude mít schopnost a motiv podstatným způsobem omezit přístup subjektů konkurujících spojujícím se soutěžitelům především na relevantních trzích transportního betonu ve shora vymezených lokalitách k dodávkám těženého kameniva a zda by takový postup mohl mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na těchto trzích.
298. Schopnost spojením vzniklého soutěžitele uzavřít přístup ke vstupům odvisí od naplnění většího množství z níže uvedených důležitých faktorů. Jedná se například o zjištění, zda: (i) dotčený vstup představuje významnou surovinu pro odběratele z pohledu podílu nákladů ve vztahu k ceně navazujícího produktu či jeho technologické nezbytnosti, (ii) dotčený vstup je rozhodující součástí, bez níž nelze navazující produkt vyrobit, (iii) dotčený vstup představuje výrazný prvek diferenciace navazujícího výrobku, (iv) existují poměrně vysoké náklady na přechod k alternativním vstupům, (v) spojením vzniklý subjekt bude mít významné postavení na trhu surovin, (vi) ostatní dodavatelé nejsou schopni nahradit případné ztráty dodávek vstupů konkurentům, (vii) vstupní trh je trhem oligopolním či (viii) existují výhradní smlouvy mezi spojením vzniklým subjektem a konkurenčními dodavateli vstupů.
299. K výše uvedeným faktorům případného uzavření přístupu ke vstupům je možno uvést následující. V případě výroby transportního betonu patří těžené kamenivo mezi jeho hlavní složky, které nelze nahradit, a stejně tak představují i významný nákladový vstup. [90] Na druhé straně nelze konstatovat, že těžené kamenivo patří mezi výrazné prvky diferenciace transportního betonu.
300. Navíc na dotčených trzích náklady na přechod k alternativním zdrojům kameniva jsou relativně nízké. Z hlediska významu postavení spojením vzniklého soutěžitele na relevantních trzích těženého kameniva lze uvést, že v geograficky vymezených lokalitách Vrchlabí II [91] a Hradec Králové II [92] tržní podíl spojujících se soutěžitelů překračuje hodnotu 30 %, a v těchto lokalitách tedy není splněna výchozí podmínka shora uvedené domněnky absence problémů v oblasti hospodářské soutěže v důsledku nehorizontálního spojení.
301. Úřadu dále nejsou známy skutečnosti svědčící o existenci výhradních smluv mezi spojením vzniklým subjektem a konkurenčními dodavateli vstupů.
302. Dalším z důležitých faktorů je posouzení možnosti ostatních konkurentů (výrobců kameniva) nahradit případné ztráty dodávek vstupů odběratelům (výrobcům transportbetonu). V této souvislosti se Úřad zabýval otázkou volných výrobních kapacit na trhu, kdy analyzoval, do jaké míry by volné kapacity konkurenčních výrobců kameniva mohly být alternativou pro odběratele.
303. Motivaci spojením vzniklého soutěžitele v případě uzavření přístupu ke vstupům představuje ekonomickou rentabilitu a ziskovost takového jednání. Spojením vzniklý soutěžitel bude mít motivaci přistoupit k uzavření přístupu ke vstupům například pokud: (i) ztráta z ušlých prodejů na trhu vstupů je kryta zisky na trhu navazujícím, (ii) spojením vzniklý subjekt je schopen nahradit pokles prodejů konkurentů, (iii) spojením vzniklý subjekt zaujímá významné postavení i na up-stream trhu a (iv) existuje nízká míra pravděpodobnosti za odhalení a uložení sankce za protiprávní jednání.
304. Vzhledem ke skutečnosti, že spojením vzniklý soutěžitel nebude mít, s ohledem na neexistenci výše uvedených faktorů, schopnost uzavřít přístup ke vstupům, nebylo nutno již provádět detailní rozbor jednotlivých faktorů motivace.
305. Úřad uzavírá, že vzhledem k nepřítomnosti faktorů indikujících zvýšení pravděpodobnosti jednání spojením vzniklého soutěžitele vedoucího k uzavření přístupu k dodávkám těženého kameniva na výše uvedené geografické trhy transportního betonu na území České republiky, je takovéto jednání možno vyloučit.
V.2.1.1.2 Uzavření přístupu k zákazníkům
306. Úřad se zabýval rovněž posouzením případného narušení hospodářské soutěže v důsledku uzavření přístupu ze strany spojením vzniklého soutěžitele konkurenčním dodavatelům kameniva k části zákazníků, jež tvoří výrobci transportního betonu. V této souvislosti Úřad zkoumal, zda spojením vzniklý subjekt bude mít schopnost a motiv omezit konkurenční výrobce kameniva v jejich dodávkách těchto produktů výrobcům transportního betonu na výše vymezené relevantní geografické trhy na území České republiky a zda by takový postup mohl mít negativní dopad na hospodářskou soutěž.
307. V případě uzavření přístupu konkurenčním dodavatelům kameniva k části zákazníků ze strany spojením vzniklého soutěžitele, by mohlo dojít ke snížení objemů prodejů kameniva konkurentů, a tím i ke zvýšení jejich průměrných výrobních nákladů, následné ztrátě konkurenceschopnosti, a tím případně i k vytlačení těchto konkurenčních výroben kameniva z trhu.
308. Schopnost spojením vzniklého soutěžitele týkající se možnosti uzavřít přístup k zákazníkům je možno vyloučit například pokud: (i) konkurenti (výrobci kameniva) mají ekonomickou alternativu prodeje svých výrobků i jiným odběratelům, (ii) spojením vzniklý subjekt nebude mít významné postavení na navazujícím trhu (transportního betonu), (iii) spojením nedochází k významným úsporám z rozsahu na trhu vstupů (kameniva), (iv) konkurenti (výrobci transportbetonu) se pohybují nad hranicí minimálního efektivního rozsahu výroby či (v) uzavření se netýká významné části navazujícího trhu.
309. K výše uvedeným faktorům případného uzavření přístupu ke vstupům je možno uvést následující. Výrobci těženého kameniva mají ekonomickou alternativu dodávek kameniva (písku/štěrkopísku) i pro jiné účely v oblasti stavebnictví. [93] Spojením vzniklý subjekt čelí na jednotlivých geografických územích konkurenci dalších významných soutěžitelů (výrobců betonu), jež jsou součástí vertikálně integrovaných skupin, navíc je vypovídací schopnost výše tržních podílů oslabena vzhledem k objemu volných výrobních kapacit a vlivu úspěšnosti získání zakázek ve výběrových řízeních na výši tržního podílu jednotlivých soutěžitelů.
310. Dále Úřad uvádí, že v případě vymezených geografických lokalit nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů, [94] a tím ani k významným úsporám z rozsahu v případě těženého kameniva.
311. Dalším kritériem je posouzení otázky, zda by se případné uzavření trhu transportního betonu týkalo jeho významné části. Konkrétně Úřad zkoumal objem dodávek těženého kameniva do betonáren spojujících se soutěžitelů ze strany nezávislých subjektů, kde by mohlo dojít k nahrazení těchto dodávek kameniva vlastními dodávkami v rámci spojením vzniklého subjektu. V rámci svého šetření Úřad zjistil, že v případě konkurenčních výrobců těženého kameniva jejich dodávky těženého kameniva pro spojující se soutěžitele nepředstavují významný podíl na jejich celkové produkci těženého kameniva. [95] Případné nahrazení dodávek těženého kameniva by tedy nepředstavovalo uzavření významné části trhu, které by mělo za následek ohrožení životaschopnosti konkurenčních kamenolomů, jež by v konečném důsledku mohlo vést i k narušení hospodářské soutěže.
312. Vzhledem ke skutečnosti, že spojením vzniklý soutěžitel nebude mít s ohledem na neexistenci výše uvedených faktorů schopnost uzavřít přístup k zákazníkům, nebylo nutné zpracovávat detailní rozbor jednotlivých faktorů motivace a následně se ani zabývat pravděpodobným celkovým dopadem na účinnou hospodářskou soutěž.
