UOHS S52/2008
Rozhodnutí: S52/2008/KS-04862/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ŠKODA HOLDING a.s./Pars nova a.s.
Účastníci ŠKODA HOLDING a.s. Pars nova a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2008

S 52/2008/KS-04862/2008/840
V Brně dne 3. března 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 52/2008, zahájeném dne 23. ledna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem, se sídlem v Plzni, Vlastina 23, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399, a Pars nova a.s., se sídlem Šumperk, Žerotínova 1833/56, IČ: 25860038, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 20. prosince 2007 mezi společností ŠKODA HOLDING a.s., jako nabyvatelem, a fyzickými osobami P. D., L. M., a F. P., jako převodci, v jejímž důsledku společnost ŠKODA HOLDING a.s. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Pars nova a.s., a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek ostatních soutěžitelů a odběratelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/2008 ze dne 6. února 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí na některých z níže vymezených trhů, k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení. Stanoviska, která Úřad obdržel, kromě jednoho stanoviska, byla neutrální či pozitivní, přičemž z poskytnutých údajů nevyplývá, že v důsledku daného spojení dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na předmětných trzích, jak je popsáno níže v části Dopady spojení . Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 20. prosince 2007 mezi společností ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399 (dále jen ŠKODA HOLDING ), jako nabyvatelem, a fyzickými osobami P. D., L. M., a F. P., jako převodci (dále jen fyzické osoby ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost ŠKODA HOLDING akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Pars nova a.s., se sídlem Šumperk, Žerotínova 1833/56, IČ: 25860038 (dále jen Pars nova ), a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. ŠKODA HOLDING je holdingovou společností založenou podle českého právního řádu, jež se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje především na oblast energetického strojírenství (označená jako oborová skupina Power ) a oblast dopravního strojírenství (označená jako oborová skupina Transportation ). ŠKODA HOLDING je kontrolovaná ze strany holdingové společnosti Appian Machinery (Netherlands) B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165 (dále jen Appian Group ), jež pouze drží a spravuje majetkové účasti a sama žádnou obchodní činnost nevykonává.
7. Společnost Appian Group kontroluje na území České republiky kromě společnosti ŠKODA HOLDING taktéž společnosti ŠKODA FINANCE s.r.o. a ŠKODA TRADING s.r.o., které však v současnosti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost.
8. ŠKODA HOLDING působí na území České republiky: - v oblasti energetického strojírenství (obor Power ) prostřednictvím společnosti ŠKODA POWER a.s., která se zabývá zejména vývojem, výrobou a dodávkami technologických zařízení a zákaznických služeb v oblasti energetiky, jakou jsou strojovny parních turbín pro fosilní elektrárny, kogenerace, paroplynové cykly, spalovny komunálního odpadu a biomasy a jaderné elektrárny, dále parní turbíny, tepelné výměníky a kondenzátory a zajištěním jejich servisu a údržby, - v oblasti dopravního strojírenství (obor Transportation ) prostřednictvím společností: (i) ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o. vyvíjející činnost v oblasti výroby kolejových vozidel, a to výroby nových lokomotiv, tramvají a vozů metra, modernizací vozů metra, výrobou komponentů pro elektrické lokomotivy a jiná kolejová vozidla (například se v současnosti jedná o výrobu nové vícesystémové lokomotivy řady 380 pro České dráhy, a.s., dále o výrobu nových nízkopodlažních tramvají a nových vozů metra typ 6Mt či o rekonstrukci starších vozů metra), (ii) ČKD Vagonka, a.s. vyrábějící železniční elektrické jednotky pro příměstskou dopravu, motorové osobní soupravy, lehká regionální vozidla a osobní přípojné vozy včetně komplexního zajištění servisu, náhradních dílů, oprav a modernizace vozidel (například výroba nové elektrické jednotky pro příměstskou dopravu řady 471), (iii) ŠKODA ELECTRIC s.r.o. dodávající především trolejbusy a elektrické trakční motory určené pro pohon elektrických lokomotiv, trolejbusů, ostatních elektrických kolejových vozidel a rovněž pro pohon průmyslových zařízení, (iv) VÚKV a.s. zabývající se zejména výzkumně-vývojovou činností v oblasti kolejových a speciálních vozidel, provozováním zkušebny pro kolejová vozidla a pro kontejnery a dále konzultační činností v oboru strojírenství, (v) ŠKODA OSTROV s.r.o. , která v současnosti poskytuje servisní služby pro garanční opravy trolejbusů dodávaných touto společností v minulosti, (vi) ŠKODA TVC s.r.o. podnikající v oblasti zakázkové výroby drobných a středních obráběných dílů pro dopravní techniku, obráběcí stroje a energetické strojírenství, - v rámci ostatních činností prostřednictvím společnosti ŠKODA EGO a.s., jež se zabývá inženýrskou činností v investiční výstavbě.
