UOHS S503/2013
Rozhodnutí: S503/2013/KS-16468/2013/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Czech Property Investments, a. s. a Sidoti, a. s.
Účastníci Czech Property Investments, a. s. Sidoti, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 2. 9. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 346 KB
Č. j.: ÚOHS-S503/2013/KS-16468/2013/840/LBř

o 30. 8. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S503/2013/KS, zahájeném dne 15. 8. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, zastoupené JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, a Sidoti, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 28181204, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o záměru, uzavřené dne 19. 7. 2013 mezi společností CPI Management, s.r.o., se sídlem Praha 1-Hradčany, Pohořelec 112/24, IČ: 24161748, jako kupujícím, a paní M.M., jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Czech Property Investments, a.s., prostřednictvím své dceřiné společnosti CPI Management, s.r.o., nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Sidoti, a.s., a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, (dále jen CPI ) [1] , nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Sidoti, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 28181204 (dále jen Sidoti ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
2. V důsledku získání možnosti výlučně kontrolovat společnost Sidoti má společnost CPI současně nabýt 100% obchodní podíly ve společnostech OC Spektrum, s.r.o., IČ: 27159272, a Arkáda Prostějov, s.r.o., IČ: 27873129, obě se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Besnet Centrum, a.s., IČ: 27414221, Luxembourg Plaza, a.s., IČ: 25614363, a Rostock Property, a.s., IČ: 27913317, všechny se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, čímž získá možnost tyto společnosti prostřednictvím společnosti Sidoti kontrolovat.
3. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Společnost CPI kontroluje řadu společností, které se na území České republiky zabývají zejména developerskou činností, správou a pronájmem nemovitostí (bytů, kancelářských prostor, maloobchodních ploch a logistických center), poskytováním ubytovacích a souvisejících služeb a investičním a finančním poradenstvím.
5. Nabývaná společnost Sidoti působí prostřednictvím společností OC Spektrum, s.r.o., Arkáda Prostějov, s.r.o., Besnet Centrum, a.s., Luxembourg Plaza, a.s., a Rostock Property, a.s. na území České republiky, zejména na území [ obchodní tajemství ], v oblasti pronájmu kancelářských prostor a pronájmu maloobchodních prodejních ploch.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Právní moc: 2. 9. 2013

Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společnost CPI je jediným společníkem společnosti CPI Management, s.r.o., se sídlem Praha 1-Hradčany, Pohořelec 112/24, IČ: 24161748, která vystupuje v Dohodě o záměru, na základě níž má dojít k navrhované transakci, jako kupující.