313. Lze uzavřít, že vzhledem k nepřítomnosti faktorů indikujících zvýšení pravděpodobnosti jednání spojením vzniklého soutěžitele vedoucí k uzavření přístupu k odběratelům těženého kameniva na výše uvedené geografické trhy transportního betonu na území České republiky, je takovéto jednání možno vyloučit.
V.2.1.2 Vertikální propojení trhu šedého cementu a trhu transportního betonu
314. Úřad se rovněž zabýval vertikálním propojením činností spojujících se soutěžitelů na věcně relevantních trzích výroby a prodeje šedého cementu a výroby a prodeje transportního betonu a možnými negativními vertikálními efekty z posuzovaného spojení. Úřad zkoumal možné vertikální efekty z pohledu území celé České republiky.
315. Úřad nejprve analyzoval tržní postavení spojením vzniklého soutěžitele na trzích výroby a prodeje šedého cementu a výroby a prodeje transportního betonu, a to vztahující se k celému území České republiky. V případě trhu šedého cementu spojením vzniklý soutěžitel zaujímá tržní podíl ve výši cca [15-25] % a v případě trhu transportního betonu je odhad tohoto podílu cca [15-25 ]%. [96] V obou případech je tedy výše tržního podílu nižší než 30 %.
316. V případě uzavření přístupu ke vstupům či k zákazníkům Úřad zkoumal, zda spojením vzniklý soutěžitel bude mít schopnost a motiv podstatným způsobem (i) omezit konkurentům spojením vzniklého soutěžitele na relevantních trzích transportního betonu přístup k dodávkám šedého cementu či naopak (ii) omezit přístup výrobcům šedého cementu k zákazníkům na území České republiky a zda by takový postup mohl mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na těchto trzích.
317. Jak vyplývá z údajů spojujících se soutěžitelů, předmětné spojení nebude mít zásadní vliv na změnu situace v oblasti dodávek šedého cementu pro betonárny spojujících se soutěžitelů, a to především z důvodů, že (i) potřeba šedého cementu pro betonárny spojujících se soutěžitelů je pokrývána zcela či z podstatné části interními dodávkami v rámci spojujících se skupin a (ii) produkce šedého betonu Skupiny Cemex je určena především pro interní spotřebu uvnitř skupiny a pouze malý objem je dodáván na volný trh. Vzhledem k neexistenci významných nezávislých dodavatelů šedého cementu spojujících se skupin, není v tomto případě nutno se zabývat možnými vertikálními efekty z uzavření přístupu dodavatelů šedého cementu k zákazníkům.
318. S ohledem na (i) relativně nízké postavení spojením vzniklého soutěžitele na trhu cementu, (ii) existenci volných výrobních kapacit vyplývajících z nízkého využití výrobních kapacit jednotlivých soutěžitelů na tomto trhu [97] a (iii) působení vertikálně integrovaných soutěžitelů zabývajících se jak výrobou cementu, tak i transportního betonu, [98] se již Úřad nemusel podrobněji zabývat otázkou a možnými faktory uzavření přístupu konkurenčních betonáren ke vstupu (šedému cementu).
319. Úřad uzavírá, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, spojením vzniklý subjekt nebude mít možnost jednání vedoucího k uzavření přístupu ke vstupům, dodávkám šedého cementu, či k odběratelům šedého cementu na území České republiky.
V.2.2 Koordinované efekty z vertikálního propojení
320. V rámci možných koordinovaných efektů z vertikálního propojení, obdobně jako v případě horizontálního překryvu, je třeba posoudit, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede k takové změně povahy hospodářské soutěže, kdy soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, budou s podstatně vyšší pravděpodobností své soutěžní chování koordinovat, což jim umožní zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž.
321. Úřad se tak zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů vyplývajících z vertikálního propojení na relevantních trzích, které indikuje možné obavy z narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů v případě vertikálního překryvu činností může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, a to bez uzavírání dohod.
322. Koordinace se s vyšší mírou pravděpodobnosti objeví na trzích, kde je relativně snadné dosáhnout společné dohody o podmínkách koordinace. Jednak je nezbytné, aby koordinující soutěžitelé byli schopni v dostatečné míře sledovat, zda jsou podmínky koordinace dodržovány, dále musí existovat věrohodný odrazující mechanismus odchylek od koordinace a v neposlední řadě musí platit, že reakce nekoordinujících soutěžitelů současných i budoucích by neměla být schopna narušit očekávané výsledky koordinace. [99]
323. Vertikální propojení aktivit může usnadnit dosažení společné dohody o podmínkách koordinace, pokud například dojde v jeho důsledku ke (i) snížení počtu efektivních účastníků na trhu následkem omezení přístupu ke vstupům či zákazníkům, (ii) zvýšení míry symetrie mezi soutěžiteli působícími na trhu, (iii) zvýšení úrovně cenové transparentnosti mezi soutěžiteli či k (iv) odstranění individualistického soutěžitele na trhu.
324. Rovněž tak vertikální spojení může ovlivnit motivy koordinujících podniků, aby dodržovaly podmínky koordinace, kdy vertikálně integrovaná společnost může snadněji sankciovat konkurenty v případě odchýlení se od koordinace, pokud je jejich dodavatelem či odběratelem. Další faktory, které přispívají ke koordinaci a zvyšují její pravděpodobnost, jsou zejména zvýšení bariér vstupu na trh pro nekoordinující soutěžitele či vyloučení významného odběratele narušujícího koordinaci z trhu. [100]
325. S ohledem na skutečnost, že vertikální propojení činností spojujících se soutěžitelů v oblasti cementu a v oblasti transportbetonu existovalo již v době před spojením a vzhledem k tomu, že v důsledku realizace spojení bude postavení spojujících se soutěžitelů na trhu šedého cementu posíleno pouze nepatrně, Úřad se domnívá, že potenciální koordinované efekty plynoucí z vertikálního propojení shora uvedených činností spojujících se soutěžitelů nejsou pravděpodobné.
V.2.2.1 Vertikální propojení na trzích těženého kameniva a transportního betonu
326. Úřad se tedy zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z vertikálního propojení na trhu těženého kameniva a transportního betonu, jež by mohly mít za následek například zvýšení cen těženého kameniva či transportního betonu pro konečné spořitele.
327. Úřad uvádí, že s ohledem na svou argumentaci při posouzení koordinovaných efektů v důsledku koncentrace na věcně relevantních trzích těženého kameniva a transportního betonu uvedené v části V.1.2 a obecnou platnost faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z vertikálního propojení přistoupil ke komplexnímu hodnocení faktorů, a to souhrnně za všechny vymezená geografická území pro účely vertikálního překryvu.
328. Vznik možných koordinovaných účinků z vertikálního propojení by byl pravděpodobný pouze v případě existence vertikálně integrovaných skupin na obou navazujících trzích a v případě splnění dalších uvedených kritérií.
329. Struktura trhu na vertikálně propojených trzích výroby a prodeje těženého kameniva a výroby a prodeje transportního betonu za rok 2012 je uvedena v následující tabulce. Viz Tabulka č. 21
Geografický relevantní trh
Lovosice II (%)
Vrchlabí II (%)
Hradec Králové II (%)
Slaný
(%)

