UOHS S476/2010
Rozhodnutí: S476/2010/KS-19433/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E.ON Trend s.r.o., LUMEN INTERNATIONAL a.s., POTYLA s.r.o. a LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o.
Účastníci E.ON Trend s.r.o. LUMEN INTERNATIONAL a.s. POTYLA s.r.o. LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 161 KB


Č. j.: ÚOHS-S476/2010/KS-19433/2010/840/JMě
V Brně dne: 28.12.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S476/2010/KS, zahájeném dne 1.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností E.ON Trend s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 25172662, LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141, a POTYLA s.r.o., se sídlem Olomouc, Mišákova 351/13, IČ: 27780228, zastoupených JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů E.ON Trend s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 25172662, LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141, a POTYLA s.r.o., se sídlem Olomouc, Mišákova 351/13, IČ: 27780228, na straně jedné, a LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, IČ: 28458133, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dvou smluv o převodu obchodního podílu, které budou uzavřeny mezi společností E.ON Trend s.r.o., vždy jako nabyvatelem, a společnostmi LUMEN INTERNATIONAL a.s. a POTYLA s.r.o., jako jednotlivými převodci, a na základě Dohody o výkonu práv společníka, která bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Trend s.r.o., LUMEN INTERNATIONAL a.s. a POTYLA s.r.o., v jejichž konečném důsledku má společnost E.ON Trend s.r.o. získat 34% obchodní podíl na společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. a současně i možnost nad touto společností vykonávat spolu se společnostmi LUMEN INTERNATIONAL a.s. a POTYLA s.r.o. společnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2010 ze dne 15.12.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě dvou smluv o převodu obchodního podílu. Na základě první z nich, jež bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Trend s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 25172662 (dále jen E.ON Trend ), jakožto nabyvatelem, a LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141 (dále jen LITL ), jakožto převodcem, má společnost E.ON Trend získat 16% obchodní podíl na společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, IČ: 28458133 (dále jen LUDS ). Na základě druhé, jež bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Trend, jakožto nabyvatelem, a POTYLA s.r.o., se sídlem Olomouc, Mišákova 351/13, IČ: 27780228 (dále jen POTYLA ), jakožto převodcem, má společnost E.ON Trend získat 18% obchodní podíl na společnosti LUDS. Společnost E.ON bude tedy po uskutečnění předmětné transakce držet 34% obchodní podíl na společnosti LUDS a společnosti LITL a POTYLA každá po 33 %.
4. Mezi společnostmi LITL, POTYLA a E.ON Trend bude dále uzavřena dohoda, ze které bude mj. vyplývat, že valná hromada společnosti LUDS bude usnášeníschopná za přítomnosti společníků, kteří disponují alespoň 70 % všech hlasů. Valná hromada bude obvykle přijímat rozhodnutí prostou většinou všech hlasů přítomných akcionářů, v některých případech bude však vyžadována 70% většina hlasů všech společníků-jedná se zejm. o jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady, schvalování, uzavírání či změny veškerých smluv společnosti LUDS s jednateli a s členy dozorčí rady, schvalování jakéhokoliv plnění ve prospěch osob, jež jsou členy orgánu společnosti LUDS, schvalování smluv a případů převodu majetku, jejichž schválení valnou hromadou vyžaduje ustanovení § 196a obchodního zákoníku, schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztrát, rozhodnutí o vyloučení společníka, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně a obsahu společenské smlouvy, dále stanovení ročních cílů jednatelů, vyhodnocení jejich splnění a odměňování jednatelů za splnění cílů, schvalování jednacího řádu jednatelů a udělování souhlasu s převodem obchodního podílu na jiného společníka společnosti LUDS či na jinou osobu.
5. Společnost LUDS bude mít tři jednatele, (obchodní tajemství) . Za společnost budou jednat vždy dva jednatelé společně, přičemž ve vyhrazených záležitostech bude nutný souhlas všech tří jednatelů a předchozí jednomyslný souhlas dozorčí rady (např. rozhodování o investicích společnosti LUDS přesahujících 1 milion Kč, rozhodování o ročním plánu hospodaření společnosti LUDS). Tříčlenná bude rovněž dozorčí rada společnosti LUDS, přičemž opět každý ze tří společníků jmenuje jednoho člena dozorčí rady.
6. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na základě předmětné transakce bude společnost LUDS podléhat výkonu společné kontroly ze strany společností E.ON Trend, LITL a POTYLA.
7. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
8. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost E.ON Trend je kontrolována společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, jež je součástí skupiny E.ON, v jejímž čele stojí německá společnost E.ON AG-energetická společnost vyvíjející činnost v oblasti výroby, dodávek a distribuce elektřiny a plynu a poskytování souvisejících služeb.
10. Na území České republiky působí skupina E.ON v oblasti výroby a dodávek tepla, výroby elektřiny, dodávek elektřiny a obchodu se zemním plynem. Dále se skupina E.ON na území České republiky mj. zabývá prostřednictvím svých dceřiných společností například ekologickým poradenstvím, distribucí elektřiny, obchodem s elektřinou , poskytováním poradenských, účetních a přepravních služeb, služeb údržby a servisu, výrobou zařízení pro sítě vysokého a nízkého napětí či poskytováním služeb z oblasti informačních technologií.
11. Společnost LITL je kontrolována dvěma fyzickými osobami, které nejsou podnikateli. Společnost LITL vykonává řídící funkci ve skupině společností LUMEN, jejíž činnost lze rozdělit do čtyř segmentů, a to elektromontáže, elektroservis, energetika (konkrétně dodávka elektrické energie a plynu a všech souvisejících výkonů v oblasti energetiky) a energetický development (zahrnující mj. investice a provozování lokálních distribučních soustav a výrobu inteligentních svítidel a řídících systémů).
12. Společnost LITL v České republice působí ve výše uvedených oblastech zejména prostřednictvím následujících společností: LUMEN a.s., HBS Elektro Bohemia, s.r.o., ELTA s.r.o., EI-PROJEKT s.r.o., Lumen Energy a.s., LUMEN SYNERGY s.r.o., [1] LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. (společně kontrolována společnostmi LITL a POTYLA) a TESIMA, spol. s r.o. (dále také skupina LITL ).
13. Společnost POTYLA je kontrolována jednou fyzickou osobou a kromě svých účastí ve společnostech LUDS a LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. nevyvíjí žádné aktivity.
14. Společnost LUDS je před uskutečněním spojení společně kontrolována společnostmi LITL a POTYLA. Společnost LUDS vyvíjí činnost v oblasti investic do lokálních distribučních soustav a jejich provozování a distribuce elektřiny.
15. Společnost LUDS provozuje v době uskutečnění transakce celkem 19 lokálních distribučních soustav, přičemž 17 jich má v nájmu (jedná se o lokální distribuční soustavy v Modřicích u Brna, Šlapanicích u Brna, v Brně, Pohořelicích, Boru u Tachova, Ostravě-Hrabové, Jihlavě, Plzni, Lounech a v Lysé nad Labem) a 2 ve vlastnictví (lokální distribuční soustavy v Pardubicích a v Českých Budějovicích). III. Dopady spojení
16. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
17. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
18. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnost LUDS je v České republice činná v oblasti elektroenergetiky, konkrétně pak v distribuci elektřiny prostřednictvím 19 lokálních distribučních soustav. V oblasti distribuce elektrické energie rovněž působí rovněž skupina E.ON., a to prostřednictvím společnosti E.ON Distribuce, a.s., jež provozuje regionální distribuční soustavu, přičemž má licenci na vymezeném zásobovacím území Jihočeského a Jihomoravského kraje, a Energetika Malenovice, a.s., jež provozuje lokální distribuční soustavu na území Zlín-Malenovice. Na rozdíl od lokálních distribučních soustav, provozovaných na území velmi malého rozsahu, jsou regionální distribuční soustavy provozovány v rámci větších oblastí zazhrnujících obvykle území krajů.
19. Společnost E.ON působí rovněž i na trzích s distribucí elektřiny souvisejících, a to zejména v oblastech výroby elektrické energie, obchodu s elektrickou energií, dodávek elektrické energie koncovým odběratelům, montáží a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montáží, oprav a údržby elektrických vedení. V posledních dvou zmiňovaných oblastech pak působí i skupina LITL.
20. Lokální distribuční soustava (dále také LDS ) je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka, resp. jeho objekt. Elektrickou distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. Typicky se jedná o distribuční sítě v rámci průmyslových zón, obchodních center, průmyslových areálů, bytových komplexy a souborů rodinných domů.
21. LDS vznikne vymezením území pro distribuci, kdy se vlastník či uživatel daného území rozhodne a uzavře s vybranou distribuční společností tzv. smlouvu o vymezení území pro distribuci . Následně distributor investuje do výstavby nové distribuční sítě, popř. koupí nebo pronajme si od stávajícího vlastníka síť již existující. Tento distributor pak zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti v rámci jejich distribučních soustav.
22. Předmětná oblast je kompletně upravena a regulována energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon ), a jeho prováděcími předpisy. Regulace oblasti distribuce spočívá zejména v následujících prvcích. V dané oblasti mohou působit pouze subjekty, jež disponují licencí vydanou Energetickým regulačním úřadem. Tyto subjekty pak s ohledem na skutečnost, že činnost distribuce elektřiny v konkrétní distibuční síti negeneruje soutěžní prostředí, protože operátorem distribuční sítě je vždy monopolní provozovatel, jsou povinny subjektům (z řad dodavatelů elektrické energie) poskytovat svou službu na základě nediskriminačního principu (a to bez ohledu na to, zda provozovatel distribuční soustavy je či není součástí podnikatelského uskupení společně s dodavatelem elektrické energie konečným zákazníkům). Rovněž tak cena služby distribuce elektřiny v lokální distribuční soustavě (stejně jako i regionální distribuční soustavě) je regulována na každý kalendářní rok cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Odběratel hradí službu distribuce elektrické energie buď svému obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím smlouvy o sdružených službách (tj. jednou fakturou spolu s cenou za silovou elektřinu) nebo samostatně distribuční společnosti.
23. Oblast elektroenergetiky, ve které působí spojující se soutěžitelé, lze s přihlédnutím ke stávající rozhodovací praxi Úřadu [2] i Evropské komise [3] členit následovně: a) trh výroby a velkoobchodu s elektrickou energií, b) trh podpůrných služeb, c) trh přenosu elektrické energie, d) trh distribuce elektrické energie a e) trh maloobchodu s elektrickou energií (trh dodávek elektrické energie konečným zákazníkům).
24. Zatímco činnosti spadající do trhů a), b) a e) jsou plně liberalizovány a z hlediska geografického provozovány za stejných podmínek v rámci území celé České republiky, oblast distribuce elektrické energie představuje na území vymezeném licencí Energetického úřadu přirozený monopol. Z tohoto důvodu pak z hlediska geografického představuje geografický relevantní trh distribuce elektřiny území každé jednotlivé distribuční soustavy, neboť tyto jsou ve své činnosti vzájemně nezastupitelné.
25. Zejména s ohledem na skutečnost, že distribuce elektrické energie v LDS představuje činnost charakteru lokálních monopolů a že tato činnost je plně regulována Energetickým regulačním úřadem, nedojde v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů (tedy ve vlastnickém propojení jednotlivých distribučních soustav spojujících se soutěžitelů a v propojení činností distribuce elektřiny LUDS s činností skupiny E.ON spočívající v dodávkách elektřiny konečným zákazníkům či montážích a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montážích, opravách a údržbě elektrických vedení [4] ) ke vzniku obav z narušení hospodářské soutěže.
26. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co, v.o.s.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 28.12.2010.

[1] Tato společnost je však předmětem související transakce, o níž je vedeno správní řízení čj. S475/2010, kdy má být společně kontrolována společnostmi LITL a E.ON Česká republika, s. r. o.; ještě před tím však získá společnost LUMEN SYNERGY s.r.o. 100% podíl na společnosti LUMEN a.s., 52% podíl na společnosti ELTA s.r.o. a 80% podíl na společnosti EI-PROJEKT s.r.o.
[2] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 94/2010/KS Energetický a průmyslový holding/EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING, S 93/2010/KS ČEZ/Dalkia Ústí nad Labem či rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 81/08 Czech Energy Holding/J & T Private Equity.
[3] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci M.3440 ENI/EDP/GDP nebo M.5224 EDF/BRITISH ENERGY .
[4] V této souvislosti Úřad uvádí, že v rámci skupiny LITL propojení aktivit distribuce elektřiny, montáží a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montáží, oprav a údržby elektrických vedení a dodávek elektřiny konečným zákazníkům již rovněž existuje, neboť všechny tyto činnosti jsou již před spojením provozovány společnostmi skupiny LITL.