9. Pars nova je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, jež působí především v oblasti modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel a tramvají a dále oprav a údržby železničních kolejových vozidel. V současnosti se na území České republiky jedná především o poskytování údržby železničních kolejových vozidel společnosti České dráhy, a.s., modernizace motorových jednotek pro regionální přepravu (konkrétně motorových vozů řady 810) a modernizaci některých starších typů tramvají (například typů T3, K2) pro jednotlivé dopravní podniky (např. města Prahy, Brna či Olomouce). Společnost Pars nova nekontroluje dalšího soutěžitele. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaný subjekt Pars nova je činný především v oblasti oprav a údržby kolejových vozidel a dále v oblasti modernizace kolejových vozidel, a to konkrétně modernizace motorových jednotek pro regionální dopravu osob a tramvají pro městskou dopravu osob. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že dotčenou oblasti je oblast kolejových vozidel, a to zejména segment oprav a modernizace kolejových vozidel. Na druhé straně skupina ŠKODA HOLDING působí ve dvou nosných oblastech, a to jednak v oblasti výroby a dodávek zařízení pro energetický průmysl a jednak v oblasti výroby nových kolejových vozidel, jako jsou elektrické železniční lokomotivy, elektrické železniční jednotky, tramvaje a vozy metra či v oblasti výroby motorových vozidel (trolejbusy), dále modernizací vozů podzemních kolejových vozidel, jako jsou vozy metra, a rovněž v oblasti dodávek jednotlivých funkčních celků pro kolejová či motorová vozidla (trakční motory, elektrovýzbroj atd.).
13. Při vymezování jednotlivých produktových trhů v oblasti kolejových vozidel bylo šetřením Úřadu zjištěno, že předmětnou oblast je možno členit na oblast výroby a dodávek kolejových vozidel , oblast údržby a oprav kolejových vozidel a oblast modernizace kolejových vozidel . Dodávky kolejových vozidel je možno, vzhledem k různosti technických norem vztahujících se k jednotlivým typům kolejových vozidel a zejména z důvodů odlišných technologických procesů výroby a náročnosti při výrobě, dále členit dle jednotlivých typů vozidel na rychlostní a vysokorychlostní lokomotivy a železniční jednotky , elektrické a motorové železniční jednotky pro meziměstský provoz, elektrické a motorové železniční jednotky pro příměstský (regionální) provoz, osobní a nákladní vagony, tramvaje a lehká kolejová vozidla, podzemní kolejová vozidla a letištní přepravní jednotky. [1]
14. Rychlostní a vysokorychlostní lokomotivy a železniční jednotky jsou samostatné elektrické lokomotivy nebo integrované pohonné jednotky s prostorem pro cestující určené pro cestování na dlouhé vzdálenosti, a to zejména v mezinárodní dopravě, které dosahují rychlosti někdy i více než 250 km/hod [2] . Příkladem mohou být například lokomotivy TGV vyráběné společností ALSTOM, německé ICE či v případě tratí na území České republiky se jedná o budoucí využití výše uvedených vícesystémových lokomotiv řady 380 pro společnost České dráhy, a.s. (s max. rychlostí 200 km/h) určených zejména pro vozbu osobních vlaků nejvyšších kategorií (EuroCity, InterCity) či nákladních expresů na národních tratích či na koridorech evropských států, popř. vysokorychlostní pohonné jednotky řady 680 (dodané ALSTOM Ferroviaria, tzv. Pendolina), které se užívají na území České republiky v osobní dopravě (s max. rychlostí 230 km/h).