Těžené kamenivo

CEMEC+HOLCIM
[15-25]
[55-65]
[35-45]
[15-25]

Heidelberg /Českomoravský štěrk - -
[5-15] -

České štěrkopísky
[15-25] - -
[25-35]

Eurovia
[0-5] - -
[0-5]

Strabag/Kamenolomy ČR
[0-5] -
[5-15]
[0-5]

Kámen Zbraslav
[5-15] - -
[5-15]

SP Bohemia
[5-15] - -
[5-15]

Písník Kinský
- -
[5-15] -

Transportní beton

CEMEC+HOLCIM
[15-25]
[15-25]
[45-55]
[15-25]

Heidelberg
[15-25]
[25-35]
[5-15]
[15-25]

Strabag/Frischbeton
[5-15]
[5-15]
[5-15]
[0-5]

Skanska
[5-15] -
[0-5]
[15-25]

Dyckerhoff/ZAPA
[15-25]
[5-15]
[5-15]
[15-25]

21-Struktura nejvýznamnějších soutěžitelů na vertikálně navazujících trzích

330. Ze struktury vertikálně propojených trhů vyplývá, že z významných soutěžitelů působících na obou vymezených produktových trzích jsou zastoupeny pouze skupiny Heidelberg a Strabag, přičemž ani tyto skupiny zde nezaujímají vysoký tržní podíl a nepůsobí na všech vymezených geografických územích. Skupina Heidelberg například dodává těžené kamenivo pouze na území Hradce Králové, kde dosahuje tržní podíl 5-15 %, a Skupina Strabag působící ve třech z čtyř vymezených trhů, přičemž její tržní podíly jsou rovněž nízké a nepřekračují 5-15 %.
331. V případě komplexního pohledu na strukturu trhu, se jedná o produktové trhy s různým stupněm koncentrace a různou výší tržních podílů jednotlivých významných soutěžitelů (potenciálně způsobilých koordinovat na obou vertikálně navazujících trzích), nesymetričností podílů či neexistencí působení významných soutěžitelů na všech vymezených geografických trzích věcně produktových trhů.
332. Rovněž tak Úřad poukazuje na svoji předchozí argumentaci týkající se nízkého využití výrobních kapacit na daných relevantních trzích, a s tím související existencí významné volné výrobní kapacity dalších konkurentů, která vytváří potenciální konkurenční tlak proti případné koordinaci.
333. Rovněž tak vzhledem k tomu, že byla vyloučena v případě nekoordinovaných vertikálních efektů (viz část V.2.1) možná omezení přístupu ke vstupům či zákazníkům, je nepravděpodobné, že by v důsledku omezení přístupu došlo ke snížením počtu efektivních účastníků na vertikálně navazujících trzích.
334. Dalším okolností významnou pro posouzení koordinovaných efektů ve vztahu k vertikálnímu propojení spojujících se soutěžitelů je fakt, že cenu těženého kameniva či transportního betonu nelze považovat za veřejně dostupnou a transparentní.
335. Vzhledem k neexistenci většiny z faktorů zvyšujících pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vertikálně navazujících věcně relevantních trzích těženého kameniva a transportního betonu nebude takové, které by mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na relevantních trzích působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen těženého kameniva a transportního betonu pro konečného soutěžitele .
V.2.3 Zhodnocení koordinovaných a nekoordinovaných efektů
336. Úřad na základě analýzy možných horizontálních a vertikálních efektů vyplývajících z horizontálního a vertikálního přesahu činností spojujících se soutěžitelů dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích výroby a prodeje těženého kameniva, výroby a prodeje šedého cementu ani ve vertikálně navazujících oblastech výroby a prodeje transportního betonu.

