UOHS S484/2012
Rozhodnutí: S484/2012/KS-16833/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GCP Limited a Game Czech a.s./ The GAME Group plc
Účastníci The GAME Group plc GCP Limited Game Czech a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 10. 9. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB
Č. j.: ÚOHS-S484/2012/KS-16833/2012/840/DVá
V Brně dne 7. 9. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S484/2012/KS, zahájeném dne 20. 9. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti GCP Limited, se sídlem Guernsey, St Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza, zastoupeného JUDr. Pavlem Kvíčalou, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů GCP Limited, se sídlem Guernsey, St Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza, a Game Czech a.s., se sídlem Praha 5, Naskové 1100/3, IČ: 27078795, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií vlastněných společností The GAME Group plc , uzavřené dne 10. 8. 2012 mezi společnostmi GCP Limited, jako kupujícím, a The GAME Group plc (in administration), se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Hampshire, Basingstoke, Telford Road, Unity House, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost GCP Limited nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Game Czech a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku společnost GCP Limited, se sídlem Guernsey, St Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza (dále jen GCP ), má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Game Czech a.s., se sídlem Praha 5, Naskové 1100/3, IČ: 27078795 (dále jen Game Czech ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost GCP působí zejména v oblasti správy investičních fondů, kdy jedná jako generální partner investičního fondu Genesis Private Equity Fund II LP , se sídlem Guernsey, St Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza (dále jen GPEF II ). GPEF II je tzv. private equity fond, zaměřený na střednědobé investice do perspektivních společností, tj. na držení akcií a obchodních podílů v portfoliových společnostech, a to za účelem zhodnocení prostředků vložených do fondu institucionálními investory. Jelikož GPEF II nemá podle práva ostrova Guernsey právní subjektivitu, činí právní úkony jménem uvedeného investičního fondu společnost GCP.
3. V České republice společnost GCP působí prostřednictvím jí kontrolovaných společností zejména v následujících oblastech: (i) provozování fotobanky, prodej fotografií a jiného grafického obsahu, a to zejména prostřednictvím společnosti Profimedia CZ a.s., (ii) zpracování dat a poradenství v oblasti hardware a software, a to rovněž zejména prostřednictvím společnosti Profimedia CZ a.s., resp. její dceřiné společnosti, (iii) poskytování stravovacích služeb v oblasti podnikového, zdravotnického a školního stravování, a to prostřednictvím společnosti GTH Catering a.s. a jejích dceřiných společností, (iv) výstavby a provozu kabelových sítí, dodávek komunikačních systémů, počítačových sítí, podnikových ekonomických systémů, zařízení pro bezdrátový přenos dat a systémů pro automatizaci řízení, a to prostřednictvím společnosti VYDIS a.s. a jejích dceřiných společností, (v) ukládání dat a bezpečnostních technologií, a to prostřednictvím společnosti Servodata a.s., a (vi) v oblasti dodávek vzduchotechnických zařízení, a to prostřednictvím společnosti AZ Klima a.s. Společnost GCP je kontrolována třemi fyzickými osobami.
4. Společnost Game Czech se zabývá maloobchodním prodejem specializovaného software a hardware v oblasti her pro osobní počítače a herní konzole v České republice, tj. prodejem her, herních konzolí a jejich příslušenství, a to prostřednictvím kamenných prodejen a online prodejem uvedeného zboží přes internet. Před realizací předmětného spojení soutěžitelů je kontrolována společností The GAME Group plc (in administration).
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Pavel Kvíčala, advokát
Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář,
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy