UOHS S532/2011
Rozhodnutí: S532/2011/KS-18994/2011/840/JM Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Moravskoslezský kraj / Radioterapie, a.s.-oblast provozování nemocnic a poliklinik
Účastníci Moravskoslezský kraj Radioterapie, a.s. AGEL, a.s. Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 8. 12. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


Č. j.: ÚOHS-S532/2011/KS-18994/2011/840/JMě
V Brně dne: 29. 11. 2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S532/2011/KS, zahájeném dne 31. 10. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGEL a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 00534111, zastoupené Mgr. Lukášem Strnadem, advokátem, se sídlem Praha 1, Divadelní 322/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o nájmu podniku , uzavřené dne 26. 9. 2011 mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, jakožto pronajímatelem, a společností Radioterapie, a.s., se sídlem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, IČ: 25886207, jakožto nájemcem, v jejímž důsledku má Moravskoslezský kraj přenechat společnosti Radioterapie, a.s., jež je výlučně kontrolovaná společností AGEL, a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 00534111, do dlouhodobého nájmu část podniku představovaného vymezenou částí Moravskoslezského kraje, která zahrnuje souhrn veškerého majetku a závazků náležející společnosti Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, se sídlem Nový Jičín, K nemocnici 76, IČ: 00844781, jejímž je zřizovatelem, kdy v konečném důsledku společnost AGEL a.s. nabude výše uvedenou část podniku, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2011 ze dne 9. 11. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o nájmu podniku , uzavřené dne 26. 9. 2011 mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117 (dále jen Moravskoslezský kraj ), jakožto pronajímatelem, a společností Radioterapie, a.s., se sídlem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, IČ: 25886207 (dále jen Radioterapie ), jakožto nájemcem, která je dceřinou společností společnosti AGEL a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 00534111 (dále jen AGEL ).
4. Před nabytím účinnosti uvedené Smlouvy o nájmu podniku dojde ke zrušení příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, se sídlem Nový Jičín, K nemocnici 76, IČ: 00844781 (dále jen Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ), kdy její veškerý movitý a nemovitý majetek, veškeré pohledávky a závazky, smluvní vztahy, soudní spory a pracovněprávní vztahy, jakož i skladové zásoby podniku Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně (dále jen Nemocnice Nový Jičín ) přejde na Moravskoslezský kraj, jakožto jejího zřizovatele. Následně pak na základě výše uvedené smlouvy Moravskoslezský kraj pronajme společnosti Radioterapie na období 20 let Nemocnici Nový Jičín. V konečném důsledku uvedené smlouvy tedy ve smyslu § 12 odst. 2 zákona nabude společnost AGEL prostřednictvím své dceřiné společnosti Radioterapie část podniku Moravskoslezského kraje označeného jako Nemocnice Nový Jičín.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě jedná o dlouhodobý nájem části podniku, jehož strukturální dopady na hospodářskou soutěž jsou obdobné prodeji podniku, splňuje předmětná transakce znaky spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona.[1]
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost AGEL je holdingovou společností zabývající se řízením a poradenskou činností v oblasti zdravotnictví. Společnosti kontrolované společností AGEL působí v České republice především
a) v oblasti provozování nemocnic a poliklinik na území spádové oblastí měst Český Těšín, Valašské Meziříčí, Rýmařov a Bruntál, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Praha, Plzeň, Nymburk, Česká Třebová, Olomouc, Ostrava a Třinec, a to prostřednictvím následujících společností: Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Podhorská nemocnice a.s., Středomoravská nemocniční a.s. (Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov a Nemocnice Šternberk), Šumperská nemocnice a.s., Dopravní zdravotnictví a.s. (Nemocnice s poliklinikou Praha, Poliklinika Plzeň, Poliklinika Nymburk, Poliklinika Česká Třebová, Poliklinika Olomouc a Poliklinika Ostrava), Hornická poliklinika s.r.o., Nemocnice Podlesí a.s. a Vítkovická nemocnice a.s.,
b) v oblasti poskytování specializované zdravotní péče, a to prostřednictvím společností Dialýza Šumperk, spol. s r. o. (ambulantní zdravotní péče o pacienty s nefrologickými onemocněními ve spádové oblasti měst Šumperk a Červená voda), 1. Oční s.r.o. (ambulantní výkony v oblasti očního lékařství v Ostravě-Vítkovicích), Radioterapie (jako součást Komplexního onkologického centra Nový Jičín provozuje v Novém Jičíně oddělení radiační onkologie, ambulanci klinické onkologie a hematologie a ambulanci klinické genetiky a onkogenetiky, v Ostravě provozuje ambulanci klinické onkologie, hematologie a onkogenetiky a v Karviné ambulanci klinické onkologie), Kardiologické centrum AGEL s.r.o. (péče v oboru invazivní kardiologie v rámci Pardubického kraje), Nemocnice Podlesí a.s. (kromě zajišťování základní zdravotní péče v Třinci provozuje specializovaná centra intervenční radiologie, cévní a miniinvazivní chirurgie a kardiocentrum), Vítkovická nemocnice a.s. (kromě zajišťování základní zdravotní péče ve Vítkovicích poskytuje specializovanou zdravotní péči ve vaskulárním centru, centru péče o zažívací trakt, centru péče o matku a dítě, centru mammologické péče a iktovém centru),
c) v oblasti distribuce léčiv, a to prostřednictvím společností ZENAGEL, která dodává léčiva pouze do lékáren a zdravotnických zařízení skupiny AGEL, a MARTEK MEDICAL a.s.,
d) v oblasti provozování lékáren na územích regionů Třince, Šumperka, Valašského Meziříčí, Prostějova, Přerova, České Třebové, Plzně, Ostravy a Olomouce, a to prostřednictvím společnosti Repharm, a.s., a
e) v oblasti diagnostických činností v Ostravě-Vítkovicích a v Novém Jičíně, a to prostřednictvím společností CGB laboratoř a.s. a P&R LAB a.s.
