UOHS S496/2010
Rozhodnutí: S496/2010/KS-19359/2010/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., a Animalco a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. Animalco a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 26. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 144 KB


Č. j.: ÚOHS-S496/2010/KS-19359/2010/840/LBř
V Brně dne: 7.1.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S496/2010/KS, zahájeném dne 10.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a Animalco a.s., se sídlem Praha 6, Na Kocínce 1, IČ: 00536458, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, uzavřené dne 10.11.2010 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, a R. J. a T. K., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 70% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Animalco a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2010 ze dne 22.12.2010. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, která byla uzavřena dne 10.11.2010 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT HOLDING ), jako kupujícím, a R. J. a T. K., jako prodávajícími. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGROFERT HOLDING získat akcie představující 70% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Animalco a.s., se sídlem Praha 6, Na Kocínce 1, IČ: 00536458 (dále jen Animalco ). Nabytím akcií představujících 70% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Animalco získá společnost AGROFERT HOLDING možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
7. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž tato skupina obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
8. V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., [1] Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. a KMOTR-Masna Kroměříž a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o., [2] která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího masa.
9. Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a od roku 2008 působí skupina AGROFERT též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s.
10. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.
11. Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.
12. Nabývaná společnost Animalco působí v potravinářském průmyslu, přičemž těžiště její činnosti představuje obchod s jatečnými zvířaty (hovězí dobytek, prasata), masem a masnými výrobky určenými zejména jako suroviny pro zpracovatelský masný průmysl a suroviny pro uzenářskou výrobu. Uvedené produkty nakupuje společnost Animalco od přímých výrobců a velkoobchodníků po celém světě, především pak v zemích Evropské unie. Naproti tomu se společnost Animalco nezabývá výrobou uvedených produktů. Společnost Animalco dodává maso a masné výrobky (i) přímým prodejem masokombinátům, zpracovatelům masa a výrobcům uzenin, (ii) mezinárodním obchodním řetězcům prostřednictvím centrálních distribučních center těchto obchodních řetězců a (iii) do segmentu HORECA (hotely, restaurace, catering) prostřednictvím distribučních společností a velkoobchodů. Dále společnost Animalco obchoduje s chovnými a plemennými zvířaty, s přírodními a umělými potravinářskými obaly, s mlékárenskými výrobky (pouze sýry pro uzenářskou výrobu) a s mraženou zeleninou (pouze česnek pro uzenářskou výrobu). Společnost Animalco nedisponuje porážkovými, ani ustájovacími kapacitami.
13. Společnost Animalco nekontroluje přímo či nepřímo žádné subjekty. III. Dopady spojení
14. Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
16. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že skupina AGROFERT i společnost Animalco působí na území České republiky v oblasti masa a masných výrobků. Zatímco však skupina AGROFERT je v uvedené oblasti činná v celém spektru činností, zahrnujících chov, porážky, zpracování, výrobu a prodej, pak společnost Animalco není ani zpracovatelem masa, ani producentem masných výrobků, ale pouze obchodníkem s těmito produkty. Společnost Animalco dodává maso a masné výrobky například do obchodních řetězců, jedná se tedy o dodávky na velkoobchodní úrovni. Naopak maloobchodním prodejem masa a masných výrobků se společnost Animalco nezabývá.
17. Rovněž tak se oba spojující se soutěžitelé zabývají prodejem jatečných prasat a jatečného hovězího dobytka.
18. Obecně lze výrobky z masa členit na tzv. maso výsekové (čerstvé maso, resp. celá či opracovaná vepřová a hovězí jateční těla, resp. části drůbeže, které jsou určené pro konečnou spotřebu) a masné výrobky.
19. Jako masné výrobky lze označit potraviny obsahující převládající podíl masa jako základní suroviny, určené pro přímou spotřebu nebo k další tepelné úpravě, jež byly ošetřeny před konzumací tak, že nemají na řezu vlastnosti čerstvého masa. Masné produkty lze vyrábět tepelným opracováním, solením, sušením nebo jejich kombinací. Tyto technologické procesy lze provádět i ve spojení s uzením nebo fermentací za zvláštních klimatických podmínek a při použití přídavných látek.
