UOHS S485/2011
Rozhodnutí: S485/2011/KS-17022/2011/840/JMě Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Sázková kancelář, a.s. a SAZKA, a.s.
Účastníci Sázková kancelář, a.s. SAZKA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 26. 10. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 140 KBČ. j.: ÚOHS-S485/2011/KS-17022/2011/840/JMě
V Brně dne: 26. 10. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S485/2011/KS, zahájeném dne 6. 10. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 26493993, zastoupeného JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26. 9. 2011 mezi JUDr. Josefem Cupkou, se sídlem Praha 2, Trojanova 18, insolvenčním správcem společnosti SAZKA, a.s., v konkursu, se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, IČ: 47116307, jako prodávajícím, a společností Sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 26493993, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost Sázková kancelář, a.s. nabude podnik společnosti SAZKA, a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ: 26493993 (dále jen Sázková kancelář ), nabýt podnik společnosti SAZKA, a.s., v konkursu, se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, IČ: 47116307 (dále jen podnik SAZKA ). Spojení splňuje obratové notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Sázková kancelář je nepřímo společně kontrolována společnostmi KKCG Holding Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 48, Themistokli Dervi Avenue, Centennial Building, Office 701 (dále jen KKCG ), a PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tower B Level 9 (dále jen PPF ). Společnost Sázková kancelář působila v oblasti provozování technických her (zejména provozování pronajatých videoloterijních terminálů), veškerou svoji podnikatelskou činnost v této oblasti však ukončila ke dni [obchodní tajemství] .
3. Společnost KKCG působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností (dále též skupina KKCG ) zejména v následujících oblastech: prodej ropy a zemního plynu, který je získáván vlastní těžbou, skladování zemního plynu, vrtání, opravy a likvidace podzemních vrtů a sond využívaných k těžbě ropy a zemního plynu či za účelem využití geotermální energie lázeňských vod či pro podzemní zásobníky plynu, finanční leasing, výroba a prodej armatur a potrubí, cestovní ruch, pronájem nebytových prostor, vydavatelská činnost, zprostředkování soukromé letecké dopravy a strojírenství atd.
4. Společnost PPF působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností (dále též skupina PPF ) zejména v následujících oblastech: výroba a rozvod centralizovaného tepla, výroba a dodávky elektrické energie, montáž a servis teplárenských a elektroenergetických zařízení, výroba a prodej zařízení a komponentů pro teplárenský a elektroenergetický průmysl, projektová činnost v energetice, výroba a prodej autobusů, výstavba a konstrukce elektrických vedení, výroba a oprava strojů a zařízení, inženýrská činnost, dopravní strojírenství, spotřebitelské financování, finanční zprostředkování, bankovnictví, správa a vymáhání pohledávek, realitní činnost, vydávání periodického tisku atd.
5. Podnik SAZKA je tvořen podnikem společnosti SAZKA, a.s. a jejími dceřinými společnostmi Agro Tera, a.s., ARKADIA, a.s., BUSINESS CENTRE SERVICE a.s., KOLBY a.s., KPS MEDIA a.s., SPORTLEASE a.s., GTECH Czech Republic LLC. a SAZKA International.
6. Hlavní činností společnosti SAZKA, a.s. v České republice je provozování loterií (zejména číselných a okamžitých), kursových sázek a jiných obdobných her, dobíjení kreditu pro mobilní telefony, internetové rezervace vstupenek do sportovní arény v Praze 9 (tzv. O2 aréna ) a na jiné sportovní nebo kulturní akce prodávané prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA, a.s., zprostředkování hotovostních plateb a poskytování služeb znaleckého ústavu.
7. Dceřiné společnosti SAZKA, a.s. působí v České republice v oblasti nákupu, výměny a zhodnocení pozemků s cílem jejich budoucího prodeje, zajišťování správy a údržby nemovitostí společnosti SAZKA a O2 arény, pěstování révy, zpracování hroznů, výroby vína a obchodování s víny cizí produkce, realizace zakázek pro externí zákazníky v oblasti produkčních a postprodukčních služeb televizní výroby a vysílání, a správy vlastních majetkových podílů ve společnostech Sportovní areál Harrachov a.s., Ski Pec a.s., SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. a Nakladatelství Olympia, a.s., v likvidaci.
