UOHS S521/2012
Rozhodnutí: S521/2012/KS-17642/2012/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů, AWT Čechofracht a.s., a společnostmi DSV Road a.s., a DSV Air & Sea s.r.o. (. působící v oblasti zasilatelství a souvisejících logistických služeb)
Účastníci AWT Čechofracht a.s. DSV Road a.s. DSV Air & Sea s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 9. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 98 KBČ. j.: ÚOHS-S521/2012/KS-17642/2012/840/ASm

19. 9. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S521/2012/KS, zahájeném dne 4. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společnosti DSV Road a.s., se sídlem Dobrovíz, U Trati 224, IČ: 257 14 465, a společnosti DSV Air & Sea s.r.o., se sídlem Dobrovíz, U Trati 224, IČ: 257 08 767, zastoupené Mgr. Stanislavem Servusem, advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 394/12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se záměrem Hlavní podmínky transakce , který bude realizován mezi společností AWT Čechofracht a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, IČ: 000 01 066, na straně jedné, a společnostmi DSV Road a.s., se sídlem Dobrovíz, U Trati 224, IČ: 257 14 465, a DSV Air & Sea s.r.o., se sídlem Dobrovíz, U Trati 224, IČ: 257 08 767, na straně druhé, v jehož důsledku mají společnosti DSV Road a.s. a DSV Air & Sea s.r.o., obě kontrolované ze strany společnosti DSV A/S, se sídlem v Dánském království, Brondby, Banemarksvej 58, nabýt části podniku společnosti AWT Čechofracht a.s. působící v oblasti zasilatelství a souvisejících logistických služeb, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného záměru, v jehož důsledku mají společnosti DSV Road a.s., se sídlem Dobrovíz, U Trati 224, IČ: 257 14 465 (dále jen DSV Road ), a DSV Air & Sea s.r.o., se sídlem Dobrovíz, U Trati 224, IČ: 257 08 767 (dále jen DSV Air & Sea ), obě kontrolované ze strany společnosti DSV A/S, se sídlem v Dánském království, Brondby, Banemarksvej 58 (dále jen DSV A/S ), nabýt části podniku společnosti AWT Čechofracht a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, IČ: 000 01 066 (dále jen AWT Čechofracht ), týkající se činností v oblasti zasilatelství a souvisejících logistických služeb. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí částí podniku společnosti AWT Čechofracht ze strany společností DSV Road a DSV Air & Sea představuje jednu časově a věcně související transakci, k níž má dojít na základě jednoho záměru, kdy všechny nabývané částí podniku jsou před realizací transakce součástí jedné společnosti a kdy oba účastníci řízení jsou součástí jedné podnikatelské skupiny, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
3. Společnosti DSV Road a DSV Air & Sea jsou součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností DSV A/S (dále jen Skupina DSV ). Skupina DSV je na území České republiky činná prostřednictvím společností DSV Road a DSV Air & Sea, jež se zabývají aktivitami v oblastech mezinárodního zasilatelství, a to v rámci silniční, námořní a letecké přepravy, a vnitrostátního zasilatelství v rámci silniční přepravy, dále skladováním zásilek a službami celní deklarace.
4. Převáděné části podniku společnosti AWT Čechofracht jsou tvořeny fixními aktivy, licencemi na dočasné používání ochranné známky Čechofracht, databází zákazníků a zaměstnanci, jež slouží před uskutečněním posuzované transakce společnosti AWT Čechofracht k poskytování zasilatelských služeb v oblasti silniční, letecké a námořní přepravy a souvisejících logistických služeb. Předmětem spojení nejsou aktiva společnosti AWT Čechofracht související s poskytováním služeb této společnosti v oblastech železniční přepravy, kontejnerové silniční přepravy, silniční přepravy pro zákazníky společnosti OKD, zasilatelství některých materiálů a surovin (písek, železná ruda, uhlí aj.) a logistických služeb související s provozováním železničních vleček. Převáděné části podniku tak působí v mezinárodním a vnitrostátním zasilatelství, a to zejména při zajištění silniční, námořní a letecké přepravy zásilek, a v zajišťování souvisejících logistických služeb v oblasti skladování, distribuce a celní deklarace zásilek.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
Mgr. Stanislav Servus
Dvořák & spol., advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc, Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 19. 9. 2012.