15. Elektrické a motorové železniční jednotky pro meziměstský provoz či pro příměstský (regionální) provoz je možno charakterizovat jako integrované pohonné jednotky s prostorem pro cestující určené pro cestování v rámci meziměstské přepravy osob či regionální příměstské dopravy, tedy pouze v rámci jednoho státu, popř. v rámci přepravy v příhraničních oblastech. Tyto železniční jednotky pro přepravu osob lze dělit dle způsobu použitého pohonu, a to na elektrické integrované jednotky (EMU) a na diesel-motorové jednotky (DMU). V případě elektrických a motorových železničních jednotek pro meziměstský provoz se jedná o přepravu na větší vzdálenosti a rovněž tyto vozové jednotky dosahují obecně vyšší rychlosti a poskytují více komfortu pro cestující než v případě regionální dopravy s větším počtem zastávek na trase zaměřené na vyšší dopravní kapacitu vozových jednotek. [3]
16. V případě osobních či nákladních vagonů se jedná o samostatná kolejová vozidla bez vlastního pohonu používaná v osobní dopravě či nákladní přepravě zboží, které mohou být v rámci vlakových souprav tažené různým typem elektrických či motorových lokomotiv. Osobní a zejména nákladní vagony zahrnují širokou škálu různých typů kolejových vozidel dle účelu použití, typu přepravovaného materiálu či zboží.
17. Tramvaje a lehká kolejová vozidla jsou především určena pro dopravu osob v městských aglomeracích, které jsou provozovány ze strany dopravních podniků jednotlivých měst (na území České republiky se například jedná o města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec a Most). V případě tramvají je možno rozlišit tramvaje vysokopodlažní a nízkopodlažní, které poskytují větší komfort cestujícím (zejména hendikepovaným) a jež postupně nahrazují na vhodných trasách předchozí typy vysokopodlažních tramvají. Nicméně v současnosti jsou provozovány oba typy tramvají, přičemž vyšší podíl tvoří tramvaje vysokopodlažní.
18. Podzemní kolejová vozidla a vozy metra jsou elektrická kolejová vozidla, jež jsou používaná, obdobně jako tramvaje a lehká kolejová vozidla, k přepravě cestujících ve městech v podzemních tratích, jako je metro. Podzemní kolejová vozidla a vozy metra se zásadně odlišují od tramvají vyšší hmotností vozů, vyšší kapacitou přepravy osob, a to zejména v období dopravní špičky, rovněž dosahují vyšší rychlosti a mají schopnost vyšší akcelerace a rychlého zastavení na krátkou vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi podzemní dráhy.
19. Letištní přepravní jednotky , jako součást dopravního systému na letištích, jsou automatická vozidla používaná k rychlé přepravě cestujících, a to mezi letadlem a terminálem či terminálem a letištěm.
20. V případě oblasti údržby a oprav byla zjištěna odlišnost mezi službami lehké údržby a oprav, těžké údržby a oprav a modernizací kolejových vozidel. Služby lehké údržby a oprav představují jednodušší opravy ze dne na den, výměnu komponentů a kontroly na periodické bázi, na rozdíl od služeb těžké údržby a oprav, kde se jedná o opravy trvající delší časové období, zpravidla více dnů či týdnů, kde je prováděna údržba či výměna podstatné části kolejového vozidla náhodně či nepravidelně.
21. Modernizace kolejového vozidla představuje zásadní adaptaci daného vozidla přinášející podstatnou změnou jeho designu, užitných vlastností a parametrů, přičemž v mnoha případech zůstává původní pouze část skeletu či karoserie takového kolejového vozidla. V případě rozhodování provozovatele kolejového vozidla, zda pořídit kolejové vozidlo nové či modernizovat kolejové vozidlo staršího typu, je rozhodují zejména cena, která bývá u modernizovaného vozidla několikanásobně nižší oproti vozidlu novému, a rovněž tak otázka možného dosažení obdobných parametrů a užitných vlastností. Rovněž je nutno uvést, že modernizované vozidlo, je na rozdíl od nového kolejového vozidla, omezeno do jisté míry ve své přestavbě konstrukčním řešením a charakteristikami předcházejícího typu takto upravovaného vozidla.