VI . Námitky třetích osob
337. V průběhu správního řízení se Úřad v rámci svého šetření obrátil se žádostí o stanovisko na soutěžitele zejména z řad konkurentů spojujících se soutěžitelů jak v oblasti kameniva a transportního betonu, tak i v oblasti cementu, ale i jejich odběratelů. Během tohoto šetření Úřad obdržel řadu připomínek k posuzovanému spojení soutěžitelů.
338. Námitky oslovených subjektů lze přitom rozčlenit na tři hlavní okruhy. První část námitek poukazuje na významné posílení postavení Skupiny Cemex na trhu kameniva, druhá část námitek pak směřuje na možný vznik dominantního postavení Skupiny Cemex na trhu transportbetonu a třetí okruh námitek se týká negativních dopadů plynoucích z vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů především v oblasti dodávek kameniva a produkce transportbetonu.
339. Pokud jde o námitky poukazující na silnou pozici spojením vzniklého subjektu v oblasti kameniva, [101] společnost realma-pískovna dolany s.r.o. v této souvislosti uvedla, že s e na trhu těžby a prodeje kameniva vytvoří dominantní subjekt s možností ovlivňování cen. Dle názoru firmy Václav Mauer-TAUM, provozující pískovnu Obruby, spojení přinese negativní dopad, kdy v důsledku dlouhodobých smluv o dodávkách kameniva s dalšími subjekty by mohlo dojít k omezení volného trhu s kamenivem. V důsledku posuzovaného spojení předvídá uvedená firma ovládnutí trhu s kamenivem ze strany Skupiny Cemex a její cenový diktát. Podle společnosti M-SILNICE a.s. posuzované spojení soutěžitelů přinese snížení počtu provozoven produkujících kamenivo v České republice, což bude mít negativní dopad na snížení konkurence, a tím i na vývoj cen. Společnost Pískovny Hrádek a.s. předvídá posílení konkurenceschopnosti Skupiny Cemex v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů, společnost Pískovna Klíčany HBH, spol. s r.o. pak dokonce monopolizaci trhu. Společnost TENST, spol. s r.o. předpokládá, že v důsledku posuzovaného spojení dojde ke zhoršení možnosti uplatnění menších firem.
340. Námitky upozorňující na vznik významného, či dokonce monopolního, [102] postavení spojením vzniklého subjektu na v oblasti transportního betonu reprezentuje například společnost Skanska a.s., která v důsledku realizace posuzovaného spojení spatřuje vznik největšího výrobce transportbetonu v České republice, přičemž požaduje, aby Úřad zjistil strukturu trhu ve všech lokalitách a aby zkoumal dostatek výrobních kapacit ostatních konkurentů, a to s cílem zjistit, zda nevznikne monopol. Společnost PROTEKO s.r.o. se v této souvislosti obává, že posuzované spojení povede ke snížení konkurence, a v důsledku vyvolaného tlaku na cenu komodit k likvidaci menších společností. Dle názoru společnosti VEREBEX spol. s r.o. může každá obdobně významná fúze zlikvidovat konkurenci.
341. Kromě veskrze obecně vyjádřených obav z posílení postavení spojením vzniklého subjektu v důsledku vertikálních efektů v oblasti kameniva a oblasti transportbetonu byly nejvíce konkrétní připomínky poukazující na posílení vertikálního propojení spojujících se soutěžitelů v oblasti dodávek kameniva a výroby transportbetonu. Společnost COLAS CZ, a.s. se v této souvislosti obává toho, že v důsledku posuzovaného spojení dojde ke snížení odbytu jejího kameniva, neboť si Skupina Cemex bude dodávat více kameniva z vlastních zdrojů. Společnost "PÍSKY-J. Elsnic spol. s r.o." spatřuje negativní dopad posuzovaného spojení na menší výrobce transportbetonu, neboť dodávkami vlastního kameniva spojující se soutěžitelé pokryjí většinu trhu výroby transportbetonu, navíc si budou spojující se soutěžitelé sami zajišťovat většinu kameniva i na úkor větších vzdáleností. Dle názoru společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. dojde v důsledku posuzovaného spojení k posílení postavení nadnárodní Skupiny Cemex, která získá uzavřenou linii surovin, tj. těžbu a výrobu kameniva, výrobu cementu a výrobu betonu, a návaznost napojení na jednu z největších stavebních společností Skanska a. s. ( pozn. Úřadu : patrně prostřednictvím společnosti Skanska Transbeton, s.r.o.). Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. se nadto obává, že by mohla být ovlivněna případnou ztrátou dodávek kameniva do společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., přičemž takovou ztrátu by v současné době nemohla nahradit novým odběratelem ani zvýšením dodávek stávajícím odběratelům.
342. Společnost TRANSBETON s.r.o. pak jako jediná spatřuje negativní dopady spojení i v oblasti produkce cementu, když Skupina Cemex podle ní tím, že získá přístup k vápenci z lomu Štramberku (Holcim CZ), posílí postavení v oblasti výroby cementu, čímž bude oslabeno konkurenční prostředí, což povede k růstu ceny cementu a možnému vzniku kartelové dohody. V důsledku posílení vazby mezi výrobou cementu a transportbetonu bude moci spojením vzniklý soutěžitel cenově zvýhodňovat své provozy na výrobu transportbetonu, což se projeví ve vyšší míře nekonkurenceschopnosti ostatních výrobců transportbetonu.
343. V této souvislosti Úřad uvádí, že v případě zvýšení výrobních kapacit ze strany spojením vzniklého soutěžitele by naopak došlo ke zvýšení objemu nabízeného šedého cementu pro odběratele, a tím ke zvýšení konkurenčního tlaku na daném relevantním trhu, a tím i ke zvýšení tlaku na snižování cenové hladiny tohoto produktu. S ohledem na hospodářskou a finanční sílu konkurenčních producentů šedého cementu v České republice je zároveň málo pravděpodobné jejich vytlačení z trhu. Pokud jde o námitku možné koordinace, Úřad se k této otázce vyjádřil již výše.
