UOHS S479/2010
Rozhodnutí: S479/2010/KS-1092/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BHQ Czech, a.s., a KRPA DEHTOCHEMA, a.s.
Účastníci BHQ Czech, a.s. KRPA Holding S.A. KRPA DEHTOCHEMA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 28. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


Č. j.: ÚOHS-S479/2010/KS-1092/2011/840/DVá
V Brně dne 28.1.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S479/2010/KS, zahájeném dne 3.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti BHQ Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, IČ: 29047315, zastoupeného JUDr. Radkou Konečnou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Široká 36/5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů BHQ Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, IČ: 29047315, a KRPA DEHTOCHEMA, a.s., se sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, IČ: 27537749, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dokumentu Akvizice akcie KRPA DEHTOCHEMA, a.s., hlavní podmínky smluvní dokumentace (Terms Sheet) , uzavřeného dne 10.11.2010 mezi společnostmi BHQ Czech, a.s., jako kupujícím, a KRPA Holding S.A., Societé anonyme, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, Rue de Neudorf 560A, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost BHQ Czech, a.s. má získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KRPA DEHTOCHEMA, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2010 ze dne 15.12.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informací z obdržených odpovědí.
I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě dokumentu Akvizice akcie KRPA DEHTOCHEMA, a.s., hlavní podmínky smluvní dokumentace (Terms Sheet) , uzavřeného dne 10.11.2010 mezi společnostmi BHQ Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, IČ: 29047315 (dále jen BHQ ), jako kupujícím, a KRPA Holding S.A., Societé anonyme, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, Rue de Neudorf 560A (dále jen KRPA Holding ), jako prodávajícím.
5. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost BHQ získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KRPA DEHTOCHEMA, a.s., se sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, IČ: 27537749 (dále jen DEHTOCHEMA ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost BHQ je holdingová společnost zřízená za účelem držení a správy majetkových účastí v jiných společnostech, jež je součástí podnikatelské skupiny společností, která je kontrolována společností Arx Equity Partners Limited, se sídlem Elizabeth house, Castle Street 9, St. Helier, Jersey JE4 2QP, Channel Islands (dále jen skupina Arx Equity ). Skupina Arx Equity se zabývá investiční činností na území střední a východní Evropy, v České republice do skupiny Arx Equity náleží mj. společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., která je činná v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot a materiálů, PARABIT Technologies, s.r.o. (dále jen PARABIT ), zabývající se výrobou asfaltových hydroizolačních pásů, OPHTALASER a.s. a Cornea Lexum s.r.o., jež působí v oblasti specializované zdravotní (oftalmologické) péče, LANEX a.s., která je činná v oblasti výroby technického textilu, lan a horolezeckého vybavení, a VUES Brno s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou speciálních elektrických strojů a pohonů.
8. Společnost DEHTOCHEMA působí zejména v oblasti výroby asfaltových hydroizolačních pásů, šindelů a polystyrenu. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost DEHTOCHEMA kontrolována lucemburskou společností KRPA Holding, která stojí v čele podnikatelské skupiny zabývající se zejména výrobou papíru a papírových produktů. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovat soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
11. Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, jak společnost DEHTOCHEMA, tak společnost BHQ, resp. skupina Arx Equity prostřednictvím společnosti PARABIT, působí na území České republiky v oblasti výroby asfaltových hydroizolačních pásů (dále též jen AHP ).
12. Asfaltové hydroizolační pásy představují izolační materiál využívaný ve stavebnictví jako ochrana proti vzdušné a zemní vlhkosti. AHP se obvykle skládají z nosné vložky, např. textilní lepenky, skelné nebo polyesterové rohože, na níž je aplikována krycí vrstva asfaltu. S ohledem na rozsah použití AHP při izolaci staveb a jejich jednotlivých částí (užití např. k izolaci střech či nadzemních základů staveb, izolaci proti podpovrchové vodě, jako parotěsná či protiradonová zábrana staveb nebo k izolaci bazénů a jímek) jsou asfaltové hydroizolační pásy vyráběny v široké škále provedení.
13. Podle vlastností jednotlivých typů AHP, které jsou závislé na druhu a materiálu nosné vložky a současně na typu použité asfaltové vrstvy, mohou být izolační pásy dále členěny do užších kategorií. V základním členění lze AHP rozlišit na pásy lehké, oxidované, modifikované nebo speciální. Jednotlivé druhy AHP se odlišují fyzikálními vlastnostmi jako např. mechanická odolnost, tepelná stálost, stékavost, tažnost nebo ohebnost.
