UOHS S53/2006
Rozhodnutí: S 53/06-1448/06/620 Instance I.
Věc Možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS
Účastníci EKOAT, s.r.o. RTT, spol. s r.o. STAMPL, s.r.o. V+V SLUŽBY, s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


Sp. zn. S 53/06-14488/06/620 V Brně dne 16. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 53/06 zahájeném z moci úřední dne 2.3.2006 s účastníky řízení, jimiž jsou společnost EKOAT, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Objízdná 1577, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 253 14 891, společnost RTT, spol. s r.o., se sídlem Vrchlabí 4, Na Valech 304, PSČ 543 02, IČ 252 61 134, společnost STAMPL, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Nám. 3. května 1791, PSČ 765 02, IČ 255 87 102, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3.5.2006 JUDr. Vítem Buršou, advokátem Společné advokátní kanceláře Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 174, PSČ 686 01 a V+V SLUŽBY, s.r.o., se sídlem Rosice, Komenského nám. 606, PSČ 665 01, IČ 255 73 748, vedeném ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, toto
r o z h o d n u t í :
Jednání účastníků řízení, jimiž jsou společnost EKOAT, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Objízdná 1577, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 253 14 891, společnost RTT, spol. s r.o., se sídlem Vrchlabí 4, Na Valech 304, PSČ 543 02, IČ 252 61 134, společnost STAMPL, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Nám. 3. května 1791, PSČ 765 02, IČ 255 87 102, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3.5.2006 JUDr. Vítem Buršou, advokátem Společné advokátní kanceláře Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 174, PSČ 686 01 a V+V SLUŽBY, s.r.o., se sídlem Rosice, Komenského nám. 606, PSČ 665 01, IČ 255 73 748, spočívající v nedovolené koordinaci mezi účastníky řízení při tvorbě a podání nabídek včetně stanovení nabídkové ceny pro veřejnou zakázku zadanou zadavatelem společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, IČ 494 54 561, dne 14.11.2002 zasláním výzvy více zájemcům k podání nabídky na likvidaci odpadů, vedoucí k porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo ve správním řízení prokázáno .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 2.3.2006 z moci úřední správní řízení sp. zn. S 53/06 se společnostmi EKOAT, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Objízdná 1577, okres Zlín, PSČ 765 02, IČ 253 14 891 (dále jen "EKOAT"), RTT, spol. s r.o., se sídlem Vrchlabí 4, Na Valech 304, PSČ 543 02, IČ 252 61 134 (dále jen "RTT"), STAMPL, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Nám. 3. května 1791, PSČ 765 02, IČ 255 87 102 (dále jen "STAMPL") a V+V SLUŽBY, s.r.o., se sídlem Rosice, Komenského nám. 606, PSČ 665 01, IČ 255 73 748 (dále jen "V+V SLUŽBY"). Správní řízení bylo zahájeno ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), které Úřad spatřoval v nedovolené koordinaci mezi účastníky řízení při tvorbě a podání nabídek včetně stanovení nabídkové ceny pro veřejnou zakázku zadanou zadavatelem společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, IČ 494 54 561 (dále jen "VaK Zlín"), dne 14.11.2002 zasláním výzvy více zájemcům k podání nabídky na likvidaci odpadů (dále též jen "VZ").
Zahájení správního řízení předcházelo šetření podnětu sp. zn. P 210/05, kterým se Úřad začal zabývat na základě materiálů předaných Úřadu Policií ČR prostřednictvím Žádosti o součinnost ze dne 5.5.2005 (str. 2-19 spisu P 210/05). Předmětné materiály (dále též "materiály od PČR") byly získány Policií ČR dne 3.6.2004 při prohlídce jiných prostor a pozemků, provedené v souladu s § 83a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, v sídle společnosti EKOAT. Tato prohlídka byla provedena v rámci trestního řízení vedeného s některými osobami ze společnosti EKOAT a s dalšími osobami. Na tomto místě Úřad poznamenává, že dané trestní řízení bylo Policií ČR vedeno pro podezření ze závažné hospodářské trestné činnosti těchto osob; tímto se Úřad ve správním řízení S 53/06 s ohledem na svou působnost nezabýval. Při zmiňované prohlídce Policie ČR zajistila mj. počítače společnosti EKOAT, provedla odborné posouzení dat v nich uložených a vytvořila jejich zálohu/kopii v elektronické podobě (CD) pro potřeby vedeného trestní řízení. Následně část těchto zkopírovaných dat na CD, dle názoru Policie ČR relevantních pro potřeby Úřadu, tato předala Úřadu s poukazem na podezření z možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Podle názoru Policie ČR, podloženého uvedenými materiály vytěženými z počítače společnosti EKOAT, měla společnost EKOAT mít nabídky ostatních uchazečů o předmětnou VZ v elektronické podobě k dispozici dříve, než je tyto subjekty odeslaly zadavateli.