8. V souladu s § 16a odst. 2 zákona Úřad dne 7. 10. 2011 zveřejnil v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů. Na výzvu Úřadu k podání případných námitek proti uvedenému spojení, jež byla obsahem předmětného oznámení, Úřad obdržel dne 12. 10. 2011 od společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 30, IČ: 00418382 (dále jen FORTUNA ), přípis označený Vyjádření k Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů (dále jen Vyjádření ).
9. Ve svém Vyjádření společnost FORTUNA navrhuje, aby Úřad využil své možnosti dané § 16a odst. 3 zákona[1] a předmětné spojení soutěžitelů posoudil v rámci standardního řízení, neboť podklady předkládané účastníkem řízení v rámci zjednodušené procedury nejsou, dle názoru společnosti FORTUNA, schopné poskytnout potřebnou šíři informací k vydání rozhodnutí tak, aby byly zohledněny a zváženy všechny skutečnosti na relevantních trzích, které budou spojením dotčeny. V této souvislosti společnost FORTUNA ve Vyjádření uvádí, že existují vážné pochybnosti o tom, zda po uskutečnění navrhovaného spojení bude zejména na trhu číselných loterií zachována účinná soutěž.
10. Svůj názor na potřebu delšího šetření možných dopadů daného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž společnost FORTUNA opírá o níže uvedené argumenty.
11. Společnost FORTUNA poukazuje na bod 29. Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů[2] (dále jen Oznámení o zjednodušeném řízení ), v němž je uvedeno, že spojení soutěžitelů činných na trzích, které se vyznačují vysokými překážkami vstupu, vysokým stupněm koncentrace či existencí jiného soutěžního problému, nebude obvykle Úřadem posouzeno ve zjednodušeném řízení . V této souvislosti se společnost FORTUNA domnívá, že vzhledem k dominantnímu postavení společnosti SAZKA, a.s. na trhu číselných a okamžitých loterií, jež si tato společnost zachovala i v době konkurzního řízení, a vysokou míru koncentrace uvedených trhů je v tomto případě vyloučeno posuzovat daný případ v rámci zjednodušeného řízení.
12. Úřad k tomu uvádí, že skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů splňuje některé znaky z výjimek pro aplikaci zjednodušeného řízení, jež jsou popsány v Oznámení o zjednodušeném řízení, automaticky neznamená, že daný případ ve zjednodušeném řízení posuzován být nemůže. K tomu, aby konglomerátní spojení vzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže, resp. aby vyžadovalo potřebu hlubšího šetření, je nezbytné, aby ke skutečnosti, že nabývaný subjekt disponuje na dotčených trzích dominantním postavením, přistoupily další významné okolnosti. Za ty by pak Úřad pravděpodobně považoval situace, kdy by kontrolu nabývající subjekty (nebo alespoň jeden z nich):
a. byly potenciálními konkurenty nabývaného subjektu,
b. byly by držiteli pro daný trh důležitých práv duševního vlastnictví,
c. působily v oblastech úzce souvisejících z činností nabývané subjektu, nebo
d. byly vlastníky významných vlastnických (nikoli nutně kontrolních) podílů na konkurentech nabývaného soutěžitele, apod.
13. Tomuto výkladu odpovídá i diskreční pravomoc Úřadu v otázce, zda určité spojení, ač naplňuje formální zákonné znaky případu pro zjednodušenou proceduru, není vhodné pro její aplikaci. Tato je patrná zejména z bodu 26. Oznámení o zjednodušeném řízení, z něhož vyplývá, že Úřad může po zhodnocení všech hledisek přenést posouzení notifikovaného spojení z režimu zjednodušeného řízení do režimu standardního řízení tím, že využije oprávnění, které mu dává § 16a odst. 3 věta první zákona.
14. Obdobný názor vyplývá rovněž z rozhodovací praxe Evropské komise, kdy k převedení zjednodušeného řízení do standardního režimu nepostačuje u konglomerátních spojení soutěžitelů zpravidla pouhá existence vysokého tržního podílu či vysoké koncentrace na trhu, na němž je nabývaný soutěžitel činný.[3] K takovému přesunu by mohlo vést až zjištění dalších soutěžně relevantních skutečností, které by mohly vzbuzovat obavy z narušení hospodářské soutěže.[4]
15. Vzhledem k tomu, že kromě skutečnosti, že spojením dotčené trhy jsou koncentrované a nabývaný podnik SAZKA na nich dosahuje pravděpodobně dominantního postavení, nejsou naplněny žádné další okolnosti, jež by odůvodňovaly Úřadu aplikovat oprávnění dané v § 16a odst. 3 věta první zákona.
