UOHS S461/2011
Rozhodnutí: S461/2011/KD-3367/2013/820/LSo Instance I.
Věc CANDY, spol. s r. o.-porušení § 3 odst. 1 ZOHS-uzavření zakázaných dohod o určení cen pro další prodej krmiv
Účastníci CANDY, spol. s r. o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-vertikální dohoda
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 16. 12. 2013
Související rozhodnutí R66/13
Dokumenty dokument ke stažení 910 KBČ. j.: ÚOHS-S461/2011/KD-3367/2013/820/LSo

25.2.2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S461/2011/KD zahájeném dne 9.10.2011 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012, jehož účastníkem je společnost CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, zastoupená advokátkou Mgr. Andreou Stachovou, Advokátní kancelář SCHULMANN & STACHOVÁ, se sídlem Praha 1, Valentinská 92/3, na základě plné moci ze dne 19.9.2012, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

Rozhodnutí:

I. Účastník řízení, společnost CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, tím, že
1. od 25.1.2010 uzavíral se svými registrovanými distributory dohody obsažené v obchodních podmínkách vydávaných účastníkem řízení, dle kterých byli registrovaní distributoři zavázáni
a/ od 25.1.2010 vyvíjet maximální úsilí, aby nedošlo k poškozování obchodních značek krmiv a pamlsků pro psy a kočky K-9, NUTRAM a CANDIE S, zejména dumpingovými koncovými cenami; dodržovat velkoobchodní ceník CANDY v případě prodeje části se slevami nakoupeného zboží jinému registrovanému nebo neregistrovanému distributorovi; předem s účastníkem řízení písemně projednat a odsouhlasit případné slevy z velkoobchodních cen při prodeji zboží neregistrovanému distributorovi;
b/ od 1.7.2010 vyvíjet maximální úsilí, aby nedošlo k poškozování obchodních značek krmiv a pamlsků pro psy a kočky K-9, NUTRAM a CANDIE S, zejména dumpingovými koncovými cenami; dodržovat velkoobchodní ceník CANDY v případě prodeje části se slevami nakoupeného zboží jinému registrovanému nebo neregistrovanému distributorovi; předem s účastníkem řízení písemně projednat a odsouhlasit případnou slevu ve výši maximálně 5 % z velkoobchodních cen při prodeji zboží neregistrovaným distributorům, prodejnám chovatelských potřeb a veterinárním zařízením; neposkytovat slevy z velkoobchodních cen internetovým obchodům s výjimkou předem účastníkem řízení odsouhlasených výjimečných slev;
c/ od 1.2.2011 vyvíjet maximální úsilí, aby nedošlo k poškozování obchodních značek krmiv a pamlsků pro psy a kočky K-9, NUTRAM a CANDIE S, zejména dumpingovými koncovými cenami; dodržovat velkoobchodní ceník CANDY v případě prodeje části se slevami nakoupeného zboží jinému registrovanému nebo neregistrovanému distributorovi; předem s účastníkem řízení písemně projednat a odsouhlasit případnou slevu ve výši maximálně 5 % z velkoobchodních cen při prodeji zboží neregistrovaným distributorům, prodejnám chovatelských potřeb a veterinárním zařízením; při případném prodeji zboží internetovému obchodu uzavřít individuální písemnou dohodu s účastníkem řízení za účelem zajištění přesného dodržování cenové politiky účastníka řízení na všech stupních prodeje; prosazovat při jednání s maloobchodními prodejci obchodní politiku účastníka řízení se záměrem zajistit pro spotřebitele ve všech typech obchodů stejnou nebo vyšší cenu než je maloobchodní cena v ceníku CANDY;
d/ od 1.1.2012 vyvíjet maximální úsilí, aby nedošlo k poškozování obchodních značek krmiv a pamlsků pro psy a kočky K-9, NUTRAM, CANDIE S a FAMILY SNACK, zejména dumpingovými koncovými cenami; dodržovat velkoobchodní ceník CANDY v případě prodeje části se slevami nakoupeného zboží jinému registrovanému nebo neregistrovanému distributorovi; prosazovat při jednání s maloobchodními prodejci obchodní politiku účastníka řízení se záměrem zajistit pro spotřebitele ve všech typech obchodů stejnou nebo vyšší cenu než je maloobchodní cena v ceníku CANDY;
přičemž tyto dohody v období od 25.1.2010 do 27.9.2012 plnil, a
2. prokazatelně od 13.12.2010 uzavíral prostřednictvím e-mailové komunikace s provozovateli internetových obchodů dohody o navýšení jejich prodejní ceny krmiv a pamlsků pro psy a kočky na úroveň jím doporučených maloobchodních či minimálních maloobchodních cen,
přičemž tyto dohody v období od 13.12.2010 do 27.9.2012 plnil,
uzavíral a plnil zakázané dohody o určení cen pro další prodej, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích (i) suchých krmiv pro psy, (ii) suchých krmiv pro kočky a (iii) pamlsků pro psy a kočky,

čímž porušil v období od 25.1.2010 do 27.9.2012 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012.

II. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012, se účastníku řízení, společnosti CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, plnění dohod popsaných ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III. Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012, se účastníku řízení, společnosti CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, za uzavření dohod v rozporu s § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012, podle výrokové části I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši
802 000 Kč (slovy: osm set dva tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012, se účastníku řízení, společnosti CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, ukládá opatření k nápravě, a to písemně informovat provozovatele internetových obchodů, kteří byli v letech 2010 až 2012 účastníkem řízení dle výrokové části I. bodu 2. tohoto rozhodnutí oslovováni se žádostmi o navýšení cen účastníkem řízení dodávaných krmiv a pamlsků pro psy a kočky, resp. informováni o probíhajících akcích Férové ceny či o podmínkách Férové prodejny , příp. o všech obdobných akcích obsahujících požadavek na dodržování doporučených či minimálních doporučených cen pro další prodej, o obsahu výrokové části I. tohoto rozhodnutí.
Pro splnění opatření k nápravě stanoví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastníku řízení, společnosti CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, lhůtu 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Splnění opatření k nápravě účastník řízení doloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 14 dnů od uplynutí 30denní lhůty pro jeho splnění tím, že předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže znění písemné informace o obsahu výrokové části I. tohoto rozhodnutí a seznam provozovatelů internetových obchodů s uvedením jejich jména a příjmení u osob fyzických, resp. obchodní firmy u osob právnických, a jejich identifikačního čísla a webové adresy internetového obchodu daného provozovatele, kterým byla tato informace odeslána.

V. Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení, společnosti CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou:
2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I. Zahájení a průběh správního řízení
1. Správní řízení sp. zn. S461/2011/KD se společností CANDY, spol. s r. o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 60108355 (dále též CANDY nebo účastník řízení ), zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad nebo ÚOHS ) dne 9.10.2011 pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném do 30.11.2012 (dále též zákon ). Protisoutěžní jednání spatřoval Úřad v uzavírání zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen pro další prodej výrobků (krmiva pro psy a kočky a extrudované snacky pro zvířata a lidi) mezi účastníkem správního řízení a jeho odběrateli. Dohody se týkaly krmiv a pamlsků pro psy a kočky dodávaných pod značkami K-9, NUTRAM, FELINE, CANDIE´S a FAMILY SNACK (dále též krmiva ). Uvedené jednání mohlo být dle Úřadu způsobilé narušit hospodářskou soutěž na trhu/trzích uvedeného zboží. [1]
2. Zahájení správního řízení bylo výsledkem šetření prováděného Úřadem v rámci výkonu jeho dozorové pravomoci dle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, které Úřad inicioval na základě podnětů týkajících se obchodních praktik účastníka řízení. Podněty byly podány jak ze strany internetových prodejců, kteří krmiva nakupovali z velkoskladů různých společností, tedy nikoli přímo od společnosti CANDY, tak od jejího registrovaného distributora.
3. V rámci předběžného šetření vedeného před zahájením správního řízení a v rámci samotného správního řízení vyžádal Úřad podklady a informace od stěžovatelů, dalších internetových obchodníků prodávajících krmiva, jakož i od účastníka řízení. Úřad shromáždil rovněž veřejně dostupné údaje o trzích a podílech jednotlivých soutěžitelů na nich působících.
II. Charakteristika účastníka řízení
4. Společnost CANDY byla zapsána dne 16.11.1993 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 5267. Předmětem podnikání účastníka řízení je výroba krmiv a krmných směsí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Společníkem účastníka řízení s obchodním podílem ve výši 18/20 je jediná jednatelka společnosti-MVDr. Zdeňka Dvořáková, bytem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403. Zbylé obchodní podíly ve shodné výši po 1/20 na základním jmění společnosti CANDY drží Iva a Zdeněk Dvořákovi, oba bytem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403.
5. MVDr. Zdeňka Dvořáková je s podílem ve výši 100 % rovněž jediným společníkem společnosti NUTRAM Intl. s.r.o., se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 25949306 (dále též společnost NUTRAM ). Společnost NUTRAM je dovozcem krmiv, které prodává účastníkovi řízení, jenž následně zajišťuje obchod s krmivy v rámci České republiky.
III. Zjištěné skutečnosti
III. 1. Distribuční systém společnosti CANDY
6. Krmiva odebírá společnost CANDY od společnosti NUTRAM, která je jejím výhradním dodavatelem a která se zabývá veškerými záležitostmi týkajícími se přeshraničního styku ve věci dovozu krmiv značek NUTRAM, K-9 a FELINE a vývozu pamlsků značky CANDIE´S. Společnost CANDY krmiva dále distribuuje na trhu v České republice třemi způsoby, a to (i) přímým prodejem koncovému spotřebiteli prostřednictvím svého internetového obchodu, (ii) dodávkami do specializovaných prodejen (maloobchod) a (iii) prostřednictvím distributorů (velkoobchod); krmiva je možné rovněž nakoupit přímo ze skladu společnosti CANDY v Sezemicích u Pardubic.
7. V případě dodávek krmiv prostřednictvím distributorů vedla společnost CANDY síť tzv. registrovaných distributorů, což byli obchodníci s registračním číslem uděleným společností CANDY. [2] Registrovaný distributor měl dle obchodních podmínek společnosti CANDY disponovat přiměřeným skladem, zajišťovat rozvoz a prodávat zboží koncovým prodejcům (maloobchodu), příp. podávat pravidelnou měsíční statistiku prodeje zboží CANDY (zasílání statistik platilo pro konkrétní kategorii registrovaného distributora). Registrační číslo sloužilo také k naplnění předpisů ukládajících zajištění dohledatelnosti krmiv a potravin (označuje se jím balení předávané registrovanému distributorovi). Obecně registrovaní distributoři nakupovali zboží od společnosti CANDY dle platného ceníku CANDY obsahujícího mj. velkoobchodní ceny (dále též VOC ), z nichž dostávali základní slevu ve stanovené procentní výši. Podle obchodních podmínek mohli registrovaní distributoři dosáhnout i na další stanovené bonusy (dle rychlosti úhrady, za dodržení termínu zaslání statistiky prodeje apod.) a využívat akce na podporu prodeje krmiv. Obchodní podmínky pak výslovně stanovily, že slevy a bonusy z VOC jsou poskytovány registrovaným distributorům, respektujícím a dodržujícím obchodní podmínky společnosti CANDY (viz dále).
8. Společnost CANDY pro registrované distributory vydala dne 18.1.2010 [3] pro rok 2010 obchodní podmínky s platností od 25.1.2010 [4] , ve kterých jsou obsažena následující ujednání:
i) vyvíjení maximálního úsilí ze strany registrovaného distributora čerpajícího slevy a usilujícího o bonusy, aby nedošlo k poškozování krmiv obchodních značek K-9, NUTRAM a CANDIE S, zejména dumpingovými koncovými cenami;
ii) v případě prodeje části se slevami nakoupeného zboží sortimentu CANDY jinému registrovanému nebo neregistrovanému (překupníkovi) distributorovi je registrovaný distributor povinen dodržovat velkoobchodní ceník CANDY;
iii) písemné (e-mailem) projednávání a odsouhlasení případných slev z VOC překupníkovi předem se společností CANDY, se stanovením ceny a období (poskytování neodsouhlasené slevy dalším distributorům je považováno za nedodržování obchodních podmínek).
9. V průběhu roku 2010 došlo k úpravě obchodních podmínek společnosti CANDY, které s platností od 1.7.2010 [5] obsahují oproti předchozím navíc následující ujednání:
iv) maximální sleva na zboží společnosti CANDY, kterou lze poskytnout při prodeji neregistrovaným distributorům, prodejnám chovatelských potřeb a veterinárním zařízením, a to za splnění podmínky, že je sleva předem projednána a odsouhlasena společností CANDY a zároveň měsíční odběr produktů CANDY představuje minimálně 30 tisíc Kč, je 5 % z VOC;
v) neposkytování slev z VOC internetovým obchodům (případné slevy výjimečně, pouze po písemném odsouhlasení společností CANDY);
vi) poskytování neodsouhlasené slevy dalším zákazníkům a neodeslání statistiky prodeje, resp. uvedení v ní nepravdivých nebo neúplných údajů, je považováno za nedodržování obchodních podmínek; struktura statistiky prodeje obsahuje mj. údaj o tom, zda je/není subjektu poskytována sleva z VOC.
10. V roce 2011 v rámci obchodních podmínek vyhlášených společností CANDY s platností od 1.2.2011 [6] doznala úpravu ujednání ve vztahu k internetovým obchodům, kdy tato obsahují navíc:
vii) zákaz prodeje zboží společnosti CANDY internetovým obchodům; internetové obchody budou obsluhovány napřímo ze skladů společnosti CANDY; individuální písemná dohoda s distributorem o dodávkách konkrétnímu internetovému obchodu je možná s tím, že předmětem individuální dohody je přesné dodržování cenové politiky společnosti CANDY na všech stupních prodeje a výměna informací;
a dále
viii) vyhrazení práva společnosti CANDY požádat distributora, aby ihned ukončil dodávky do konkrétního obchodu, pokud tento poškozuje pozici zboží CANDY na trhu; zařídí-li distributor nápravu u tohoto svého zákazníka, mohou být dodávky za dodržení obchodních podmínek obnoveny;
ix) prosazování ze strany distributora při jednání s koncovými obchodníky obchodní politiky společnosti CANDY, jejíž záměrem je, aby koncová cena pro spotřebitele byla ve všech typech obchodů stejná nebo vyšší než maloobchodní cena v ceníku CANDY; případné bonusy od koncového obchodníka-prodejny (např. doprava, zabalení, dárky, rabaty, věrnostní slevy apod.)-mohou být používány výhradně jen k individuálnímu koncovému zákazníkovi-spotřebiteli, při zachování koncové doporučené maloobchodní ceny.
11. S platností od 1.1.2012 doznaly obchodní podmínky vydané společností CANDY další mírnou změnu, která spočívala ve vypuštění zákazu prodeje zboží internetovým obchodům a potřeby písemného projednání slev předem se společností CANDY, resp. zcela absentuje dřívější možnost poskytovat slevy maximálně do výše 5 % z VOC při dalším prodeji krmiv distributorům. Obchodní podmínky tak s těmito výjimkami obsahují shora popsaná ujednání týkající se úsilí o zabránění poškozování obchodních značek společnosti CANDY zejména koncovými (dumpingovými) cenami a dodržování velkoobchodního ceníku CANDY při prodeji tak, jak je uvedeno výše v odst. 8. pod body i), ii), dále možnost ukončení dodávek obchodu poškozujícímu pozici zboží CANDY na trhu a prosazování obchodní politiky společnosti CANDY ve vztahu ke koncovým obchodníkům týkající se stanovení ceny pro konečné spotřebitele na úrovni maloobchodních cen či vyšších, a to podle výše uvedeného odst. 10. bod viii) a ix) s tím, že jako koncoví obchodníci byly označeny na maloobchodní úrovni trhu prodejny, internetové prodejny a síť prodejen. Společnost CANDY za nedodržování obchodních podmínek označila používání cen nižších než VOC ve vztahu k maloobchodním prodejcům a neodeslání statistiky prodeje, resp. uvedení v ní nepravdivých nebo neúplných údajů (u příslušné kategorie registrovaných distributorů). Pro prodej ostatním zákazníkům společnost CANDY v obchodních podmínkách stanovila v případě maloobchodu (prodejna, e-shop) prodej bez slev, v případě koncového zákazníka prodej za doporučenou ceníkovou maloobchodní cenu.
12. Společnost CANDY vydávala pro registrované distributory velkoobchodní ceníky s roční platností. Ve velkoobchodních cenících platných pro roky 2010 a 2011 společnost CANDY stanovila ke každému typu krmiv VOC bez DPH, VOC vč. DPH, maloobchodní cenu (dále též MOC ) bez DPH a doporučenou MOC vč. DPH. VOC byla dle obchodních podmínek vydaných společností CANDY základní cenou pro další prodej distributorem maloobchodníkovi či jinému velkoobchodníkovi a zároveň základem pro výpočty poskytovaných slev a bonusů pro distributora od společnosti CANDY. Doporučená MOC vč. DPH byla dle obchodních podmínek cenou pro koncového spotřebitele ve všech typech maloobchodu (v prodejnách, v přímých dodávkách koncovému spotřebiteli a zejména v internetových obchodech). [7] Pro rok 2012 vydala společnost CANDY velkoobchodní ceník, který vedle VOC bez/vč. DPH obsahoval i doporučenou minimální MOC bez/vč. DPH. [8] Ke kalkulaci doporučené minimální MOC bylo v obchodních podmínkách platných od 1.1.2012 uvedeno, že tato vychází z metodiky Ministerstva financí České republiky při výpočtu ceny obvyklé (pro účely daňové), zahrnující ceny nákupní, všechny náklady a přiměřený zisk. [9] Pro další prodej společnost CANDY vydávala rovněž roční maloobchodní ceníky, které obsahovaly MOC bez DPH a doporučenou MOC vč. DPH (pro rok 2011) [10] , resp. MOC bez DPH a doporučenou minimální MOC vč. DPH (pro rok 2012). [11]
III. 2. Shromážděné podklady a informace týkající se jednání společnosti CANDY
Komunikace mezi společností CANDY a jejími registrovanými distributory
13. Krátce po vydání obchodních podmínek platných od 25.1.2010 zaslal Ing. Juraj Sásik (obchod & marketing, CANDY) registrovanému distributorovi [12] e-mail ze dne 1.2.2010 (předmět: CANDY_leden, od Sásik Juraj-CANDY), ve kterém uvedl, že společnost CANDY získala informace o porušení obchodních pravidel ze strany registrovaného distributora [13] , který měl poskytovat neadekvátní slevy svým odběratelům. Z tohoto důvodu měl daný distributor, dle vyjádření Ing. Juraje Sásika, přijít o podstatnou část výhod registrovaného distributora za 1. čtvrtletí 2010. Upozornění na poskytování neadekvátní slevy při dalším prodeji se týkalo dalšího registrovaného distributora [14] , kterému za uvedené jednání nemělo být umožněno v roce 2010 čerpat slevy za odběr kontejneru.
14. E-mailem ze dne 16.3.2010 (od Sásik Juraj-CANDY) informoval Ing. Juraj Sásik registrované distributory [15] , že společnost CANDY opět provedla průzkum cen, za které internetoví obchodníci prodávají jí dodávaná krmiva konečným spotřebitelům (zákazníkům), a konstatoval, že bylo zjištěno velmi široké cenové rozmezí s tím, že většina obchodů se drží v rozumném rozpětí kolem doporučené ceny (max. do rozdílu 10 %). Zmínil ale rovněž větší množství e-shopů, které kazí trh a prodávají s nesmyslnými cenami (a tím pádem i s maržemi). Byl vyjádřen údiv nad tím, že dokonce přibylo těch, kteří jsou schopni dávat slevu kolem 20 % a tím se dostávají na úroveň VOC. Protože bylo dle Ing. Juraje Sásika pravděpodobné, že mezi nimi mohou být rovněž e-shopy, do kterých dodávají registrovaní distributoři, bylo vysloveno přesvědčení, že provozovatelé e-shopů, kteří podráží trh, budou ze strany registrovaných distributorů usměrněni . Ing. Juraj Sásik také uvedl, že u největších hříšníků byly provedeny kontrolní nákupy s cílem zjistit jejich skutečné ceny a dodavatele zboží a dále, že společnost CANDY bude jednat s distributory, kteří do inkriminovaných e-shopů dodávají. Součástí e-mailu byla příloha obsahující srovnání 134 kontrolovaných e-shopů v únoru 2010, u kterých byly zvýrazněny procentuální rozdíly týkající se jimi zveřejněných cen nižších o více jak 10 % oproti doporučené MOC.
15. Ing. Juraj Sásik e-mailem ze dne 8.5.2010 (předmět: Korunka.cz, od Sásik Juraj-CANDY) informoval, že po únorové kontrole e-shopů společnost CANDY zaznamenala několik pozitivních úprav internetových cen, což přičetl snahám distributorů o udržení trhu v rozumných mantinelech. Dále uvedl, že velmi nemile překvapil internetový obchod www.korunka.cz , který např. u jednoho druhu krmiv nabízel prodejní cenu nižší než je nejen doporučená cena, ale rovněž nákupní VOC. Za upozornění na daný e-shop Ing. Juraj Sásik svým kolegům poděkoval a uvedl, že právě probíhá kontrolní nákup a po obdržení zboží bude společnost CANDY důrazně žádat vysvětlení od konkrétního distributora. [16]
16. Dne 24.6.2010 se ve Stříteži u Jihlavy uskutečnilo pracovní setkání distributorů krmiv značky K-9, na kterém společnost CANDY mj. ve vztahu k internetovým obchodům uvedla, že se bude permanentně snažit ovlivňovat chování e-shopů ve spolupráci s distributory, přičemž zmínila dva hlavní body, a to (i) nedodávat těm, kteří kazí ceny, a (ii) nedávat slevy z VOC. Společnost CANDY v rámci setkání dále uvedla, že z výsledku její analýzy provedené u 146 relevantních e-shopů vyplývá, že cca 30 z nich (cit.): patří mezi kaziče trhu (někteří až přes 20 % pod doporučenou cenou!). [17]
17. Další kontrolu cen 149 internetových obchodů uskutečnila společnost CANDY v červenci 2010 s tím, že e-shopy byly rozřazeny do tří skupin podle poskytované výše slevy z MOC (10-15 %, 15-20 % a více než 20 % pod doporučenou MOC). [18] V listopadu 2010 společnost CANDY provedla kontrolu cen již u 192 e-shopů s tím, že seznam 24 kontrolovaných e-shopů, včetně dopisu společnosti CANDY ze dne 25.11.2010 (srov. níže odst.25.), byly jako přílohy zaslány registrovaným distributorům e-mailem ze dne 26.11.2010 (předmět: CANDY info­_11_­2010, od Sásik Juraj-CANDY). V uvedeném e-mailu Ing. Juraj Sásik sděluje, že (cit.): dalším krokem v umravňování internetového obchodování je žádost největším hříšníkům (viz příloha) o zamyšlení nad cenou a . v případě, že někteří provozovatelé internetových obchodů budou tyto snahy nadále ignorovat, máme připraveny následné kroky v duchu Obchodních podmínek. [19]
18. O tom, že mezi společností CANDY a internetovými obchody, které se s cenou jí dodávaných krmiv pohybovaly na spodní hranici (17-22 % pod doporučenou MOC), proběhla komunikace, informoval Ing. Juraj Sásik e-mailem ze dne 7.12.2010 (předmět: Internetové obchody_prosinec, od Sásik Juraj-CANDY). V daném e-mailu Ing. Juraj Sásik dále uvedl, že více než 2/3 z oslovených e-shopů reagovaly pozitivně a posunuly svoje ceny krmiv značky K-9 výše-někteří o pár korun, někteří razantněji o několik desítek, jeden z oslovených obchodů přestal krmiva značky K-9 nabízet. Ing. Juraj Sásik rovněž poznamenal, že se nikdo nepozastavoval nad tím, že společnost CANDY má zájem o cenách na internetu diskutovat, resp. že má být údajně jedna z mála výrobců či dovozců, kteří se opravdu o něco snaží. Jako další postup společnosti CANDY bylo uvedeno, že nadále bude pečlivě monitorovat dění na internetovém trhu a bude se snažit eliminovat snahy o cenovou válku u svých produktů. V případě e-shopů, které nereagovaly na žádost společnosti CANDY nebo neměly mít zájem o komunikaci, měli být dle Ing. Juraje Sásika o užší spolupráci požádáni registrovaní distributoři. [20]
19. Distributorům společnosti CANDY byl určen e-mail ze dne 2.2.2011 (předmět: Obchodní politika CANDY), ve kterém Ing. Juraj Sásik na dotazy distributorů poslal upřesnění k probíhající akci s tím, že informace o obchodní politice společnosti CANDY a o postupu při úpravě cen budou odeslány následující den rovněž e-shopům. V e-mailu byla jako obchodní politika společnosti CANDY v oblasti maloobchodního prodeje zmíněna zejména:
(i) podpora značek pouze při respektování hodnoty produktů, kterou vyjadřuje doporučená MOC;
(ii) neposkytování podpory (formou slevy) distributorům, kteří budou dodávat zákazníkům (obchodům) nedodržujícím obchodní politiku CANDY a poškozovat dobré jméno krmiv značek K-9, NUTRAM a CANDIE´S (zejména prodávat za nízké ceny).
Dále bylo v e-mailu uvedeno, že do 13.2.2011 by měl být dostatek času na komunikaci s internetovými obchody i na technické změny s tím, že od 14.2.2011 budou monitorovány všechny obchody. [21]
20. V monitoringu distributorů pokračovala společnost CANDY i v roce 2012, jak vyplývá z e-mailu ze dne 19.1.2012 (předmět: CANDY INFO 01_2012, od juraj.sasik@candy.cz ), v němž pod bodem 5. označeném Internetové obchody-aktuální stav Ing. Juraj Sásik uvedl, že u velké většiny obchodů došlo po změně VOC a DPH k nárůstu koncových cen. Dále informoval, že část obchodů reagovala na výzvu společnosti CANDY a nastavila FÉROVÉ CENY [22] , část zatím nereagovala vůbec a má ceny z roku 2011 (i staré DPH) a část zůstala v pásmu s podezřele nízkými cenami. Tuto skupinu dle jeho slov ještě v lednu osloví právní kancelář s výzvou k úpravě ceny nebo k ukončení prodeje produktů společnosti CANDY. V bodu 6. označeném Subdistributoři Ing. Juraj Sásik mj. uvedl, že společnost CANDY monitoruje a vyhodnocuje, jak distributoři přistupují k cenám a Obchodním podmínkám 2012. [23]
21. O uskutečnění shora uvedeného kroku (předání vybrané skupiny e-shopů ze seznamu sestaveného společností CANDY k řešení renomované právní kanceláři) informoval následně Ing. Juraj Sásik e-mailem ze dne 17.2.2012 (předmět: CANDY INFO 02_2012, od juraj.sasik@candy.cz ), a to pod bodem 4. označeném Férové ceny-pokračování . [24]
22. Dopisem ze dne 25.1.2012 informovala jednatelka společnosti CANDY obchodní partnery, že při vyhodnocování prvních týdnů platnosti obchodních podmínek roku 2012, zejména podle chování prodejen plně závislých na cenových dohodách mezi těmito obchodními partnery a maloobchodem, se rozhodla ke snížení počtu registrovaných distributorů, kterým společnost CANDY poskytuje slevy z VOC a jinou obchodní podporu. Uvedla, že snížení počtu distributorů na patnáct nebo méně, z dnešních dvaceti sedmi, považuje dlouhodobě za ekonomicky vhodnější a lépe čitelný systém pro zájmy značek společnosti CANDY, pro CANDY jako dovozce a dodavatele a v konečném důsledku i pro prodejní místa a zejména pro zákazníka. Dále konstatovala, že společnost CANDY respektuje odlišnost zájmů i právo podnikat podle svého a přijímat svá rozhodnutí, ale pochopitelně si nepřeje, aby se to odehrávalo v prostoru jí poskytovaných velkoobchodních slev. Argumentovala též tím, že křížové manipulace s maržemi a náklady mezi jednotlivými značkami zboží u velkoobchodníků, způsobující nestabilitu a nečitelnost maloobchodních cen zboží, společnost CANDY prokazatelně poškozují u cílové skupiny koncových zákazníků (preferujících nekompromisní kvalitu, kanadskou pověst a tradici, nejlepší možný servis). [25]
23. Nutnost dodržování pravidel nastavených společností CANDY připomněl distributorům Ing. Juraj Sásik e-mailem ze dne 27.4.2012 (předmět: CANDY_INFO_27_IV_2012, od juraj.sasik@candy.cz ), v němž informoval, že tímto dnem přestala společnost CANDY poskytovat slevy na své produkty dalšímu významnému distributorovi a že tak pokračuje v razantních krocích, kterými chrání poctivě pracující prodejny a distributory, respektující pravidla. Dále Ing. Juraj Sásik v tomto e-mailu konstatoval, že společnost CANDY nebude bez ohledu na velikost obchodního partnera poskytovat slevy těm, kteří u svých odběratelů efektivně neřeší poškozování značek společnosti CANDY cenovým podbízením a naopak její snahy prokazatelně maří. [26]
24. V e-mailu ze dne 7.8.2012 (předmět: FW: e-shopy, od juraj.sasik@candy.cz ) Ing. Juraj Sásik zaslal distributorům aktualizované seznamy internetových obchodů po poslední kontrole k danému dni. Informoval, že do souboru BL (Black List) byli zařazeni provozovatelé e-shopů, kteří dle jeho vyjádření dlouhodobě škodí značkám společnosti CANDY a stovkám dalších odběratelů cenovým podbízením, často i nekvalitními službami (nedostupností zboží) či přímo jeho znehodnocením (chybějící etikety). Ing. Juraj Sásik distributory žádal o rychlé a razantní řešení v nastavení prodeje těmto e-shopům s tím, že pokud nedojde do 10.8.2012 ke změně, bude společnost CANDY okamžitě a razantně řešit nastavení obchodních podmínek s jednotlivými dodavateli do těchto e-shopů a bez ohledu na velikost obchodního partnera přestane poskytovat slevy těm, kteří u svých odběratelů efektivně neřeší poškozování jejích značek. Ing. Juraj Sásik v předmětném e-mailu dále informoval, že soubor GL (Grey List) obsahuje provozovatele, kteří mají nastavení cen o něco rozumněji, nicméně neuspokojivé (až 10 % pod doporučenou MOC) s tím, že jejich opětovnou kontrolu provede společnost CANDY v polovině srpna a znovu na konci srpna, a žádal distributory o dořešení i této skupiny odběratelů nejpozději do konce srpna. [27]Komunikace mezi společností CANDY a internetovými prodejci
25. Obchodníkům-internetovým prodejcům-rozeslal Ing. Juraj Sásik e-mail ze dne 26.11.2010 (předmět: Žádost provozovatelům e-shopu, od juraj.sasik@candy.cz ) se žádostí o předání dopisu přiloženého jako příloha e-mailu provozovateli e-shopu. [28] Tímto dopisem ze dne 25.11.2010 požádal o zvýšení ceny společností CANDY nabízeného krmiva značky K-9 pro další prodej. V dopise byla vyslovena lítost o uchýlení se k jednoduchému řešení-nízké ceně. Bylo konstatováno, že i když daný prodejce není možná nejlevnější, patří do skupiny 25 internetových obchodů, které jsou ochotny prodávat některá krmiva značky K-9 za ceny o 15-20 % nižší než doporučené MOC. Současně bylo uvedeno, že společnost CANDY pravidelně vyhodnocuje internetové obchody, přičemž oslovení internetoví obchodníci nepatřili k této většině (cca 160 e-shopů), která prodávala značky společnosti CANDY rozumněji. Ing. Juraj Sásik požádal oslovené e-shopy (a také dalších 34 obchodů) o vstřícný krok, a to o posun ceny směrem nahoru; úprava cen byla očekávána ve lhůtě 2-3 dnů s tím, že od 1.12.2010 mělo být důrazně doporučeno distributorům nastavení odlišných pravidel pro ty e-shopy, které na zvýšení cen nezareagují.
26. Z důvodu, že jednomu z internetových obchodů [29] nebyl shora uvedený dopis ze dne 25.11.2010 zaslán, bylo tak učiněno později e-mailem ze dne 2.12.2010 (předmět: FW: Žádost provozovatelům e-shopu, od juraj.sasik@candy.cz ), ve kterém Ing. Juraj Sásik dále sděluje, že od minulého týdne již více než polovina obchodů posunula svoje ceny nahoru. Tento internetový obchod vyjádřil ochotu respektovat doporučené ceny společnosti CANDY, ale uvedené podmínil mj. tím, že (i) na trhu se neobjeví jiná než doporučená cena a (ii) dostane od společnosti CANDY přípis, že se nejedná o kartelovou dohodu. [30] Na dané Ing. Juraj Sásik reagoval e-mailem ze dne 3.12.2010 s tím, že uvedené nelze určitě splnit, nicméně zmínil, že lze považovat za rozumné, pokud se e-shop pohybuje s cenou maximálně +/- 10 % kolem doporučené MOC. [31] V následující korespondenci s internetovým obchodem, kdy se Ing. Juraj Sásik e-mailem ze dne 8.12.2010 dotazoval, zda se tento nepřipojí k dalším, proběhla výměna názorů ohledně možnosti ztráty tržeb v případě, že se daný internetový obchod připojí k jednomu či dvěma e-shopům, které vyhoví žádosti společnosti CANDY (tj. zvýší své ceny), ale většina e-shopů ceny nezvýší. Ing. Juraj Sásik e-mailem ze dne 9.12.2010 oponoval, že v dané chvíli se již jedná o sedmnáct obchodů, přičemž společnost CANDY pravidelně monitoruje kolem 200 e-shopů, na kterých se prodávají krmiva značek K-9 a NUTRAM. Diskuze byla ukončena ze strany internetového obchodu s příslibem, že k datu 13.12.2010 cenu zboží dodávaného společností CANDY zvýší o několik procent, ale další vývoj ukáže trh. [32]
27. Následoval dopis ze dne 4.2.2011 zaslaný opět e-mailem téhož dne (předmět: Důležité oznámení o krmivech K-9, NUTRAM a CANDIE´S, od candy@candy.cz ). V dopise Ing. Juraj Sásik žádal o úpravu cen krmiv značek K-9, NUTRAM a CANDIE´S ty internetové obchody, které neměly ceny krmiv na úrovni doporučených MOC. Pro narovnání cen byl stanoven termín 13.2.2011 s tím, že po tomto datu přestanou distributoři dodávat zboží obchodníkům, kteří krmiva nabízejí za cenu nižší než je doporučená MOC. Přílohou e-mailu ze dne 4.2.2011 byl vedle maloobchodního ceníku krmiv s uvedenou doporučenou MOC rovněž seznam 269 internetových obchodů a jejich provozovatelů, včetně IČ. Seznam obsahoval přehled konkrétních internetových obchodů kontrolovaných společností CANDY v lednu 2011 a byl rozčleněn do šesti skupin podle úrovně cen krmiv ve vztahu k doporučené MOC stanovené společností CANDY. Skupiny e-shopů byly tříděny podle toho, zda ceny jimi nabízených krmiv byly více než 20 % pod doporučenou MOC, v rozmezí 15-20 %, 10-15 % a 5-10 % pod doporučenou MOC a konečně do 5 % pod doporučenou MOC nebo s cenou rovnou či vyšší než doporučená MOC. [33]
28. Ve sdělení ze dne 9.2.2011 zaslané e-mailem téhož dne /předmět: Doplňující informace (krmiva K-9, NUTRAM a CANDIE´S), od candy@candy.cz / Ing. Juraj Sásik poděkoval všem provozovatelům e-shopů, kteří reagovali na dopis ze dne 4.2.2011. Byly zmíněny rovněž obavy některých provozovatelů e-shopů plynoucí z toho, zda se přidají všichni ostatní prodejci nebo zda nedojde k poklesu prodeje. K tomu společnost CANDY uvedla, že naplánovala soubor opatření vůči těm, kteří by FÉROVÉ CENY k datu 13.2.2011 ignorovali. Uvedla, že bude provádět kontrolu a reagovat ihned od 14.2.2011. [34]
29. E-mailem ze dne 11.2.2011 (předmět: FÉROVÉ CENY-připomenutí, od candy@candy.cz ) Ing. Juraj Sásik připomněl termín 13.2.2011 pro úpravu cen krmiv a poděkoval všem, kteří FÉROVÉ CENY nastavili s tím, že vyslovil příjemné překvapení nad množstvím reakcí, které byly v drtivé většině vítací a souhlasné. [35] E-mailem ze dne 14.2.2011 (předmět: FÉROVÉ CENY-upozornění, od candy@candy.cz ) Ing. Juraj Sásik informoval o dokončení monitoringu internetových obchodů a požádal v případě, kdy nedošlo na stránkách e-shopu k úpravě cen krmiv značky K-9, k jejich neodkladné úpravě. Následovalo upozornění, že druhý den bude od 8. hodiny provedena kontrola, po které bude přistoupeno k důraznému řešení obchodů s dumpingovými cenami. [36] Některé e-shopy [37] obdržely e-mail dne 15.2.2011 (předmět: FÉROVÉ CENY-upozornění, od candy@candy.cz ), ve kterém Ing. Juraj Sásik sdělil, že na stránkách e-shopu byly nalezeny položky pod úrovní FÉROVÝCH CEN. Bylo požádáno o úpravu s tím, že další den odpoledne proběhne další monitoring.
30. V dopisu ze dne 18.2.2011 zaslaném e-mailem téhož dne (předmět: dopis CANDY, od candy@candy.cz ) společnost CANDY, již přímo jednatelkou společnosti-MVDr. Zdeňkou Dvořákovou, informovala o intenzivní komunikaci s internetovými obchody ohledně úprav cen krmiv značek K-9 a NUTRAM na férovou úroveň. Konstatovala, že stále nedošlo k pozitivní změně, a to na rozdíl od většiny e-shopů, kterých je přes 280. Od data 21.2.2011 měli být provozovatelé, kteří by nepřistoupili na úpravu cen, zařazeni do skupiny NEFÉROVÉ CENY. Dále byl vysvětlen termín NEFÉROVÁ (= dumpingová) CENA, který dle vyjádření jednatelky společnosti CANDY představuje všechny ceny, které jsou nižší než doporučené minimální ceny v přiloženém ceníku (pozn. Úřadu: součástí přílohy e-mailu ze dne 18.2.2011 byl rovněž maloobchodní ceník 2011 obsahující doporučené MOC, stejně jako v předchozích e-mailech rozesílaných Ing. Jurajem Sásikem). Konečně jednatelka společnosti CANDY uvedla, že byla ukončena fáze konzultace s ÚOHS, s pracovníky finančního úřadu a s právníky. Od pondělí měl být zahájen aktivní přístup ve věci stížností na dumpingové ceny, poškozování značek a křížové podpory s jiným zbožím. [38]
31. V e-mailu ze dne 21.2.2011 (předmět: Průběh akce FÉROVÉ CENY, od candy@candy.cz ) zaslaném vybraným internetovým obchodům Ing. Juraj Sásik sdělil, že po páteční výzvě se ke skupině férových obchodů přidalo dalších 25 e-shopů a celá skupina narostla na 148 obchodů. Zůstala skupina 22 e-shopů s drobnými chybami v cenotvorbě, tj. že některá z položek byla mírně mimo FÉROVOU CENU. Protože bylo předpokládáno, že odchylky budou v nejbližších dnech doladěny, nebyly dané e-shopy do seznamu pro stížnost na ÚOHS zařazeny. Bylo rovněž konstatováno, že do celkových počtů je potřeba zahrnout 32 obchodů, které přestaly krmiva značek K-9 či NUTRAM nabízet. [39]
32. Některé internetové obchody obdržely e-mail ze dne 22.2.2011 (předmět: Průběh akce NEFÉROVÉ CENY, od candy@candy.cz ), ve kterých Ing. Juraj Sásik rovněž informoval o přesunu dalších 25 e-shopů mezi férové s tím, že uvedeného dne se přidalo Profizoo a od dalšího dne rovněž Svět krmiv , což nejsou dle jeho vyjádření žádní garážmistři . Přílohu e-mailu tvořil dopis jednatelky společnosti CANDY, která oznamovala, že po kontrole z předchozího dne zůstává daný internetový obchod ve skupině obchodů s neférovými cenami (z 284 je jich kolem 20). Bylo dále sděleno, že v pátek 25.2.2011 bude odeslána stížnost na ÚOHS na obchodníky, kteří parazitují na značce, nepodnikají podle pravidel obchodního zákoníku, zákona o ochraně hospodářské soutěže a pravděpodobně také zákonů daňových. Bylo také připomenuto, že pokud odmítá daný obchodník upravit ceny, lze jako další bezproblémové východisko zvolit prosté vylistování zboží společnosti CANDY. [40]
33. Další dopis ze dne 25.2.2011 zaslaný jednatelkou společnosti CANDY tvořil přílohu e-mailu shodného data (předmět: oznámení o odeslání podnětu ÚOHS, od juraj.sasik@candy.cz ). E-mailem Ing. Juraj Sásik nejprve sdělil, že na seznam k podání na ÚOHS byly zařazeny společnosti, které neprovedly změny cen. Ing. Juraj Sásik nabídl před zahájením projednávání s ÚOHS možnost opustit seznam a vyhnout se problémům, a to provedením nové kalkulace ceny nebo vylistováním produktů společnosti CANDY. V samotném dopise jednatelka společnosti CANDY oznamovala odeslání podnětu na ÚOHS týkajícího se podezření z nekalosoutěžního jednání konkrétních provozovatelů internetových obchodů. Uvedla, že byl připraven aktuální seznam obchodníků, kteří by měli porušovat podmínky obchodní soutěže a provádět nekalé praktiky se značkovým zbožím společnosti CANDY. Dále bylo konstatováno, že společnost CANDY monitoruje v současné době politiku 310 internetových obchodů; ve skupině s NEFÉROVÝMI CENAMI a s problematickým vystupováním na trhu z původních téměř 200 obchodů zbylo posledních 37 k projednání s ÚOHS. Jednatelka dále sdělila, že intenzívní kampaň za dodržování pravidel férového obchodu bohužel nebyla účinná na 100 % a u těch několika provozovatelů internetových obchodů nenašla pochopení. Závěrem bylo konstatováno, že práce společnosti CANDY neskončí dosažením FÉROVÉ CENY na posledním e-shopu, neboť určitě budou stále přicházet noví nebo staronoví e-profesionálové , kteří opět zkusí být nejlepší -s dumpingovou cenou, křížovou podporou, pokusy o vyhýbání se daním ze zisku, pokusy o dovoz bez DPH apod. K uvedenému jednatelka podotkla, že společnost CANDY je na zmíněné připravena. [41]
34. Někteří internetoví prodejci [42] obdrželi e-mail ze dne 28.2.2011 (předmět: oznámení o odeslání podnětu ÚOHS, od juraj.sasik@candy.cz ), ve kterém Ing. Juraj Sásik vyjádřil lítost nad tím, že muselo dojít až k podání podnětu na ÚOHS. Nicméně internetoví prodejci nebyli do seznamu zahrnuti z důvodu možného potenciálu a vůle k rychlé nápravě drobných cenových rozdílů. Prodejci byli vyzváni k provedení změny v krátkém čase a dále byli informováni o tom, že v seznamu k podání na ÚOHS není žádný z významných internetových prodejců, kteří na něm nikdy nefigurovali, resp. kteří přehodnotili svá stanoviska v rámci akce FÉROVÉ CENY. Některé z velkých internetových obchodů Ing. Juraj Sásik v e-mailu vyjmenoval.
35. Společnost CANDY pokračovala v zasílání dalších e-mailů, v jejichž rámci informovala o tzv. Akci pro férové e-shopy, v níž mohly internetové obchody získat zdarma menší balení krmiv k prodaným velkým balením v dubnu a květnu 2011. Akce byla určena pouze pro internetové obchody, které během uvedených měsíců nabízely krmiva značky K-9 za FÉROVÉ CENY. Obdobně bylo splněním podmínky prodeje krmiv za FÉROVÉ CENY podmíněno rovněž získání mimořádného bonusu pro období od 1.6.2011 do 31.8.2011, resp. možnosti zapojit se do věrnostního programu společnosti CANDY těm internetovým prodejcům, kteří nejméně od 1.4.2011 dodržovali FÉROVÉ CENY. V doplňujících informacích k dané akci bylo mj. uvedeno, že monitoring cen internetových obchodů provádí společnost CANDY nejméně jedenkrát týdně a to nejméně u pěti položek krmiv značky K-9 s tím, že akceptovatelná odchylka od FÉROVÝCH CEN (směrem dolů) je 1 Kč (tzv. zaokrouhlovací). [43] O akci byli internetoví obchodníci vyrozuměni e-maily ze dne 13.5.2011 (předmět: ODMĚNA PRO FÉROVÉ INTERNETOVÉ OBCHODY), resp. e-mailem ze dne 26.5.2011 (předmět: FW: ODMĚNA PRO FÉROVÉ INTERNETOVÉ OBCHODY), ve kterém Ing. Juraj Sásik informoval o možnosti přidání se k e-shopům, kterým společnost CANDY nabízí různé motivační pobídky, pokud do 29.5.2011 upraví MOC krmiv značky K-9 na úroveň cen doporučených společností CANDY. [44]
36. Ing. Juraj Sásik dopisem z července 2011 informoval internetové prodejce o problému s nelegálním dovozem krmiv značky K-9 do České republiky s tím, že tento měl za následek NEFÉROVÉ CENY v některých e-shopech. Dále informoval o tom, že si společnost CANDY musí vyhodnotit, jakým způsobem zareagovali na situaci v rozkolísaném období jednotliví distributoři a také jakým způsobem se postavili k neférovým prodejcům a podivným nabídkám; následně jim měly být upraveny obchodní podmínky společnosti CANDY a nabídnuty výhody a slevy. Byla zmíněna nová poprázdninová akce pro férové obchody a dále bylo konstatováno, že do jarní akce se zapojilo 40 % férových internetových obchodů. [45]
37. Společnost CANDY vyhlašovala v dalších měsících různé akce nazvané PRÁZDNINOVÁ AKCE PRO FÉROVÉ OBCHODY , AKCE ZÁŘÍ S K-9 PRO PRODAVAČE FÉROVÝCH OBCHODŮ , VELKÝ ŘÍJNOVÝ BONUS NUTRAM PRO FÉROVÉ OBCHODY , jejichž podstatou bylo získání různých slev či dárků, a to vždy ve vazbě na splnění podmínek ze strany provozovatelů férových obchodů (kamenných či internetových), přičemž mezi tyto podmínky náleželo nabízení zboží společnosti CANDY (včetně dárků a akcí) za doporučené MOC. [46]
38. V rámci úpravy cen krmiv dodávaných společností CANDY a obchodních podmínek k datu 1.1.2012 obdrželi internetoví prodejci e-mail ze dne 4.1.2012 (předmět: Výzva k přecenění produktů, od juraj.sasik@candy.cz ), ve kterém Ing. Juraj Sásik požádal o prověření nových cen a podmínek u registrovaných distributorů společnosti CANDY, kterým již tyto byly zaslány, a požádal o úpravu MOC na prodejnách, e-shopech či ordinacích. Pro usnadnění přiložil minimální doporučené MOC pro koncové spotřebitele, které již měly zahrnovat všechny změny (DPH apod.) a obsahovat přiměřenou marži na pokrytí minimálních nákladů a minimálního přiměřeného zisku. Ing. Juraj Sásik v e-mailu vyzval (cit.): Upravte své ceníky na rok 2012. A sdělil, že v průběhu příštího týdne dojde k monitoringu dodržování obchodní politiky produktů společnosti CANDY jak na internetu, tak v kamenných prodejnách. Vedle připojené definice férové prodejny, nyní již s tím, že se jedná o obchod, který nabízí zboží společnosti CANDY (včetně dárků a akcí) minimálně za doporučené ceny, bylo opět uvedeno, že pro obchody, které zůstanou s cenami na podezřele nízké úrovni (pod minimálními doporučenými cenami) , má společnost CANDY připraven postup kontroly se zapojením příslušných úřadů. Konečně Ing. Juraj Sásik oznámil, že ten obchod, který nechce být oslovován ze strany společnosti CANDY a nemá chuť respektovat její obchodní podmínky, může jednoduše ukončit prodej jejích krmiv; vylistováním zboží z nabídky a přenecháním prostoru férovým prodejcům by se tak mohl dle Ing. Juraje Sásika pohodlně vyhnout chystaným opatřením proti nekalosoutěžním praktikám a proti nezákonným způsobům obchodování. [47] V přiloženém maloobchodním ceníku společnosti CANDY platném od 1.1.2012 byly mj. uvedeny doporučené minimální MOC. [48]
39. Dopisem ze dne 30.1.2012 jednatelka společnosti CANDY vyjádřila poděkování férovým obchodníkům, kteří respektovali kritéria férové prodejny s tím, že tito budou výrazně podporováni rabaty v minimální hodnotě 5 % z VOC nakoupeného zboží. V případě obchodníků s MOC blízkou VOC byla vyjádřena domněnka, že se tak stalo chybou, opomenutím nebo záměrem vyvolávajícím potřebu kontroly z hlediska nekalosoutěžního nebo nezákonného jednání, přičemž posouzení této domněnky mělo být ponecháno příslušným institucím, jako je Česká obchodní inspekce, ÚOHS, daňové úřady, celní správy, úřady práce a podobně. Jednatelka společnosti CANDY dále uvedla, že v posledních dnech ledna bude provedena obvyklá kontrola všech společnosti CANDY známých internetových či kamenných obchodů a ty, u kterých vyvstane domněnka o použití nelegálních metod nebo nekalých obchodních praktik, budou předány v prvních dnech února právní kanceláři k provedení dohodnutého postupu ve spolupráci s úřady České republiky. Konečně bylo připomenuto východisko v případě, že obchodníci považují obchodní vztahy se společností CANDY za problematické, a to vylistování zboží společnosti CANDY z nabídky těchto obchodníků. [49]
40. Uvedený dopis tvořil přílohu e-mailu stejného data (předmět: Pokračování akce Férové ceny, od juraj.sasik@candy.cz ), ve kterém Ing. Juraj Sásik uvedl, že podporu a ochranu férových obchodů považuje společnost CANDY za prioritu, přičemž opakovaně definoval podmínky Férové prodejny, mezi něž náleží nabídka produktů společnosti CANDY minimálně za doporučené ceny roku 2012. V příloze je vedle zmíněného dopisu seznam e-shopů (výtah z monitoringu internetových obchodů, stav k 14.1.2012), které měly patřit mezi podezřelé, a těch, se kterými se chce domluvit s tím, že seznam je orientační, neboť u některých obchodů došlo k posunu cen směrem k férovým a několik dalších produkty společnosti CANDY již nenabízí. Uvedl, že do konce týdne bude zpracován aktuální stav, aby bylo možné přikročit k avizovanému postupu. V přiloženém seznamu byly uvedeny konkrétní e-shopy a jejich provozovatelé, včetně IČ, v rozdělení do dvou zón. V první byly e-shopy zařazeny do šedé zóny-k jednání, v druhé byly podezřelé e-shopy-úřední postup. [50]
41. E-mailem ze dne 30.4.2012 (předmět: Změny v distribuci krmiv K-9 a Nutram, od juraj.sasik@candy.cz ) Ing. Juraj Sásik informoval maloobchodní prodejny a veterináře, že pro ochranu specializovaných prodejen a veterinárních pracovišť před cenovým podbízením určitých e-shopů (např. Mall, Korunka, Svět granulek, Vaše krmivo, Naši mazlíčci apod.), jimž veterinární distributoři prodávají zboží levněji než jiným prodejcům, společnost CANDY dvěma největším distributorům zrušila všechny výhody a slevy. Zdůraznil, že společnost CANDY nabízí odběr produktů přímo od ní jakožto výhradního dovozce, přičemž doplnil, že od svých partnerů společnost CANDY požaduje respektování její obchodní politiky, která zahrnuje mj. prodej koncovým spotřebitelům pouze za férové MOC. Jako výhody společnosti CANDY v konkurenci uvedl mj. garanci (cit.:) dalšího rázného postupu v odstraňování cenových excesů a spekulací u našich značek . [51]
42. Internetovému obchodu [52] byl jeho dodavatelem přeposlán e-mail ze dne 7.8.2012 (předmět: FW: e-shopy, od juraj.sasik@candy.cz ) obsahující aktualizované seznamy internetových obchodů rozřazených do souborů BL (Black List) a GL (Grey List)-srov. výše odst. 24.
Stížnosti odběratelů krmiv dodávaných společností CANDY-monitoring cen, sankce za nedodržení cenové politiky
43. Na neustálé monitorování ze strany společnosti CANDY si u Úřadu stěžoval internetový prodejce [53] , který předložil kopie přístupů společnosti CANDY na své internetové stránky. Vyslovil domněnku, že nepoškozuje krmiva značek K-9 a NUTRAM, ale propaguje je, zpřístupňuje širšímu spektru zákazníků a uplatňuje na nich přiměřenou marži k nákladům (ústně měl mít potvrzeno rovněž ze strany finančního úřadu). Naopak odmítl přistoupit na FÉROVÉ CENY s marží přes 30 %, když vyjádřil obavy z uzavření kartelové dohody nebo jiného protizákonného jednání. Současně podotkl, že ceny krmiv značek K-9 a NUTRAM jsou na internetovém trhu značně pokřiveny (u většiny prodejců vynuceny) a neodpovídají konkurenčnímu prostředí.
44. Skutečnost, že společnost CANDY kontrolovala dodržování cen pro další prodej a při zjištění jejich nedodržování uplatňovala sankce, vyplývá např. z pozastavení poskytování obchodní slevy s okamžitou platností jejímu registrovanému distributorovi [54] , který se na Úřad obrátil. Předložil e-mail ze dne 5.4.2011 (předmět: pozastavení poskytování obchodní slevy, od Zdenka.Dvorakova@candy.cz ), který obsahoval reakci společnosti CANDY na porušení obchodních podmínek, kdy klíčový zákazník daného registrovaného distributora měl opakovaně poškozovat dobré jméno značek společnosti CANDY. [55] Současně byl registrovaný distributor vyrozuměn, že v případě nápravy dokáže společnost CANDY stejně rychle reagovat návratem k původním podmínkám.
45. Jednoho internetového prodejce [56] , který měl v rámci týdenní akce nabízet bonus 20 % ke krmivům značek K-9 a NUTRAM, vyzvala jednatelka společnosti CANDY e-mailem ze dne 4.4.2011 (předmět: Pro p. Hráského z CANDY) k okamžitému ukončení nekalosoutěžního jednání. Zároveň uvedla, že na jeho jednání upozorní všechny své distributory, aby si byli vědomi rizik, které jim hrozí z obchodního styku s daným internetovým prodejcem. Uvedený postup označil internetový prodejce, který se na Úřad obrátil, za důkaz dalších ataků, které společnost CANDY vůči němu nadále opakuje.
46. V důsledku zasílání výhružných e-mailů ze strany společnosti CANDY se na Úřad obrátili internetoví prodejci, kteří byli shora zmíněnými e-maily společnosti CANDY vyzýváni k úpravě ceny krmiv dle ceníku společnosti CANDY, ačkoli dle jejich vyjádření (i) mají na zboží minimální zisk ve výši 20 % [57] , (ii) označují jednání společnosti CANDY (po prvotních odmítavých reakcích ve věci sladění cen) za výhružné, obtěžující a zdržující od práce [58] , resp. (iii) jako neustálý nátlak na hranici zastrašování [59] , který byl zřejmě do určité míry úspěšný, když e-shopy ceny upravily nebo přestaly krmiva společnosti CANDY prodávat. [60]
47. Rozesílání seznamu internetových obchodů se zařazením do šedých zón a podezřelých e-shopů v lednu 2012 (srov. výše odst. 40.) označil jako poškozující jeden z internetových obchodů [61] , který se vyjádřil ke snahám společnosti CANDY ve věci uzavírání zakázaných cenových dohod pod pohrůžkou právního řízení proti prodejcům krmiv. Uvedl, že jeho společnost dodržuje všechna nařízení a platné zákony v České republice a skutečnost, že prodej krmiv představuje pouze okrajovou aktivitu, ještě neznamená, že necítí (cit.): hrozbu poškození našeho dobrého jména.
48. Na možné uzavření zakázaných dohod upozornil Úřad přímo konečný spotřebitel, který se zajímal o důvod zvýšení cen krmiv dodávaných společností CANDY v únoru 2011. Tento oslovil jednoho z internetových prodejců, který však tazatele požádal o utajení označení své firmy a k dotazu spotřebitele ohledně zvyšování cen krmiv uvedl, že se tak děje z popudu distributora krmiv značek K-9 a NUTRAM, jenž nařídil firmám jednotné ceny. [62]
III. 3. Informace od oslovených odběratelů krmiv
49. Úřad nad rámec podkladů shromážděných v rámci šetření podnětů oslovil dalších 15 prodejců krmiv společnosti CANDY, z nichž pět (5) mělo dle seznamu společnosti CANDY uveřejněného na jejích internetových stránkách představovat registrované distributory; k datu 1.8.2010 bylo v seznamu 27 distributorů, obdobný seznam poskytla rovněž společnost CANDY [63] . Další oslovení prodejci představovali internetové obchody, jejichž prodejní ceny byly podrobeny kontrole společnosti CANDY v lednu 2011 (srov. výše odst. 27.).
50. Ze získaných podkladů vyplývá, že k cenové dohodě přistoupil oslovený internetový prodejce [64] , který tak učinil na základě e-mailů společnosti CANDY. Tento uvedl, že byl v první polovině roku 2011 cílem silného a vytrvalého ataku od společnosti CANDY, přičemž z důvodu nenavýšení cen na úroveň požadovanou účastníkem řízení ke dni 14.2.2011 obdržel e-mail s výhrůžkou, že pokud ceny nenavýší nejpozději 15.2.2011 do 8:00 hodin, přistoupí společnost CANDY k důraznému řešení obchodů s dumpingovými cenami. Úřadem oslovený obchodník konstatoval, že výhrůžkám a zastrašování společnosti CANDY v minulosti na krátkou dobu částečně podlehl a krátkodobě oficiální ceny některých krmiv upravil. Důvodem bylo zastrašování ze strany společnosti CANDY a obavy z toho, že by mu distributoři společnosti CANDY přestali z jejího popudu krmiva dodávat (čímž společnost CANDY obchodníku vyhrožovala) a že jeho ceny nebyly dle názoru společnosti CANDY v souladu se zákonem. [65] Tento internetový prodejce předložil Úřadu rovněž e-mail ze dne 2.5.2012 (předmět: RE: Fwd: Změny v distribuci krmiv K-9 a Nutram, od juraj.sasik@candy.cz ), v němž Ing. Juraj Sásik potvrdil, že společnost CANDY odběr zboží z jejích skladů skutečně podmiňuje dodržováním doporučených cen. [66]
51. Rovněž další internetový prodejce [67] pochopil dopis společnosti CANDY ze dne 25.2.2011 zaslaný e-mailem ze dne 28.2.2011 (předmět: oznámení o odeslání podnětu ÚOHS, od juraj.sasik@candy.cz -srov. výše odst. 33.) jako výhružný.
52. K akceptaci dohod ohledně nastavení úrovně MOC krmiv pro další prodej na společností CANDY požadovanou úroveň přistoupili jak další Úřadem oslovení internetoví prodejci [68] , tak registrovaní distributoři [69] , kteří Úřadu na jeho dotaz potvrdili, že VOC a MOC stanovené společností CANDY dodržují. Jeden z nich [70] současně umístil na své internetové stránky oznámení, že od 1.7.2010 neposkytuje slevu na krmiva značek K-9 a NUTRAM. Další registrovaný distributor [71] označil požadavek společnosti CANDY na dodržování její cenové strategie za výrazné omezování ve stanovení individuálních podmínek pro zákazníky, ať již se jedná o zákazníky koncové, tak o další velkoobchodní společnost.
III. 4. Informace od účastníka řízení
53. Společnost CANDY se na Úřad obrátila přípisem ze dne 25.2.2011, tedy ještě před zahájením správního řízení, ve kterém žádala Úřad o konzultaci týkající se internetových obchodů, z nichž některé mají dle domněnky společnosti CANDY jednat v rozporu s dobrými mravy soutěže. Úřad žádosti společnosti CANDY vyhověl s tím, že před uskutečněním jednání požádal přípisem ze dne 11.3.2011 o zaslání podkladů a informací týkajících se obchodních podmínek požadovaných společností CANDY při dalším prodeji zboží. Na uvedené společnost CANDY nijak nereagovala. [72] Jednání se společností CANDY se tak nakonec neuskutečnilo.
54. Společnost CANDY v rámci podkladů a informací zaslaných sdělením ze dne 3.11.2011 k žádosti Úřadu ze dne 13.10.2011 poukázala na svoji povinnost dostát podmínkám uloženým obecně závaznými předpisy, zejména týkající se povinnosti evidovat veškeré zboží, které prodává, a schopnosti vysledovat každé jednotlivé balení krmiva až k jeho konečnému spotřebiteli. Tato povinnost traceability pak má za následek, že společnost CANDY od svých odběratelů požaduje dodání informací o dalším nakládání s krmivem tak, aby mohla tuto svou povinnost prokázat ať už ve vztahu k orgánům státního dozoru, tak i ve vztahu ke svým dodavatelům.
55. Jako důvody, které vedly společnost CANDY ke stanovení FÉROVÉ CENY, byly označeny skutečnosti související opět s dodržováním povinností stanovených závaznými právními předpisy, zejména celní povinnosti při dovozu krmiv do zemí Evropské unie, registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, daňové povinnosti atd. Společnost CANDY rovněž zmínila náklady na distribuci a náklady spojené s dopravou, s podporou prodeje krmiv apod. Veškeré tyto výdaje vyplývající z dodržování závazných předpisů a z vlastního prodeje určují dle názoru společnosti CANDY cenovou hladinu, jejíž výši považuje za FÉROVOU CENU. Společnost CANDY uvedla, že motivuje své zákazníky k tomu, aby se FÉROVÝCH CEN drželi. Současně má za to, že každý, kdo prodává zboží za cenu nižší, než je FÉROVÁ CENA, prodává buď zboží, které dovezl ze zahraničí bez splnění zákonných povinností dovozce, nebo neodvádí příslušné daně související s jeho podnikatelskou činností.
56. Společnost CANDY konstatovala, že pokud má být schopna do budoucna zajistit pro spotřebitele dodávku jí distribuovaného zboží, je naprosto nezbytné, aby všichni její dodavatelé tuto FÉROVOU CENU, která je stanovením nejnižší možné hranice pro prodej, respektovali. Jedná se o ochranu zájmů společnosti CANDY, která je od února 2011 pod velmi silným a náročným tlakem spočívajícím v útocích na společnost CANDY a její distribuční síť. Stanovení FÉROVÉ CENY tak nepovažuje společnost CANDY za dohodu omezující volnost odběratelů či dokonce omezující samotný trh, ale jako opatření sloužící (i) k zachování zboží pro spotřebitele v požadované kvalitě a za podmínek, na něž jsou spotřebitelé zvyklí, a (ii) ke zlepšení hospodářské účinnosti uvnitř distribučního řetězce.
57. Společnost CANDY uzavřela, že s ohledem na shora uvedené a na její tržní podíl, který na celkovém objemu krmiv spotřebovaných v České republice nedosahuje 1 %, nelze její stanovení FÉROVÉ CENY považovat za dohodu či jakékoli jednání v takovém rozsahu, aby bylo způsobilé ovlivnit trh s krmivy. Společnost CANDY proto navrhla, aby Úřad správní řízení zastavil jako nedůvodné.
III. 5. Ověření nabízených cen krmiv provedené Úřadem
58. Dodržování dohod o určení cen ověřoval Úřad v rámci monitoringu internetových stránek e-shopů, když srovnal ceny, za které internetoví prodejci uvedení na seznamu vypracovaném a rozesílaném společností CANDY e-mailem ze dne 4.2.2011 nabízeli krmiva v lednu 2011 (společnost CANDY kontrolovala ceny u 6 druhů krmiv), s cenami krmiv, které uveřejňovali na svých stránkách v době zahájení správního řízení. [73]
59. Společnost CANDY v rámci jí provedeného monitoringu zařadila 9 e-shopů do kategorie internetových prodejců, kteří nabízeli krmiva s cenou nižší o více než 20 % oproti MOC (dále též kategorie MOC-20 % ). Dle Úřadem provedeného ověření v době zahájení správního řízení nebyla stránka jednoho z e-shopů dostupná. Úřad porovnával ceny krmiv nabízených 8 e-shopy. Z uvedeného počtu 3 e-shopy zvýšily ceny sledovaných krmiv na úroveň MOC stanovených společností CANDY a 1 e-shop nabízel ceny krmiv nižší jen o 3 %, resp. u jednoho druhu krmiva o 4 % oproti MOC. U 1 e-shopu došlo u dvou druhů krmiv rovněž ke zvýšení nabízené ceny na úroveň MOC. Zbylé 3 e-shopy zvýšily ceny jen některých druhů nabízených krmiv, ačkoliv nedosáhly společností CANDY požadované úrovně MOC; ceny byly o 12 až 22 % nižší než MOC.
60. V kategorii internetových prodejců, kteří nabízeli krmiva s cenou nižší o 15-20 % oproti MOC (dále též kategorie MOC-15-20 % ), uvedla společnost CANDY 39 e-shopů. Úřad v době vlastního prověřování zjistil, že 3 e-shopy krmiva společnosti CANDY nenabízí. Pro ověření tak v dané kategorii zůstalo 36 e-shopů, z nichž 14 nabízelo krmiva za cenu na úrovni MOC stanovených společností CANDY a 1 e-shop o 1 % nižší oproti MOC. U 6 e-shopů došlo ke zvýšení cen na úroveň MOC jen u některých sledovaných druhů krmiv, 5 e-shopů zvýšilo nabízené ceny krmiv (tyto byly nadále nižší v průměru o 11 % oproti MOC). U zbylých 10 e-shopů nedošlo k posunu jejich prodejních cen směrem nahoru.
61. 70 e-shopů zahrnula společnost CANDY při svém monitoringu do skupiny s cenami nižšími o 10-15 % oproti MOC (dále též kategorie MOC-10-15 % ). Při šetření Úřad zjistil, že u 10 e-shopů byly odkazy na internetové stránky neplatné či stránky byly nefunkční a že dalších 13 e-shopů krmiva společnosti CANDY již nenabízelo. K porovnání cen krmiv tak zůstalo 47 e-shopů, přičemž 30 e-shopů zvýšilo ceny na úroveň MOC, u 1 e-shopu byla cena o 3 % nižší oproti MOC a u 5 e-shopů došlo ke zvýšení cen na úroveň MOC jen u některých sledovaných druhů krmiv. U 11 e-shopů nedošlo ke společností CANDY požadovanému zvýšení cen.
62. Do kategorie internetových prodejců nabízejících krmiva s cenou nižší o 5-10 % oproti MOC (dále též kategorie MOC-5-10 % ) společnost CANDY zahrnula 81 e-shopů. Z tohoto počtu v době šetření Úřadu byly u 12 e-shopů odkazy na internetové stránky neplatné nebo obsahovaly oznámení o dočasném pozastavení stránky apod., resp. internetové stránky 1 e-shopu obsahovaly oznámení o sdělení cen krmiv na vyžádání, dalších 12 e-shopů krmiva společnosti CANDY nenabízelo. Zbylo tak 56 e-shopů, z nichž 33 navýšilo ceny na společností CANDY požadovanou úroveň MOC, u 3 e-shopů byla cena o max. 4 % nižší oproti MOC a u 11 e-shopů došlo ke zvýšení cen na úroveň MOC jen u některých sledovaných druhů krmiv. U 9 e-shopů nedošlo ke zvýšení cen na úroveň MOC stanovených společností CANDY.
63. Ve skupině e-shopů s cenami krmiv do 5 % pod MOC (dále též kategorie MOC-5 % ) bylo společností CANDY označeno 34 e-shopů. Dle zjištění Úřadu byly odkazy na internetové stránky e-shopů neplatné v 5 případech s tím, že další 2 e-shopy krmiva společnosti CANDY nenabízely. Z počtu 27 kontrolovaných e-shopů Úřad zjistil, že 13 e-shopů nabízelo ceny krmiv na úrovni MOC, 8 e-shopů na úroveň MOC zvýšilo ceny u některých druhů sledovaných krmiv. 6 e-shopů zůstalo na stávající úrovni s nabídkou krmiv za ceny nižší do 5 % oproti MOC.
64. Poslední kategorie vytvořená společností CANDY zachycuje 23 internetových obchodníků nabízejících krmiva za ceny na úrovni společností CANDY stanovených MOC nebo vyšších. Úřad zjistil, že u 2 e-shopů byly odkazy na internetové stránky neplatné, resp. 1 e-shop nenabízel krmiva dodávaná společností CANDY. U 2 e-shopů došlo naopak ke snížení cen jimi nabízených krmiv, když tyto byly nižší v průměru o 5 %, resp. o 17 % oproti doporučené MOC; u 2 dalších e-shopů byly sníženy ceny jen u jednoho druhu krmiva. U zbylých 16 e-shopů zůstaly ceny nabízených krmiv beze změn, tj. na úrovni doporučených MOC či vyšších.
65. Pro přehlednost zachytil Úřad počet kontrolovaných e-shopů, jejichž ceny dle monitoringu společnosti CANDY obsaženého v e-mailu ze dne 4.2.2011 byly nižší než MOC, v následující tabulce, kde jsou rovněž uvedeny počty e-shopů, u kterých byly při Úřadem provedené kontrole v době zahájení správního řízení navýšeny ceny společností CANDY sledovaných druhů krmiv.
Tabulka č. 1: Počty e-shopů zvyšujících ceny krmiv dodávaných společností CANDY
Kategorie MOC
Počet e-shopů

