UOHS S535/2012
Rozhodnutí: S535/2012/KS-18388/2012/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RNDr. L.S. a společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a ELTODO EG, a.s.
Účastníci RNDr. L.S. Centrum Novodvorská, a.s. ELTODO EG, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 121 KB
Č. j.: ÚOHS-S535/2012/KS-18388/2012/840/LBř

Brno1. 10. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S535/2012/KS, zahájeném dne 10. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, RNDr. L.S. a společnosti Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 27945651, zastoupených Mgr. Tomášem Perglem, advokátem, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, na základě plných mocí, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů RNDr. L.S. a společnosti Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 27945651, na jedné straně, a společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517, na druhé straně, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií společnosti ELTODO EG, a.s. a Akcionářské smlouvy uzavřených dne 17. 8. 2012 mezi RNDr. L.S. a společností Centrum Novodvorská, a.s., v jejichž důsledku mají RNDr. L.S. a společnost Centrum Novodvorská,a.s. získat možnost společně kontrolovat společnost ELTODO EG, a.s., se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů RNDr. L.S. (dále jen RNDr. S. ), a společnosti Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 27945651 (dále jen CN ), na jedné straně, a ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517 (dále jen ELTODO ), na druhé straně, má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů.
2. Podle Smlouvy o převodu akcií společnosti ELTODO EG, a.s. , která byla dne 17. 8. 2012 uzavřena mezi RNDr. S., jako kupujícím, a společností CN, jako prodávajícím, má RNDr. S. nabýt od společnosti CN akcie představujících 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ELTODO. V době před transakcí je společnost CN vlastníkem akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ELTODO, a tuto společnost tak výlučně kontroluje.
3. Současně se Smlouvou o převodu akcií společnosti ELTODO EG, a.s. byla mezi RNDr. S. a společností CN uzavřena Akcionářská smlouva , v níž byly sjednány základní parametry společného výkonu vlivu ve společnosti ELTODO. Pro případy řešení patových situací mezi RNDr. S. a společností CN zavádí uvedená Akcionářská smlouva [ obchodní tajemství ]. [1] [ obchodní tajemství ].
4. Akcionářská struktura předvídaná výše uvedenými smlouvami tedy bude následující. [ obchodní tajemství ].
5. V Akcionářské smlouvě deklarují RNDr. S. a společnost CN jako akcionáři společnosti ELTODO úsilí o společnou strategii a spolupráci při řízení společnosti ELTODO a jejích dceřiných společností. Akcionářská smlouva mimo jiné stanovuje, že pětičlenné představenstvo společnosti ELTODO, jmenované ze strany RNDr. S. a společnosti CN, [2] bude přijímat rozhodnutí ve vyjmenovaných klíčových záležitostech (například stanovení strategických cílů a úkolů pro společnost ELTODO, či investice společnosti ELTODO přesahující částku [ obchodní tajemství ] [3] -viz článek 3.7 Akcionářské smlouvy) hlasy všech členů představenstva společnosti ELTODO. Představenstvo společnosti ELTODO je přitom usnášeníschopné za přítomnosti více než poloviny jeho členů. [4] V ostatních záležitostech [5] bude představenstvo společnosti ELTODO rozhodovat prostou většinou hlasů všech jeho členů. [6] Valná hromada společnosti ELTODO je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři disponující akciemi představujícími alespoň 50% podíl na základním kapitálu společnosti ELTODO, přičemž přijímá rozhodnutí ve všech záležitostech spadajících do její působnosti většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nepožaduje jinou většinu. [7]
6. Zejména s ohledem na záměr RNDr. S. a společnosti CN společně postupovat při řízení společnosti ELTODO, jež je výslovně deklarován v Akcionářské smlouvě, dále pak vzhledem ke schopnosti obou účastníků řízení blokovat na jednání představenstva společnosti ELTODO rozhodnutí týkající se jejích strategických cílů a úkolů a jejích investic Úřad dovodil, že RNDr. S. a společnost CN získají v důsledku předmětné transakce možnost společně kontrolovat společnost ELTODO. Protože v době před transakcí byla společnost ELTODO výlučně kontrolována svým jediným akcionářem, společností CN, vede posuzovaná transakce ke změně kvality kontroly ve společnosti ELTODO z dosavadní výlučné kontroly (kterou disponovala společnost CN) na kontrolu společnou (kterou získají RNDr. S. a společnost CN). Transakce tak splňuje první požadavek vyplývající z § 12 odst. 3 zákona nezbytný k tomu, aby mohla být spojením soutěžitelů ve smyslu zákona, totiž že transakce vede k získání kontroly, v daném případě kontroly společné. Druhým požadavkem je podle § 12 odst. 3 zákona, aby osoby, které v důsledku transakce mají získat možnost společné kontroly, byly buď podnikateli, nebo pokud nejsou podnikateli, kontrolovaly již před transakcí alespoň jednoho soutěžitele odlišného od soutěžitele, nad nímž má dojít v důsledku předmětné transakce k získání možnosti kontroly.