22. Úřad se rovněž zabýval otázkou dalšího členění trhu v oblasti modernizace kolejových vozidel, přičemž došel k závěru, že obdobně jako v případě oblasti výroby a dodávek nových kolejových vozidel je vhodné dále členit na jednotlivé dílčí produktové trhy i oblast modernizace kolejových vozidel tak, aby došlo k vymezení jednotlivých oddělitelných a homogenních služeb v této oblasti. Rozdíly mezi jednotlivými trhy v oblasti výroby nových kolejových vozidel jsou ve stejném rozsahu aplikovatelné i v případě služeb modernizace. Například na modernizaci elektrické lokomotivy se vztahují jiné technologické procesy a know-how, než je tomu v případě modernizace tramvaje. Důvodem pro takové členění je rovněž skutečnost, že určitý subjekt, který je například schopen modernizovat motorovou železniční jednotku či tramvaji, nemusí být schopen bezezbytku poskytovat služby v oblasti modernizace jiných typů kolejových vozidel.
23. Úvahy Úřadu související s vymezením věcně relevantních trhů v oblasti kolejových vozidel byly potvrzeny i ze strany oslovených subjektů. Například jeden z oslovených odběratelů, provozovatelů městské hromadné dopravy [4] , uvedl, že činnosti spočívající v modernizaci jednotlivých druhů kolejových vozidel představují samostatné relevantní trhy v závislosti na konkrétním druhu modernizovaného kolejového vozidla. Jeden z oslovených konkurentů [5] spojujících se soutěžitelů mimo jiné konstatoval, že po stránce výrobkové se u trhu tramvají a lehkých kolejových vozidel jedná o samostatný trh, protože tramvaj je specifickým výrobkem pro osobní hromadnou dopravu, který nelze zaměnit s jinými druhy, a to s ohledem na jeho vlastnosti. Rovněž uvedl, že výroba tramvají se liší i od výroby jiných drážních vozidel, např. lokomotiv, neboť tramvaj je určená k přepravě osob, a musí tedy splňovat řadu bezpečnostních kritérií, naproti tomu lokomotiva je v podstatě tažné vozidlo, které má zcela odlišné nároky. Proto, podle názoru uvedeného konkurenta, se i z hlediska poptávkové strany trhu jedná o zcela jiné druhy zboží, přičemž uvedené obdobně platí i pro trh modernizace tramvají.
24. Území, na kterém realizují svoji činnost skupina ŠKODA HOLDING a společnost Pars nova je určeno poptávkou po produktech a službách realizovaných spojujícími se soutěžiteli. V případě dotčené oblasti kolejových vozidel je možno obecně spatřovat trend k odstraňování překážek mezi jednotlivými národními trhy, včetně uvolňování administrativních barier v důsledku sbližování technických norem jednotlivých zemí, aplikace ustanovení evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek do jednotlivých právních řádů a vytváření standardizovaných železničních sítí v rámci evropského společného trhu. S ohledem na tuto skutečnost mají jednotliví soutěžitelé jednodušší přístup k odběratelům mimo svá území, přičemž v případě České republiky se tento trend prohloubil po jejím vstupu do Evropské unie. Určité národní rozdíly však mohou vyplynout v případě dodávky kolejových vozidel například v důsledku různě náročných technických požadavků a nároků na provoz kolejového vozidla na národních tratích. Rovněž je nutno v případě některých trhů vzít do úvahy i vzdálenost mezi místem, kde se služba či dodávka realizuje, a místem, kde má daný výrobce či poskytovatel služby svou provozovnu. Z tohoto důvodu lze například u služeb lehkých oprav a údržby mluvit spíše o lokálních trzích, a to vzhledem ke skutečnosti, že tato služba se většinou poskytuje v místě subjektu, jež služby poptává. Naproti tomu v případě služeb těžké údržby nebo modernizace již vzdálenost není tolik limitující, protože se jedná o jednorázové poskytnutí služby, a dopravní náklady mají na cenu služby v podstatě srovnatelný efekt jako v případě dodávek nových kolejových vozidel.
