UOHS S472/2010
Rozhodnutí: S472/2010/KS-19215/2010/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a a.s.a Ing. P. E., P. E., a L. E.-činnost v oblasti zemědělství a v potravinářském a chemickém průmyslu
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. Ing. P. E., P. E., a L. E. Procházka holding a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 5. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 151 KB


Č. j.: ÚOHS-S472/2010/KS-19215/2010/840/RPl
V Brně dne: 29.12.2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S472/2010/KS, zahájeném dne 29.11.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, zastoupeného JUDr. Miroslavou Rybovou, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a Procházka holding a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického čp. 627, IČ: 25030191, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 21.10.2010 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, a Ing. P. E., P. E., a L. E., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Procházka holding a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2010 ze dne 8.12.2010.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty, dodavatele a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informací z obdržených odpovědí. Současně zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise, popřípadě judikatuře evropských soudů. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, kterou dne 21.10.2010 mezi sebou uzavřeli společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ), jako kupující, a Ing. P. E., P. E., a L. E., jako prodávající. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGROFERT nabýt 100 % akcií společnosti Procházka holding a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického čp. 627, IČ: 25030191 (dále jen PROCHÁZKA ). Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PROCHÁZKA získá společnost AGROFERT možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti a tedy i možnost tuto společnost kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
5. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství a v potravinářském a chemickém průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
8. Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí a olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž společnosti typu ZZN v rámci skupiny AGROFERT obchodují s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
9. V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, a.s.,[1] Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. a KMOTR-Masna Kroměříž a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o.,[2] která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího maso.
10. Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a od roku 2008 je skupina AGROFERT činná též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s.
11. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.
12. Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.
13. Společnost PROCHÁZKA je společností holdingového typu bez vlastního výrobního programu, která stojí v čele podnikatelského uskupení (dále jen skupina PROCHÁZKA ), jež působí zejména v České republice v oblastech výroby a zpracování hovězího, vepřového a drůbežího masa, výroby masných výrobků a velkoobchodního i maloobchodního prodeje těchto produktů. V menším rozsahu se pak skupina PROCHÁZKA zabývá rovněž výrobou a nákupem lahůdek, nákupem sýrů a pekařských a cukrářských výrobků a maloobchodním prodejem těchto produktů.
14. Společnost PROCHÁZKA kontroluje následující v České republice působící společnosti: Procházka spol. s r.o., Procházka MASO-UZENINY, spol. s r.o., První roudnická, a.s., Jatky Duchcov s.r.o., HELLO-plus, spol. s r.o. a PMU, spol. s r.o. III. Dopady spojení
15. Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
17. Jak bylo uvedeno výše, činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají zejména v oblasti zpracování a velkoobchodního (v menší míře i maloobchodního) prodeje výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa.
18. Obecně lze výrobky z masa členit na tzv. maso výsekové (čerstvé maso, resp. celá či opracovaná vepřová a hovězí jateční těla, resp. části drůbeže, které jsou určené pro konečnou spotřebu) a masné výrobky.
19. Jako masné výrobky lze označit potraviny obsahující převládající podíl masa jako základní suroviny, určené pro přímou spotřebu nebo k další tepelné úpravě, jež byly ošetřeny před konzumací tak, že nemají na řezu vlastnosti čerstvého masa. Masné produkty lze vyrábět tepelným opracováním, solením, sušením nebo jejich kombinací. Tyto technologické procesy lze provádět i ve spojení s uzením nebo fermentací za zvláštních klimatických podmínek a při použití přídavných látek.
20. S ohledem na výše uvedené způsoby zpracování masa lze masné výrobky rozčlenit na následující podskupiny:
a) tepelně opracované :
i) sekané výrobky -párky, špekáčky, klobásy apod.,
ii) měkké salámy -šunkový, gothaj, český, točený, polský apod.,
iii) speciality -šunka, debrecínská pečeně, moravské uzené, anglická slanina apod.,
iv) vařené výrobky -tlačenky, jitrnice, jelítka, paštiky apod.,
v) pečené výrobky -pečená masa, sekaná apod.,
b) tepelně neopracované -čajovky, métský salám, losová šunka apod.,
c) tepelně opracované trvanlivé -vysočina, turistický či selský salám, spišské klobásy apod.,
d) trvanlivé fermentované -poličan, herkules, lovecký či myslivecký salám, uherák, dunajská či ostravská klobása apod.,
e) polotovary -marinovaná či obalovaná masa, hamburgery, karbanátky apod.,
f) polokonzervy -Pražská šunka, párky v plechovce apod., a
g) konzervy -hovězí či vepřové maso ve vlastní šťávě, luncheon meat, hotová jídla v konzervě apod.
