UOHS S515/2010
Rozhodnutí: S515/2010/KS-19501/2010/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Morava Czech Communications Holdings a.s. a České Radiokomunikace, a.s.
Účastníci Morava Czech Communications Holdings a.s. MEIF II Luxembourg Net Holdings S. a r.l. České Radiokomunikace, a.s. FALCON Management N.V. FALCON PARENT S. a r.l.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 11. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 102 KB


Č. j.: ÚOHS-S515/2010/KS-19501/2010/840/LBř
V Brně dne: 6.1.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S515/2010/KS, zahájeném dne 17.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Morava Czech Communications Holdings a.s., se sídlem Praha, V Celnici 1031/4, IČ: 24738875, zastoupené JUDr. Petrem Zákouckým, LLM, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Morava Czech Communications Holdings a.s., se sídlem Praha, V Celnici 1031/4, IČ: 24738875, a České Radiokomunikace, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ: 27444902, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji, uzavřené dne 3.12.2010 mezi společnostmi MEIF II Luxembourg Net Holdings S. a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 46, Place Guillaume II, a Morava Czech Communications Holdings a.s., jako kupujícími, a FALCON Management N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Laan van Kronenburg 8, a FALCON PARENT S. a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 5, Rue Jean Monnet, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Morava Czech Communications Holdings a.s. nabýt akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti České Radiokomunikace, a.s., a tím i kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Morava Czech Communications Holdings a.s., se sídlem Praha, V Celnici 1031/4, IČ: 24738875 (dále jen MCCH ), nabýt akcie představující [ obchodní tajemství ]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti České Radiokomunikace, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ: 27444902 (dále jen ČRa ), a tím i kontrolu nad touto společností. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost MCCH je součástí podnikatelského uskupení, v jejímž čele stojí společnost Macquarie Group Limited (dále jen skupina Macquarie ) a jež celosvětově působí mj. v oblastech investičního bankovnictví, veřejných služeb, telekomunikací, nemovitostí, silniční dopravy a leteckého provozu. Skupina Macquarie není aktivní na žádném z trhů v České republice. [1]
3. Společnost ČRa, jejíž akcie jsou před posuzovanou transakcí drženy společnostmi FALCON Management N.V. a FALCON PARENT S. a r.l., působí v České republice sama či prostřednictvím dceřiné společnosti Czech Digital Group, a.s. zejména v oblastech multiplexování, šíření a přenosu analogového a digitálního terestrického televizního a rozhlasového signálu pro národní televizní a rozhlasové stanice, oblasti pronájmu vysílačů a poskytování služeb operátorům mobilních sítí a poskytovatelům internetových služeb a oblasti poskytování datových a hlasových služeb a internetového připojení.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Petr Zákoucký, LLM, advokát
Clifford Chance LLP
Jungmannova Plaza
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 11. 1. 2011

[1] Skupina Macquarie působila v České republice prostřednictvím společnosti MEDIATEL, spol. s r.o., nicméně obchodní podíl v této společnosti, resp. v její mateřské společnosti byl dne 10.12.2010 prodán na skupině Macquarie nezávislému subjektu.