25. Předmětným spojením jsou dotčeny trhy, které lze charakterizovat jako trhy nabídkové, kde jednotlivé dodávky výrobků a služeb se realizují na základě výběrových řízení v rámci procesu zadávaní veřejných zakázek. V případě poptávajících odběratelů působících v rámci České republiky se jedná ve většině případů o zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž je tak na dotčených trzích ovlivněna především uvedenou právní úpravou a dále, s ohledem na postupné rozšiřování obchodních aktivit spojujících se soutěžitelů mimo území České republiky a na vstup České republiky do EU, je hospodářská soutěž v uvedeném odvětví stále více dotčena i ustanoveními příslušných směrnic Evropské rady o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek. Pokud v minulosti docházelo k situacím, že v jednotlivých soutěžích o zakázky vítězili pouze místní uchazeči o veřejnou zakázku či konsorcia s jedním či více tuzemskými členy (popřípadě tito uchazeči byli zvýhodňováni), přičemž důvodem pro takovýto postup bylo často nejen stanovení specifických požadavků a podmínek vyhovujících místním dodavatelům, ale zejména odlišnost technických norem v jednotlivých zemích, tak nová úprava zákona o veřejných zakázkách již možnost preference národních společností před zahraničními subjekty neumožňuje. S ohledem na uplatnění principu slučitelnosti právních úprav zadávání veřejných zakázek s právem Evropských společenství tak došlo na jednotlivých trzích v oblasti kolejových vozidel k vytvoření podmínek pro posílení konkurence v rámci zadávacích řízení, kterých se účastní v jednotlivých zemích kromě domácích dodavatelů i zahraniční výrobci často s celosvětovou působností. O změnách v přístupu k uchazečům o veřejnou zakázku svědčí i úspěch společnosti ČKD Vagonka (působící v rámci skupiny ŠKODA HOLDING) s motorovým vozem DM12 ve veřejné obchodní soutěži v roce 2000 vyhlášené finskými státními drahami a dodávky elektrických jednotek do Litvy, dále dodávky modernizovaných tramvají na Slovensko ze strany společností Pars nova a Pragoimpex a.s., prodej nízkopodlažních tramvají skupinou ŠKODA HOLDING do Polska (Wroclaw) a Italie (Cagliary), či dodávky modernizovaných tramvají společností INEKON GROUP, a.s. (dále jen INEKON ) do Srbska (Bělehrad) a Bulharska (Sofie) a vlastních tramvají pro americká města Seattle, Washington a Portland.
26. Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se nepřekrývá, a proto Úřad při konečném vymezení relevantních trhů bude vycházet zejména z aktivit společnosti Pars nova.
27. V návaznosti na uvedené shrnutí základních faktů a úvah a s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu a Evropské komise v oblasti kolejových vozidel vymezil Úřad v posuzovaném případě jako samostatné relevantní trhy z hlediska věcného: trh služeb těžké údržby a oprav kolejových vozidel, trh modernizace motorových jednotek pro kolejová vozidla a trh modernizace tramvají.
28. Pro výše vymezené věcně relevantní trhy lze považovat podmínky pro provozování uvedených činností za dostatečně homogenní minimálně na celém území České republiky, nicméně v případě geografického relevantního trhu lze otázku jeho přesného vymezení, tedy zda vymezit jako geografický trh území České republiky či trh širší, ponechat z ohledem na skutečnost, že posuzovaným spojením nedochází k překrytí činností na dotčených trzích, otevřenou.
29. Na vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Pars nova. V případě trhu služeb těžké údržby a oprav kolejových vozidel se společnost Pars nova účastnila v období let 2002-2007 výběrových řízení a zakázek vyhlašovaných společností České dráhy, a.s. na údržbu a opravy kolejových vozidel, a to zhruba s ročním finančním objemem realizovaných zakázek pohybujícím se v rozmezí od 213-300 mil. Kč, což představuje na území České republiky cca 15% tržní podíl. Na trhu působí další významní soutěžitelé, jejichž tržní podíly jsou v obdobné výši či přesahují podíl společnosti Pars nova, a to například společnosti DPOV a.s., Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., CZ LOKO, a.s., ŽOS Nymburk, Českomoravská železniční opravna, s.r.o., MOVO spol. s r.o., Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
30. Na trhu modernizace motorových jednotek pro kolejová vozidla zaujímá společnost Pars nova na území České republiky zhruba [... obchodní tajemství ...] % tržní podíl, přičemž tento podíl drží zejména vzhledem k získání zakázky na modernizaci motorových vozů řady 810, označených nyní jako 814-914 Regionova. Dále na trhu například působí společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., LOSTR s.r.o. s podíly okolo [... obchodní tajemství ...] %, a rovněž společnosti CZ LOKO, a.s., ŽOS Nymburk, Českomoravská železniční opravna, s.r.o.