14. Lehké AHP jsou využívány jako ochrana proti vzdušné a zemní vlhkosti pro méně náročné hydroizolační systémy střešních konstrukcí, nadzemních základů spodních staveb a obvodových stěn. Oxidované asfaltové hydroizolační pásy jsou jako základní či univerzální druh AHP mimo již uvedené používány rovněž do vícevrstevných izolací a v kombinaci s pevnějšími pásy i jako protiradonová zábrana.
15. Modifikované asfaltové hydroizolační pásy, jejichž asfaltová vrstva je modifikována příměsí polypropylenu (plastický typ modifikace) nebo kaučuku (elastický typ modifikace) jsou produkovány s cílem odstranit či omezit negativní vlastnosti oxidovaných izolačních pásů, tj. zejména křehkost nebo stékavost při vyšších teplotách, a rozšířit tak jejich použitelnost a životnost. Způsob použití modifikovaných AHP je obdobný jako v případě oxidovaných hydroizolačních pásů, avšak zvýšení užitných vlastností AHP je obvykle doprovázeno vyšší pořizovací cenou.
16. Speciální AHP se vyznačují zejména vyšší pevností, případně dalšími zvláštními vlastnostmi (dilatační schopnost), přičemž jsou obecně využívány v nejnáročnějších aplikacích jako parotěsné pásy, podkladní vrstva střešních skladeb, součást jedno-či vícevrstvé hydroizolace spodních staveb nebo střešních konstrukcí, případně plochých nebo zelených střech, izolace mostních konstrukcí nebo protiradonová zábrana pro vysokou kategorii rizika.
17. S ohledem na výše uvedené Úřad v rámci správního řízení posuzoval, zda jsou jednotlivé typy AHP vzájemně zastupitelné z hlediska jejich účelu a použití. Z provedeného šetření vyplývá, že jednotlivé typy AHP je možné v závislosti na zamýšleném použití vzájemně kombinovat či zaměňovat. Takovým postupem je možné dosáhnout různé úrovně kvality a trvanlivosti izolačních vlastností s ohledem na potřeby konkrétní stavby a rovněž na finanční možnosti spotřebitele. Významnou roli při použití jednotlivých typů AHP nebo jejich kombinace pro konkrétní účel tak hrají požadované parametry izolačních materiálů, které jsou stanoveny v projektové dokumentaci příslušné stavby. [1]
18. Z hlediska výroby asfaltových hydroizolačních pásů lze konstatovat, že výrobní program producentů AHP obvykle zahrnuje všechny typy uvedených produktů. Oba spojující se soutěžitelé stejně jako ostatní výrobci AHP disponují výrobní technologií a kapacitou, jež umožňuje operativní změnu výroby jednoho typu AHP na jiný bez zásadních časových a finančních nákladů, přičemž finanční a časová náročnost takové změny představuje náklady řádově v jednotkách tisíc Kč a v hodinách.
19. Účastník řízení v souvislosti s výše naznačeným členěním AHP rovněž poukazoval na možnou zastupitelnost asfaltových hydroizolačních pásů s plastovými a elastanovými hydroizolačními fóliemi (dále též jen P/E fólie ). Úřad se tedy v rámci tohoto správního řízení rovněž zabýval posouzením vzájemné zastupitelnosti AHP a P/E fólií. V této souvislosti oslovil řadu konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů působících ve spojením dotčené oblasti.
20. Z provedeného šetření vyplynulo, že většina oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů v České republice (cca 80 %) považuje plastové a elastanové hydroizolační fólie úplně nebo alespoň částečně za alternativní produkty k asfaltovým hydroizolačním pásům. Způsob použití jednotlivých typů AHP nebo P/E fólií je vzhledem k účelu těchto izolačních materiálů do značné míry shodný, částečné omezení zastupitelnosti pak vyplývá z rozdílu v kvalitě konkrétního produktu, v případě P/E fólií zejména lepší zpracovatelnosti, životnosti, a z ní vyplývající vyšší ceny. [2]
21. Jak již bylo výše uvedeno, z hlediska odběratele závisí konečný výběr použitého izolačního materiálu na technických parametrech stanovených projektovou dokumentací, finanční náročnosti použitého izolačního materiálu, případně též preferencích stavitele jako konečného spotřebitele. Nicméně hlavními odběrateli spojujících se soutěžitelů jsou velkoobchody se stavebním materiálem, které zpravidla odebírají plnou šíři sortimentu hydroizolačních materiálů.
22. Je tedy možné konstatovat, že v oblasti izolačních materiálů ve stavebnictví jsou jednotlivé druhy asfaltových hydroizolačních pásů a plastové a elastanové hydroizolační fólie v konkurenčním vztahu.