kontrolovaných společností CANDY v lednu 2011
kontrolovaných Úřadem v době zahájení správního řízení

s neplatnými odkazy na internetové stránky
nenabízejících krmiva společnosti CANDY
zvyšujících cenu na úroveň MOC
zvyšujících cenu na úroveň blízkou [74] MOC
zvyšujících cenu některých krmiv na úroveň MOC
zvyšujících cenu, ale nedosahujících úroveň ani blízkou MOC
nezvyšujících cenu

20 %
9
1
0
3
1
1
3
0

15-20 %
39
0
3
14
1
6
5
10

10-15 %
70
10
13
30
1
5
0
11

5-10 %
81
13
12
33
3
11
0
9

5 %
34
5
2
13
0
8
0
6

Celkem
233
29
30
93
6
31
8
36

66. Ze shora uvedeného vyplývá, že internetoví obchodníci nabízeli v době zahájení správního řízení se společností CANDY krmiva za ceny vyšší, než tomu bylo v době monitoringu prováděného společností CANDY v lednu 2011 a před intenzivním zasíláním jejích výzev k úpravě (zvýšení) cen na úroveň MOC. E-shopy zařazené do kategorie MOC-20 % a MOC-15-20 % zvýšily ceny krmiv o několik procentních bodů, resp. až na samou úroveň společností CANDY doporučených MOC, tj. v některých případech došlo k nárůstu cen krmiv pro konečné spotřebitele o více jak 20 %. Konkrétně u skupiny e-shopů zařazených do kategorie MOC-20 % došlo ke zvýšení cen všech či některých nabízených druhů krmiv u všech e-shopů, resp. na úroveň doporučených MOC u 5 z 8 e-shopů, které nabízely krmiva dodávaná společností CANDY. V kategorii MOC-15-20 % navýšilo MOC ceny všech či některých druhů krmiv 26 z 36 e-shopů zveřejňujících ceny krmiv, tj. cca v 72 % případů. U kategorie MOC-10-15 % došlo ke zvyšování cen krmiv v případě 36 e-shopů ze 47, tj. cca v 77 % případů. K pohybu cen směrem nahoru došlo u 47 e-shopů z 56 v kategorii MOC-5-10 %, tj. v cca 84 % případů. V poslední kategorii MOC-5 % navýšilo ceny krmiv 21 z 27 e-shopů, tj. cca 78 % e-shopů. Za zmínku stojí rovněž počet e-shopů, které přestaly krmiva dodávaná společností CANDY nabízet, když tento počet představoval 30 e-shopů z 256 e-shopů monitorovaných společností CANDY v lednu 2011, což představuje cca 12 % případů.
67. Výše uvedené je zobrazeno v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Procentuální vyjádření počtu e-shopů zvyšujících ceny krmiv dodávaných společností CANDY
Kategorie MOC
Počet e-shopů

nabízejících krmiva společnosti CANDY a zveřejňujících cenu
zvyšujících cenu na úroveň MOC
zvyšujících cenu na úroveň blízkou MOC
zvyšujících cenu některých krmiv na úroveň MOC
zvyšujících cenu, ale nedosahujících úroveň ani blízkou MOC
celkem zvyšujících cenu všech či některých sledovaných druhů krmiv