7. Rovněž tak i tento požadavek je splněn, neboť společnost CN je podnikatelem, zatímco RNDr. S. sice není podnikatelem, ale před transakcí již kontroluje další soutěžitele (viz dále odstavec 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí).
8. Úřad tak uzavírá, že předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, které spočívá v získání možnosti společně kontrolovat společnost ELTODO ze strany RNDr. S. a společnosti CN. Protože uvedené spojení soutěžitelů splňuje i druhé notifikační kritérium, neboť obraty spojujících se soutěžitelů překračují prahové hodnoty stanovené v § 13 zákona, podléhá takové spojení soutěžitelů povolení Úřadu.
9. Zjednodušený návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů podali RNDr. S., společnost CN a Ing. L.H. (dále jen Ing. H. ). Ing. H. je nynějším akcionářem společnosti CN, který v současné době vlastní akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti CN, přičemž další akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti CN vlastní Z.M., osoba blízká k Ing. H. (Ing. H. a Z.M. jsou ve vztahu ke společnosti CN osobami společně ovládajícími).
10. V souladu s § 15 odst. 2 zákona jsou povinni v případech spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 podat návrh na povolení spojení soutěžitelé, kteří mají získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele.
11. Návrh na povolení soutěžitelů tak musí podat buď a) soutěžitel, který v důsledku transakce získává přímo možnost kontrolovat jiného soutěžitele, nebo b) soutěžitel, který před transakcí kontroluje soutěžitele získávajícího v důsledku transakce možnost kontrolovat jiného soutěžitele, to znamená soutěžitel, který v důsledku transakce získá možnost nepřímé kontroly.
12. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů (spočívajícího v možností získání společné kontroly ve společnosti ELTODO) by tak notifikační povinnost podle § 15 odst. 2 zákona mohla být splněna tím, že návrh na povolení spojení podá na jedné straně RNDr. S. (jako přímý nabyvatel kontroly ve společnosti ELTODO) a na druhé straně buď společnost CN (jako přímý nabyvatel kontroly ve společnosti ELTODO) nebo osoba, která společnost CN v době posuzované transakce kontroluje (tato osoba by pak vystupovala jako nepřímý nabyvatel kontroly ve společnosti ELTODO).
13. Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů tak měli podat buď RNDr. S. a společnost CN, nebo RNDr. S. a Ing. H., nikoli však všechny uvedené subjekty společnost. Protože Ing. H. není podnikatelem a hospodářské soutěže na trzích se účastní pouze prostřednictvím společnosti CN a jejích dceřiných společností, považoval Úřad v daném případě RNDr. S. a společnost CN za účastníky probíhajícího správního řízení.
14. [ obchodní tajemství ] .
15. K tomu Úřad dále uvádí, že tato transakce, jakmile bude zřejmá její podoba, by za předpokladu, že by představovala spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona splňující obratová notifikační kritéria podle § 13 zákona, podléhala povolení Úřadu a byla by předmětem samostatného správního řízení. Při budoucím posouzení uvedené transakce bude nezbytné vzít v úvahu, že Ing. H. není podnikatelem a v době před transakcí nekontroluje žádného soutěžitele odlišného od společnosti CN, v níž by Ing. H. v důsledku této transakce získal možnost výlučné kontroly. Nebyl by tak splněn požadavek plynoucí z § 12 odst. 3 zákona, podle kterého osoby, které mají v důsledku spojení získat možnost kontrolovat jiného soutěžitele, buď musí být podnikateli, nebo nepodnikateli, kteří však již před spojením kontrolují alespoň jednoho soutěžitele (odlišného od toho soutěžitele, ve kterém v důsledku spojení získávají možnost kontroly).
16. [ obchodní tajemství ] .