20. S ohledem na výše uvedené způsoby zpracování masa lze masné výrobky rozčlenit na následující podskupiny:
a) tepelně opracované :
i) sekané výrobky -párky, špekáčky, klobásy apod.,
ii) měkké salámy -šunkový, gothaj, český, točený, polský apod.,
iii) speciality -šunka, debrecínská pečeně, moravské uzené, anglická slanina apod.,
iv) vařené výrobky -tlačenky, jitrnice, jelítka, paštiky apod.,
v) pečené výrobky -pečená masa, sekaná apod.,
b) tepelně neopracované -čajovky, métský salám, losová šunka apod.,
c) tepelně opracované trvanlivé -vysočina, turistický či selský salám, spišské klobásy apod.,
d) trvanlivé fermentované -poličan, herkules, lovecký či myslivecký salám, uherák, dunajská či ostravská klobása apod.,
e) polotovary -marinovaná či obalovaná masa, hamburgery, karbanátky apod.,
f) polokonzervy -Pražská šunka, párky v plechovce apod., a
g) konzervy -hovězí či vepřové maso ve vlastní šťávě, luncheon meat, hotová jídla v konzervě apod.
21. V oblasti zpracování, a s tím souvisejícího velkoobchodního prodeje masa, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi [3] spatřoval odlišné charakteristické vlastnosti masa z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, odlišný způsob jeho zpracování nebo preference konečných spotřebitelů a následně omezené zastupitelnosti výrobků z různých druhů masa.
22. Pokud se však jedná o masné výrobky, pak s ohledem na skutečnost, že výrobní postupy jednotlivých masných výrobků ve značné míře využívají kombinace vepřového a hovězího masa, Úřad k užšímu členění relevantních trhů nepřistupoval a otázku konečného vymezení relevantních trhů v oblasti masných výrobků z vepřového a hovězího masa ponechával otevřenou. Naopak, Úřad má za to, že masné výrobky z kuřecího masa jsou pro spotřebitele z hlediska charakteristiky ceny i použití nezastupitelné s masnými výrobky z hovězího a vepřového masa.
23. Ve vztahu k otázce vymezení relevantního trhu v oblasti masných výrobků dospěla k obdobným závěrům ve svých rozhodnutích rovněž Evropská komise, [4] která zároveň naznačila odlišné vlastnosti jednotlivých druhů masa, tj. zejména drůbežího, vepřového a hovězího, a stejně tak odlišný způsob dodávek takových produktů, tj. v závislosti na tom, zda jsou tyto produkty dodávány k dalšímu zpracování a nebo již ke konečné spotřebě.
24. S ohledem na skutečnost, že jak skupina AGROFERT, tak společnost Animalco působí ve všech výše uvedených oblastech, zabýval se Úřad dopady posuzovaného spojení jak v oblastech velkoobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa, tak v užším způsobem vymezených podoblastech výsekového masa v členění dle jeho druhu a podoblastech masných výrobků z hovězího a vepřového masa a masných výrobků z drůbežího masa či dokonce ještě úžeji vymezených segmentů masných výrobků. Protože však při žádné v úvahu připadající definici produktového relevantního trhu nedochází ke vzniku vážných obav z narušení hospodářské soutěže, není v konkrétním případě nutné vymezovat relevantní trh z hlediska produktového s konečnou platností.
25. Pro oblast prodeje jatečných zvířat by v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu [5] mohly být za věcně relevantní považovány trh prodeje jatečných prasat a trh prodeje jatečného dobytka. Protože ani v oblasti prodeje jatečných zvířat nevzbuzuje posuzované spojení vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, ponechal Úřad vymezení věcného relevantního trhu pro tuto oblast otevřené.
