UOHS S501/2010
Rozhodnutí: S501/2010/KS-19608/2010/840/JM Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. / Traťová strojní společnost, a.s.,-provádění oprav nákladních železničních kolejových vozů . . . .
Účastníci Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. Traťová strojní společnost, a.s. OHL ŽS, a.s. Invest a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 6. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


Č. j.: ÚOHS-S501/2010/KS-19608/2010/840/JMě
V Brně dne: 4.1.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S501/2010/KS, zahájeném dne 16.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Na Valše 21, IČ: 46581979, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Karlem Ležatkou, advokátem, se sídlem Ostrava 1, Sokolská tř. 966/22, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Na Valše 21, IČ: 46581979, a Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Hradec Králové, Jičínská 1605, IČ: 27467295, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Memoranda uzavřeného dne 16.12.2010 mezi společnostmi Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. a OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ: 46342796, na jehož základě bude uzavřena smlouva o úplatném převodu akcií společnosti Traťová strojní společnost, a.s. ze společnosti OHL ŽS, a.s., jakožto prodávajícího, na společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., jakožto kupujícího, v jejímž konečném důsledku má společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. získat akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Traťová strojní společnost, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Na Valše 21, IČ: 46581979 (dále jen OOS ), navýšit svůj stávající 51,01% akciový podíl na společnosti Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem Hradec Králové, Jičínská 1605, IČ: 27467295 (dále jen TSS ), na (obchodní tajemství) %, a tím získat možnost výlučně tuto společnost kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost OOS je kontrolována společností Rail Invest a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Na Valše 676/18, IČ: 27825248 (dále jen Rail Invest ). Předmětem činnosti uvedených společností je provádění oprav nákladních železničních kolejových vozů, silniční motorová doprava a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
3. Společnost TSS je před uskutečněním transakce společně kontrolována společnostmi OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ: 46342796 (dále jen OHL ), a OOS.[1] Společnost TSS působí zejména v oblastech oprav speciálních strojů určených pro výstavbu kolejiště, jejich pronájmu a zajišťování obsluhy pronajímaných strojů. Výlučně pro vlastní potřebu opravuje rovněž železniční nákladní vozy. Společnost TSS dále působí v oblasti technologických přeprav stavebních materiálů pro výstavbu a údržbu železnic v České republice.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Karel Ležatka, advokát
Sokolská tř. 966/22
702 00 Ostrava 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 6.1.2011.

[1] Dne 26.7.2010 vydal Úřad rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů čj. ÚOHS-S153/2010/KS-10890/2010/840/JMě, na jehož základě získala společnost OOS možnost vykonávat spolu se společností OHL společnou kontrolu nad společností TSS.