344. Společnosti ELKA NOVA s.r.o. či STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. pak poukazují na rizika spojená s možností nabízet spojením vzniklého subjektu díky velkým zdrojům kameniva transportbeton pod cenou, což povede k likvidaci konkurenčních betonáren a následnému ovládnutí cenové úrovně betonu v regionu. Obdobně společnost STAVING, spol. s r.o. se kromě omezení konkurence obává růstu ceny transportbetonu s dopadem na malé dodavatele této komodity.
345. Námitky či připomínky proti posuzovanému spojení vyjádřené oslovenými soutěžiteli se z velké části shodovaly s obavami Úřadu, k nimž dospěl na konci první fáze řízení (tj. v rámci 30denní lhůty od zahájení řízení) a pro které dne 18. 10. 2013 v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona oznámil účastníkovi řízení, že bude v řízení pokračovat. Z tohoto důvodu má Úřad za to, že se prakticky všemi okolnostmi souvisejícími s vyjádřenými obavami z dopadů jak na soutěž, tak i na konkrétní společnosti, zabýval při svém hodnocení dopadů posuzovaného spojení. Jak vyplývá z části tohoto rozhodnutí zabývající se posouzením dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž, Úřad analýzou situace panující na dotčených relevantních trzích dospěl k závěru, že spojením vzniklý soutěžitel na žádném takovém relevantním trhu nezíská ani neposílí individuální či kolektivní dominantní postavení. Úřad rovněž vyloučil pravděpodobnost vzniku negativních unilaterálních i koordinovaných efektů v důsledku horizontálního propojení činností spojujících se soutěžitelů v případě těženého kameniva, šedého cementu i transportbetonu. Spojující se soutěžitelé tedy budou nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ostatních soutěžitelů, kteří jsou v případě zvyšování cen dotčených produktů schopni vyrábět za konkurenční ceny, a tedy chybějící dodávky spojujících se soutěžitelů plně nahradit.
346. Obdobně ani ve vztahu k vertikálnímu propojení činností spojujících se soutěžitelů v oblasti dodávek kameniva pro výrobu transportbetonu Úřad nepovažuje za pravděpodobný vznik unilaterálních či koordinovaných efektů v důsledku posuzovaného spojení. V příslušných geograficky relevantních lokalitách by s ohledem na posílení vertikální integrace spojujících se soutěžitelů nemělo dojít k omezení přístupu ke zdrojům (tj. zůstane zachována možnost volby dodavatelů kameniva pro výrobce transportbetonu) ani k omezení přístupu k zákazníkům (tj. zůstane zachována možnost producentů kameniva dodávat tento produkt různým výrobcům transportbetonu).
347. Pokud jde o některé dílčí obavy oslovených soutěžitelů, jako například z ovlivňování ceny kameniva či transportbetonu, Úřad má za to, že taková situace není pravděpodobná už jen z toho důvodu, že dostatečný konkurenční tlak ostatních soutěžitelů by odstrašil spojením vzniklý subjekt libovolně zvyšovat ceny těchto produktů. V opačném případě by konkurenti spojujících se soutěžitelů mohli navýšit své disponibilní výrobní kapacity a dodávky spojení vzniklého soutěžitele nahradit. Rovněž se Úřad již vyjádřil k majetkovému propojení spojujících se soutěžitelů se společností Skanska Transbeton, s.r.o., když konstatoval, že na kontrole této společnosti se společnost Holcim nepodílí, tudíž není s to ovlivňovat v rozhodující míře její soutěžní chování.
348. Scénář, podle kterého spojení umožní spojením vzniklému subjektu díky velkým zdrojům kameniva nabízet transportbeton pod cenou, což by mělo vést k likvidaci konkurenčních betonáren a následnému ovládnutí cenové úrovně betonu v regionu, je dle zjištění Úřadu rovněž nepravděpodobný. Hlavním důvodem tohoto závěru je skutečnost, že na všech geograficky relevantních lokalitách působí konkurenti, kteří disponují obdobnou finanční a hospodářskou silou a někteří z nich jsou i obdobným způsobem vertikálně integrováni. Přitom se však v každé geograficky relevantní lokalitě nejedná o jedny a tytéž subjekty, což snižuje riziko jejich možné koordinace. Navíc v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke vzniku vertikální integrace, nýbrž k jejímu posílení. Ve všech lokalitách, na nichž Úřad posuzoval vertikální účinky propojení činností v oblasti těženého kameniva a v oblasti transportbetonu, byl již před spojením alespoň jeden ze spojujících se soutěžitelů a rovněž alespoň jeden z jejich konkurentů vertikálně integrován. Přesto v těchto lokalitách působilo a působí větší množství konkurentů jak v oblasti transportbetonu, tak i v oblasti kameniva.
349. Podstatou námitky ohledně možného uzavírání dlouhodobých smluv na dodávky těženého kameniva vedoucího k omezení volného trhu těženého kameniva ( pozn. Úřadu : patrně pro dodavatele kameniva, kterým je i firma Václav Mauer-TAUM) je podle názoru Úřadu obava z možného uzavření přístupu k zákazníkům kameniva. Touto otázkou se Úřad zabýval v části V.2.1.1.2 tohoto rozhodnutí, kdy konstatoval, že takový vývoj je, zejména s ohledem na nepřítomnost faktorů indikujících zvýšení pravděpodobnosti jednání spojením vzniklého soutěžitele vedoucího k uzavření přístupu k odběratelům těženého kameniva na vymezené geografické trhy transportního betonu, nepravděpodobný.

