UOHS S512/2010
Rozhodnutí: S512/2010/KS-19248/2010/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED a AB Facility a.s.
Účastníci RHODIUM INVESTMENTS LIMITED Eleanora, a.s. PENTA INVESTMENTS LIMITED AB Facility a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


č. j. ÚOHS-S512/2010/KS-19248/2010/840/DVá V Brně dne 4.1.2011
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S512/2010/KS, zahájeném dne 17.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kypr, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, P.C. 3803, zastoupené Mgr. Ladislavem Hájkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 848/6, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kypr, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, a AB Facility a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, IČ: 26740168, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a nákupu akcií společnosti AB Facility a.s., jež má být uzavřena mezi společnostmi RHODIUM INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kypr, 3036 Limassol, G. Pavlides Court, 5th floor, 2 Corner Arch. Kyprianou & Ayiou Andreou Str., jako prodávajícím, a Eleanora, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, IČ: 29047072, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, prostřednictvím své dceřiné společnosti Eleanora, a.s., nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti AB Facility a.s., a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž důsledku nabude společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kypr, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, (dále jen PIL ), prostřednictvím své dceřiné společnosti společnosti Eleanora, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, IČ: 29047072 (dále jen Eleanora ), akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti AB Facility a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, IČ: 26740168 (dále jen AB Facility ), a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PIL , je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností PENTA HOLDING LIMITED (dále jen skupina PENTA ), která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti investování do kapitálu soukromých podniků (private equity) v oblasti střední a východní Evropy. V České republice působí skupina PENTA mj. v oblastech strojírenství, výroby a oprav letecké techniky, maloobchodního prodeje potravin a potřeb pro domácí zvířata, provozování lékáren a zdravotnických zařízení, provozování kurzových sázek nebo poskytování telekomunikačních služeb.
3. Společnost AB Facility působí v České republice zejména v oblasti správy a provozování nemovitostí (facility management), tj. poskytování služeb technické správy budov, souvisejících administrativních činností, ostrahy, odpadového hospodářství, bezpečnosti práce a požární ochrany. Společnost AB Facility na území České republiky kontroluje společnosti TOMPEX a.s., která působí v oblasti zahradní architektury, Nový úklid a.s. a NU Services s.r.o., jež působí v oblasti úklidových služeb, a Energ spol. s r.o., která působí mj. v oblastech zpracování energetických auditů a studií, energetického managementu a realizace energeticky úsporných projektů. Společnost AB Facility rovněž kontroluje společnost AB Facility Services SK a.s., která se zabývá totožnou obchodní činností jako AB Facility, ale na území Slovenské republiky.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeObdrží:
Mgr. Ladislav Hájek, advokát
Na Příkopě 848/6
Praha 1
110 00
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.