31. Na trhu modernizace tramvají na území České republiky činí tržní podíl společnosti Pars nova cca [... obchodní tajemství ...] %, přičemž zbylý podíl zaujímají společnosti Pragoimpex a.s. s podílem cca [... obchodní tajemství ...] % a INEKON. V případě vymezení geografického trhu šířeji, jako území Evropské unie, by tržní podíly společnosti Pars nova byly významně nižší a nepřevyšovaly by hodnotu [... obchodní tajemství ...] %.
32. V případě poskytování všech uvedených služeb je možno konstatovat, že existují i další konkurenční subjekty, kteří se účastnili či potenciálně se mohou účastnit zakázek a výběrových řízení na spojením dotčených trzích, jako jsou například opravárenské podniky ze Slovenska (například ZOS Zvolen s.r.o., ŽOS Vrútky a.s.), Polska, Rakouska či Německa.
33. Poptávka po výrobcích a službách v oblasti kolejových vozidel obecně se nerealizuje konstantně, ale ve skocích (na základě zadávacích řízení). Nízké absolutní hodnoty dodaných výrobků či poskytnutých služeb v případě úzce vymezeného území, např. území jediného státu (národní trh) způsobují, že hodnocení konkurenčního prostředí na relevantních trzích v oblasti kolejových vozidel výhradně na základě statické analýzy tržních podílů jednotlivých soutěžitelů na těchto trzích nemusí reflektovat skutečný stav tržního prostředí. Zakázky na dodávky nových či modernizovaných kolejových vozidel jsou vyhlašovány nepravidelně v delších časových intervalech dle dostupných finančních prostředků. V rámci hodnocení dopadů spojení je tak v této oblasti nutno, kromě dosažených tržních podílů (představující míru úspěšnosti při získávání zakázek), rovněž zohlednit i kolik soutěžitelů se o dané zakázky v předmětné oblasti uchází či ucházet se může, přičemž pravděpodobnost získání konkrétní zakázky vychází nejen ze schopností daného soutěžitele, ale i také z očekávání zadavatele a podmínek soutěže. Obdobně postupovala i ve své rozhodovací praxi Evropská komise [6] , jež uvedla, že v případě trhů, kde jednotlivé zakázky jsou přijímány na základě výběrových řízení, není možno hodnotit dosažené tržní podíly odděleně, protože berou v úvahu pouze aktivity vítěze soutěže, a neberou v úvahu konkurenční tlak ze strany ostatních soutěžitelů účastnících se výběrového řízení. Z tohoto hlediska tak není možno hodnotit postavení jednotlivých soutěžitelů na posuzovaném trhu pouze podle počtu a finančního objemu získaných zakázek, ale rovněž dle jejich schopnosti účastnit se na výběrových řízení a vytvářet konkurenční tlak na ostatní soutěžitele ucházející se o získání zakázek.