VII. Závěr
350. Podstatou nyní posuzovaného spojení soutěžitelů je získání kontroly nad společností Holcim CZ ze strany společnosti CEMEX CZ. K navrhované transakci má dojít tak, že společnost CEMEX CZ má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Holcim CZ, a tím i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
351. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Po zvážení všech okolností zkoumaného případu a po analýze možných negativních dopadů přicházejících do úvahy v důsledku jak horizontálního tak i vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na výše uvedených relevantních trzích, na nichž spojující se soutěžitelé působí.
352. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 a 5 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 4
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Viz část VI. tohoto rozhodnutí.
[2] Španělská transakce byla notifikována dne 2. 9. 2013 soutěžnímu úřadu ve Španělsku.
[3] Tato transakce byla dne 3. 9. 2013 notifikována Evropské komisi (M.7009 Holcim/Cemex West ).
[4] Council Regulation (EC) No 139/2004, on the control of concentrations between undertakings .
[5] Tj. betonárny Beroun, Bělá, Brno, Břeclav, České Budějovice, Dačice, Děčín, Dětmarovice, Dvůr Králové, Frýdek-Místek, Hodonín, Horní Počernice, Hřebeč, Chomutov, Jablunkov, Jevíčko, Jihlava, Klecany, Kolín, Kunovice, Ledvice, Letkov, Liberec, Libuš, Litoměřice, Lysá nad Labem, Malešice, Mikulov, Mladá Boleslav, Náklo, Nepomuk, Nové Strašecí, Nový Jičín, Ohrazenice, Okarec, Olomouc, Ostrava (2x), Otrokovice, Pardubice, Plačice, Poděbrady, Plzeň, Slaný, Sokolov, Správčice, Stodůlky, Stonava, Šenov, Šumperk, Teplice, Třebíč, Třinec, Týn nad Vltavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín a Znojmo.
[6] Tj. provozovny Bílkovice, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Družec, Hodonice, Kluk, Spytihněv, Mítov, Náklo, Smrčí, Úhošťany, Zaječí a Žandov.
[7] Tj. betonárny Benešov, Čáslav, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Hylváty II-Ústí nad Orlicí, Jaroměř, Jihlava, Ledeč nad Sázavou, Litomyšl, Lovosice-Prosmyky, Mělník, Mladá Boleslav, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Velké Meziříčí, Vrchlabí a Žďár nad Sázavou.
[8] Tj. provozovny Čeperka, Dobříň, Smiřice, Štramberk a Hrušovany u Chomutova.
[9] Výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi vykonává společnost Skanska a.s.
[10] Například S125/2008 STRABAG/Štěrkovny.
[11] Například S192/2010 Eurovia/Tarmac .
[12] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve věci S120/2008 TBG/PKS , případně rozhodnutí Evropské komise v případu M.3415 CRH/SEMAPA/SECIL JV .
[13] Viz Směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, a následně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
[14] V roce 2012 bylo do České republiky dovezeno velmi malé množství bílého cementu ( [ obchodní tajemství ] tun) z cementárny skupiny Holcim v Rohožníku ve Slovenské republice, která však není zahrnuta do posuzovaného spojení soutěžitelů a nadále zůstane součástí uvedeného podnikatelského uskupení.
[15] Viz rozhodnutí ve věci S125/2008 Strabag/Štěrkovny nebo S120/2008 TBG/PKS , obdobně též např. rozhodnutí Evropské komise ve věci M.3415 CRH/SEMAPA/Secil nebo M.3267 CRH/Cementbouw .
[16] Viz např. rozhodnutí Úřadu S312/06 Českomoravský beton/Českobudějovické pozemní stavby/CBPS beton.
[17] Viz rozhodnutí Úřadu S125/2008 STRABAG SE/Štěrkovny Dolní Benešov .
[18] Uvedený geograficky relevantní trh zahrnuje rovněž provozovnu Smiřice provozovanou společností Holcim CZ.
[19] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S120/2008 TBG VYSOČINA/PKS INPOS/TBG PKS nebo S312/2006 Českobudějovické pozemní stavby/Českomoravský beton.
[20] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S125/2008/KS STRABAG SE/Štěrkovny Dolní Benešov .
[21] Uvedený geograficky relevantní trh zahrnuje rovněž betonárny společnosti Holcim CZ v Ledči, Pardubicích a Havlíčkově Brodě.
[22] Uvedený geograficky relevantní trh zahrnuje rovněž betonárny společnosti Holcim CZ v Jaroměři a Pardubicích.
[23] Uvedený geograficky relevantní trh zahrnuje rovněž betonárny společnosti Holcim CZ v Litomyšli a Ústí nad Orlicí-Hylvátech.
[24] Uvedený geograficky relevantní trh zahrnuje rovněž betonárny společnosti Holcim CZ v Jihlavě a Žďáru nad Sázavou.
[25] Ve vztahu k relevantnímu trhu transportního betonu je pro posouzení vertikální vazby mezi dodávkami kameniva a výrobou transportbetonu důležitá dojezdová vzdálenost pro dodávky kameniva, tj. 60 km, nikoli 30 km, jak je běžné u dodávek transportbetonu. Geografické vymezení relevantního trhu tramsportbetonu pro potřeby posouzení vertikálního propojení dodávek kameniva a výroby transportbetonu tak ukazuje okruh dodavatelů kameniva nacházejících se od betonárny v rámci vzdálenosti, v níž se se obvykle dodává kamenivo, tj. 60 km.
[26] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 31 ze dne 5. 2. 2004.
[27] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 265 ze dne 18. 10. 2008.
[28] Viz bod 20 Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[29] Viz tamtéž.
[30] Viz bod 25-26 Pokynů pro posuzování nehorizontálních spojení.
[31] Tj. v kamenolomech, pískovnách a štěrkovnách.
[32] Vnitřní spotřebou se rozumí dodávky kameniva subjektům náležícím do téhož podnikatelského uskupení jako provozovatel příslušného kamenolomu, štěrkovny či pískovny.