Se Žádostí o součinnost ze dne 5.5.2005, včetně předaných materiálů, Úřad nakládal postupem podle § 21 odst. 3 zákona jako s podnětem k šetření. Rovněž sekce veřejných zakázek poskytla kompletní dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, vedenou v rámci kontroly postupu zadavatele v režimu veřejných zakázek (dále též "materiály od SVZ", str. 85-128 spisu P 210/05). Z šetření uvedeného podnětu a předané dokumentace byly získány informace, které představovaly důvod pro zahájení správního řízení (§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu /dále též jen "správní řád"/). Podnět P 210/05; jakož i podklady z jeho šetření se staly po zahájení správního řízení součástí spisu řízení. Vyjádření k podkladům rozhodnutí
Dne 28.7.2006 a 31.7.2006 měli účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Svého práva vyjádřit se k těmto podkladům využila pouze společnost V+V SLUŽBY (viz protokol str. 112-113 spisu S 53/06). Charakteristika účastníků řízení
Hlavním předmětem podnikání všech účastníků řízení bylo v době možného spáchání uvedeného soutěžního deliktu, tj. v listopadu a prosinci 2002, dle výpisu z obchodního rejstříku i dle jejich vyjádření (viz str. 23-42, 53 spisu S 53/06), nakládání s odpady, včetně likvidace kalů z čističek odpadních vod, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění.
Společnost EKOAT byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24729, dne 23.10.1996; od doby svého vzniku společnost podnikala především v oblasti nakládání s odpady, jak bylo popsáno výše; své podnikatelské aktivity v této oblasti ke dni 31.12.2004 ukončila.
Společnost STAMPL byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36146, dne 11.1.2000 jako Průmyslové odpady Otrokovice, s.r.o.; přejmenována byla 3.10.2005. Také tento subjekt se v prvních letech své existence zabýval zejména nakládáním s odpady a později-na přelomu srpna/září 2005-tuto činnost rovněž ukončil.
K tomu Úřad poznamenává, že STAMPL a EKOAT měly totožné sídlo a pro své podnikatelské aktivity využívali společné prostory i jejich vybavení včetně počítačů. Od roku 2000 mezi oběma subjekty docházelo k prolínání jednatelů i společníků s tím, že v kratších časových úsecích konkrétní osoby působily na některé z těchto pozic v obou společnostech současně (personální propojení STAMPL a EKOAT viz výpisy z obchodního rejstříku, str. 20-35 spisu P 210/05). Úřad dále konstatuje, že v současnosti zastávají funkci jednatelů STAMPL a EKOAT jiné osoby než v době, kdy probíhalo výběrové řízení na předmětnou VZ, tedy v listopadu a prosinci 2002, a že tyto osoby nebyly v dané době společníky či jednateli ani jedné z uvedených společností. Obě společnosti se již delší dobu zabývají odlišnou podnikatelskou činností a mají jiné společníky (cca od pololetí roku 2005).
Společnost RTT byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10918, dne 5.12.1996. Tato společnost se zabývá nakládáním s odpady jako svou hlavní podnikatelskou aktivitou, a to od doby svého vzniku do současnosti.
Společnost V+V SLUŽBY byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33989, dne 1.9.1999. Společnost V+V SLUŽBY se zabývá nakládáním s odpady jako svou jedinou podnikatelskou aktivitou, a to od doby svého vzniku do současnosti.