8. Nemocnice Nový Jičín , jak bylo uvedeno výše, je před uskutečněním spojení součástí příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Nemocnice Nový Jičín poskytuje základní ústavní a ambulantní zdravotní péči ve spádové oblasti okresu Nový Jičín a provozuje veřejnou ústavní lékárnu. Její specializované onkologické oddělení je součástí Komplexního onkologického centra (dále jen KOC ) Nový Jičín,[2] a to společně s pracovištěm provozovaným společností Radioterapie, přičemž Nemocnice Nový Jičín poskytuje v rámci KOC specializovanou lůžkovou péči a společnost Radioterapie se specializuje na ambulantní péči v oboru radiační onkologie, klinické onkologie, klinické hematologie, lékařské genetiky a klinické psychologie. KOC Nový Jičín působí pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají zejména v oblasti poskytování základní ústavní a ambulantní zdravotní péče,[3] kdy podnik Nemocnice Nový Jičín působí v oblasti Moravskoslezského kraje zejména pro spádovou oblast Nový Jičín. Společnost AGEL působí v oblasti poskytování těchto služeb rovněž v rámci Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím svých dceřiných společností Nemocnice Český Těšín a.s., Podhorská nemocnice a.s., Nemocnice Podlesí a.s. a Vítkovická nemocnice a.s., a to pro spádové oblasti Český Těšín, Rýmařov a Bruntál, Ostrava a Třinec.
12. V souvislosti s výše uvedenou oblastí se Úřad zabýval rozsahem zdravotní péče poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytujících základní lůžkovou a ambulantní zdravotní péči (dále též nemocnice ) v Moravskoslezském kraji. V rámci Moravskoslezského kraje působí zejm. Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice a.s., Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Bohumínská městská nemocnice, a.s., Bílovecká nemocnice, a.s. či Městská nemocnice v Odrách, přičemž rozsah služeb poskytovaných výše uvedenými zařízeními, pokud jde o počet a zaměření jejich oddělení, je v podstatě srovnatelný.
13. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na široké spektrum služeb zdravotní péče poskytované v nemocnicích, by tedy bylo možno jako věcně relevantní trh vymezit trh poskytování základní zdravotní péče lůžkové a ambulantní.
14. Z hlediska geografického je nutno vzít v úvahu, že zdravotní péče je jednotlivými nemocnicemi poskytována pacientům zejména z příslušné spádové oblasti.[4]
15. S ohledem na skutečnost, že ale pacienti mají možnost výběru svého lékaře, Úřad se v této souvislosti zabýval i případnou geografickou blízkostí nemocnic náležících spojujícím se soutěžitelů v porovnání s geografickou blízkostí konkurenčních nemocnic v rámci Moravskoslezského kraje, případně přilehlých krajů Zlínského a Olomouckého.
16. Z provedeného šetření vyplynulo, že geograficky nejbližším soutěžitelem k Nemocnici Nový Jičín je společnost Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., jež je součástí skupiny AGEL a která se nachází ve vzdálenosti cca 18 km (tj. cca 21 min jízdy autem) od Nového Jičína. Ve srovnatelné vzdálenosti a době dojezdu od Nového Jičína (cca 20-30 km a cca 24-27 min jízdy autem) se nachází nemocnice v Odrách, Hranicích, Bílovci a Frýdku-Místku, jež nejsou součástí podnikatelských skupin spojujících se soutěžitelů.