16. Společnost FORTUNA ve Vyjádření rovněž poukazovala na možné posílení finanční síly podniku SAZKA, k němuž má v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojít. V tomto kontextu společnost FORTUNA poukázala na bod 30. Oznámení o zjednodušeném řízení, kde je uvedeno, že nebude obvykle možné ve zjednodušeném řízení posuzovat ta spojení, která mohou vést k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů např. spojením technologických, finančních či jiných zdrojů spojujících se soutěžitelů , z něhož vyvozuje, že by Úřad neměl předmětné spojení soutěžitelů posuzovat ve zjednodušené proceduře. Společnost FORTUNA ve Vyjádření uvádí, že právě v důsledku předmětného spojení dojde ke stabilizaci podniku SAZKA na trhu, a tím i k upevnění jeho dominantního postavení na trzích číselných a okamžitých loterií, neboť toto posílí vstup finančně dvou z nejsilnějších podnikatelských skupin v České republice, a to skupin KKCG a PPF.
17. K tomu Úřad uvádí, že aplikace výjimky z případů spadajících dle zákona do zjednodušeného řízení ve smyslu bodu 30. Oznámení o zjednodušeném řízení, se obvykle vztahuje na situace, kdy v důsledku spojení dochází ke kombinaci technologických, finančních či jiných zdrojů spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek posílení tržního postavení spojením vzniklého subjektu. Tyto případu budou zahrnovat zejména situace, kdy např. nabývaný subjekt bude významným soutěžitelem na relevantním trhu na území České republiky, kdežto nabyvatel bude soutěžitelem, jež bude významným ve stejné produktové oblasti, nicméně na jiných geografických trzích, a současně bude držitelem surovinových zdrojů, technologií, know-how či patentů nezbytných pro působení v dané oblasti. V takovém případě by spojení soutěžitelů mohlo být potenciálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž, i když splňuje zákonné znaky pro zjednodušenou proceduru, a z tohoto důvodu by se na takové spojení měla aplikovat zmiňovaná výjimka.
18. Oproti tomu situace, kdy spojení soutěžitelů spočívá v získání kontroly nad soutěžitelem (či nabytí jeho podniku), a to i toho, jež zaujímá na svém trhu dominantní postavení, ze strany finančních investorů, potencialitu narušení hospodářské soutěže obvykle nemá,[5] a tudíž ani není nutné u nich aplikovat oprávnění Úřadu, které mu dává § 16a odst. 3 věta první zákona.
19. Nad rámec výše uvedeného Úřad poukazuje na skutečnost, že ani vstup nových investorů do podniku SAZKA, jež má za účel zachování tohoto soutěžitele na trhu, neznamená výrazné posílení jeho hospodářské a finanční síly oproti jejímu nejvýznamnějšímu konkurentu, společnosti FORTUNA, kdy tato je součástí podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost PENTA INVESTMENT LIMITED, která stejně jako skupiny PPF a KKCG patří mezi nevýznamnější podnikatelské skupiny působící v České republice.
20. Společnost FORTUNA dále ve Vyjádření namítala, že na nabytí podniku SAZKA se kromě skupin PPF a KKCG účastní i společnost SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26301091 (dále jen SYNOT nebo též skupina SYNOT ). Společnost FORTUNA v této souvislosti uvedla, že jeden z vlastníků společnosti SYNOT, Ivo Valenta, otevřeně mediálně konstatoval dlouhodobou spolupráci s KKCG a zájem o dohodu o společném postupu s novým vlastníkem podniku SAZKA.[6] Společnost FORTUNA dále poukazuje na skutečnost, že společnost Sázková kancelář byla dle údajů dostupných z obchodního rejstříku založena společnostmi skupiny SYNOT a teprve nedávno převedena na společnosti PPF a KKCG.
21. Společnost FORTUNA na podporu svého tvrzení, že společnost SYNOT se účastní posuzovaného spojení soutěžitelů, dále ve Vyjádření sdělila, že dle informací získaných od distributorů loterijních her došlo k uzavření dohody mezi společností SAZKA, a.s. a skupinou SYNOT o uvolnění a předání míst, kde byly původně provozovány videoloterijní terminály společnosti SAZKA, kdy tato místa byla následně obsazena videoloterijními terminály společnosti SYNOT a došlo tak k navázání spolupráce mezi podnikem SAZKA a skupinou SYNOT při provozu a údržbě těchto zařízení.