Zjištěné skutečnosti
Z materiálů od SVZ vyplývá následující. Výzva k podání nabídek na likvidaci odpadů z čističek odpadních vod pro předmětnou VZ byla dne 14.11.2002 zaslána zadavatelem VaK Zlín následujícím subjektům: EKOAT, RTT, STAMPL, V+V SLUŽBY, RNDr. Ladislav Švajner bytem Vsetínská 523/12, Brno, 639 00, IČ 479 59 568 (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona) a EKOPOS Brno, s.r.o. se sídlem Brno, Veleslavínova 239/9, PSČ 612 00, IČ 262 60 905, a to podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o zadávání veřejných zakázek"). Lhůta k podání nabídek byla stanovena do 6.12.2002. Společnost EKOPOS Brno, s.r.o. na výzvu zadavatele nereagovala a dále již ve VZ nefiguruje. Ostatní společnosti podaly v uvedené lhůtě své nabídky. Dne 12.12.2002 proběhlo otevírání obálek-RNDr. Švajner nevyhověl kvalifikačním předpokladům stanoveným pro uchazeče o VZ zákonem o zadávání veřejných zakázek, a byl proto z další účasti na výběrovém řízení VZ vyloučen. Ostatní uchazeči o VZ podmínky soutěže splnili. Dne 13.12.2002 zadavatel provedl vyhodnocení nabídek v následujícím pořadí: EKOAT, STAMPL, RTT, V+V SLUŽBY. Vítězný uchazeč výběrového řízení, společnost EKOAT, následně VZ realizoval.
Úřad porovnal materiály od PČR s materiály od SVZ, tedy nabídky účastníků VZ získané Policií ČR v elektronické podobě, s kopiemi skutečně podaných nabídek těchto účastníků, poskytnutými Sekcí veřejných zakázek. Obsah skutečně podaných nabídek v soutěži ve třech případech (u společností EKOAT, STAMPL, RTT) zcela souhlasil s údaji o nabídkách získanými z počítače společnosti EKOAT (tzn. věcné údaje, grafická úprava). V případě společnosti V+V SLUŽBY souhlasily údaje o ceně, formální stránka se lišila. Nabídka RNDr. Švajnera se od elektronické verze výrazně lišila ve všech parametrech. Ze srovnání výše uvedených materiálů od PČR a materiálů od SVZ vyplynulo důvodné podezření, že nabídky na likvidaci odpadů podané společnostmi STAMPL, RTT a V+V SLUŽBY se nacházely nejpozději v době fyzického podání těchto nabídek zadavateli VZ v elektronické podobě v počítači firmy EKOAT. Pozn. Úřadu: počítač společnosti EKOAT, ve kterém Policie ČR zajistila údaje o VZ, byl zároveň využíván ze strany společnosti STAMPL (viz propojení STAMPL a EKOAT, odstavec 8 tohoto rozhodnutí).
Za účelem úplného zjištění skutečného stavu věci Úřad vyžádal od jednotlivých účastníků řízení informace a podklady , nařídil výslechy svědků a ústní jednání se všemi účastníky řízení.
Informace vyžádané od účastníků řízení (viz str. 23-42, 53 spisu S 53/06) se týkaly mj. jejich účasti ve výběrových řízeních veřejných zakázek na likvidaci odpadů, a to od počátku roku 2002 do současnosti. K tomu společnost RTT sdělila, že od roku 2002 se neúčastnila žádného výběrového řízení s výjimkou výše zmiňované VZ. Rovněž společnost STAMPL uvedla, že jí není známo, že by se v této době zúčastnila jakékoliv další veřejné zakázky. Společnost EKOAT uvedla, že dokumentace společnosti z let 2003 a 2004 je stále předmětem šetření Policie ČR (viz výše), a proto není schopna požadované informace poskytnout. Za působení jednatele Aleše Běhuly (funkci zastával od 13.10.2003) se neúčastnila žádného výběrového řízení na veřejnou zakázku. Společnost V+V SLUŽBY uvedla, že se od roku 2002 do současnosti neúčastnila žádného výběrového řízení na veřejnou zakázku, s výjimkou předmětné VZ.
Úřad vyslechl dne 10.4.2006 v sídle Úřadu dva svědky, a to RNDr. Ladislava Švajnera (viz strana 62-65 spisu S 53/06) a Ing. Josefa Musila (viz strana 66-69 spisu S 53/06).
Svědek RNDr. Ladislav Švajner byl předvolán ke svědecké výpovědi za účelem objasnění okolností podávání nabídek v předmětném výběrovém řízení. Svědek v rámci svědecké výpovědi uvedl, že podal v předmětné VZ nabídku zadavateli, nepamatuje si však, jakým způsobem a kdy přesně se o této VZ dozvěděl. Dále uvedl, že mu není znám výsledek výběrového řízení, ani nemá povědomí o případných kontaktech mezi zadavatelem a ostatními účastníky výběrového řízení na uvedenou VZ, příp. mezi ostatními účastníky samými. Svědek nikým v dané věci kontaktován nebyl.