26. Z pohledu geografického vymezení relevantního trhu byla učiněna tato zjištění. Výrobky z masa obecně, ale i jednotlivé produktové segmenty, jsou určeny k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně, geografický relevantní trh by tak bylo možné vymezit územím České republiky. Tomuto závěru rovněž nasvědčuje skutečnost, že hlavními odběrateli posuzovanou transakcí dotčených produktů jsou maloobchodní řetězce a zpracovatelé poptávající předmětné zboží nikoliv regionálně, nýbrž z velké části prostřednictvím celorepublikových center. Navíc jak vyplývá ze šetření, provedeného v souběžně probíhajícím řízení o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING a Procházka holding a.s. (správní řízení sp.zn. S472/2010/KS), především obchodní řetězce mají možnost poptávat předmětné zboží nejen v České republice, ale i v zahraničí a že takto ve významné míře činí. Ze stejných důvodů jako v případě věcného relevantního trhu však Úřad v posuzovaném případě ponechal otevřenou rovněž otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického.
27. V oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z hovězího masa dosahuje v České republice skupina AGROFERT cca [15-25] % tržního podílu, [6] zatímco tržní podíl společnosti Animalco činí cca [0-5] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [25-35] %.
28. V oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z vepřového masa dosahuje v České republice skupina AGROFERT cca [15-25] % tržního podílu, [7] zatímco tržní podíl společnosti Animalco činí cca [5-15] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [25-35] %.
29. Přestože posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení v oblastech velkoobchodního prodeje výrobků z hovězího a vepřového masa, není zanedbatelné, budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších dodavatelů a zpracovatelů vepřového a hovězího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří celorepublikově působící společnosti Masokombinát Plzeň, s.r.o., ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s., ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s., SCHNEIDER GROUP, a.s., MADE GROUP, a.s., dále pak regionální, ale v rámci daného regionu preferovaní, výrobci jako např. Masna Příbram, spol. s r.o. nebo Steinhauser Tišnov s.r.o. Odběratelé výrobků z hovězího a vepřového masa tak budou mít i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů zachovánu možnost přechodu k alternativním dodavatelům, a to včetně zahraničních subjektů. Tato tržní síla spojením vzniklého soutěžitele se nebude lišit i v případě užšího vymezení relevantního trhu, tedy jestliže by byly zkoumány dopady předmětného spojení soutěžitelů ve vztahu k oblastem velkoobchodního prodeje výsekového hovězího masa, výsekového vepřového masa a masných produktů z hovězího a vepřového masa.
30. V oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z drůbežího masa dosahuje skupina AGROFERT cca [35-45] % tržního podílu, zatímco tržní podíl společnosti Animalco činí cca [0-5] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [35-45] %.
31. Ačkoli posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení v oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z drůbežího masa, není zanedbatelné, budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších dodavatelů a zpracovatelů drůbežího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří celorepublikově působící společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o., či Drůbež Vysočina spol. s r.o. Odběratelé výrobků z drůbežího masa tak budou mít i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů zachovánu možnost přechodu k alternativním dodavatelům, a to včetně zahraničních subjektů. Tato tržní síla spojením vzniklého soutěžitele se nebude lišit i v případě užšího vymezení relevantního trhu, tedy jestliže by byly zkoumány dopady předmětného spojení soutěžitelů ve vztahu k oblastem velkoobchodního prodeje výsekového drůbežího masa a masných produktů z drůbežího masa.
32. Pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů je rovněž významná skutečnost, že nabývaný soutěžitel působí v předmětných oblastech pouze jako obchodník, který se nezabývá zpracováním, a to včetně porážek, jatečných hospodářských zvířat, a je tudíž odkázán na jejich dodávky ze strany jejich producentů a zpracovatelů. Vertikální vztah mezi spojujícími se soutěžiteli, kdy jednak společnost Animalco odebírá od skupiny AGROFERT živá prasata, hovězí maso, vepřové maso a drůbeží maso, jednak skupina AGROFERT odebírá od společnosti Animalco živý skot, živá prasata, hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso a potravinářské obaly, existuje již před posuzovaným spojení soutěžitelů a uskutečněním spojení se na něm nic nezmění. [8]
33. Skupina AGROFERT i nabývaná společnost Animalco se zabývají také prodejem jatečných prasat a jatečného hovězího dobytka, což jsou oblasti vertikálně předcházející zpracování a velkoobchodnímu prodeji výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa. Pouze skupina AGROFERT se ze spojujících se soutěžitelů zabývá další činností vertikálně předcházející zpracování a velkoobchodnímu prodeji výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa, a to chovem prasat a skotu.
34. Pokud se týká postavení spojujících se soutěžitelů v uvedených vertikálně předcházejících oblastech, pak bylo zjištěno, že v oblasti prodeje jatečných prasat a oblasti prodeje jatečného hovězího dobytka nepřesahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranici 15 % a stejně tak hranici 15 % nepřesahuje skupina AGROFERT v oblastech chovu prasat a skotu. Kromě toho je skupina AGROFERT aktivní také v oblasti chovu drůbeže, nicméně veškerou svoji produkci zpracovává ve vlastních výrobních kapacitách. S ohledem na relativně nízké tržní podíly skupiny AGROFERT v uvedených vertikálně předcházejících oblastech má Úřad za to, že v daném případě není narušení hospodářské soutěže plynoucí z této vertikální integrace pravděpodobné.
35. Pro posouzení dopadů na soutěž plynoucích z předmětného spojení soutěžitelů má rovněž význam také přítomnost obchodních řetězců, které působí nejen v roli odběratelů se značnou hospodářskou silou, ale v některých případech i jako producenti vlastních masných výrobků. Většina produkce masných výrobků je totiž v České republice dodávána spotřebitelům právě prostřednictvím jejich obchodních sítí. Zejména obchodní řetězce jsou navíc schopny vyhledávat své dodavatele masných produktů i za hranicemi České republiky.
36. Kromě toho skupina AGROFERT v důsledku spojení vstoupí do oblastí, v nichž doposud ze spojujících se soutěžitelů působí pouze nabývaná společnost Animalco. Tyto aktivity zahrnují především obchod s přírodními a umělými potravinářskými obaly, obchod s koňským masem a masnými výrobky z něho, obchod s rybami a rybími výrobky, obchod se skopovým masem a výrobky z něho, obchod se sýry pro uzenářskou výrobu, obchod s mraženou zeleninou pro uzenářskou výrobu či obchod s plemennými zvířaty. Ani v těchto oblastech nevzbuzuje posuzované spojení vážné obavy z narušení hospodářské soutěže.
37. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT ve spojením dotčených oblastech, dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován dostatečný počet subjektů nabízejících obdobné produkty, počínaje mezinárodně působícími výrobci až po menší regionální, v rámci daného regionu však upřednostňované, soutěžitele, a v neposlední řadě i s ohledem na významnou hospodářskou sílu nejvýznamnějších subjektů na straně poptávky.
38. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 26. 1. 2011

[1] Dne 1.1.2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., jakožto nástupnické společnosti.
[2] Dne 31.5.2010 došlo k sloučení společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. K 1.5.2010 pak ukončila svou činnost společnost Jihočeská drůbež a.s., jež byla do té doby rovněž součástí skupiny AGROFERT.
[3] Viz rozhodnutí ve věci S 218/06- Českomoravský uzenářský holding/Vysočina/KMOTR-Masna Kroměříž/Krahulík-MASOZÁVOD .
[4] Z nejnovějších rozhodnutí viz např. případ M.5322- MARFRIG / OSI GROUP COMPANIES .
[5] Viz například rozhodnutí ve věci S 49/08- AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ.
[6] Včetně tržního podílu dosaženého společností Procházka holding a.s., nad níž skupina AGROFERT získala výlučnou kontrolu v důsledku spojení soutěžitelů povoleného Úřadem ve správním řízení sp.zn. S472/2010/KS.
[7] Včetně tržního podílu dosaženého společností Procházka holding a.s., nad níž skupina AGROFERT získala výlučnou kontrolu v důsledku spojení soutěžitelů povoleného Úřadem ve správním řízení sp.zn. S472/2010/KS.
[8] V některých případech od sebe spojující se soutěžitelé navzájem odebírají [ obchodní tajemství ] svých dodávek dané komodity na trh České republiky. Tak například společnost Animalco odebrala od skupiny AGROFERT v roce 2009 [ obchodní tajemství ] z celkového objemu živých prasat, dodaného společností Animalco na trh České republiky. Naopak skupina AGROFERT odebrala od společnosti Animalco v roce 2009 [ obchodní tajemství ] z celkového objemu živého skotu, dodaného skupinou AGROFERT na trh České republiky.