17. RNDr. S. není podnikatelem a v době před uskutečněním spojení přímo či nepřímo výlučně či společně kontroluje zejména společnosti [ obchodní tajemství ] . Uvedené společnosti působí na území České republiky především v oblastech a) realizace energetických průmyslových celků, b) stavebnictví, c) výroby elektrické energie (provozování fotovoltaické elektrárny), d) projektových a inženýrských činností ve vztahu ke strojům pro důlní průmysl, resp. pro povrchové dobývání a přepravu nerostů, e) automatizace řídících systémů technologických procesů, f) lesnictví a rekultivace a g) dodávek technologií energetických průmyslových celků (elektromontáží).
18. V oblasti dodávek technologií energetických průmyslových celků (elektromontáží) působí RNDr. S. prostřednictvím společnosti [ obchodní tajemství ] , která dodává elektromontáže téměř výhradně k technologickým částem energetických zařízení, [8] přičemž se zaměřuje na dodávky technologií velmi vysokého napětí a zvláště vysokého napětí pro distribuční energetické společnosti [ obchodní tajemství ].
19. Společnost CN je na území České republiky činná prostřednictvím společnosti ELTODO a jí kontrolovaných společností.
20. Společnost ELTODO je na území České republiky činná zejména prostřednictvím společností Vegacom a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., ELTODO dopravní systémy s.r.o. či Osvětlení Týnec, k.s. v oblastech a) projektování a instalace technologického vybavení tunelů, b) projektování, instalace a údržby závorových a navigačních parkovacích systémů, c) instalace a údržby parkovacích automatů, d) provozování garáží a parkovacích míst, e) projektování, instalace a montáží veřejného osvětlení, f) výroby komponentů pro historické plynové lampy a jejich instalace, g) výroby systémů inteligentního řízení budov, h) pronájmu kancelářských prostor v Praze, i) inženýrských služeb a zpracování výkresů, j) výroby, instalace a údržby proměnného dopravního značení, k) projektování, instalace a údržby dopravní světelné signalizace, l) instalace a údržby dopravních řadičů, m) projektování, inženýrské činnosti, programování, instalace a údržby městských dopravních ústředen a dopravních ústředen pro silniční tunely, n) provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích, o) dodávek technologií pro zajištění bezpečnosti a řízení telekomunikačních systémů, p) výstavby a rekonstrukce nemovitostí a q) projektování, dodávek a montáží (resp. instalací) technologií a zařízení pro energetická zařízení.
21. V oblasti projektování, dodávek a montáží technologií a zařízení pro energetická zařízení dodává skupina ELTODO elektromontáže především ke stavebním částem energetických zařízení, [9] zatímco k technologickým částem energetických zařízení nabízí společnost ELTODO elektromontáže v omezeném rozsahu, přičemž se jedná o dodávky technologií nízkého napětí a vysokého napětí, nikoli však již o dodávky technologií velmi vysokého napětí a zvláště vysokého napětí.
22. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


PM: 4. 10. 2012

Obdrží:
Mgr. Tomáš Pergl, advokát
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] [ obchodní tajemství ].
[2] V současné době jsou do představenstva společnosti ELTODO za RNDr. S. jmenováni Ing. T.V. (místopředseda představenstva) a Ing. K.M. (člen představenstva), za společnost CN potom Ing. L.H. (předseda představenstva), Ing. S.S. (místopředseda představenstva) a Ing. J.Ř. (člen představenstva). Podle stejného klíče budou RNDr. S. a společnost CN obsazovat představenstvo společnosti ELTODO i po uskutečnění transakce.
[3] [ obchodní tajemství ] představenstva společnosti ELTODO o uvedených záležitostech nejedná pouze o ochranu práv menšinových akcionářů.
[4] Viz článek 16. stanov společnosti ELTODO.
[5] Viz článek 13. stanov společnosti ELTODO-např. obchodní vedení společnosti, přijímání rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech společnosti, schvalování hospodářského plánu společnosti, či rozhodování o majetkových účastech v jiných právnických osobách.
[6] Viz článek 16. stanov společnosti ELTODO.
[7] Viz článek 5. Akcionářské smlouvy a článek 11. stanov společnosti ELTODO.
[8] Tedy těm částem, které přímo slouží k výrobě a distribuci elektrické energie, tj. např. například rozvodnám či transformátorům.
[9] Stavebními částmi energetických zařízení jsou např. specializované osvětlení či vzduchotechnika.