Svědek Ing. Josef Musil byl předvolán ke svědecké výpovědi, neboť zastával funkci jednatele společnosti EKOAT v době, kdy v ní byly Policií ČR zajištěny nabídky ostatních účastníků VZ (viz výše); konkrétně byl jednatelem společnosti od 16.4.1999 do 11.7.2006. Svědek v rámci svědecké výpovědi uvedl, že společnost EKOAT podala nabídku zadavateli a výběrové řízení na předmětnou VZ vyhrála. K otázce Úřadu, zda byla společnost EKOAT kontaktována v souvislosti s uvedeným výběrovým řízením ze strany zadavatele, některého z účastníků výběrového řízení na VZ nebo ze strany jakékoli další osoby, příp. zda zaznamenala vzájemné kontakty mezi ostatními účastníky samými, svědek uvedl, že společnost EKOAT byla kontaktována ze strany zadavatele VaK Zlín, on sám však s VaK Zlín nespolupracoval, veškerá komunikace probíhala pouze mezi VaK Zlín a ostatními společníky EKOATu; o tomto "nekalém" postupu on sám původně nevěděl. K této otázce dále uvedl, že se domnívá, že o "nekalém" postupu v této věci nevěděli ani ostatní účastníci výběrového řízení na předmětnou VZ (V+V SLUŽBY, RTT). Dále svědek sdělil, že se domnívá, že tito účastníci nebyli v žádném kontaktu s EKOAT či STAMPL (tj. neúčastnili se popsaných nekalých praktik). K otázce Úřadu, zda má povědomí o tom, že v počítačích společnosti EKOAT, resp. STAMPL se nacházely texty nabídek zasílaných uchazeči o popsanou VZ ze dne 14.11.2002, uvedl, že dle jeho soudu se tyto údaje do těchto počítačů dostaly až poté, co byly podány nabídky-a to tak, že byly zaslány zpětně zadavatelem-Vak Zlín, resp. pracovníky zadavatele spolupracujícími s ostatními společníky EKOATu. Dle svědka byly podmínky soutěže dodatečně upraveny.
Ve dnech 30.5.2006 a 31.5.2006 se v sídle Úřadu uskutečnila ústní jednání s účastníky řízení.
Za společnost STAMPL (viz protokol o ústním jednání, str. 96-100 spisu S 53/06) se k jednání dostavil právní zástupce JUDr. Vít Burša, který osobně v úvodu jednání předal Úřadu Vyjádření účastníka řízení k zahájenému správnímu řízení ze dne 29.5.2006 (tvoří přílohu protokolu-Úřad se tímto dále zabývá v odstavci 25 rozhodnutí). Právní zástupce sdělil následující. Současný jediný majitel a jednatel společnosti STAMPL, pan Richard Kovaříček, převzal společnost v létě roku 2005, společnost v současné době již nepodniká v oblasti nakládání s odpady. Současný jednatel nepůsobil v rámci společnosti STAMPL, resp. Průmyslové odpady Otrokovice v roce 2002, nemá díky této skutečnosti prakticky povědomí o tehdejším působení firmy a osob, které za tento subjekt jednaly. O uvedené VZ, jakož i o případných kontaktech mezi zadavatelem a účastníky výběrového řízení, příp. mezi účastníky samými, mu tudíž není nic známo.
Za společnost V+V SLUŽBY (viz protokol o ústním jednání, str.100-103 spisu S 53/06) se k jednání dostavili jednatelé společnosti, a to paní Ludmila Valešová a pan Roman Valeš. Jednatelé Úřadu sdělili následující. Společnost V+V SLUŽBY podala v předmětné VZ nabídku zadavateli VaK Zlín, následně jí bylo ze strany zadavatele písemně oznámeno, že nebyla vybrána. Společnost V+V SLUŽBY nebyla kontaktována ze strany zadavatele, některého z účastníků výběrového řízení na VZ nebo ze strany jakékoli další osoby, nikoho z uvedených nekontaktovala a nemá ani povědomí o případných kontaktech mezi zadavatelem a ostatními účastníky výběrového řízení na uvedenou VZ, příp. mezi ostatními účastníky samými.
