UOHS S49/2010
Rozhodnutí: S49/2010/KS-3184/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENT LIMITED a PR market, s.r.o.
Účastníci PENTA INVESTMENT LIMITED PR market, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 110 KB


Č. j.: ÚOHS-S49/2010/KS-3184/2010/840
V Brně dne: 8.3.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S49/2010/KS, zahájeném dne 18. února 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, ve správním řízení zastoupeného společností Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, IČ: 29021898, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, a PR market, s.r.o., se sídlem Třinec VI, ul. Lidická č. 544, IČ: 61947296, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 10.2.2010 mezi osmi fyzickými osobami, jako prodávajícími, a společností KELADONE a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15/583, IČ: 28510291, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PENTA INVESTMENT LIMITED získat prostřednictvím své dceřiné společnosti KELADONE a.s. 100% obchodní podíl na společnosti PR market, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí (dále jen "PIL"), získat prostřednictvím své dceřiné společnosti KELADONE a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15/583, IČ: 28510291, 100% obchodní podíl na společnosti PR market, s.r.o., se sídlem Třinec VI, ul. Lidická č. 544, IČ: 61947296 (dále jen PR market ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PIL je součástí holdingové struktury společností, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDING LIMITED (dále jen Skupina Penta ). Skupina Penta působí v České republice zejména v následujících oblastech: maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží pro domácnost (prostřednictvím dceřiných společností Žabka, a.s., PALMA maloobchod, s.r.o. a Largos Property, s.r.o. provozuje cca 100 maloobchodních prodejen potravin na území Čech), prodej krmiv pro domácí zvířata a chovatelských potřeb, provozování lékáren a poskytování zdravotní a lázeňské péče, výroba a prodej částí letadel, vrtulníků a leteckých komponentů a opravy letecké techniky, strojírenství, poskytování telefonních a telekomunikačních služeb a přenosu dat a služby v oblasti diagnostických laboratorních vyšetření.
3. Nabývaná společnost PR market je činná v České republice v oblasti maloobchodního prodeje potravin a smíšeného zboží pro domácnost (provozuje cca 46 prodejen potravin a smíšeného zboží na území severní Moravy a Slezska pod obchodní značkou KORUNA prm.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
5. Součástí listiny zakládající spojení soutěžitelů je i doplňkové omezení, jehož účelem je omezení konkurence vůči nabývané společnosti ze strany jejích dosavadních vlastníků. Úřad konstatuje, že uvedený závazek je pokryt tímto rozhodnutím, pokud jde o dobu jeho trvání, pouze po dobu 3 let od uskutečnění posuzovaného spojení a, pokud jde o jeho územní rozsah, pouze pro oblasti, kde nabývaná společnost působila před uskutečněním spojení, či pro oblasti, kam nabývaná společnost hodlala vstoupit v době uskutečnění posuzované transakce, za předpokladu, že již byly vynaloženy investice do přípravy takových opatření. Pouze v uvedeném rozsahu tento závazek splňuje znaky tzv. omezení hospodářské soutěže, které soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a které se spojením přímo souvisí a je nezbytné k jeho uskutečnění ve smyslu § 17 odst. 2 zákona ve spojení se Sdělením Evropské komise 2005/C 56/03, k němuž Úřad podpůrně přihlíží. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o.
Na Příkopě 6
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 12.3.2010.