21. V oblasti zpracování, a s tím souvisejícího velkoobchodního prodeje masa, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi[3] spatřoval odlišné charakteristické vlastnosti masa z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, odlišný způsob jeho zpracování nebo preference konečných spotřebitelů a následně omezené zastupitelnosti výrobků z různých druhů masa.
22. Nicméně pokud se jedná o masné výrobky, pak s ohledem na skutečnost, že výrobní postupy jednotlivých masných výrobků ve značné míře využívají kombinace vepřového a hovězího masa, Úřad k užšímu členění relevantních trhů nepřistupoval a otázku konečného vymezení relevantních trhů v oblasti masných výrobků z vepřového a hovězích masa ponechával otevřenou. Naopak, Úřad má za to, že masné výrobky z kuřecího masa jsou pro spotřebitele z hlediska charakteristiky ceny i použití nezastupitelné s masnými výrobky z hovězího a vepřového masa.
23. Ve vztahu k otázce vymezení relevantního trhu v oblasti masných výrobků dospěla k obdobným závěrům ve svých rozhodnutích rovněž Evropská komise,[4] která zároveň naznačila odlišné vlastnosti jednotlivých druhů masa, tj. zejména drůbežího, vepřového a hovězího, a stejně tak odlišný způsob dodávek takových produktů, tj. v závislosti na tom, zda jsou tyto produkty dodávány k dalšímu zpracování a nebo již ke konečné spotřebě.
24. S ohledem na skutečnost, že jak skupina AGROFERT, tak i skupina PROCHÁZKA působí ve všech výše uvedených oblastech, zabýval se Úřad dopady posuzovaného spojení jak v oblastech zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa, tak v užším způsobem vymezených podoblastech výsekového masa v členění dle jeho druhu a podoblastech masných výrobků z hovězího a vepřového masa a masných výrobků z drůbežího masa či dokonce ještě úžeji vymezených segmentů masných výrobků (viz výše, odst. 20). Nicméně, jelikož při žádné v úvahu připadající definici produktového relevantního trhu nedochází ke vzniku vážných obav z narušení hospodářské soutěže, není v konkrétním případě nutné vymezovat relevantní trh z hlediska produktového s konečnou platností.
25. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobky z masa obecně, ale i jednotlivé jeho podoblasti či segmenty, jsou určeny k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně, lze vymezit relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky.[5] Tomuto závěru rovněž odpovídala skutečnost, že hlavní odběratelé posuzovanou transakcí dotčených produktů jsou maloobchodní řetězce[6] poptávající předmětné zboží nikoliv regionálně, nýbrž z velké části prostřednictvím celorepublikových center. Nicméně zejména oslovené obchodní řetězce potvrdily, že mají možnost poptávat předmětné zboží nejen v České republice, ale i v zahraničí a že takto ve významné míře činí.[7] Ze stejných důvodů jako v případě výrobkového relevantního trhu však Úřad v posuzovaném případě ponechal otevřenou rovněž otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického.
26. V oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z hovězího masa dosahuje skupina AGROFERT cca [15-25] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [15-25] %.
27. V podboblasti velkoobchodního prodeje výsekového hovězího masa dosahuje skupina AGROFERT cca [5-15] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [15-25] %.
28. V oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z vepřového masa dosahuje skupina AGROFERT cca [15-25] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [15-25] %.
29. V podoblasti velkoobchodního prodeje výsekového vepřového masa dosahuje skupina AGROFERT cca [5-15] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [15-25] %.
30. V podoblasti velkoobchodního prodeje masných produktů z hovězího a vepřového masa dosahuje skupina AGROFERT cca [15-25] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [5-15] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [25-35] %. Ani v žádném z užších segmentů podoblasti velkoobchodního prodeje masných produktů z hovězího a vepřového masa (např. konzervy, polotovary či uzeniny) nedosahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů 30 %.
31. Ačkoli posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení v oblastech zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z hovězího a vepřového masa, nebude nezanedbatelné, budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších zpracovatelů vepřového a hovězího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních.[8] Mezi nejvýznamnější konkurenty patří celorepublikově působící společnosti Masokombinát Plzeň, s.r.o., ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s., ZŘUD-Masokombinát Lísek CZ a.s., MADE GROUP, a.s., dále pak regionální, ale v rámci daného regionu preferovaní, výrobci jako např. Masna Příbram, spol. s r.o. nebo Steinhauser Tišnov s.r.o. a další.
32. V oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z drůbežího masa dosahuje skupina AGROFERT cca [35-45] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [35-45] %.
33. V podoblasti velkoobchodního prodeje výsekového drůbežího masa dosahuje skupina AGROFERT cca [35-45] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [35-45] %.
34. V podoblasti velkoobchodního prodeje masných produktů z drůbežího masa dosahuje skupina AGROFERT cca [35-45] % tržního podílu, tržní podíl skupiny PROCHÁZKA činí cca [0-10] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [35-45] %.
35. Posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení v oblasti zpracování a velkoobchodního prodeje výrobků z drůbežího masa, bude relativně malé, neboť nabývaná podnikatelská skupina představuje v této oblasti menšího soutěžitele, jež navíc sám pro svou další činnost již nyní odebírá značnou část kuřecího masa od skupiny AGROFERT. Navíc budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších zpracovatelů drůbežího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních.[9] Mezi nejvýznamnější konkurenty patří celorepublikově působící společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o., Drůbež Vysočina spol. s r.o. a další
36. Skupina AGROFERT podniká rovněž v činnostech vertikálně předcházejících zpracování a velkoobchodu výrobky z hovězího, vepřového a drůbežího masa, a to zejména v oblastech chovu a prodeje jatečných vepřů a jatečného skotu. V žádné z těchto oblastí však nepřesahuje podíl skupiny AGROFERT hranici 15 %. Skupina AGROFERT je také aktivní v oblasti chovu drůbeže, nicméně veškerou svoji produkci zpracovává ve vlastních výrobních kapacitách.
37. S ohledem na relativně nízké tržní podíly skupiny AGROFERT v oblastech předcházejících vlastní zpracování masa má Úřad za to, že v daném případě není narušení hospodářské soutěže plynoucí z uvedené vertikální integrace pravděpodobné. Navíc již v době před spojením soutěžitelům existuje mezi spojujícími se soutěžiteli významné vertikální propojení, neboť skupina PROCHÁZKA odebírá od skupiny AGROFERT cca [ obchodní tajemství ] % z jí odebíraného drůbežího masa a [ obchodní tajemství ] % z jí odebíraného množství živých prasat.
38. Přesto Úřad oslovil některé odběratele masa a masných produktů za účelem ověření jejich možnosti případného přechodu k alternativním dodavatelům. Někteří z oslovených subjektů přitom vyjádřili svoje námitky proti posuzovanému spojení. Námitky některých konkurentů poukazovaly na zvyšující se tržní sílu skupiny AGROFERT a tím i schopnost vyjednat si u maloobchodních řetězců, jakožto hlavních odběratelů masa a masných výrobků, podmínky výrazně lepší než ostatní zpracovatelé masa. Námitky z řad odběratelů směřovaly k možnému růstu ceny masa a masných výrobků v důsledku koncentrace na straně zpracovatelů. Většina oslovených subjektů však potvrdila zmiňovaný závěr Úřadu s tím, že proti posuzovanému spojení soutěžitelů nemají námitek.
39. Úřad veškeré námitky vznesené v průběhu správního řízení ze strany třetích osob při posuzování předmětného spojení soutěžitelů důkladně zvážil a zohlednil při konečném rozhodování ve věci. Pokud jde o namítané posílení tržní síly, Úřad má po dokončení svého šetření za to, že tržní podíly a tržní síla spojením vzniklého subjektu bude nadále dostatečným způsobem vyvažována ze strany konkurenčních subjektů a stejně tak existuje alternativa obchodních partnerů pro výběr jiného dodavatele. Tuto skutečnost potvrdili prakticky všichni odběratelé s tím, že lze a běžně se tak děje poptávat dotčené výrobky i od zahraničních zpracovatelů.
40. Významnou skutečností vyvažující situaci ve spojením dotčených oblastech je také to, že kromě potenciálních konkurentů z řad zpracovatelů a velkoobchodních prodejců výrobků z hovězího, vepřového a drůbežího masa jsou aktivní i obchodní řetězce. Tyto nadnárodní subjekty působí nejen v roli odběratelů se značnou hospodářskou silou, ale v řadě případů vystupují i jako producenti vlastních masných výrobků. Většina produkce těchto výrobků je totiž v České republice dodávána spotřebitelům právě prostřednictvím jejich obchodních sítí. Zejména obchodní řetězce jsou navíc, dle jejich tvrzení, schopny vyhledávat své dodavatele dotčených produktů i za hranicemi České republiky.
41. Oba spojující se soutěžitelé rovněž působí v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového i drůbežího masa. V rámci těchto prodejen spojující se soutěžitelé v omezené míře prodávají i pekařské či cukrářské výrobky a sýry.
42. Skupina AGROFERT v době vydání rozhodnutí disponuje 14 maloobchodními prodejnami masných výrobků (10 z nich je provozováno společností Kostelecké uzeniny, a.s.[10] a 4 prodejny jsou provozovány společností Vodňanská drůbež, a.s.). Skupina PROCHÁZKA pak disponuje 96 maloobchodními prodejnami, které jsou téměř výhradně umístěny v oddělených prostorách v rámci areálů hypermarketů nebo supermarketů[11] na určitém vymezeném pronajatém prostoru, který vlastní jiný podnikatel.
43. Z hlediska geografického se v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového i drůbežího masa a souvisejícího sortimentu činnost spojujících se soutěžitelů překrývá pouze na území měst Děčín, Brandýs nad Labem a Jihlava.
44. Ve všech těchto městech však jsou spojující se soutěžitelé vystavení konkurenčnímu působení řady dalších soutěžitelů. V Děčíně kromě spojujících se soutěžitelů působí 8 prodejen typu maloobchodního řetězce a minimálně 8 dalších na maso specializovaných prodejen. V Brandýse nad Labem pak působí kromě spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z hovězího, vepřového i drůbežího masa 5 prodejen typu maloobchodního řetězce a minimálně 7 dalších na maso specializovaných prodejen. Obdobně v Jihlavě působí 10 prodejen typu maloobchodního řetězce a minimálně 5 dalších na maso specializovaných prodejen.
45. S ohledem na skutečnost, že v oblasti maloobchodního prodeje výrobků z masa nevzbuzuje obavy ani při nejužším v úvahu připadajícím geografickém členění (dle jednotlivých měst v České republice), není třeba vymezovat relevantní trhy v dané oblasti s konečnou platností.
46. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT ve spojením dotčených oblastech, dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován dostatečný počet subjektů nabízejících obdobné produkty, počínaje mezinárodně působícími výrobci až po menší regionální, v rámci daného regionu však upřednostňované, soutěžitele, a v neposlední řadě i s ohledem na významnou hospodářskou sílu nejvýznamnějších subjektů na straně poptávky.
47. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Dne 1.1.2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., jakožto nástupnické společnosti.
[2] Dne 31.5.2010 došlo k sloučení společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. K 1.5.2010 pak ukončila svou činnost společnost Jihočeská drůbež a.s., jež byla do té doby rovněž součástí skupiny AGROFERT.
[3] Viz rozhodnutí ve věci S 218/06- Českomoravský uzenářský holding/Vysočina/KMOTR-Masna Kroměříž/Krahulík-MASOZÁVOD .
[4] Z nejnovějších rozhodnutí viz např. případ M.5322- MARFRIG / OSI GROUP COMPANIES .
[5] Tuto skutečnost potvrdili rovněž oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů.
[6] Např. společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Tesco Stres ČR a.s., BILLA, spol. s r.o. apod.
[7] Z celkového množství spotřebovaných výrobků hovězího masa v České republice 20-30 % pochází z dovozu, u výrobků z kuřecího masa pak více než 30-40 % a u výrobků z vepřového masa více než 40-50 % pochází z dovozu.
[8] Tuto skutečnost potvrdili Úřadu ve svých odpovědích soutěžitelé, na které se Úřad v rámci správního řízení obrátil s žádostí o informace.
[9] Tuto skutečnost potvrdili Úřadu ve svých odpovědích soutěžitelé, na které se Úřad v rámci správního řízení obrátil s žádostí o informace.
[10] Jedna z těchto prodejen, jež je umístěná v Ostravě-Porubě, Nábřeží SPB 454, bude ale k 31.12.2010 uzavřena.
[11] Většina maloobchodních prodejen skupiny PH je provozována v provozních areálech, kde se rovněž nachází prodejny maloobchodních řetězců PENNY, LIDL a KAUFLAND.