Za společnost RTT (viz protokol o ústním jednání, str. 104-106 spisu S 53/06) se k jednání dostavil jednatel společnosti pan Georgios Rossel, který Úřadu sdělil, že se domnívá, že společnost RTT podala v předmětné VZ nabídku zadavateli VaK Zlín. Nevzpomíná si, že by společnost RTT byla kontaktována ze strany zadavatele, některého z účastníků výběrového řízení na VZ nebo ze strany jakékoli další osoby. Dle svědka společnost RTT nikoho z uvedených nekontaktovala. Není jí nic známo o případných kontaktech mezi zadavatelem a ostatními účastníky výběrového řízení na uvedenou VZ, příp. mezi ostatními účastníky samými.
Společnost EKOAT se z účasti na ústním jednání písemně omluvila, náhradní termín nebyl Úřadem stanoven s ohledem na skutečnost, že současný jednatel společnosti pan Aleš Běhula působí ve funkci teprve od 13.10.2003, a proto nemá prakticky povědomí o předchozím působení firmy. Dlouholetý jednatel této společnosti poskytl Úřadu svědeckou výpověď (viz výše).
Vymezení relevantního trhu a postavení účastníků na relevantním trhu
Co se týče vymezení relevantního trhu, Úřad uvádí, že trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Účastníci řízení působí na trhu nakládání s odpady , včetně likvidace kalů z čističek odpadních vod, který lze pro účely tohoto rozhodnutí vymezit jako relevantní . S ohledem na výrok tohoto rozhodnutí však Úřad upustil od podrobnějšího vymezení relevantního trhu, ať už z hlediska výrobkového či geografického.
Postavení účastníků řízení na uvedeném relevantním trhu (a to z pohledu celostátního případně však i regionálního) bylo i s ohledem na velikost obratů účastníků řízení v roce 2002 nevýznamné (zdaleka nepřesahující hranici 10 %). Pozn. Úřadu: jak bylo uvedeno výše, v současné době již dva z účastníků řízení, a to společnosti EKOAT a STAMPL, v daném oboru nepodnikají, ostatní účastníci disponují v současnosti víceméně obdobným tržním podílem, jako měli v roce 2002.
Právní hodnocení
Podle § 1 odst. 1 zákona tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen "narušení") dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.
Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli podle tohoto zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
Dle § 3 odst. 1 zákona dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.
Ustanovení § 3 odst. 1 zákona dopadá jak na horizontální, tak i na vertikální dohody soutěžitelů. Horizontální dohody jsou dohody soutěžitelů (vzájemných konkurentů), kteří působí na stejné úrovni trhu zboží, tj. kartely v pravém slova smyslu (§ 5 zákona).
K uzavírání zakázaných dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona ve formě " bid rigging" dochází v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, popř. při vyhlašování veřejných obchodních soutěží. Tyto dohody, které patří k závažným protisoutěžním praktikám, jsou založeny na principu ujednání všech uchazečů o veřejnou zakázku před podáním nabídek vůči zadavateli ve výběrovém řízení, v tom smyslu, že si nebudou vzájemně konkurovat. Jde o zakázanou dohodu uzavíranou typicky mezi větším počtem soutěžitelů v postavení konkurentů. Mezi typy protisoutěžních praktik označovaných jako bid rigging jsou řazeny dohody založené na principu rotace (zájemci o zadání VZ se postupně střídají v získaní zakázky tak, aby byly VZ pravidelně rozdělovány mezi všechny tyto soutěžitele). Dalším typem jsou dohody na principu rozdělení trhu (každý ze soutěžitelů má vymezené území, ve kterém mu je umožněno vítězit ve výběrových řízeních). Tyto dohody lze rovněž uzavírat na základě kompenzačního systému (jednotliví soutěžitelé se předem dohodnou na vítězi vyhlášené soutěže, aniž by tento vítěz byl stanoven na základě principu rotace; vítěz VZ následně poskytne soutěžitelům, kteří nabídky nepodali, příslušné plnění). Další formou dohod typu bid rigging je podávání doplňkových nabídek k nabídce předem vybraného vítěze VZ, které jsou záměrně nevýhodné (např. příliš vysoká cena) a vzbuzují v zadavateli dojem, že získal plnění za nejnižší cenu, i když tomu tak ve skutečnosti není. Ujednání typu bid rigging (jako jedné z forem cenové dohody) jsou řazeny mezi tzv. hard-core ujednání, která jsou dle § 6 odst. 2 zákona vždy zakázaná a neplatná, bez ohledu na tržní podíly účastníků.
