UOHS S469/2012
Rozhodnutí: S469/2012/KS-15609/2012/840/LB Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s., a Pražská teplárenská a.s., a Pražská teplárenská Holding, a.s.,
Účastníci Energetický a průmyslový holding, a.s. Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská Holding, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 103 KBČ. j.: ÚOHS-S469/2012/KS-15609/2012/840/LBř
V Brně dne: 20. 8. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S469/2012/KS, zahájeném dne 2. 8. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, zastoupené JUDr. Ondřejem Ležatkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Pařížská 130/26, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, a Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, IČ: 45273600, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dodatku č. 3, sjednaného dne 28. 6. 2012 společnostmi NPTH, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, IČ: 28800648, a Pražská teplárenská Holding, a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, IČ: 26416808, k akcionářské smlouvě ohledně výkonu akcionářských práv akcionářů ve společnosti Pražská teplárenská a.s., a Dodatku č. 2, sjednaného dne 29. 6. 2012 společností PT-Holding Investment B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Weteringschans 26, a Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, k dohodě o spolupráci mezi akcionáři společnosti Pražská teplárenská Holding, a.s., v jejichž důsledku má společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. získat možnost výlučně kontrolovat společnost Pražská teplárenská a.s, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (dále jen EPH ), a Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, IČ: 45273600 (dále jen Pražská teplárenská ), má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů.
2. K předmětnému spojení dochází v důsledku následujících skutečností. Dne 28. 6. 2012 sjednaly společnosti NPTH, a.s. se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, IČ: 28800648 (dále jen NPTH ),[1] a Pražská teplárenská Holding, a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, IČ: 26416808 (dále jen Pražská teplárenská Holding ), dodatek č. 3 akcionářské smlouvy ohledně výkonu akcionářských práv akcionářů ve společnosti smlouvy Pražská teplárenská (dále jen Dodatek č. 3 ), který plně nahradil původní akcionářskou smlouvu, sjednanou akcionáři společnosti Pražská teplárenská, ze dne 11. 8. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 18. 8. 2011.
3. Podle uvedeného Dodatku č. 3 má být společnost NPTH oprávněna nominovat dva členy pětičlenného představenstva společnosti Pražská teplárenská, zatímco společnost Pražská teplárenská Holding, která je společně kontrolovaná ze strany společnosti EPH a Hlavního města Prahy, má být oprávněna nominovat tři členy představenstva společnosti Pražská teplárenská. Podle Dodatku č. 3 je představenstvo společnosti Pražská teplárenská usnášeníschopné, pokud jsou na jeho zasedání přítomni tři členové představenstva. K přijetí rozhodnutí představenstva společnosti Pražská teplárenská je zapotřebí, aby pro něho hlasovali alespoň tři členové tohoto představenstva. Dále platí, že podle Dodatku č. 3 je představenstvo společnosti Pražská teplárenská oprávněno jmenovat členy vrcholného managementu společnosti Pražská teplárenská.
4. Dále byl dne 29. 6. 2012 sjednán mezi společností PT-Holding Investment B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Weteringschans 26 (dále jen PTHI ),[2] a Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 (dále jen Hlavní město Praha ), dodatek č. 2 dohody o spolupráci mezi akcionáři společnosti Pražská teplárenská Holding (dále jen Dodatek č. 2 ), který plně nahradil původní dohodu akcionářů společnosti Pražská teplárenská Holding ze dne 16. 10. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2011.
5. Podle uvedeného Dodatku č. 2 má být společnost PTHI oprávněna nominovat jednoho ze tří členů pětičlenného představenstva společnosti Pražská teplárenská, nominovaných společností Pražská teplárenská Holding, zatímco Hlavní město Praha má být oprávněno nominovat do představenstva společnosti Pražská teplárenská dva členy. Společnost Pražská teplárenská Holding přitom v souladu s Dodatkem č. 2 nominaci osob do představenstva společnosti Pražská teplárenská podle popsaného klíče podpoří svými hlasy na valné hromadě společnosti Pražská teplárenská.
6. Navíc podle Dodatku č. 2 společnost PTHI a Hlavní město Praha, jako akcionáři společnosti Pražská teplárenská Holding, mají být povinni vynaložit své veškeré úsilí, aby právo nominovat vrcholový management společnosti Pražská teplárenská mělo výlučně představenstvo společnosti Pražská teplárenská.