20 %
8
38 %
12 %
12 %
38 %
100 %

15-20 %
36
38 %
3 %
17 %
14 %
72 %

10-15 %
47
64 %
2 %
11 %
0 %
77 %

5-10 %
56
59 %
5 %
20 %
0 %
84 %

5 %
27
48 %
0 %
30 %
0 %
78 %

Celkem
174
53 %
3 %
18 %
5 %
79 %

68. Ze všech 233 e-shopů, které v lednu 2011 nabízely krmiva za ceny nižší než MOC stanovené společností CANDY, nabízelo krmiva pro konečné spotřebitele v době zahájení správního řízení pouze 174 z nich. Z tohoto počtu přitom ceny všech nebo některých sledovaných druhů krmiv zvýšilo 138 e-shopů. V době prováděné kontroly ze strany Úřadu tak téměř v 80 % případů byly navýšeny ceny krmiv ze strany e-shopů pro konečné spotřebitele; lze pokládat za pravděpodobné, že uvedený údaj mohl dosahovat ještě vyšších hodnot v únoru 2011, neboť v době Úřadem prováděné kontroly, tj. v říjnu 2011, nebyly e-shopy podrobovány intenzivní e-mailové korespondenci ze strany účastníka řízení se žádostmi o navýšení cen.
69. Obdobně Úřad v době zahájení správního řízení [75] zjišťoval, zda registrovaní distributoři (v počtu 27 subjektů) uveřejňovali na svých internetových stránkách krmiva dodávaná společností CANDY. Úřad zjistil, že z tohoto počtu pouze 6 subjektů nabízelo krmiva pro konečné spotřebitele, přičemž s výjimkou jednoho případu byly uveřejňované ceny krmiv téměř (o 1-5 % nižší) nebo zcela na úrovni doporučených MOC uvedených v cenících vydávaných společností CANDY.
70. Pohyb (zvýšení) cen krmiv dodávaných společností CANDY a nabízených subjekty na internetu je zaznamenán rovněž v grafech na stránkách vyhledávače/srovnávače cen www.heureka.cz . Z průběhu cenové křivky vyplývá, že k podstatnému pohybu cen zboží společnosti CANDY směrem nahoru došlo právě v průběhu února 2011. [76]
71. V rámci provedeného ověřování Úřad na stránkách jednoho internetového prodejce [77] dále zajistil oznámení, ve kterém tento vyjadřuje politování nad tím, že musel k datu 13.2.2011 zvýšit ceny krmiv značek K-9 a NUTRAM o více jak 20 %, a to na základě donucení zástupce dovozce daného zboží. Za uvedené se stálým zákazníkům e-shop omluvil a nabídl přeposlání veškeré korespondence vedoucí k tomuto kroku.
72. U dalšího internetového prodejce [78] Úřad zajistil také oznámení, dle kterého byl tento nucen odstranit krmiva značky K-9 z e-shopu. K žádosti Úřadu ze dne 14.12.2011 o sdělení důvodu umístění uvedeného oznámení bylo e-shopem sděleno, že granulovaná krmiva značky K-9 od společnosti CANDY již neprodává, a to i na základě nátlaku ze strany společnosti CANDY co se týče cenové politiky. [79]
III. 6. Shrnutí shromážděných podkladů
Dodržování cen pro další prodej registrovanými distributory
73. Šetřením bylo prokázáno, že společnost CANDY iniciovala uzavírání dohod o určení cen, když pro odběr svého zboží ze strany registrovaných distributorů stanovila obchodní podmínky platné od 25.1.2010 (srov. výše odst. 8.) obsahující zejména (i) vyvíjení maximálního úsilí, aby nedošlo k poškozování obchodních značek účastníka řízení, zejména dumpingovými koncovými cenami, (ii) povinnost dodržovat velkoobchodní ceník účastníka řízení při prodeji části se slevami nakoupeného zboží jinému distributorovi a (iii) povinnost písemného projednání a odsouhlasení případných slev z VOC překupníkovi (jinému distributorovi) ze strany účastníka řízení. V daném úsilí pokračovala společnost CANDY vydáním obchodních podmínek platných od 1.7.2010 (srov. výše odst. 9.), když ke zmiňovaným povinnostem registrovaným distributorům přidala podmínky upravující prodej zboží internetovým obchodům, kterým nesměla být ze strany registrovaných distributorů poskytnuta sleva z VOC zboží společnosti CANDY (výjimečně pouze po písemném odsouhlasení společností CANDY) a upřesnila výši poskytovaných slev z VOC krmiv při dalším prodeji neregistrovaným distributorům, prodejnám chovatelských potřeb a veterinárním zařízením, která nesměla překročit 5 %. V mírně pozměněných podobách byly součástí obchodních podmínek vydaných společností CANDY jednotlivě pro roky 2011 a 2012 závazky týkající se neposkytování slev z VOC při dalším prodeji a zajištění záměru obchodní politiky společnosti CANDY, tj. aby cena pro konečné spotřebitele (zákazníky) byla ve všech typech obchodů na úrovni účastníkem řízení stanovených doporučených MOC, resp. v roce 2012 na úrovni doporučených minimálních MOC či vyšších (srov. výše odst. 10.-11.).
74. Dále považuje Úřad za prokázané, že dohody byly registrovanými distributory plněny. Uvedené vyplývá jak z jejich odpovědí na dotaz Úřadu (srov. výše odst. 52.), tak z Úřadem provedeného ověření (srov. výše odst. 69.).
75. Úřad tak shrnuje, že na základě shora uvedených důkazů shromážděných ve správním řízení považuje za prokázané, že společnost CANDY uzavírala od 25.1.2010 dohody o určení cen pro další prodej se svými registrovanými distributory a že tyto dohody byly plněny.
Dodržování cen pro další prodej internetovými obchodníky
76. Úřad považuje rovněž za důkazně podložené, že společnost CANDY monitorovala prodejní ceny jí dodávaných krmiv u internetových prodejců již na začátku roku 2010 (srov. výše odst. 14.) s tím, že měla snahu prosadit dodržování cen na úroveň jí doporučených MOC nejprve prostřednictvím registrovaných distributorů dodávajících krmiva e-shopům, když uvedené prezentovala na setkání distributorů krmiv značky K-9 dne 24.6.2010 (srov. výše odst. 16.) a následně vtělila do obchodních podmínek (srov. výše odst. 9.-11.), resp. upozorňovala na odebrání slevy těm registrovaným distributorům, kteří budou dodávat obchodům nedodržujícím obchodní politiku společnosti CANDY, tj. zejména prodávat krmiva za nízké ceny (srov. výše odst. 19.), jakož i tyto informovala o přijetí uvedeného opatření (odebrání slevy-srov. výše odst. 23. a 24.) či snížení počtu registrovaných distributorů (srov. výše odst. 22.). Skutečnost, že společností CANDY vyvolaný tlak na registrované distributory, aby dosáhli zvýšení prodejních cen krmiv u svých odběratelů-provozovatelů internetových obchodů, se projevil záhy, dokládá sdělení Ing. Juraje Sásika obsažené v e-mailu již ze dne 8.5.2010, ve kterém informoval o pozitivních úpravách internetových cen a tyto úpravy přičetl právě snahám registrovaných distributorů (srov. výše odst. 15.). K prosazení zvýšení cen pro další prodej krmiv nabízených e-shopy, tentokrát již bez spolupráce s registrovanými distributory, přistoupila společnost CANDY aktivně ke konci roku 2010, kdy sama začala přímo oslovovat internetové prodejce se žádostmi o navýšení cen (srov. výše odst. 25.).
77. K uzavření a plnění dohod s internetovými prodejci došlo dle zjištění Úřadu prokazatelně k 13.12.2010, kdy snahy společnosti CANDY o zvýšení MOC ke konkrétnímu datu byly v rámci e-mailové korespondence akceptovány internetovým obchodem [80] (srov. výše odst. 26.).
78. V uzavírání dohod o určení cen s internetovými prodejci pokračovala společnost CANDY v průběhu celého roku 2011 a rovněž v roce 2012, kdy prostřednictvím e-mailové korespondence požadovala narovnání cen na úroveň FÉROVÉ CENY, resp. v roce 2012 na úroveň minimální doporučené MOC, a současně opakovaně informovala o počtech e-shopů, které ceny krmiv zvýšily. V daném období se k dodržování dohod o určení cen připojila další část internetových obchodů (srov. výše odst. 50., 52., 71.). Dodržování dohod o cenách považuje Úřad za prokázané rovněž po provedeném šetření v době zahájení správního řízení, kdy ověřil, že téměř 80 % e-shopů nabízelo krmiva za ceny vyšší, než tomu bylo v době před intenzivním zasíláním e-mailů ze strany účastníka řízení (srov. výše odst. 68.).
79. Ze shora popsaných skutečností má Úřad za prokázané, že společnost CANDY prokazatelně od 13.12.2010 uzavírala dohody o určení cen pro další prodej s internetovými obchodníky a že tyto dohody byly plněny.
80. Z důkazů, které má Úřad k dispozici, dále vyplývá, že úroveň prodejních cen pro konečné spotřebitele, kterou měla společnost CANDY v úmyslu dosáhnout, byla stanovena ve výši doporučených MOC stanovených ve velkoobchodních a maloobchodních cenících platných pro roky 2010 a 2011 s tím, že v roce 2012 účastník řízení za prodejní cenu pro konečné spotřebitele již označil doporučenou minimální MOC stanovenou z jeho strany ve velkoobchodním a maloobchodním ceníku společnosti CANDY. Ačkoli v rámci e-mailové korespondence Ing. Juraj Sásik připustil možnou odchylku (snížení) prodejní ceny pro konečné spotřebitele oproti doporučeným MOC ve výši 10 % (srov. výše odst. 14. a 26.), přičemž uvedené bylo v roce 2010 považováno za rozumné rozpětí , v dopisech jednatelky společnosti CANDY v roce 2011 a 2012 bylo jednoznačně konstatováno, že v případě internetového prodeje konečným spotřebitelům je jako maloobchodní prodejní cena krmiv společností CANDY akceptována pouze cena na úrovni MOC uváděná v jejích cenících (srov. výše odst. 30. a 55.).
Kontrola dodržování cen-monitoring, sankce
81. Úřad má rovněž za prokázané, že společnost CANDY plnění dohod o určení cen pro další prodej svými registrovanými distributory i provozovateli internetových obchodů skutečně kontrolovala, a to prostřednictvím neustálého monitoringu MOC krmiv v e-shopech i kamenných obchodech (srov. výše např. odst. 13. až 17., 38. až 40.), příp. provedením kontrolních nákupů (srov. výše odst. 14. a 15.) s tím, že zejména internetové obchody nedodržující FÉROVÉ CENY intenzivně oslovovala e-maily vyzývajícími ke sjednocení cen (srov. výše odst. 27. až 34.). Společnost CANDY plnění dohod vynucovala mj. hrozbou předání seznamu konkrétních prodejců nedodržujících ceny krmiv příslušným orgánům státní správy (rovněž ÚOHS), za účelem provedení kontroly jejich podnikání, a také pohrůžkou i požadavkem na ukončení prodeje jí dodávaných krmiv (srov. výše např. odst. 30. a 38. až 39.), přičemž na její požadavek ukončení prodeje krmiv bylo přistoupeno (srov. výše odst. 18. a 72.). Z důkazů shromážděných ve správním řízení dále vyplývá, že společnost CANDY za nepřistoupení na dohody o určení cen pro další prodej uplatnila rovněž sankce, a to např. pozastavení obchodní slevy [81] či snížení počtu registrovaných distributorů [82] (srov. výše odst. 22. a 23.).
IV. Další průběh řízení
IV. 1. Výhrady k dohodě
82. Dne 14.9.2012 bylo společnosti CANDY v rámci vedeného správního řízení doručeno sdělení výhrad k dohodě obsahující ve smyslu § 7 odst. 3 zákona shrnutí základních skutkových okolností případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené ve správním spise sp. zn. S461/2011/KD (dále též sdělení výhrad ). Úřad ve sdělení výhrad současně shrnul, že dohody o určení cen pro další prodej uzavírané společností CANDY s jejími registrovanými distributory a provozovateli internetových obchodů splňují formální i materiální stránku skutkové podstaty zakázané dohody podle § 3 odst. 1 zákona a Úřad je kvalifikuje jako dohody o určení cen ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona . Společnost CANDY byla rovněž informována o možnosti navrhnout ve smyslu § 21b zákona doplnění dokazování. [83]
IV. 2. Navržené závazky
83. Dne 27.9.2012 obdržel Úřad přípis označený Návrh závazků účastníka ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže a vyjádření ke sděleným výhradám Úřadu (dále též Návrh závazků ). V rámci uvedeného přípisu bylo jako návrh závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže uvedeno mj., že (i) společnost CANDY s okamžitou platností ke dni 27.9.2012 zrušila své Obchodní podmínky a vůči jakémukoliv odběrateli je nadále nebude uplatňovat, (ii) společnost CANDY postupně zcela ruší svoji dosavadní distributorskou síť a nadále se plánuje soustředit pouze na konečné odběratele prostřednictvím vlastního prodeje, popřípadě maloobchodníky a ve vztahu k nim nebude uplatňovat jakékoliv požadavky ohledně prodejních cen, (iii) statistiky prodejů, které dosud obsahovaly i prodejní ceny, budou omezeny pouze na statistiky prodaného počtu zboží, a to pouze za účelem plnění povinnosti ze závazku traceability a interní potřebu CANDY pro přípravu soutěží a další marketingové podpory prodejců, a dále, že (iv) společnost CANDY již dříve přestala s rozesíláním emailů a dalších materiálů v rámci akce Férové ceny a nebude s tímto již do budoucna pokračovat.
84. Závěrem společnost CANDY požádala Úřad, aby rozhodl o zastavení správního řízení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona, neboť dle jejího názoru jsou shora uvedené závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže dostatečné a ve věci nedošlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže. [84]
IV. 3. Vyjádření Úřadu k navrženým závazkům
85. Dle § 7 odst. 2 zákona Úřad v řízeních podle § 3 až § 5 zákona namísto rozhodnutí podle § 7 odst. 1 zákona rozhodne o zastavení řízení za podmínky, že účastníci řízení Úřadu společně navrhli závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže, které jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejichž splněním se odstraní závadný stav a že zakázaná dohoda neměla za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Jestliže Úřad neshledá navržené závazky dostatečnými, důvody písemně sdělí účastníkům a pokračuje v řízení.
86. Dle § 7 odst. 3 zákona mohou účastníci podle § 7 odst. 2 zákona písemně navrhnout Úřadu závazky nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim Úřad doručil písemné sdělení výhrad, přičemž jsou svým návrhem vázáni vůči Úřadu i mezi sebou navzájem, popřípadě vůči třetím osobám, a od podání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle § 7 odst. 2 nesmějí dohodu podle jejího původního znění plnit.
87. Návrh závazků může tedy Úřad přijmout pouze za kumulativního splnění podmínek stanovených zákonem. První z podmínek je iniciativa soutěžitelů. Další z podmínek je, že navržené závazky je možné považovat za dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a že jejich splněním dojde k odpadnutí výhrad, které Úřad k jednání soutěžitele, jenž je účastníkem řízení, měl a které mu v rámci sdělení výhrad oznámil. Jde tedy o takový návrh závazků, jejichž splněním dojde k nápravě stavu, který Úřad na základě svých dosavadních poznatků z šetření považoval za závadný, a jenž je dostatečný pro ochranu hospodářské soutěže. Poslední podmínkou je pak skutečnost, že zakázaná dohoda neměla za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Podstatnost může přitom vyplynout jak z obsahu dohody, tak z tržní síly soutěžitelů, kteří jsou účastníky dohody. V případech, kdy nejsou shora uvedené podmínky splněny kumulativně, Úřad navrhované závazky přijmout nemůže a pokračuje v řízení.
88. Ve kterém konkrétním případě lze navržené závazky přijmout a kdy nikoli, vyplývá z Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních problémů -soutěžní advokacie (dále též Oznámení Úřadu ), jež Úřad v roce 2008 vydal a zveřejnil na svých internetových stránkách. [85] Úřad přitom dlouhodobě zastává a aplikuje stanovisko, že rozhodnutí o závazcích může být přijato pouze, pokud se jedná o (i) méně závažný delikt, (ii) závažný delikt ve formě dohody narušující soutěž, jenž nebyl dosud plněn, (iii) závažný delikt, který byl ukončen, který měl omezený dopad na hospodářskou soutěž a který nevykazoval znaky hard-core omezení [86] . Za závažný delikt je dle Oznámení Úřadu považována rovněž vertikální dohoda o určení cen pro další prodej [87] .
89. Úřad šetřením zjistil, že společnost CANDY uzavírala zakázané dohody o určení cen s odběrateli jí dodávaných krmiv a od 25.1.2010 tyto dohody skutečně plnila. Pro uzavření cenových dohod přitom společnost CANDY vyvíjela nátlak na odběratele jí dodávaných krmiv, zejména na internetové prodejce, které opakovaně oslovovala s žádostmi o navýšení cen krmiv pro konečné spotřebitele, kontrolovala dodržování cenových dohod, resp. vynucovala jejich plnění a uplatňovala sankce za nepřistoupení na cenové dohody. Společností CANDY uzavírané a plněné cenové dohody považuje Úřad za závažně narušující soutěž na trhu-tzv. hard-core cartels [88] (srov. dále odst. 116.), které v nyní posuzovaném případě měly negativní dopad na soutěž (zejména intra brand competition ) projevující se především ve zvýšení cen krmiv dodávaných společností CANDY pro odběratele a tím i konečné spotřebitele.
90. Společnost CANDY uvedla, že poslední platné Obchodní podmínky pro registrované distributory zrušila a o zrušení s nimi komunikovala. Dále sdělila, že bylo ukončeno rozesílání e-mailů provozovatelům internetových obchodů. Z hlediska naplnění podmínek platných pro přijetí závazků u internetových prodejců Úřad uvážil, že samotné ukončení rozesílání e-mailů provozovatelům internetových obchodů nelze považovat za dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a odstranění závadného stavu ve smyslu § 7 odst. 2 zákona, neboť internetoví prodejci nebyli nijak informováni o zákazu a neplatnosti dohod o cenách. Může tedy u nich na trhu nadále přetrvávat (na základě dřívějších e-mailových požadavků účastníka řízení) povědomí o tom, jak se mají chovat při stanovení ceny při dalším prodeji krmiv. Pouhým ukončením rozesílání e-mailových výzev účastníka řízení této skupině odběratelů by toto jejich dříve založené povědomí nebylo odstraněno, a proto uvedený krok účastníka řízení neshledal Úřad za dostatečný k odstranění závadného stavu.
91. Na základě shora uvedeného, kdy Úřad účastníkem řízení uzavírané a plněné dohody kvalifikoval jako hard-core cartels , lze konstatovat, že nejsou naplněny podmínky obsažené v Oznámení Úřadu, dle kterých by Úřad mohl rozhodnout o zastavení řízení. Nadto ani nelze společností CANDY navržené závazky pokládat za dostatečné, jejichž splněním by došlo k odstranění závadného stavu. V důsledku nesplnění zákonem stanovených podmínek nemohl Úřad přijmout závazky navržené společností CANDY a proto ve správním řízení pokračoval, o čemž účastníka řízení vyrozuměl přípisem ze dne 11.10.2012.
IV. 4. Využívání procesních práv účastníka řízení
92. Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení své stanovisko.
93. V rámci vyjádření k předmětu a průběhu správního řízení obdržel Úřad přípisy, ve kterých společnost CANDY odůvodňovala své jednání chováním konkurenčních subjektů údajně porušujících obecně závazné předpisy, přičemž s ohledem na svůj nízký tržní podíl žádala Úřad o zastavení řízení (ke stanovisku Úřadu k těmto skutečnostem srov. níže odst. 105., 129. či 212. a násl.).
94. Společnost CANDY dále neuplatnila své právo navrhnout doplnění dokazování, o kterém byla informována v rámci Úřadem zaslaných sdělení výhrad.
95. Práva nahlédnout do spisové dokumentace spisu sp. zn. ÚOHS-S461/2011/KD vedeného v rámci správního řízení dle § 38 správního řádu využila společnost CANDY dne 8.11.2012.
96. Úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu umožnil účastníku řízení seznámit se dne 13.12.2012 s podklady rozhodnutí. Účastník řízení této možnosti nevyužil.
V. Relevantní trh
97. K tomu, aby Úřad mohl věc správně posoudit, je třeba vymezit relevantní trh [89] , na kterém se projevují účinky jednání společnosti CANDY. Relevantní trh je vymezován z hlediska věcného a geografického, přičemž vyjít je třeba z výchozího produktu, jímž je společností CANDY nabízené zboží, tj. krmiva.
V. 1. Vymezení relevantních trhů
98. Úřad se otázkou věcného a geografického vymezení relevantního trhu krmiv v minulosti zabýval [90] , přičemž vycházel rovněž z rozhodovací praxe Evropské komise (dále též Komise ). [91] Úřad dříve deklaroval, že trh krmiv pro psy a kočky představuje samostatné relevantní trhy, a to trh (i) suchých krmiv pro psy, (ii) konzervovaných krmiv pro psy, (iii) suchých krmiv pro kočky a (iv) konzervovaných krmiv pro kočky. Pamlsky, které Úřad pro snazší přehlednost zahrnul pod pojem krmiva , představují de-facto samostatný relevantní trh, neboť se jedná o výrobky, které nejsou považovány za hlavní potravu, neboť ve většině případů se nejedná o kompletní vyváženou stravu, na rozdíl od krmiv pro psy a kočky. Pamlsky jsou používány zvláště mezi jídly, a to zejména jako odměna.
99. S členěním shora uvedených relevantních trhů souhlasí rovněž společnost CANDY, která považuje takto vymezené relevantní trhy za odpovídající dnešnímu stavu. Současně však zmínila, že lze uvažovat rovněž o vzájemné zastupitelnosti suchých a konzervovaných krmiv vždy v kategorii pro kočky a pro psy s tím, že jednoznačně jsou preferována suchá krmiva. Pamlsky pak představují dle vyjádření účastníka řízení naprosto okrajovou záležitost a jsou využívány zejména jako alternativa při dietní stravě zvířat nebo jako doplněk stravy obsahující vitamíny a jiné látky potřebné pro zdraví zvířat. [92]
100. S ohledem na shora uvedené, a dále na skutečnost, že účastník řízení se nezabývá prodejem konzervovaných krmiv pro psy či kočky, a konečně s poukazem k tomu, že předmětem vedeného správního řízení je posouzení dohod o určení cen pro další prodej uzavíraných společností CANDY, neshledal Úřad důvod pro to, aby se při vymezování relevantních trhů odchýlil od své rozhodovací praxe [93] . Úřad proto z hlediska věcného vymezuje pro účely vedeného správního řízení samostatné relevantní trhy, na kterých společnost CANDY působí, a to trh
(i) suchých krmiv pro psy;
(ii) suchých krmiv pro kočky; a
(iii) pamlsků pro psy a kočky.
101. Při vymezování relevantních trhů z hlediska geografického vzal Úřad v úvahu, že podmínky nákupu krmiv jsou pro zákazníky na území České republiky homogenní a cenové úrovně spotřebitelských cen jsou víceméně stejné. Lze rovněž konstatovat, že u nákupních zvyklostí spotřebitelů stále převažuje orientace na poptávku krmiv u subjektů působících na vnitrostátní úrovni trhu nebo i nižší (lokální-specializované obchody, ordinace veterinárních lékařů apod.). Obdobně se k možnému vymezení trhu z hlediska geografického vyjádřil účastník řízení. [94]
102. Z důvodů výše uvedených Úřad, stejně jako v případě vymezení relevantních trhů z hlediska výrobkového, setrvává na své dřívější rozhodovací praxi [95] a z hlediska geografického definuje pro účely tohoto správního řízení relevantní trhy jako trhy vymezené územím České republiky.
V. 2. Podíl účastníka řízení na relevantních trzích
103. Co se týká podílů společnosti CANDY na vymezených relevantních trzích krmiv, disponuje Úřad informacemi dostupnými z veřejných zdrojů, informacemi získanými od samotného účastníka řízení a dále údaji známými Úřadu z výkonu jeho dozorové pravomoci.
104. Ačkoli bylo dle sdělení společnosti CANDY velmi obtížné, z důvodu vysokého počtu soutěžitelů působících na trhu, stanovit přesněji její tržní podíl, učinila takto alespoň kvalifikovaným odhadem. Společnost CANDY měla dle svého vyjádření v roce 2010 na trhu krmiv pro psy dosahovat podílu 0,5-1 %, na trhu krmiv pro kočky pak podílu nižšího než 0,1 %.
105. Dle podkladů a informací [96] Úřadu dosahoval účastník řízení v letech 2009 2011 na samostatném relevantním trhu suchých krmiv pro psy, na kterém zejména působí, podílu ve výši 3-4 %. Na dalších relevantních trzích, tj. na trhu suchých krmiv pro kočky a na trhu pamlsků pro psy a kočky představují tržní podíly v uvedeném období méně než 0,5 %. Rozdíl ve výši podílů dosahovaných společností CANDY na jednotlivých trzích uváděných účastníkem řízení a zjištěných Úřadem vyplývá ze skutečnosti, že společnost CANDY odhady svých tržních podílů vztáhla k souhrnným údajům z trhů konzervovaných a suchých krmiv (zvlášť pro psy a kočky), čímž došlo k rozmělnění (snížení) jejího podílu, neboť sama působí jen na trhu krmiv suchých. Úřad pak připomíná, že pro oprávnění Úřadu deklarovat posuzované jednání jako zakázanou dohodu nehraje výše tržního podílu dle platné judikatury roli. [97]
106. Na shora uvedených trzích působí v České republice velký počet dalších soutěžitelů, přičemž k těm nejvýznamnějším náleží zejména společnosti působící v rámci nadnárodní společnosti MARS (dodávající krmiva pod značkami Pedigree, Chappi, Kitekat, Whiskas a Profilum) [98] či Nestlé (dodávající krmiva pod značkami Darling, Friskies, Purina) [99] . Ostatní soutěžitelé dosahují na trzích řádově jednotek procent, přičemž se stále více prosazují obchodní řetězce prodávající krmiva pod svými privátními značkami.
VI. Právní hodnocení
107. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) nabyl účinnosti dne 1.7.2001 a od počátku své účinnosti až do současnosti prošel několika novelizacemi. Poslední novelu představuje zákon č. 360/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též novela ), který nabyl účinnosti od 1.12.2012.
108. Podle čl. II novely se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti novely, dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do 30.11.2012. Správní řízení sp. zn. S461/2011/KD bylo zahájeno dne 9.10.2011, to znamená, že se ve smyslu citovaného ustanovení novely dokončí podle procesních ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do 30.11.2012. Úřad proto v daném správním řízení postupoval i po nabytí účinnosti novely podle procesních ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., účinných v okamžiku zahájení řízení.
109. Úřad zdůrazňuje, že přechodné ustanovení obsažené v novele řeší toliko procesní otázky, tedy postup v řízení již zahájeném. Na úpravu podmínek odpovědnosti za správní delikty, která je otázkou hmotněprávní, je vztahovat nelze. [100] Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se považuje okamžik jeho dokonání s tím, že v případě pokračujícího správního deliktu se podle souhrnu právních norem účinných v době, kdy byl spáchán poslední dílčí skutek pokračujícího deliktu, posuzují i všechny předcházející dílčí skutky, pokud však byly zakázány i podle dřívějšího souhrnu právních norem. [101]
110. K danému Úřad předně uvádí, že účastník řízení uzavíral jednotlivé dohody o určení cen se svými registrovanými distributory a internetovými prodejci, přičemž jako začátek protisoutěžního jednání společnosti CANDY považuje Úřad datum 25.1.2010. Za ukončení protisoutěžního jednání společnosti CANDY pokládá Úřad datum 27.9.2012, kdy společnost CANDY Úřadu doložila, že prokazatelně informovala své registrované distributory o zrušení obchodních podmínek obsahujících zakázané cenové dohody, a ukončila ve vztahu k provozovatelům internetových obchodů rozesílání e-mailů a dalších materiálů v rámci akce férové ceny (srov. níže odst. 121. a 124.).
111. Z ustálené judikatury vyplývá, že homogenní zakázané dohody je třeba vnímat jako jednání představující jeden trvající, příp. pokračující delikt, i přestože v období jejich trvání dochází mezi soutěžiteli k jednáním, která by byla schopná samostatně naplnit skutkovou podstatu zakázané dohody. [102] V případě uzavírání dohod společností CANDY jsou dle Úřadu naplněny všechny podmínky pro kvalifikaci posuzovaného jednání účastníka řízení jako jednoho pokračujícího deliktu, neboť jeho jednotlivé dílčí útoky, které naplňují stejnou skutkovou podstatu správního deliktu a jsou vedeny jednotným záměrem, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku (byly prováděny od 25.1.2010 do 27.9.2012). [103]
112. Protože posuzované jednání účastníka řízení bylo ukončeno za platnosti a účinnosti zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do 30.11.2012, Úřad zvažoval, zda znění zákona o ochraně hospodářské soutěže po jeho novele není pro účastníka řízení příznivější. K tomu Úřad uvádí, že jednání, jež je předmětem tohoto řízení, bylo zakázáno po celou dobu účinnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže , když novela daného zákona provedená po datu dokonání posuzovaného deliktu na této skutečnosti nic nezměnila. Ve prospěch účastníka řízení se nezměnily ani jiné podmínky trestnosti. Změny provedené poslední novelou týkající se kritérií pro ukládání pokut nejsou v daném případě pro účastníka řízení příznivější. Úřad proto na jednání účastníka řízení aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), platnou a účinnou do 30.11.2012.
113. Zákon v § 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
114. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zákaz dohod dle zákona dopadá přitom jak na horizontální, tak i vertikální dohody soutěžitelů, kdy za horizontální dohody jsou dle § 5 odst. 1 zákona považovány dohody soutěžitelů, kteří působí na stejné úrovni trhu zboží, a za vertikální dohody dle odst. 2 téhož ustanovení zákona pak dohody uzavírané mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží.
115. Soutěžním právem zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a), kam spadají cenové vertikální dohody.
VI. 1. Dohody o určení cen pro další prodej
116. Dohody o určení cen pro další prodej spadají pod tzv. dohody s tvrdým jádrem ( hard-core cartels ), které představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu. Tyto dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a eliminují tím konkurenční vztah na navazujícím stupni distribuce (u odběratelů, kteří by jinak zboží při jeho dalším prodeji mohli prodávat za vzájemně odlišné ceny a tím si cenově konkurovat). [104]
117. Dle zákona jsou zakázána rovněž taková cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazujícími či motivujícími smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními následky při jejich nedodržování. Rovněž poskytování slev či jiných výhod odběratelům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen, které je dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona zakázáno; je-li odběratel motivován dodržovat doporučené ceny, je tím ohroženo fungování soutěže na daném trhu, což pak má negativní dopad na koncové spotřebitele, neboť dochází ke snížení cenové konkurence na trhu.
118. Dohody o určení cen pro další prodej lze uzavřít písemně, ústně, či neformálním návrhem ze strany jednoho soutěžitele a jeho akceptací ze strany druhého soutěžitele. V souvislosti s takovým nepsaným ujednáním, resp. uzavřením zakázaných dohod lze poukázat na unijní judikaturu [105] , ze které vyplývá, že nezbytnou podmínkou zakázané vertikální dohody je shoda vůle obou stran, kdy tyto musí výslovně či konkludentně participovat na uzavření a plnění dohody. Jinými slovy, pro naplnění znaků zakázané dohody je třeba explicitního či tacitního srozumění obou smluvních stran.
Dohody o určení cen uzavírané s registrovanými distributory
119. Společnost CANDY prostřednictvím obchodních podmínek platných pro registrované distributory obsahujících závazky týkající se dalšího prodeje krmiv za stanovené VOC na velkoobchodní úrovni, resp. MOC na maloobchodní úrovni trhu, vytvořila jasná východiska pro stanovení cen pro další prodej registrovaným distributorům. Jejich stanovením tak účastník řízení realizoval svůj záměr sjednotit cenovou úroveň jím dodávaných krmiv na velkoobchodní úrovni trhu, když prostřednictvím sítě svých registrovaných distributorů stanovil VOC pro další prodej odběratelům těchto distributorů, tj. dalším distributorům nepůsobícím jako registrovaní, resp. dalším maloobchodním prodejcům nakupujícím krmiva od registrovaných distributorů (srov. výše odst. 73.).
120. V případě dohod o cenách uzavíraných společností CANDY s jejími registrovanými distributory spatřuje Úřad konsensus stran ohledně obchodních podmínek (obsahujících ujednání o povinnosti dodržovat VOC, resp. MOC krmiv pro další prodej) v tom, že společnost CANDY tyto obchodní podmínky vydala a jednotliví registrovaní distributoři tyto akceptovali tím, že na jejich základě krmiva od společnosti CANDY odebírali.
121. Za počátek deliktního jednání společnosti CANDY považuje Úřad 25.1.2010, od kterého vstoupily v platnost obchodní podmínky platné pro registrované distributory pro rok 2010. V protisoutěžním jednání účastník řízení pokračoval v dalším období, neboť rovněž v obchodních podmínkách platných pro další část roku 2010 a dále pro roky 2011 a 2012 vydaných z jeho strany byly pro registrované distributory stanoveny závazky ohledně dalšího prodeje za stanovené VOC, příp. MOC krmiv dodávaných společností CANDY. Za ukončení protisoutěžního jednání považuje Úřad datum 27.9.2012, kdy společnost CANDY zaslala registrovaným distributorům sdělení o tom, že ruší obchodní podmínky (tj. poslední platné Obchodní podmínky vydané od 1.1.2012). Zrušením obchodních podmínek, na základě kterých registrovaní distributoři od společnosti CANDY odebírali krmiva a byli zavázáni dodržovat ceny krmiv při dalším prodeji jak dalším registrovaným distributorům, tak ostatním neregistrovaným distributorům či dalším odběratelům, jakými byly prodejny chovatelských potřeb, veterinární zařízení nebo internetoví obchodníci, resp. byli povinni zajistit prodej krmiv dodávaných účastníkem řízení pro konečné spotřebitele (zákazníky) za jím stanovené (doporučené, resp. minimální) ceny, tak bylo ukončeno jednání spočívající v uzavírání zakázaných dohod účastníkem řízení s jeho registrovanými distributory.
Dohody o určení cen uzavírané s internetovými prodejci
122. Realizace záměru společnosti CANDY na sjednocení cen na maloobchodní úrovni byla posílena (vedle shora uvedených závazků registrovaných distributorů zakotvených v obchodních podmínkách týkajících se mj. prodeje zboží pouze těm e-shopům, které dodržují MOC při dalším prodeji krmiv konečným zákazníkům) její vlastní aktivitou spočívající v zasílání e-mailů e-shopům se žádostí o navýšení cen krmiv pro konečné spotřebitele. Zajištění uvedeného záměru, tj. dodržování cen pro další prodej ze strany internetových prodejců, se v roce 2011 odrazilo v obchodních podmínkách pro registrované distributory, kdy se společnost CANDY rozhodla prodávat e-shopům napřímo, bez účasti registrovaných distributorů, když těmto prodej e-shopům téměř zakázala. K dodržování takto stanovené cenové politiky vyvíjela společnost CANDY nátlak spočívající v neustálém monitoringu MOC, za které e-shopy krmiva nabízely, zasílání opakovaných výzev e-shopům nabízejících krmiva za ceny pod stanovenou úrovní MOC doplněných výhrůžkami o jejich předání příslušným orgánům či žádostmi o vylistování krmiv z jejich nabídky, opakovaném uvádění počtu či vyjmenování e-shopů, které na dodržování dohod o cenách přistoupily, resp. naopak zasílání e-mailů s informacemi o ukončení poskytování slev z VOC krmiv těm registrovaným distributorům, kteří porušovali cenovou politiku účastníka řízení atd. (srov. výše odst. 76.-78.).
123. V případě dohod o cenách uzavíraných společností CANDY s internetovými obchodníky považuje Úřad za návrh dohod výzvy ke zvýšení MOC krmiv rozesílané účastníkem řízení prostřednictvím e-mailů, přičemž tyto návrhy byly jednotlivými internetovými obchodníky akceptovány. Skutečnost, že společnost CANDY dosahovala uzavření cenových dohod s e-shopy, dokazují její vyjádření, ve kterých odkazuje na komunikaci s těmito subjekty a počty internetových obchodů, které již navýšily prodejní ceny krmiv pro konečné spotřebitele. Uvedené je patrné z jejího sdělení již ze dne 8.5.2010 zaslaného registrovaným distributorům ohledně pozitivních úprav internetových cen přičtených snahám těchto distributorů (srov. výše odst. 15.), dále z e-mailu ze dne 7.12.2010 obsahujícího pro registrované distributory informaci o tom, že v rámci komunikace s e-shopy, které nabízely krmiva dodávaná společností CANDY na spodní hranici (17-22 % pod doporučenou MOC), došlo u více než dvou třetin z nich k posunu cen krmiv výše (srov. výše odst. 18.). Za podstatné Úřad považuje dopis společnosti CANDY ze dne 25.11.2010 rozeslaný následující den e-mailem provozovatelům internetových obchodů se žádostí o navýšení cen krmiv pro další prodej s tím, že očekávaná úprava cen ze strany e-shopů měla proběhnout ve lhůtě 2-3 dnů a že od 1.12.2010 mělo být důrazně doporučeno registrovaným distributorům nastavení odlišných pravidel pro ty e-shopy, které na zvýšení cen nezareagují (srov. výše odst. 25.). Veškeré tyto okolnosti svědčí o tom, že účastník řízení uzavíral cenové dohody s provozovateli internetových obchodů nejprve prostřednictvím registrovaných distributorů, následně sám prostřednictvím své aktivní e-mailové komunikace vedené přímo s e-shopy, kterým zasílal výzvy k navýšení cen krmiv, resp. předkládal návrhy na uzavření cenových dohod. I když ze shora uvedeného lze usuzovat, že k uzavírání cenových dohod s provozovateli internetových obchodů docházelo již v průběhu roku 2010, Úřad za najisto postavené považuje datum 13.12.2010, kdy k uzavření cenové dohody na výzvu společnosti CANDY prokazatelně přistoupil internetový prodejce (srov. výše odst. 26.).
124. Za ukončení protisoutěžního jednání ve vztahu k provozovatelům internetových obchodů považuje Úřad, obdobně jako v případě registrovaných distributorů, datum 27.9.2012, kdy společnost CANDY prohlásila, že již dříve ukončila oslovování e-shopů ve věci cen krmiv pro další prodej.
Dodržování dohod o určení cen
125. Protože Úřadem provedené šetření prokázalo, že registrovaní distributoři a e-shopy ceny respektovali (srov. výše odst. 74. a 76.-78.), lze dovodit zřetelnou souvislost mezi snahou společnosti CANDY o nastavení jednotných VOC a MOC krmiv a jejím promítnutím do obchodní politiky registrovaných distributorů a provozovatelů e-shopů. Nadto Úřadem zjištěná kontrola plnění závazků u registrovaných distributorů a provozovatelů e-shopů a jejich následné vymáhání dokazuje zvýšenou nebezpečnost daného jednání účastníka řízení (srov. výše odst. 81.). Tato rovněž vyplývá z realizace cenové politiky účastníka řízení, v rámci které jeho obchodní partneři sami zjišťovali ceny, za které jsou krmiva na internetu nabízena, a následně společnost CANDY informovali o cenových excesech registrovaného distributora či e-shopu (srov. výše odst. 13. a 15.).
Formální stránka zakázané dohody
126. Na základě zjištěných skutečností má Úřad za prokázané, že dohody o určení cen pro další prodej byly od 25.1.2010 do 27.9.2012 uzavírány společností CANDY s jejími registrovanými distributory, kteří realizovali odběr krmiv na základě akceptace obchodních podmínek vydaných touto společností obsahujících ujednání o dodržování VOC při dalším prodeji distributorům/maloobchodním prodejcům, resp. dodržování MOC krmiv při prodeji konečným spotřebitelům (zákazníkům) ve všech typech obchodů (srov. výše odst. 73.-75.). Dále společnost CANDY uzavírala prokazatelně od 13.12.2010 do 27.9.2012 dohody s internetovými obchodníky, když k akceptaci dohod docházelo na základě e-mailů rozesílaných účastníkem řízení obsahujících výzvy ke zvýšení MOC krmiv při prodeji konečným spotřebitelům, resp. prostřednictvím registrovaných distributorů usilujících (dle obchodních podmínek) o dodržování cen krmiv při dalším prodeji ze strany e-shopů (srov. výše odst. 76.-79.). Uzavřením dohod došlo ke sjednocování cenové hladiny na velkoobchodní úrovni trhu krmiv, když registrovaní distributoři prodávali za VOC dalším distributorům, včetně e-shopů, a dále k navýšení cen na úroveň doporučených MOC, resp. doporučených minimálních MOC zveřejněných v cenících vydaných společností CANDY platných pro jednotlivé roky 2010 a 2011, resp. pro rok 2012, když tato cenová hladina byla společností CANDY stanovena pro další prodej krmiv konečným spotřebitelům ze strany registrovaných distributorů a e-shopů.
127. Úřad proto na základě ve správním řízení zjištěných skutečností dospěl k závěru, že dohody o cenách uzavírané společností CANDY s jejími registrovanými distributory a internetovými obchodníky naplňují formální stránku zakázaných dohod o určení cen pro další prodej, které jsou podle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona zakázané a neplatné.
Materiální stránka zakázané dohody
128. Ze zákonné úpravy vyplývá, že po prokázání naplnění formálních znaků zakázaného jednání je nezbytné posoudit rovněž materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Podle znění § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují znaky mířícími na způsobení negativního efektu na soutěž. Dohody o určení cen pro další prodej jsou dohodami zakázanými již pro svůj cíl [106] , tj. jedná se o dohody, jež ze své podstaty způsobují přinejmenším potenciální narušení hospodářské soutěže a mají negativní dopad na kvalitu a intenzitu soutěžního prostředí, a to bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků zakázané dohody; má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její účinky na soutěž. [107] Vzhledem ke skutečnosti, že bylo najisto postaveno, že Úřadem šetřené jednání společnosti CANDY má za cíl narušení hospodářské soutěže, je posuzování konkrétních účinků jejího jednání pro konstataci protiprávnosti nadbytečné. [108]
129. Zákon v § 3 odst. 1 rovněž stanoví, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Za účelem vymezení dohod takového charakteru vydal Úřad Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (dále též Oznámení ), které vychází z unijní legislativy a judikatury. [109] Dle Oznámení ve vztahu k vertikálním dohodám platí, že dohody, u kterých podíl žádného ze soutěžitelů nepřesahuje 15 % na kterémkoli dohodou dotčeném relevantním trhu, nejsou považovány za dohody zakázané. Toto pravidlo se však nevztahuje na vertikální dohody obsahující tzv. tvrdá omezení, která přímo nebo nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinými faktory mají za svůj cíl určení cen, včetně určení cen pro prodej zboží třetím stranám [110] . Takové dohody jsou dohodami zakázanými i v případě splnění v Oznámení stanovené hranice tržního podílu (nepřesahujícího 15 %). S ohledem na podmínky Oznámení a samotný protisoutěžní cíl dohod o určení cen pro další prodej nelze dohody posuzované v tomto správním řízení považovat za dohody se zanedbatelným dopadem na hospodářskou soutěž, ačkoli jejich účastníci nedosahují 15% tržních podílů.