23. Úřad vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů v rámci správního řízení zkoumal, zda by relevantní trh z hlediska věcného mohl být vymezen v širším pojetí, zahrnující služby v oblasti hydroizolačních materiálů jako celku či naopak úzce se zaměřením na jednotlivé produktové typy AHP.
24. S ohledem na skutečnost, že jednotlivé typy AHP jsou relativně snadno zaměnitelné či kombinovatelné, předmětným spojením soutěžitelů by mohla být dotčena zejména oblast výroby a prodeje asfaltových hydroizolačních pásů. Současně však pro významnou část AHP existuje reálná alternativa v podobě plastových a elastanových hydroizolačních fólií a věcný relevantní trh by tedy mohl být vymezen i šířeji. Jelikož však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici věcného relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou.
25. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž daní soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže dostatečně homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší regiony či širší území, přesahující hranice České republiky.
26. Oba spojující se soutěžitelé působí na vymezeném věcném relevantním trhu zejména na území České republiky, avšak relativně významnou část z celkového objemu produkce realizují na zahraničních trzích. [3] Současně jsou v České republice nabízeny a poptávány produkty zahraničních výrobců.
27. Jednotlivé typy AHP jsou vzhledem k harmonizaci technických standardů na území Evropy dodávány za obdobných podmínek minimálně na území střední Evropy. Vynaložené přepravní náklady nepřesahují do vzdálenosti cca 500 km 5-10 % z konečné ceny dodávky jednotlivých typů uvedených izolačních produktů. V souvislosti s předmětným spojením soutěžitelů tak mezinárodnímu obchodu s hydroizolačními materiály mezi Českou republikou a státy alespoň v regionu střední Evropy nebrání žádné obchodní či právní bariéry.
28. S přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, ponechává Úřad otázku relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou, přičemž se pro účely předmětného šetření zabývá situací na území České republiky.
29. Ve spojením dotčené oblasti výroby a prodeje asfaltových hydroizolačních pásů v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti PARABIT nepřesahuje [5-15] % a společnost DEHTOCHEMA zaujímá postavení odpovídající podílu do [5-15] %. Společný podíl spojením vzniklého subjektu v této oblasti tak nepřesáhne hranici [15-25] %. V oblasti výroby a prodeje hydroizolačních pásů a fólií, by společný podíl společností PARABIT a DEHTOCHEMA nedosáhl hranice [15-25] %.
30. Obecně lze konstatovat, že ve spojením dotčených oblastech existuje vysoce konkurenční prostředí. Jednotlivé typy izolačních pásů a fólií jsou zcela či alespoň ve značné míře vzájemně zastupitelné a výrobní program jednotlivých producentů obvykle zahrnuje všechny typy uvedených produktů, resp. disponují výrobní technologií, jež umožňuje relativně snadnou změnu výroby. Jednotliví soutěžitelé obvykle poskytují své produkty odběratelům na základě krátkodobých smluv, případně i prostřednictvím výběrových řízení, což odběratelům umožňuje snadný přechod mezi jednotlivými dodavateli. Rozdíly v úrovni cenových nabídek jednotlivých producentů AHP jsou podle zjištění Úřadu minimální.
31. Ve spojením dotčené oblasti na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších subjektů působících na celém území České republiky, v oblasti AHP mj. společností DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o., Icopal Vedag CZ s.r.o., Büsscher & Hoffmann, s.r.o., Charvát a.s., v případě P/E fólií např. společností Fatra, a.s., Sika CZ, s.r.o. nebo RENOLIT AG.
32. Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tedy může dojít ke zvýšení koncentrace v oblasti výroby a prodeje asfaltových hydroizolačních pásů na území České republiky, nejsou ve spojením dotčené oblasti očekávány zásadní dopady na hospodářskou soutěž.
33. Oba spojující se soutěžitelé působí v České republice v oblasti výroby a prodeje šindelů. Společnost DEHTOCHEMA okrajově působí rovněž v oblasti prodeje polystyrenu, avšak tato činnost je pouze doplňková k její hlavní podnikatelské činnosti a nepřekrývá se s aktivitami společnosti PARABIT. Na žádném z těchto trhů podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne [0-5] %.
34. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Radka Konečná, advokát
Konečná & Šafář, s.r.o., advokátní kancelář
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Alespoň omezenou zastupitelnost jednotlivých typů AHP ve svých odpovědích potvrdila většina oslovených odběratelů daných produktů.
[2] Hydroizolační fólie jsou oproti pásům lehčí, mají i výhodnější užitné vlastnosti, jejich cena je ale obecně vyšší.
[3] Společnost PARABIT vyvezla v roce 2009 cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % ze své produkce AHP, podíl vývozu na výrobě AHP společnosti DEHTOCHEMA v roce 2009 činil cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %.