UOHS S495/2010
Rozhodnutí: S495/2010/KS-19497/2010/840/LB Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s. a Karlovarská teplárenská, a.s.
Účastníci Karlovarská teplárenská, a.s. KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB
Č. j.: ÚOHS-S495/2010/KS-19497/2010/840/LBř
V Brně dne: 29.12.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S495/2010/KS, zahájeném dne 13.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, IČ: 25060996, zastoupené JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem, se sídlem Karlovy Vary, Polská 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o nájmu podniku, uzavřené dne 1.7.2010 mezi společností KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, IČ: 25060996, jako nájemcem, a společností Karlovarská teplárenská, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, IČ: 49790471, jako pronajímatelem, v jejímž důsledku má společnost KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s. nabýt podnik společnosti Karlovarská teplárenská, a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, IČ: 25060996 (dále jen KHTG ), nabýt podnik společnosti Karlovarská teplárenská, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, IČ: 49790471 (dále jen podnik KVT ) [1] . Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KHTG stojí v čele podnikatelského uskupení (dále jen skupina KHTG ), jenž působí zejména v oblasti nákupu a následného prodeje tuhých paliv obchodním a výrobním podnikům v České a Slovenské republice, přičemž nosným programem je prodej hnědého uhlí. Skupina KHTG dále v České republice je činná např. v oblastech velkoobchodního prodeje stavební chemie, pracovních pomůcek, plastických a nátěrových hmot, poskytování letecké charterové přepravy osob a nákladů, poskytování makléřských služeb, maloobchodního prodeje dárkových produktů atd.
3. Společnost KVT, jejíž akcie jsou před posuzovanou transakcí drženy společností KHTG (51 %) a městem Karlovy Vary (49 %), působí zejména v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie pro odběratele v Karlových Varech.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Právní moc: 29.12.2010
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Pavel Tomek
AK JUDr. Pavel Tomek
Polská 4
360 20 Karlovy Vary
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společnost KHTG má podnik KVT nabýt na základě dlouhodobého práva podnik KVT provozovat a řídit na vlastní náklad a nebezpečí a pobírat z něj užitky.