22. K tomu Úřad uvádí, že řízení o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu zákona je řízením návrhovým. Úřad je tedy vázán vymezením transakce provedeným účastníkem řízení, a pouze tuto transakci v účastníkem řízení detailně popsané podobě posuzuje v průběhu správního řízení o povolení spojení.[7] V daném případě je předmětem posuzování transakce spočívají v nabytí podniku SAZKA ze strany společnosti Sázková kancelář, přičemž akcie společnosti Sázková kancelář, a tím i společnou kontrolu nad touto společností, drží v současné době nepřímo společnosti PPF a KKCG. Kontrolu nad společností Sázková kancelář získaly společnosti PPF a KKCG v průběhu května roku 2011 od společnosti SYNOT, která již nadále na této společnosti nevykonává přímou či nepřímou výlučnou či společnou kontrolu.
23. Co se týče mediálních vystoupení zástupců společnosti SYNOT ohledně jejího zájmu na získání společné kontroly (společně se společností KKCG) nad společností SAZKA, a.s. Úřad uvádí, že na počátku insolvenčního řízení společnosti SAZKA skutečně společnosti KKCG a SYNOT vyjádřily ochotu spolupracovat, nicméně následně společnost SYNOT ve spolupráci s KKCG nahradila společnost PPF, neboť představovala silnějšího finančního partnera. Po skončení této spolupráce mezi KKCG a SYNOT společnost SYNOT se sama ucházela o nabytí podniku SAZKA, když podala samostatnou nabídku v rámci výběrového řízení na jeho prodej pořádaného insolvenčním správcem společnosti SAZKA, a.s.
24. K dohodě mezi společností SAZKA, a.s. a SYNOT vztahující se k videoloterijním terminálům z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, [obchodní tajemství] [8] [obchodní tajemství]
25. Co se týká případné jiné dohody mezi společností SAZKA, a.s (případně jejím insolvenčním správcem) a společností SYNOT, není tato součástí posuzované transakce. V případě, že by tato dohoda existovala a transakce z ní vyplývající splňovala znaky spojení soutěžitelů, tak za současného splnění obratových kritérií by se jednalo o odlišnou transakci posuzovanou v samostatném správním řízení.
26. Dále společnost ve Vyjádření uvedla, že předmětné spojení nemůže být posouzeno v rámci zjednodušené procedury, neboť tato transakce vede k eliminaci potenciálního konkurenta na trhu číselných loterií. K tomuto závěru společnost FORTUNA dospěla na základě dřívějších vyjádření zástupců společnosti SYNOT o zájmu vstoupit na tento trh a na základě skutečností, že nyní, dle vyjádření společnosti FORTUNA, společnost SYNOT nevyvíjí žádné aktivity k tomuto vstupu. Dle společnosti FORTUNA důvodem pro tuto skutečnost je údajná koordinace chování společnosti SYNOT a společností PPF a KKCG.
27. K tomu Úřad uvádí, že společnost SYNOT skutečně prezentovala svůj zájem vstoupit na trh číselných loterií, prostřednictvím jí připravované loterie Synot Lotto. Nicméně zástupci společnosti SYNOT rovněž veřejně oznámili, [9] že spuštění číselné loterie posune minimálně do konce výběrového řízení na prodej podniku SAZKA, přičemž bude záležet na tom, kdo v daném výběrovém řízení uspěje a jaký bude mít se společností SAZKA záměr.
28. Z výše uvedeného vyplývá, že, ač společnost SYNOT zvažovala možnost vstoupit na trh číselných loterií, tento vstup nebyl zcela jednoznačný, neboť se čekalo na výsledek výběrového řízení. Navíc společnost SYNOT se sama ucházela o koupi podniku SAZKA. Případné možné rozhodnutí o ukončení příprav na tento vstup nelze však bez dalšího přisuzovat koordinaci chování společnosti SYNOT se společnostmi KKCG a PPF, ale spíše vývoji toho, zda vůbec a do jaké míry bude zachována a rozvíjena činnost společnosti SAZKA na trhu loterijních činností.