34. V rámci posouzení předmětného spojení se Úřad rovněž zabýval i otázkou působení nabývající společnosti ŠKODA HOLDING v oblasti dodávek nových tramvají a lehkých kolejových vozidel, kde společnost ŠKODA HOLDING zaujímá významné postavení zhruba ve výši cca [... obchodní tajemství ...] %, a působení společnosti Pars nova na trhu modernizace tramvají, s ohledem na možné dopady na odběratele těchto kolejových vozidel. Úřad v této souvislosti oslovil odběratele spojujících se soutěžitelů, tj. jednotlivé dopravní podniky, se žádostí o sdělení stanoviska k posuzovanému spojení a možným dopadům na jejich společnost. žádný z oslovených subjektů se nevyjádřil negativně ke spojení. Například jeden z oslovených odběratelů [7] mimo jiné uvedl, že: ... dojde ke zvýšení konkurence mezi nabízejícími firmami, což může vést k možnosti vyjednání výhodnějších podmínek pro tento subjekt . V této souvislosti Úřad dále obdržel stanovisko jednoho z konkurenčních subjektů [8] , který uvedl, že: ... spojením sice dojde ke koncentraci kapitálu, technických a výrobních kapacit, ale zároveň dojde ke sloučení dosud věcně odlišných podnikatelských aktivit bez podstatného vlivu na změnu stávajícího prostředí hospodářské soutěže . Stejně jako v případě výše uvedených vymezených relevantních trhů, lze i zde uvést, že potenciálními soutěžiteli jsou rovněž zahraniční subjekty, které se mohou, při splnění legislativních podmínek pro schválení vozidla do provozu Drážním úřadem České republiky, účastnit veřejných soutěží na dodávky tramvají pro jednotlivé dopravní podniky. Závěrem tedy lze uvést, že přestože na straně jedné v oblasti dodávek nových tramvají a lehkých kolejových vozidel působí kromě ŠKODA HOLDING pouze další dva významní soutěžitelé (společnost INEKON a PRAGOIMPEX), přičemž společnost ŠKODA HOLDING zaujímá vysoký tržní podíl, existuje na straně druhé možnost vstupu významných zahraničních soutěžitelů (například společností ze skupiny Alstom, Bombardier či Siemens) [9] , a rovněž z vyjádření jednotlivých dopravních podniků nevyplývají možné obavy z negativních dopadů na hospodářskou soutěž.
35. Úřad se v rámci správního řízení zabýval posouzením relevance námitky vznesené společností INEKON. Společnost INEKON ve svém podání uvedla obavu týkající se omezení možné spolupráce při výrobě či modernizaci tramvají společnosti INEKON se společností Pars nova.
36. Námitka byla uvedena pouze v obecné, hypotetické rovině, přičemž společnost INEKON nekonkretizovala možné dopady spojení ve vztahu k sobě či na hospodářskou soutěž. Z informací obdržených Úřadem vyplývá, že společnost INEKON sice občasně spolupracovala se společností Pars nova, nicméně tato spolupráce byla nahodilá a nezakládala se na smluvním principu či rámcové dohodě. Předmětem dodávek byla doposud jednorázová zakázka týkající se dodávek náhradních dílů pro tuto společnost ze strany společnosti Pars nova. Dodávek společnosti INEKON tvoří pouze zanedbatelnou část obratu společnosti Pars nova. Vzhledem k tomu, že společnost INEKON ve svém podání neuvedla, že by se tento stav měl do budoucna měnit, a Úřad sám existenci takových plánů nezjistil, vyhodnotil připomínku společnosti INEKON jako nedůvodnou.
37. Po zhodnocení všech výše uvedených skutečností, zejména vzhledem ke zjištění, že v důsledku předmětného spojení nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů a na vymezených relevantních trzích působí soutěžitelé disponující obdobným či vyšším tržním postavením, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v uvedených oblastech ani v oblastech vertikálně propojených.
38. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát
AK Volopich, Tomšíček & spol.
Vlastina 23
323 00 Plzeň


[1] Obdobným způsobem naznačila možné členění trhů v oblasti kolejových vozidel i Evropské komise ve svém rozhodnutí M.2139 Bombardier/ADtranz ,
[2] Na území České republiky je tato rychlost v současnosti omezena na 160 km/hod.
[3] Předmětnou oblastí se Úřad zabýval se své předchozí rozhodovací praxi v rámci rozhodnutí S 159/04-20/05 ŠKODA HOLDING/ČKD VAGONKA , kde vymezil jako věcně relevantní trh elektrických a motorových víceúčelových jednotek pro regionální dopravu na území České republiky.
[4] Jednalo se o vyjádření společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
[5] Jednalo se o vyjádření společnosti PRAGOIMPEX a.s, zabývající se zejména modernizací tramvají a dodávkou nových tramvají.
[6] Srov. rozhodnutí Evropské komise M. 2694 METRONET/INFRACO .
[7] Jednalo se o vyjádření společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
[8] Jednalo se o vyjádření společnosti PRAGOIMPEX a.s
[9] V případě skupiny Siemens se již tato účastnila některých výběrových řízení, například společnost Siemens Aktiengesellschaft výběrového řízení na dodávku elektrických lokomotiv či Siemens kolejová vozidla s.r.o. výběrových řízení na dodávku nízkopodlažních tramvají pro dopravní podniky města Prahy a Brna.