130. Pro samotnou deklaraci porušení zákona prostřednictvím dohod o určení cen pro další prodej tak není rozhodné, jaký podíl účastník dohody na relevantním trhu zaujímá, neboť tyto dohody jsou zakázané a neplatné bez ohledu na podíl jejich účastníků na trhu. Pozice (velikost tržního podílu) účastníků dohody na trhu v takovém případě ovlivňuje především rozsah dopadů dohody na hospodářskou soutěž, tedy závažnost posuzovaného protisoutěžního jednání.
131. Úřad tedy uzavírá, že v rámci správního řízení prokázal, že posuzované dohody o určení cen pro další prodej uzavírané společností CANDY naplnily jak formální, tak i materiální stránku skutkové podstaty zakázané dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.
VI. 2. Absence podmínek pro vynětí ze zákazu
132. Po zhodnocení, že posuzované dohody o určení cen pro další prodej spadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona, zabýval se Úřad dále tím, zda tyto dohody nelze vyjmout ze zákazu na základě aplikace některé z blokových výjimek ve smyslu § 4 odst. 1 zákona nebo na základě zákonné výjimky dle § 3 odst. 4 zákona, ačkoli důkazní břemeno v této věci leží ve smyslu § 21d odst. 1 zákona na účastníkovi řízení.
133. Použití § 4 odst. 1 zákona na dohody uzavírané společností CANDY je vyloučeno, neboť bloková výjimka se nevztahuje na vertikální dohody, které omezují odběratele v určení cen pro další prodej, a to bez ohledu na výši podílu dodavatele na relevantním trhu [111] .
134. V souladu s § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohod.
135. Úřad ověřil, že omezení cenové soutěže mezi odběrateli zboží dodávaného účastníkem řízení nepřináší spotřebitelům žádné výhody, ale právě naopak. Omezení cenové soutěže mezi odběrateli má potenciál znemožnit spotřebitelům získat nabízený produkt za cenu, jež by byla výsledkem konkurenčního boje odběratelů. Úřad konstatuje, že i kdyby předmětné dohody o určení cen pro další prodej byly zaměřeny na dosažení společností CANDY zmíněného opatření, tj. zachování zboží pro spotřebitele v požadované kvalitě a za podmínek, na něž jsou spotřebitelé zvyklí, a dále ke zlepšení hospodářské účinnosti uvnitř distribučního řetězce (srov. výše odst. 56.), lze uvedeného dosáhnout jiným způsobem méně narušujícím hospodářskou soutěž, než bylo společností CANDY zvolené cenové omezení. Obdobně nelze za relevantní považovat argument účastníka řízení o nezbytnosti zajistit, prostřednictvím uzavření zakázaných dohod o cenách, dodržování povinností stanovených zákonnými normami, kdy sjednocení cenové hladiny zboží nijak nesouvisí s evidencí zboží a potřebou jeho sledovatelnosti až ke koncovému prodejci (srov. výše odst. 54.-55.) u dalších subjektů zapojených do distribuce a prodeje krmiv, když za splnění závazných právních předpisů nesou tyto odpovědnost samy, nikoli společnosti CANDY.
136. Úřad konstatuje, že rovněž podmínky § 3 odst. 4 zákona nejsou splněny a že vynětí ze zákazu na základě tohoto ustanovení zákona se v daném případě neuplatní, neboť aplikace uvedeného ustanovení zákona vyžaduje jejich kumulativní splnění.
VI. 3. Zproštění odpovědnosti za správní delikt
137. Zákon v §22b odst. 1 stanoví, že právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Jde o obecný liberační důvod, při jehož naplnění soutěžitel za správní delikt neodpovídá. Okolností vylučující odpovědnost se rozumí překážka, která bývá v soukromoprávních předpisech označována jako tzv. vis major . Tedy objektivní, mimořádná okolnost, jež nastala nezávisle na vůli soutěžitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti chovat se v souladu se zákonem, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by soutěžitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal [112] .
138. K danému Úřad konstatuje, že v době vytýkaného protisoutěžního jednání neexistovala na trhu žádná objektivní skutečnost, která by si vynutila, aby účastník řízení jednal protiprávně, která jej nutila porušovat jeho právní povinnost a v důsledku které účastník řízení nemohl porušování povinnosti zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat. Za takovou objektivní skutečnost pak nemůže být považováno ani tvrzení společnosti CANDY o tom, že jiné subjekty v roli jejích konkurentů působících na trhu se měly údajně dopouštět nekalosoutěžního jednání či porušování jiných obecně závazných předpisů. Nadto k uvedenému jednání konkurentů, jemuž se společnost CANDY měla bránit, došlo dle společnosti CANDY v dubnu 2011, kdy měla být údajně do České republiky (nelegálně) dovezena krmiva značky K-9 a kdy mělo dojít jednorázově k podstatnému snížení prodejní ceny krmiv K-9, když předmětná zásilka byla rozprodána za nízké ceny. Úřad však najisto postavil, že zakázané dohody o cenách společnost CANDY uzavírala od 25.1.2010, tedy více než rok před tím, kdy mělo k tvrzeným nezákonným aktivitám jejích konkurentů dojít. Pro úplnost Úřad uvádí, že ani v případě, kdyby společnost CANDY jednáním v rozporu se soutěžním právem reagovala na jí tvrzené porušení obecných norem jinými soutěžiteli, nelze tuto skutečnost označit za okolnost vylučující odpovědnost za spáchání deliktu.
139. Úřad tak neshledal žádnou objektivní situaci, pro kterou by společnost CANDY byla nucena, resp., v jejímž důsledku by neměla jinou možnost, nežli jednat protiprávně. Lze proto uzavřít, že společnost CANDY nemůže být zproštěna odpovědnosti za delikt podle § 22b odst. 1 zákona, neboť na trhu nebyly dány žádné objektivní skutečnosti či překážky, jež by jí bránily chovat se v souladu se zákonem.VI. 4. Dopad na hospodářskou soutěž
140. Nad rámec uvedeného se Úřad zabýval tím, zda jednání společnosti CANDY spočívající v uzavírání dohod o určení cen, které jednoznačně spadá do kategorie dohod, jež jsou v souvislosti s jejich protisoutěžním cílem již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž, mělo rovněž faktický dopad na soutěž.
141. Negativním důsledkem dohod o určení cen pro další prodej je omezení svobody odběratelů při stanovení ceny, za které prodávají své zboží. Právě možnost odběratele, resp. každého prodejce, stanovit prodejní cenu svého zboží je jedním ze základních principů fungování hospodářské soutěže. Omezení možnosti prodejců stanovit prodejní cenu svého zboží dle vlastního rozhodnutí deformuje základní principy existence svobodné hospodářské soutěže. Nastavení ceny pro další prodej mimo úroveň konkurenční ceny, tedy ceny, která by odpovídala výsledkům konkurenčního boje, může rovněž způsobit navýšení nákupních cen zboží pro konečné spotřebitele a též je způsobilé bránit konkurenci uvnitř jedné značky zboží (soutěž intra-brand ).
142. Uzavřením dohod o určení cen pro další prodej a tím sjednocováním cenové hladiny v rámci téže značky může docházet též k nekalým obchodním praktikám mezi výrobci nebo mezi distributory na horizontální úrovni; omezení soutěže v rámci značky může mít rovněž nepřímý vliv na omezení soutěže mezi značkami ( inter brand competition ), neboť vede k menšímu tlaku na cenu určitého zboží na nižších úrovních
143. Úřad prokázal, že dohody byly ze strany registrovaných distributorů plněny, když tito v souladu s obchodními podmínkami přeprodávali krmiva dalším subjektům za společností CANDY stanovené VOC, resp. neposkytovali slevy (s výjimkou roků 2010 a 2011, kdy tato sleva mohla být v maximální výši 5 %). Tímto postupem došlo ke sjednocení cen (cenového rozpětí) krmiv na velkoobchodní úrovni trhu v rámci značek zboží dodávaného společností CANDY a k eliminaci možné cenové konkurence na daném stupni obchodování, jejíž negativní důsledky se projevily u odběratelů registrovaných distributorů (především provozovatelů e-shopů) ve formě snížené variability cen jimi nabízených krmiv. Snížení konkurenčního prostředí bylo v důsledku závazků stanovených v obchodních podmínkách účastníka řízení přeneseno rovněž na maloobchodní úroveň trhu, neboť registrovaní distributoři prodávající na této úrovni byli povinni dodržet MOC krmiv pro konečné spotřebitele, resp. dodávat jen takovým subjektům (především e-shopům), které dodržovaly při prodeji konečným spotřebitelům společností CANDY stanovené MOC krmiv. Srovnání cen na této úrovni trhu zajistila společnost CANDY vedle obchodních podmínek stanovených pro registrované distributory také prostřednictvím dohod uzavíraných přímo s provozovateli e-shopů, na které se se svými výzvami o navýšení cen krmiv obracela, a tito ceny krmiv pro konečné spotřebitele navýšili.
144. Shora uvedená jednotná cenová politika stanovená společností CANDY se tak v konečném důsledku negativně projevila u konečných spotřebitelů, když těmto se nejen snížilo cenové rozpětí nabízených krmiv, neboť většina e-shopů přistoupila na základě dohod s účastníkem řízení k navýšení MOC krmiv (v některých případech o více než 20 %-srov. výše odst. 66.), ale snížil se i počet obchodníků nabízejících krmiva, neboť některé e-shopy přestaly po tlaku společnosti CANDY na dodržování MOC krmiv tato nabízet. Uvedené navýšení cen krmiv dodávaných společností CANDY je zachyceno rovněž v grafech umístěných na stránkách vyhledávače/srovnávače cen www.heureka.cz , které zaznamenaly skokový nárůst cen krmiv u internetových prodejců zejména v únoru roku 2011 (srov. výše odst. 70.).
145. Koneční spotřebitelé tak v důsledku protisoutěžního jednání společnosti CANDY přišli o výhody plynoucí z nenarušené hospodářské soutěže, zejména došlo k rozsáhlému navýšení cen krmiv, což mj. dokazuje sdělení konečného spotřebitele (srov. výše odst. 48.), jenž se na Úřad obrátil ve věci neúměrného zdražení krmiv společnosti CANDY v únoru roku 2011. Snížení počtu e-shopů nabízejících krmiva společnosti CANDY vyvolané její cenovou politikou lze rovněž považovat za faktor v neprospěch konečných spotřebitelů, kteří zejména v posledních letech stále více využívají možnosti nákupu zboží prostřednictvím internetu. Nespornou výhodou tohoto stále více se rozšiřujícího způsobu nakupování je nejen možnost získat v domácím prostředí bez nutnosti navštívit kamenné prodejny přístup k informacím o zboží, včetně jeho ceny, ale i možnost porovnat ceny daného zboží nabízeného řadou e-shopů a nalézt nejpříznivější cenové nabídky prostřednictvím porovnávačů/vyhledávačů cen. Vedle obvykle nižší ceny je hlavním důvodem využití internetového nakupování tedy rovněž pohodlí a úspora času. [113] Snahy dodavatelů usilujících o unifikaci cen, byť v rámci značky ( intra brand competition ), brání rozvoji této nové formy nakupování a snižují spotřebiteli varietu nabízených cen.
146. Na základě výše uvedených skutečností považuje Úřad negativní dopad na hospodářskou soutěž za prokázaný, resp. považuje uzavírání cenových dohod společností CANDY s jejími registrovanými distributory a internetovými prodejci za narušující hospodářskou soutěž na relevantních trzích.
147. Úřad tak na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že účastník řízení uzavřel se svými registrovanými distributory a provozovateli internetových obchodů zakázané dohody o určení cen pro další prodej, které vedly ke skutečnému narušení hospodářské soutěže, resp. k omezení konkurenčního vztahu mezi odběrateli odebírajícími krmiva dodávaná společností CANDY, a tím též ke snížení výhod plynoucích pro konečné spotřebitele z nenarušené konkurence soutěžitelů působících na trhu distribuce krmiv. Úřad má tak za prokázaný faktický negativní dopad na hospodářskou soutěž vyvolaný protisoutěžním jednáním společnosti CANDY.
VI. 5. Aplikace čl. 101 SFEU
148. Úřad se rovněž zabýval otázkou, zda jednání účastníka řízení může mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. bude u něho splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle článku 101Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též SFEU ). Platí přitom, že zakázaná dohoda či praktika není zásadně schopná ovlivnit obchod mezi členskými státy zejména za podmínky, pokud celkový roční obrat dotčených soutěžitelů nepřesahuje 40 milionů EUR a zároveň jejich podíl na trhu je menší než 5 %. [114]
149. V případě společnosti CANDY tyto hranice pro posouzení dopadu na obchod mezi členskými státy indikují, že k dopadu na obchod mezi členskými státy nedošlo, neboť tržní podíly společnosti CANDY na relevantních trzích nepřesahují 5% hranici a její roční obrat nepřekračuje hodnoty 40 milionů EUR. Úřad ostatně neshledal ani jiné indicie o tom, že by jednání společnosti CANDY mohlo mít unijní rozměr. Úřad proto uzavírá, že jednání účastníka řízení nemohlo mít podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, a to zejména s ohledem na nízký obrat i podíl společnosti CANDY na relevantních trzích. Úřad proto z důvodu absence unijního prvku neaplikoval na jednání účastníka řízení čl. 101 SFEU.
VI. 6. Shrnutí
150. Úřad dospěl k závěru, že účastník řízení-společnost CANDY-tím, že (i) od 25.1.2010 do 27.9.2012 s registrovanými distributory, kteří odebírali krmiva na základě akceptace obchodních podmínek obsahujících určení cen pro další prodej, a (ii) prokazatelně od 13.12.2010 do 27.9.2012 s internetovými obchodníky, kteří akceptovali požadavky účastníka řízení o navýšení cen na úroveň doporučených, resp. minimálních MOC obsažené v e-mailech, uzavíral zakázané a neplatné dohody soutěžitelů o určení cen pro další prodej. Uvedené jednání společnosti CANDY Úřad hodnotí jako jeden pokračující delikt.
151. Jednáním společnosti CANDY spočívajícím v uzavírání dohod o určení cen pro další prodej jsou tak naplněny všechny znaky zakázaných a neplatných dohod soutěžitelů ve smyslu § 3 odst. 1 zákona a Úřad je kvalifikuje jako dohody o určení cen ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona. Cílem protisoutěžního jednání společnosti CANDY spočívajícím v uzavírání dohod bylo narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích (i) suchých krmiv pro psy, (ii) suchých krmiv pro kočky a (iii) pamlsků pro psy a kočky.
VII. Pokuta
VII. 1. Východiska pro uložení pokuty
152. Podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soutěžitel dopustí správního deliktu tím, že uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1 zákona. Dle § 22a odst. 2 zákona se za správní delikt podle odst. 1 písm. b) téhož ustanovení zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.
153. Horní hranice pokuty, kterou lze na základě zákona uložit, je stanovena alternativně, a za horní hranici je považována ta z alternativně použitelných hranic, která je pro příslušného soutěžitele nepříznivější. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují. [115] Úřad pak dlouhodobě a konstantně v rozhodovací praxi ukládá soutěžitelům, kteří jsou podnikateli, pokuty dle obratového kritéria. Úřad tedy v daném případě za horní hranici považoval částku 10 % z čistého obratu dosaženého účastníkem řízení za poslední ukončené účetní období.
154. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Uložená pokuta by měla plnit jak funkci represivní, tak preventivní. Dle judikatury českých soudů musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností, jaké svědčí účastníku řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře rušitele, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by však ovšem byl pro něj likvidační. [116] Je tedy požadováno, aby Úřadem uložená pokuta nepřekračovala zákonem omezenou max. výši 10 %, a to ve vztahu k zákonem definovanému čistému obratu za poslední ukončené účetní období, a dále, aby Úřad posoudil též celkovou aktuální finanční a majetkovou situaci účastníka řízení, zda uložená pokuta nebude pro něj likvidační. [117] K tomu Úřad doplňuje, že k posouzení možného likvidačního účinku pokuty nepostačí jen čistý obrat účastníka řízení, ale je potřeba vzít do úvahy i další skutečnosti související s jeho činností, které jsou zachycené ve výkazu zisku a ztrát a v rozvaze. Pro zjištění schopnosti účastníka řízení pokutu uhradit se též přihlíží k hospodářské situaci celé skupiny (jejíž součástí je účastník řízení), která ve smyslu soutěžního práva představuje jednoho soutěžitele-jednu ekonomickou jednotku; v potaz proto Úřad bere i ukazatele obsažené v účetních výkazech-tj. jak ve výkazu zisku a ztráty tak i v rozvaze-jež odrážejí celkovou aktuální majetkovou a finanční situaci skupiny.
155. Pro úplnost je třeba dále zmínit, že postup Úřadu při výpočtu pokut je specifikován v metodice nazvané Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též Zásady ) [118] , kterou Úřad vypracoval za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem, resp. při kalkulaci konkrétní výše pokuty.
VII. 2. Vyměření pokuty-posouzení kritérií
156. Při vymezení konkrétní výše pokuty je Úřad povinen vyjít ze zákonných (zákonem předepsaných) kritérií, která tato pokuta má v sobě odrážet. Podle § 22b odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
157. Při stanovení pokuty má Úřad dle § 22a odst. 2 zákona vycházet z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jímž je v nyní vedeném řízení rok 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí je vydáváno v druhém měsíci roku 2013, nemá Úřad k dispozici veškerá potřebná data zachycující obraty a další nezbytné finanční ukazatele jak účastníka řízení, tak dalších společností náležících do stejné skupiny, jako je společnost CANDY vztahujících se k roku 2012 (srov. níže odst. 159.); podnikatelským subjektům neuplynula lhůta pro odevzdání příslušných účetních výkazů za rok 2012. S ohledem na shora uvedené Úřad objektivně nemohl v této době spolehlivě a jednoznačně zajistit všechny relevantní podklady zachycující potřebné finanční údaje vztahující se k uvedenému roku 2012. Z těchto důvodů a zejména, aby Úřad dostál recentní judikaturou [119] požadované premisy týkající se zajištění všech relevantních podkladů pro stanovení pokuty, vycházel Úřad ze zjištěných finančních ukazatelů společnosti CANDY a ostatních společností náležejících do stejné skupiny vztahujících se k roku 2011. Úřad proto při posouzení pokuty vycházel z údajů o čistém obratu účastníka řízení dosaženém v roce 2011, přičemž údaje byly prokazatelně ověřeny z kopie účetních výkazů na typizovaných tiskopisech, tj. kopie výkazu zisku a ztráty společnosti CANDY za rok 2011 [120] . Tento údaj za rok 2011, sloužící pro posouzení výše pokuty z hlediska korektivu maximální zákonem přípustné výše pokuty, tj. 10 % z čistého obratu, činil 93 441 tis. Kč.
158. Dále bral Úřad v úvahu čistý obrat společnosti CANDY týkající se pouze obratu z prodeje krmiv dosaženého na relevantních trzích dotčených protisoutěžním jednáním účastníka řízení, a to trzích (i) suchých krmiv pro psy, (ii) suchých krmiv pro kočky a (iii) pamlsků pro psy a kočky, realizovaný na území České republiky v roce 2011. Tento, dle informací poskytnutých účastníkem řízení, dosahoval výše 82 536 tis. Kč. [121]
159. V posledním kroku pak Úřad posoudil, zda výše pokuty nebude pro účastníka řízení s ohledem na celkovou majetkovou situaci likvidační a zda bude schopen uloženou sankci uhradit. Úřad bral proto v úvahu celkový čistý obrat a další údaje účetních výkazů vypovídající o celkové finanční a majetkové situaci účastníka řízení a obdobně i skupiny, jejíž součástí je společnost CANDY. Do této skupiny vedle společnosti CANDY náležela společnost NUTRAM a společnost GOLF TIME společnost s ručením omezeným, se sídlem Pardubice-Svítkov, Hradčanská 403, IČ 25918656 (dále též GOLF TIME ) [122] . Z Úřadem zjištěných, resp. společností CANDY doložených podkladů a informací, představoval čistý obrat skupiny za poslední ukončené účetní období, tj. rok 2011, částku [ obchodní tajemství ] Kč. [123] Z důvodu, že společnost NUTRAM na vymezených relevantních trzích v České republice působí [ obchodní tajemství ], zredukoval Úřad takto dosažený čistý obrat skupiny o příslušný obrat společnosti NUTRAM ve výši [ obchodní tajemství ] Kč, tzn., že takto upravený čistý obrat skupiny představuje výši [ obchodní tajemství ] Kč.
Závažnost správního deliktu, zejména způsob jeho spáchání a následky a okolnosti, za nichž byl spáchán
160. Základním východiskem pro stanovení výše pokuty, resp. posouzení přiměřenosti výše pokuty, je skutečnost, že trest by měl zejména odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétní výše pokuty je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost deliktu, jež je předmětem správního řízení, a to zejména způsob jeho spáchání a následky a okolnosti, za nichž byl spáchán.
161. V tomto rozhodnutí je deklarováno porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť účastník řízení uzavřel a plnil zakázané a neplatné dohody o určení cen pro další prodej, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže na shora vymezených relevantních trzích. Toto jednání považuje Úřad v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí [124] a Zásadami [125] typově za závažné porušení zákona.