29. Závěrem Vyjádření pak společnost FORTUNA poukazuje na možné porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona, tedy porušení zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje. K tomuto porušení mělo dle společnosti FORTUNA dojít zejména tím, že společnost SAZKA a její podnik je již po dobu několika měsíců řízen tzv. manažerským týmem insolvenčního správce, jehož členy jsou osoby údajně personálně propojené se společnostmi PPF a KKCG, např. Ing. Marek Biely a Lenka Angelika Tichá. V této souvislosti společnost FORTUNA uvedla, že tuto okolnost by měl Úřad při posuzování návrhu na povolení spojení soutěžitelů, jež spočívá v nabytí podniku společnosti SAZKA ze strany společnosti Sázková kancelář, řádně posoudit.
30. K tomu Úřad konstatuje, že skutečnost, že by došlo k uskutečnění spojení soutěžitelů před nabytím právní moci rozhodnutí, jež by dané spojení povolilo, z hlediska zákona nebrání, aby na základě návrhu na povolení spojení mohlo být zahájeno správní řízení ve věci povolení předmětného spojení soutěžitelů či vedeno správní řízení ve zjednodušené proceduře. Naopak je běžné, že právě z návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad zjistí, že předmětné spojení bylo uskutečněno v rozporu s § 18 odst. 1 zákona, [10] nicméně toto porušení je konstatováno v samostatném správním řízení vedeném ve věci porušení § 18 odst. 1 zákona.
31. Pokud jde však o osoby tzv. manažerského týmu, na něž společnost FORTUNA poukazuje, Úřad k tomu v obecné rovině uvádí, že za osobu vykonávající kontrolu je třeba považovat osobu stojící na vrcholu organizační struktury, jež případně disponuje pravomocí jmenovat další osoby, které se však zabývají vedením společnosti pouze na základě takového jmenování a v souladu s jeho pokyny. V tomto případě by bylo třeba považovat za osobu vykonávající kontrolu insolvenčního správce. Skutečnost, že insolvenční správce přizve další osoby, které jsou odborníky v daném oboru (Ing. Marek Biely), za účelem vedení podniku, vyplývá z podstaty jeho funkce. Rozhodující postavení při vedení podniku však v konečné instanci náleží vždy insolvenčnímu správci.
32. S ohledem na § 12 odst. 9 zákona však tento případ nelze považovat za fúzi, neboť dle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů nepovažuje přechod některých působností statutárních orgánů soutěžitelů na osoby vykonávající činnost podle zvláštních právních předpisů, např. likvidátora a insolvenčního správce.
33. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., advokát
AK Clifford Chance LLP
Jungmannova 24
110 00 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 26. 10. 2011.

[1] Dle tohoto ustanovení zákona Úřad, pokud ve zjednodušeném řízení dospěje k závěru, že spojení podléhá povolení a že k jeho řádnému posouzení potřebuje dodatečné informace, odešle do 20 dní od jeho zahájení účastníkům řízení výzvu, aby podali úplný návrh na povolení spojení soutěžitelů.
[2] Viz internetové stránky Úřadu:
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_zjednodusenem_rizeni__konecne.pdf
[3] Viz rozhodnutí Evropské komise M.6074 ČEZ/EPH/MIBRAG GROUP , jež bylo vydáno ve zkráceném řízení, ačkoliv spojující se soutěžitelé tohoto konglomerátního spojení disponovali významným tržním postavením, avšak na odlišných trzích.
[4] Viz rozhodnutí Evropské komise M.4519 Lagardére/Sportfive, kdy Evropská komise přenesla zjednodušené řízení do standardní procedury u konglomerátního řízení, neboť nabývající subjekt měl významný akcionářský podíl na konkurentovi nabývané společnosti.
[5] Obdobně viz rozhodnutí Evropské komise M.4721 AIG Capital Partners/Bulgarian Telecommunications Company.
[6] Viz článek z Hospodářských novin Šéf Synotu: Chci Sazku, nebo vlastní loterii ze dne 18. 2. 2011.
[7] Obdobně viz S189/2009 LIBUTE INVESTMENTS/International Power Opatovice.
[8] [obchodní tajemství]
[9] Viz článek Holding Synot posouvá start loterie. Důvod ? zveřejněný dne 14. 9. 2011 na http://ekonomika.eurozprávy.cz/komercni-sdeleni/34129-holding-synot-posouva-start-loterie-duvod/
[10] Viz např. S225/2009 Lumius/ČME či S97/02 Lassersberger/RAKO .