7. V důsledku výše popsaných ujednání v Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 bude společnost EPH oprávněna nominovat do pětičlenného představenstva společnosti Pražská teplárenská dva členy prostřednictvím společnosti NPTH a jednoho člena prostřednictvím společnosti Pražská teplárenská Holding (prostřednictvím jí kontrolované společnosti PTHI), a bude tak zastoupena v představenstvu společnosti Pražská teplárenská většinou tří z pěti členů, s tím, že toto představenstvo je usnášeníschopné v přítomnosti alespoň tří členů tohoto představenstva a k přijetí rozhodnutí je zapotřebí hlasů alespoň tří členů představenstva. Společnost EPH v důsledku transakce získá možnost samostatně, pouze hlasy svých zástupců (resp. zástupců subjektů, které jsou společností EPH výlučně kontrolovány) v představenstvu společnosti Pražská teplárenská přijímat strategická rozhodnutí týkající se činnosti společnosti Pražská teplárenská. Společnost EPH tak získá možnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona výlučně kontrolovat společnost Pražská teplárenská.
8. V době před spojením byla společnost Pražská teplárenská společně kontrolována ze strany společnosti EPH a Hlavního města Prahy, dochází tak ke změně kvality kontroly nad společností Pražská teplárenská ze společné na výlučnou.[3] Úřad tak uzavírá, že posuzovaná transakce je spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
9. Předmětné spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
10. Společnost EPH je holdingovou společností, která se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá (i) centralizovaným zásobováním tepelnou energií, (ii) výrobou a prodejem elektrické energie, (iii) nákupem elektrické energie za účelem dalšího prodeje, (iv) specializovaným poradenstvím v oblasti energetiky, (v) těžební činností, včetně prodeje černého a hnědého uhlí a (vi) montážemi a servisem teplárenských nevýrobních a energetických výrobních zařízení.
11. Společnost EPH je společně kontrolovaná (i) společností Milees Limited (dále jen Milees ), která je kontrolovaná panem Ing. Patrikem Tkáčem, (ii) společností Mackarel Enterprises Limited (dále jen Mackarel ), která je kontrolovaná panem JUDr. Danielem Křetínským, a (iii) společností Timeworth Holdings Ltd. (dále jen Timeworth ), která je kontrolovaná společností PPF Group N.V. (dále jen PPF ).
12. Pan JUDr. Daniel Křetínský (prostřednictvím společnosti Mackarel) výlučně kontroluje holdingovou společnost EP Industries, a.s., která prostřednictvím jí kontrolovaných společností (například společností Elektrizace železnic Praha, a.s., První brněnská strojírna, a.s., SOR Libchavy s.r.o., ENV Holding, a.s., či Energetické montáže Holding, a.s.) působí v České republice například v oblastech projektování, výroby, prodeje, instalace a servisu energetických zařízení, výroby a prodeje autobusů, investičního poradenství či výstavby železniční infrastruktury.
13. Skupina společností, v jejímž čele stojí společnost PPF a do které náleží společnost Timeworth, působí na území České republiky zejména v oblastech provozování číselných loterií, okamžitých loterií (stíracích losů) a kurzových sázek, zprostředkování prodeje vstupenek, zprostředkování dobíjení kreditu pro mobilní telefony v síti GSM a zprostředkování peněžních plateb přes Internet (vše prostřednictvím společnosti SAZKA sázková kancelář a.s.) a dále v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů fyzickým osobám (prostřednictvím společnosti Home Credit a.s.).
14. Pan Ing. Patrik Tkáč kromě společnosti Milees nekontroluje výlučně či společně žádnou další osobu a nevyvíjí sám či prostřednictvím společnosti Milees činnost na žádném trhu výrobků či služeb.
15. Společnost Pražská teplárenská, ve které v důsledku spojení dochází ke změně kvality kontroly, působí sama či prostřednictvím kontrolovaných společností (Energotrans SERVIS, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a Teplo Neratovice, spol. s r.o.) na území České republiky v oblastech výroby a prodeje elektrické energie, centralizovaného zásobování tepelnou energií a montáží a servisu teplárenských nevýrobních zařízení a energetických výrobních zařízení.
16. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Právní moc: 21. 8. 2012
Obdrží
JUDr. Ondřej Ležatka, advokát
Pařížská 130/26
110 00 Praha 1
Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společnost NPTH vstoupila do postavení akcionáře společnosti Pražská teplárenská namísto společnosti International Power Opatovice, a.s. Společnost NPTH je výlučně kontrolována svým jediným akcionářem, společností EPH.
[2] Společnost PTHI je výlučně kontrolována společností EPH.
[3] Posuzovanou transakcí se naopak nemění společná kontrola společnosti EPH a Hlavního města Prahy nad společností Pražská teplárenská Holding.