17. Z uvedených skutečností vyplývá, že o geografickém relevantním trhu by bylo v nejužším vymezení možno uvažovat jako o spádových oblastech daných nemocnic, přičemž Úřad se zabýval i širším vymezením, a to oblastí Moravskoslezského kraje, případně další geografickou oblastí v blízkosti nemocnic spojujících se soutěžitelů a jejich nejbližších konkurentů. Pokud jde o možný geografický překryv oblastí působnosti spojujících se soutěžitelů, pak v rámci vymezení spádovou oblastí Nemocnice Nový Jičín k překryvu nedochází. V případě širšího geografického území pak působí v oblasti poskytování základní zdravotní péče lůžkové a ambulantní dostatečné množství konkurenčních soutěžitelů s obdobnou strukturou poskytovaných služeb jako Nemocnice Nový Jičín.
18. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je možno ponechat pro účely tohoto rozhodnutí otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu v předmětné oblasti otevřenou.
19. Jak bylo uvedeno výše, oba spojující se soutěžitelé působí dále v oblasti poskytování specializované zdravotní péče v oblasti onkologie v rámci KOC Nový Jičín, přičemž jejich činnosti se zde vzájemně doplňují již před uskutečněním předmětného spojení, když Nemocnice Nový Jičín se v této oblasti zaměřuje na poskytování lůžkové péče a společnost Radioterapie ze skupiny AGEL na poskytování ambulantní péče. Předmětné spojení tak v této specifické oblasti poskytování zdravotní péče z hlediska soutěžního nic nemění.
20. Nemocnice Nový Jičín provozuje rovněž jednu veřejnou ústavní lékárnu v Novém Jičíně. V oblasti provozování lékáren působí rovněž společnost AGEL, její lékárny se však nenacházejí v tzv. dojezdové vzdálenosti Nového Jičína, jak byla vymezena v předchozích rozhodnutích Úřadu,[5] proto zde nedochází ke geografickému překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a tedy ani k navýšení tržních podílů.
21. Společnost AGEL působí dále ve vertikálně navazující oblasti distribuce léčiv a zdravotnického materiálu, kde dosahuje prostřednictvím svých dceřiných společností v celorepublikovém měřítku tržních podílů [0-5] % (v případě distribuce léčiv) resp. [5-10] % (v případě distribuce zdravotnického materiálu. Z dalších v úvahu přicházejících vertikálně navazujících oblastí působí společnost AGEL v oblasti výroby léčiv, kdy její dceřiná společnost vyrábí z odebrané krve transfúzní přípravky pro klinické využití i další zpracování, a v oblastech poskytování diagnostické činnosti v oborech patologie a lékařské genetiky a komplexních laboratorních služeb, přičemž v rámci České republiky zde dosahuje tržních podílů cca [0-5] %. Zejména s ohledem na nízké tržní podíly skupiny AGEL v uvedených oblastech a s ohledem na nevýznamné postavení Nemocnice Nový Jičín jako odběratele výše uvedeného zboží či služeb zde však posuzované spojení soutěžitelů nemá potenciál k narušení hospodářské soutěže v dotčených oblastech.
22. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že pokud jde o poskytování základní zdravotní péče lůžkové a ambulantní, působí v oblasti Moravskoslezského, resp. v přilehlých oblastech Zlínského a Olomouckého kraje dostatečné množství zdravotnických zařízení s obdobnou strukturou poskytovaných služeb jako spojující se soutěžitelé, resp. na vertikálně navazujících trzích distribuce léčiv a zdravotnického materiálu, výroby léčiv, poskytování diagnostické činnosti a komplexních laboratorních služeb nedosahuje společnost AGEL vzhledem k nízkým tržním podílům významného postavení jako distributor či výrobce uvedeného zboží či služeb a ani Nemocnice Nový Jičín nepředstavuje významného odběratele uvedeného zboží či služeb.
23. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
Mgr. Lukáš Strnad, advokát
Johnson Šťastný Kramařík, advokátní kancelář, s.r.o.
Divadelní 322/24
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 8.12.2011.

[1] Viz předchozí rozhodovací praxe Úřadu, např. S495/2010 KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s./podnik společnosti Karlovarská teplárenská, a.s.
[2] Komplexní onkologické centrum je statut udělovaný zdravotnickým zařízením či jejich sdružením, která v rámci péče o onkologické pacienty splňují kritéria deklarovaná Českou onkologickou společností.
[3] Problematikou poskytování zdravotní péče včetně jejího geografického vymezení se Úřad zabýval již např. v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů S191/2007-AGEL/ zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk.
[4] Dle § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.
[5] Viz rozhodnutí Úřadu S233/2002 Lékárna u Pelikána/ Poliklinika I. Hradec Králové či S181/2006 LOREA INVESTMENTS LIMITED/Česká lékárna , kdy z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při zhruba 20 minutové jízdě autem.