UOHS S475/2010
Rozhodnutí: S475/2010/KS-19432/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E.ON Česká republika, s. r. o., LUMEN INTERNATIONAL a.s. a LUMEN SYNERGY s.r.o.
Účastníci E.ON Česká republika, s. r. o. LUMEN INTERNATIONAL a.s. LUMEN SYNERGY s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 155 KB


Č. j.: ÚOHS-S475/2010/KS-19432/2010/840/JMě
V Brně dne: 28.12.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S475/2010/KS, zahájeném dne 1.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, a LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141, zastoupených JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, a LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141, na straně jedné, a LUMEN SYNERGY s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, IČ: 28456751, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Česká republika, s. r. o., jako nabyvatelem, a LUMEN INTERNATIONAL a.s., jako převodcem, a na základě Dohody o výkonu práv společníka, která bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Česká republika, s. r. o. a LUMEN INTERNATIONAL a.s., v jejichž důsledku má společnost E.ON Česká republika, s. r. o. získat 34% obchodní podíl na společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o. a současně i možnost nad touto společností vykonávat spolu se společností LUMEN INTERNATIONAL a.s. společnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2010 ze dne 15.12.2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591 (dále jen E.ON ČR ), jako nabyvatelem, a LUMEN INTERNATIONAL a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26074141 (dále jen LITL ), jako převodcem. Na jejím základě má společnost E.ON ČR získat 34% obchodní podíl na společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, IČ: 28456751 (dále jen LUSY ). Společnost LITL bude nadále držet 66% obchodní podíl na společnosti LUSY.
4. V souvislosti s uvedenou transakcí společnost LUSY získala výlučnou kontrolu nad společnostmi LUMEN a.s., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 25197452 (100% akciový podíl), EI-PROJEKT s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ: 26026015 (80% obchodní podíl), a ELTA s.r.o., se sídlem Tábor, Vožická 2604, IČ: 26024195 (52% obchodní podíl), jež byly výlučně kontrolovány společností LITL.
5. Mezi společnostmi LITL a E.ON ČR bude dále uzavřena Dohoda o výkonu práv společníka, ze které mj. bude vyplývat, že valná hromada společnosti LUSY bude usnášeníschopná za přítomnosti společníků, kteří disponují alespoň 67 % všech hlasů. Valná hromada bude obvykle přijímat rozhodnutí prostou většinou všech hlasů přítomných akcionářů, v některých případech bude však vyžadována dvoutřetinová většina hlasů všech společníků-jedná se zejm. o jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady, schvalování, uzavírání či změny veškerých smluv společnosti LUSY s jednateli a s členy dozorčí rady, schvalování jakéhokoliv plnění ve prospěch osob, jež jsou členy orgánu společnosti LUSY, schvalování smluv a případů převodu majetku, jejichž schválení valnou hromadou vyžaduje ustanovení § 196a obchodního zákoníku, schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztrát, rozhodnutí o vyloučení společníka, udělování předchozího souhlasu s jednomyslným rozhodnutím jednatelů o založení dceřiných společností a účasti na zvyšování základního kapitálu v dceřiných společnostech, pokud s tím spojené finanční závazky přesahují v jednotlivém případě hodnotu jednoho milionu Kč, udělení předchozího souhlasu s jednomyslným rozhodnutím jednatelů o schválení ročního plánu hospodaření (tj. zejm. plánování investic, personální a finanční plánování a plánování hospodářských výsledků společnosti) pro příslušný následující obchodní rok, rozhodnutí o zřízení a pravidlech hospodaření fondů společnosti LUSY, stanovení ročních cílů jednatelů, vyhodnocení jejich splnění a odměňování jednatelů za splnění cílů, udělení předchozího souhlasu s jednomyslným rozhodnutím jednatelů o nakládání s jakýmkoliv obchodním podílem či jinou majetkovou účastí společnosti LUSY na podnikání třetích osob a schvalování jednacího řádu jednatelů společnosti LUSY.
6. Společnost LUSY bude mít tři jednatele, (obchodní tajemství) , přičemž za společnost budou jednat vždy všichni tři jednatelé společně. Rovněž k rozhodnutí o záležitostech podstatného významu, jako např. rozhodování o investicích společnosti LUSY převyšujících jeden milion Kč, rozhodování o ročním plánu hospodaření společnosti LUSY, schvalování organizačního a podpisového řádu společnosti LUSY, rozhodování o nakládání s jakýmkoliv obchodním podílem či jinou majetkovou účastí společnosti LUSY na podnikání třetích osob nebo o založení dceřiných společností, rozhodování v působnosti valné hromady dceřiné společnosti, jejíž je společnost LUSY jediným společníkem nebo akcionářem, a rozhodování o výkonu hlasovacích práv a správy ve společnostech, v nichž má společnost LUSY obchodní podíl či jejichž akcie vlastní, podstatné změny vnitřní organizace společnosti, rozhodování o podání závazné nabídky k uzavření jakékoliv rámcové smlouvy a rozhodování o uzavření jakékoliv rámcové smlouvy a rozhodování o podání závazné nabídky nebo uzavření smlouvy s jakýmkoliv předmětem plnění s celkovou hodnotou plnění v jednotlivém případě přesahující deset miliónů Kč bude vyžadován souhlas všech tří jednatelů.
7. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na základě předmětné transakce bude společnost LUSY podléhat výkonu společné kontroly ze strany společností E.ON ČR a LITL.
8. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
9. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
10. Společnost E.ON ČR je součástí skupiny E.ON, v jejímž čele stojí německá společnost E.ON AG-energetická společnost vyvíjející činnost v oblasti výroby, dodávek a distribuce elektřiny a plynu a poskytování souvisejících služeb. Společnost E.ON ČR operativně realizuje a aplikuje strategii společnosti E.ON AG na českém trhu, zejména zodpovídá za realizace strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb a koordinuje a řídí aktivity skupiny E.ON na českém energetickém trhu.
11. Na území České republiky působí skupina E.ON v oblasti výroby a dodávek tepla, výroby elektřiny, dodávek elektřiny a obchodu se zemním plynem. Dále se skupina E.ON na území České republiky mj. zabývá prostřednictvím svých dceřiných společností například ekologickým poradenstvím, distribucí elektřiny, obchodem s elektřinou , poskytováním poradenských, účetních a přepravních služeb, služeb údržby a servisu, výrobou zařízení pro sítě vysokého a nízkého napětí či poskytováním služeb z oblasti informačních technologií.
12. Společnost LITL je kontrolována dvěma fyzickými osobami, které nejsou podnikateli. Společnost LITL vykonává řídící funkci ve skupině společností LUMEN, jejíž činnost lze rozdělit do čtyř segmentů, a to elektromontáže, elektroservis, energetika (konkrétně dodávka elektrické energie a plynu a všech souvisejících výkonů v oblasti energetiky) a energetický development (zahrnující mj. investice a provozování lokálních distribučních soustav a výrobu inteligentních svítidel a řídících systémů).
13. Společnost LITL v České republice působí ve výše uvedených oblastech zejména prostřednictvím následujících společností: LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. (společně kontrolována společnostmi LITL a POTYLA s.r.o., v současné době vedeno správní řízení o povolení spojení S476/2010/KS, kdy tato společnost má podléhat společné kontrole tří subjektů, a to E.ON Trend s.r.o., LITL a POTYLA s.r.o.), HBS Elektro Bohemia, s.r.o., Lumen Energy a.s. (společně kontrolována společnostmi LITL a SMART POWER a.s. ), LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. (společně kontrolována společnostmi LITL a POTYLA s.r.o.) a TESIMA, spol. s r.o. (dále také skupina LITL ). V době před posuzovanou transakcí společnost LITL rovněž výlučně kontroluje společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o., LUMEN a.s., EI-PROJEKT s.r.o. a ELTA s.r.o.).
14. Společnost LUSY sama či prostřednictvím dceřiných společností LUMEN a.s., EI- PROJEKT s.r.o. a ELTA s.r.o. (dále jen skupina LUSY ) bude působit zejména v oblasti montáží a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montáží, oprav a údržby elektrických vedení. III. Dopady spojení
15. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
17. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že skupina LUSY je v České republice činná v oblasti montáží a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montáží, oprav a údržby elektrických vedení. V této oblasti působí v České republice rovněž skupina E.ON.
18. Montážní a servisní služby jsou poskytovány ve vztahu k energetickým nevýrobním zařízením nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí. [1] Obdobně by bylo možno rozčlenit oblast montáží, oprav a údržby elektrických vedení. [2] Každý z vyjmenovaných druhů zařízení pak klade na poskytovanou službu rozdílné požadavky, což se týká především kvalifikace zaměstnanců, potřebného know-how či technického vybavení. V rozhodovací praxi Úřadu se tak při vymezení věcného relevantního trhu rozlišuje mezi poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení (příp. elektrická vedení) nízkého napětí, poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení (příp. elektrická vedení) vysokého napětí a mezi poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení (příp. elektrická vedení) velmi vysokého napětí.
19. Zmíněné úvahy by mohly vést k vymezení až 6 samostatných věcně relevantních trhů pro spojením dotčenou oblast.
20. V případě možného geografického vymezení relevantního trhu, by bylo možno uvažovat o území, které je shodné s územím České republiky nebo o šířeji vymezeném území, a to v závislosti na tom, zda se soutěž v oblasti montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je shodné s územím České republiky, nebo širším způsobem vymezeném území.
21. Pokud se jedná o poskytování služeb montáží a servisu pro elektrická nevýrobní zařízení a montáží, oprav a údržby elektrických vedení, pak skupina E.ON tyto služby poskytuje výhradně společnostem, jež jsou součástí skupiny E.ON. Naopak skupina LUSY tyto služby poskytuje převážně pro externí trh.
22. Vzhledem ke skutečnosti, že tržní podíl společnosti LUSY by na žádném z výše naznačených možných relevantních trhů na území České republiky nepřekročil jedno procento, a předmětné spojení soutěžitelů tak nevzbuzuje obavy z narušení soutěže při žádné z možných definic věcného ani geografického relevantního trhu, ponechal Úřad otázku tohoto vymezení pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
23. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co, v.o.s.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 28.12.2010.

[1] Viz např. rozhodnutí Úřadu čj. S189/2009 TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, MILEES LIMITED/Energetický a průmyslový holding a.s.
[2] Viz např. rozhodnutí Úřadu S387/07 VINCI ENERGIES CZ/DIPROTON .