[33] Plocha překryvu je dána vztahem S Pn = 2 x R 2 x arccos(d n /2 x R)-0,5 x d n x odmocnina (4 x R 2 - d n 2 )
[34] V případě posunutí hranice pro zahrnutí dalších provozoven jednotlivých soutěžitelů je podíl pokrytí trhu již výrazně nízký (cca 14 % a méně).
[35] Stanoveno na základě vztahu k i = (p n+ p (n+1) )/2
[36] Například provozovna umístněná ve středu geografické oblasti má penalizační koeficient k 0 = 1 (nedochází ke změně objemu dodávky), pro provozovnu ležící v intervalu 1-10 km je výše koeficientu k 1 = 0,95 (objem dodávky je snížen na 95 %) atd.
[37] Informační server www.betonserver.cz nabízí možnost získání informací o dostupnosti a dojezdové vzdálenosti provozoven v oblasti výroby a prodeje kameniva, betonu, stavebních hmot aj., a to pro zadaná místa dodávek či stavby.
[38] Při určení lokalizace jednotlivých provozoven prostřednictvím GPS polohy a pro stanovení dojezdové vzdálenosti využil mapových podkladů a vyhledávacích funkcí internetových stránek www.seznam.cz a www.mapy.cz .
[39] Tj. po zohlednění tzv. penalizačního koeficientu.
[40] Skupina Cemex produkuje v dané lokalitě těžené kamenivo, a to prostřednictvím provozoven Dolní Lutyně a Dětmarovice.
[41] Společnost je součástí podnikatelského uskupení EUROVIA CS působícího především v oblasti stavebnictví.
[42] Společnost je součástí podnikatelského uskupení STRABAG SE působícího rovněž v oblasti stavebnictví.
[43] Společnost je součástí skupiny HEIDELBERG CEMENT Group (dále jen Skupina Heidelgberg ). Součástí této skupiny jsou i společnosti Českomoravský beton, a.s., TBG METROSTAV s.r.o., TBG BETONMIX a.s., TBG Louny s.r.o., TBG PKS a.s., TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., TBG Východní Čechy s.r.o., TBG VYSOČINA s.r.o., BETONIKA plus s.r.o., Českomoravský cement, a.s. a další.
[44] Ve všech případech geografického znázornění rozmístění provozoven označuje plná kružnice hranici relevantního trhu, zatímco přerušovaná kružnice značí hranici území, odkud jsou ještě soutěžitelé prostřednictvím svých provozoven schopni efektivně působit na relevantním trhu. Žlutě označené provozovny pak představují provozovny konkurentů.
[45] Společnost je součástí podnikatelské skupiny v jejímž čele stojí společnost SP Bohemia, k.s. (dále jen Skupina SP Bohemia ), a jejíž součástí jsou i společnosti Plzeňské štěrkopísky, s.r.o., Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. a SABIA spol. s r.o.
[46] Skupina Cemex produkuje v dané lokalitě drcené kamenivo, a to prostřednictvím lomu Úhošťany a lomu Družec.
[47] Uveřejněných na internetových stránkách www.svcement.cz .
[48] Vnitřní spotřebou se rozumí dodávky kameniva subjektům náležícím do téhož podnikatelského uskupení.
[49] Společnost je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Lafarge SA (dále jen Skupina Lafarge ).
[50] Společnost je součástí skupiny Dyckerhoff Group, která náleží do italského koncernu Buzzi Unicem Group.
[51] Vnitřní spotřebou se rozumí dodávky kameniva subjektům náležícím do téhož podnikatelského uskupení.
[52] V případě posunutí hranice pro zahrnutí dalších provozoven jednotlivých soutěžitelů je podíl pokrytí trhu již výrazně nízký (cca 8 % a méně).
[53] Stanovené na základě vztahu k i =(p n+ p (n+1) )/2.
[54] Například provozovna umístněná ve středu geografické oblasti má penalizační koeficient k 0 = 1 (nedochází ke změně objemu dodávky), pro provozovnu ležící v intervalu 1-10 km je výše koeficientu k 1 = 0,95 (objem dodávky je snížen na 95 %) atd.
[55] Při určení lokalizace jednotlivých provozoven prostřednictvím GPS polohy a pro stanovení dojezdové vzdálenosti využil mapových podkladů a vyhledávacích funkcí internetových stránek www.seznam.cz a www.mapy.cz .
[56] Společnost náleží do italského koncernu Buzzi Unicem Group.
[57] Společnost je součástí koncernu SKANSKA působícího především v oblasti stavebnictví.
[58] Potenciálně i vápence jakožto kameniva drceného.
[59] Podle § 17 odst. 3 zákona platí, že, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Tato vyvratitelná domněnka nezávadnosti spojení na hospodářskou soutěž by v daném případě mohla být vyvrácena, s ohledem na nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, pouze za předpokladu existence velmi významných skutečností svědčících o reálné možnosti narušení soutěžního prostředí.
[60] Jedná se v případě kameniva těženého o cca 4-7násobek dodávek transportního betonu ze strany spojujících se soutěžitelů.
[61] Například se jedná o skupiny Heidelberg, Eurovia či Strabag.
[62] Jedná se o úroveň koncentrace v případě trhů s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů či trhů s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, respektive trhů s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150.
[63] [ obchodní tajemství ] .
[64] Jedná se v případě šedého cementu celkem o cca 3 násobek dodávek transportního betonu ze strany spojujících se soutěžitelů.
[65] Působící v oblasti kameniva, transportbetonu, obalovaných směsí a cementu.
[66] Působící v oblasti kameniva, obalovaných směsí, prefabrikátů a stavebnictví.
[67] Působící v oblasti transportbetonu a cementu.
[68] Úřad stanovil míru využití výrobních kapacit jako podíl ročního objemu výroby k roční teoretické výrobní kapacitě. Roční teoretická výrobní kapacita byla stanovena na základě hodinové výrobní kapacity betonárny pro osmihodinovou pracovní dobu a 365 dní v roce.
[69] Průměrný měsíční podíl běžného období byl stanoven jako prostý aritmetický průměr výroby transportbetonu za období [ obchodní tajemství ] .
[70] Zjištěné na základě údajů Skupin Holcim a Cemex, kdy Úřad provedl výpočet průměrné měsíční výroby v sezonních měsících [ obchodní tajemství ] (červeně označené měsíce) jako prostý aritmetický průměr. Následně vynásobením průměrné měsíční výroby počtem měsíců stanovil teoretickou průměrnou roční výrobu. Podíl teoretické průměrné roční výroby ke skutečné výrobě Skupin Holcim a Cemex nám ukazuje na procentuální odchylku způsobenou sezonností výroby. V posuzovaném případě Skupina Cemex dosahuje skutečná výroby cca [ obchodní tajemství ] % a u Holcim [ obchodní tajemství ] % teoretické průměrné roční výroby.
[71] Pro účely výpočtu byl zvolen koeficient sezonnosti [ obchodní tajemství ] zjištěný u Skupiny Holcim.
[72] Objem výroby za měsíc leden tedy představuje cca [ obchodní tajemství ] % objemu výroby průměrného měsíce běžného období.
[73] Úřad stanovil míru využití výrobních kapacit jako podíl ročního objemu výroby k roční sezonně očištěné výrobní kapacitě.
[74] Volná kapacita konkurentů byla vzhledem k pravděpodobně obdobnému vlivu sezonnosti očištěna obdobným způsobem jako u propočtu průměrné očištěné míry využití výrobních kapacit.
[75] Jedná se o minimálně o osminásobek objemu výroby transportního betonu ze strany spojujících se soutěžitelů.
[76] Cluster lze definovat jako geograficky blízká seskupení vzájemně provázaných firem, dodavatelů a poskytovatelů služeb v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které si konkurují, ale také spolu vzájemně spolupracují.
[77] Například v případě Skupiny Cemex je pouze cca [ obchodní tajemství ] % z celkových objemů prodejů realizováno za ceníkové ceny, zbytek tvoří prodeje na základě smlouvy [ obchodní tajemství ] . U Skupiny Holcim tvoří prodeje realizované na základě ceníkových cen cca [ obchodní tajemství ] % z celkového objemu prodejů této skupiny.
[78] V důsledku hospodářské recese například dochází od roku 2008 nepřetržitě k meziročnímu poklesu stavební výroby a tím i ke snížení poptávky po kamenivu oproti roku 2008 o cca 30-35 %.
[79] Tržní podíl Skupiny Cemex byl cca [0-5 ] % za 2012 a cca [0-5 ] % za 2011.
[80] Tržní podíly ostatních soutěžitelů se pohybovaly v rozmezí cca 15-47 % za 2012.
[81] Tržní podíly dle pořadí soutěžitelů po spojení činí cca [35-45 ] %, [15-25 ] %, [15-25 ] %, [5-15 ] %.
[82] Například v případě Skupiny Holcim je pouze cca [ obchodní tajemství ] % z celkových objemů prodejů realizováno za ceníkové ceny, zbytek tvoří prodeje na základě smlouvy s možností slevy. Skupina Cemex [ obchodní tajemství ] , nevydává ceník a případné prodeje jsou vyjednávány individuálně.
[83] V důsledku hospodářské recese například došlo od roku 2008 k poklesu poptávky po transportním betonu zhruba o 30 %.
[84] Za potenciálně koordinující soutěžitele, kteří by mohli získat případný ekonomický prospěch v případě možného koordinovaného chování, Úřad považoval soutěžitele uvedené v předchozí tabulce, jejichž společný tržní podíl na jednotlivých geografických územích se pohybuje v rozmezí 60-90 % (viz Tabulka č. 17).
[85] Úřad stanovil míru využití výrobních kapacit jako podíl ročního objemu výroby k roční sezonně očištěné výrobní kapacitě.
[86] Například v případě Skupiny Holcim je pouze cca [ obchodní tajemství ] % z celkových objemů prodejů realizováno za ceníkové ceny, zbytek tvoří prodeje na základě smlouvy [ obchodní tajemství ] .
[87] Jedná se například o zrychlovače či zpomalovače tuhnutí, provzdušňovací přísady, plastifikátory, protizmrazovací či vodotěsnící přísady.
[88] V důsledku hospodářské recese například došlo od roku 2008 k poklesu poptávky po transportním betonu přibližně o 30 %.
[89] Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC1018(03):EN:NOT .
[90] V případě Skupiny Cemex CZ se jedná o cca [ obchodní tajemství ] % a Skupiny Holcim o cca [ obchodní tajemství ] % podíl na výrobních nákladech transportbetonu.
[91] Zde dosahuje spojením vzniklý soutěžitelem tržní podíl cca [45-55 ] %.
[92] Zde dosahuje spojením vzniklý soutěžitelem tržní podíl cca [35-45 ] %.
[93] Například podíl dodávek těženého kameniva pro betonárny se pohyboval dle jednotlivých pískoven u Skupiny Cemex od [ obchodní tajemství ] % a u Skupiny Holcim od [ obchodní tajemství ] %.
[94] Mimo nevýznamný přesah na území Hradce Králové II.
[95] Jedná se maximálně 10 % celkového objemu výroby kameniva.
[96] Tržní podíly byly stanoveny na základě údajů o výrobě transportního betonu spojujících se soutěžitelů jako podíl celkové velikosti trhu, stanovené na základě údajů Svazu výrobců betonu a odhadu účastníka řízení.
[97] Dle údajů jednotlivých soutěžitelů se míra využití výrobních kapacit šedého cementu pohybuje u spojujících se soutěžitelů od [ obchodní tajemství ] % a u konkurenčních výrobců od 42-66 %.
[98] Například se jedná o Skupinu Heidelberg, nejvýznamnějšího soutěžitele v oblasti výroby šedého cementu a významného výrobce transportbetonu či Skupinu Dyckerhoff výrobce cementu a transportbetonu.
[99] Viz bod 81 Pokynů pro posuzování nehorizontálních spojení.
[100] Viz bod 82-90 Pokynů pro posuzování nehorizontálních spojení.
[101] Např. dle vyjádření společnosti LB MINERALS, s.r.o.
[102] Např. dle vyjádření společnosti Agrostav Pardubice, akciová společnost.