Úřad konstatuje, že účastníci řízení v předmětném období byli horizontálními konkurenty v soutěži na trhu nakládání s odpady (tj. včetně likvidace kalů z čističek odpadních vod). K tomu Úřad poznamenává, že s ohledem na popsané personální propojení společností EKOAT a STAMPL nelze tyto pro účely správního řízení považovat za samostatné soutěžitele, a proto nelze předpokládat, že si v soutěži na trhu účinně konkurovali.
V rámci správního řízení nebyla prokázána nedovolená koordinace postupu účastníků při tvorbě a podání nabídek včetně stanovení nabídkové ceny pro veřejnou zakázku zadanou zadavatelem společností VaK Zlín dne 14.11.2002. Ze svědeckých výpovědí ani z vyjádření účastníků řízení nevyplynulo, že by některý z účastníků aktivně kontaktoval za účelem koordinace postupu jiného účastníka výběrového řízení na VZ, zadavatele VZ nebo jakoukoli další osobu, nebo měl povědomí o takovýchto případných kontaktech mezi zadavatelem a ostatními účastníky výběrového řízení na uvedenou VZ, příp. mezi ostatními účastníky samými. Dále Úřad konstatuje, že rovněž nebylo prokázáno, že by některý z účastníků byl kontaktován ohledně předmětné VZ ze strany zadavatele, některého z účastníků výběrového řízení na VZ nebo ze strany jakékoli další osoby. Co se týče případného kontaktu společnosti EKOAT, resp. STAMPL s VaK Zlín a s tím souvisejících nekalých praktik, na což ve své svědecké výpovědi poukázal svědek Musil, Úřad připouští, že nelze vyloučit, že tyto skutečnosti mohly mít vliv na zadání a průběh předmětné VZ, avšak toto nenáleží do působnosti Úřadu (dané zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem o ochraně hospodářské soutěže) a je rovněž předmětem šetření Policie ČR v souvislosti s podezřením z hospodářské trestné činnosti konkrétních osob ze společnosti EKOAT, VaK Zlín a dalších osob.
Úřad konstatuje, že dle jeho zjištění se účastníci řízení od roku 2002 neúčastnili žádných veřejných zakázek na likvidaci odpadů, s výjimkou předmětné VZ ze dne 14.11.2002 (viz str. 23-42, 53-60 spisu S 53/06). Z tohoto důvodu Úřad vyloučil možnost opakované koordinace mezi účastníky, již by bylo možné zařadit mezi některou z výše zmiňovaných forem dohod typu bid rigging.
K materiálům od PČR Úřad uvádí, že dle dodatečného vyjádření Policie ČR ze dne 26.7.2005 (viz str. 80-83 spisu P 210/05) byly soubory obsahující nabídky účastníků v elektronické podobě vytvořeny na konkrétním počítači, který se nacházel v době provedení prohlídky jiných prostor a pozemků dne 3.6.2004 ve společných podnikatelských prostorách společností EKOAT a STAMPL, a to v době od 29.10.2002 (což spadá do období před oficiálním oslovením zájemců o předmětnou VZ). Policie ČR dle svého vyjádření při posuzování otázky vzniku souborů vycházela z informací o vlastnostech těchto souborů dostupných v běžné nabídce textového editoru. K tomu Úřad uvádí, že nelze vyloučit možnost změny informace o vzniku souborů, např. o době vzniků souborů, o jejich změně apod. Proto prováděl Úřad v průběhu řízení další dokazování-zejm. za účelem případného potvrzení relevance tohoto podkladu. Žádný další důkaz však takové jednání účastníků řízení neprokázal, naopak (zejm. z výslechu svědka Musila) vyplynulo odlišné vysvětlení pro existenci údajů o vzájemných konkurentech v počítači jednoho z nich. S ohledem na působnost Úřadu se však toto nemohlo stát předmětem daného správního řízení (viz výše).
Ze všech uvedených důvodů Úřad uvádí, že nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst. 1 zákona ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení a Úřad tedy rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží :
EKOAT, s.r.o.
Objízdná 1577
765 02 Otrokovice
JUDr. Vít Burša, advokát
Společná AK Uherské Hradiště
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
RTT, spol. s r.o.
Na Valech 304
543 02 Vrchlabí 4
V+V SLUŽBY, s.r.o.
Komenského nám. 606
665 01 Rosice