162. V případě protisoutěžního jednání, jež je považováno za typově závažný delikt, Úřad určuje výchozí podíl, jakožto základ pro výpočet základní částky pokuty, v rozmezí do 1 % hodnoty prodejů. [126]
163. Při stanovení konkrétní výše výchozího podílu v rozmezí 0 % až 1 % Úřad zohlednil rozsah skutečného dopadu porušení zákona společností CANDY na hospodářskou soutěž na vymezených relevantních trzích.
164. Úřad ve správním řízení prokázal, že společnost CANDY k uzavírání zakázaných dohod o určení cen přistoupila od 25.1.2010, přičemž dohody dle Úřadem provedeného dokazování byly jak jejími registrovanými distributory, tak provozovateli internetových obchodů (s těmito prokazatelně od 13.12.2010), skutečně plněny, resp. že odběratelé závazky ohledně určení cen pro další prodej krmiv v posuzovaných dohodách dodržovali (srov. výše odst. 119. až 125.). O intenzitě nátlaku společnosti CANDY na dodržování dohod o určení cen svědčí mj. i množství stížností, které Úřad obdržel na začátku roku 2011, kdy se na Úřad obrátilo několik odběratelů zboží dodávaného společností CANDY s žádostí o prošetření jejího postupu ve věci uzavření cenových dohod (srov. výše odst. 43. až 46.). Tito odběratelé poukazovali na protizákonné jednání společnosti CANDY, resp. jeden odběratel přímo v rámci e-mailové korespondence se společností CANDY vyjádřil pochybnosti o tom, zda jejím jednáním nedochází k uzavření kartelových dohod (srov. výše odst. 26.). Provozovatelé e-shopů považovali rozesílání e-mailů s opakovanými žádostmi společnosti CANDY o navýšení cen krmiv (srov. výše odst. 81.) za výhrůžné, obtěžující a poškozující jejich dobré jméno, a to zejména tím, že společnost CANDY v rámci elektronické komunikace zasílala rovněž dokumenty obsahující rozřazení e-shopů do zón dle toho, zda tyto dohody o cenách dodržovaly či nikoli (srov. výše odst. 47.). K dodržování dohod o cenách byli nuceni registrovaní distributoři, z nichž jeden plnění dohod o cenách označil za výrazné omezení své obchodní politiky, další umístil na své stránky oznámení o neposkytování jakýchkoli slev z nákupních cen krmiv dodávaných společností CANDY (srov. výše odst. 52.).
165. O závažnosti protisoutěžního jednání svědčí dále skutečnost, že společnost CANDY plnění dohod opakovaně kontrolovala a vynucovala (např. předáním e-shopů nedodržujících ceny pro další prodej příslušným orgánům státní správy za účelem provedení kontroly jejich podnikání či požadavkem na ukončení prodeje krmiv ze strany těch e-shopů, které na dohody o cenách odmítly přistoupit) a za nepřistoupení na dohody o určení cen aplikovala sankce (např. ve formě odebrání poskytovaných slev z VOC, za které registrovaní distributoři od společnosti CANDY krmiva nakupovali [127] -srov. výše odst. 23., obdobně odst. 44.). Výsledkem jednání společnosti CANDY bylo nejen ukončení prodeje jí dodávaných krmiv ze strany některých provozovatelů internetových obchodů (srov. výše odst. 66. a 72.), ale zejména skokové zvýšení cen krmiv, neboť téměř 80 % e-shopů přistoupením na dohody o určení cen upravilo ceny krmiv, tj. navýšilo ceny nabízeného zboží (srov. výše odst. 68.). Dané dokazuje nejen Úřadem provedené šetření, ale rovněž stížnost konečného spotřebitele, který se na Úřad obrátil ve věci neúměrného zdražení krmiv dodávaných na území České republiky společností CANDY v únoru roku 2011 (srov. výše odst. 48.).
166. Protisoutěžní jednání společnosti CANDY spočívající v uzavření dohod o určení cen směřujících ke zvýšení a unifikaci cen pro prodej krmiv konečným spotřebitelům a především způsob jeho provedení směřující k zajištění dodržování jí stanovených cen krmiv pro další prodej tak mělo prokazatelně negativní dopady na soutěž v rámci značky (srov. výše odst. 140. až 146.). Z ávažnost protisoutěžního jednání účastníka řízení byla navíc zvýšena jeho aktivním jednáním spočívajícím v prosazování plnění těchto zakázaných dohod (srov. předchozí odstavec).
167. Úřad také přihlédl k tomu, že společnost CANDY není jediným soutěžitelem působícím na shora vymezených relevantních trzích, kdy vedle soutěže intra-brand , na kterou měly posuzované dohody dopad, probíhala rovněž soutěž inter-brand , byť na tuto soutěž mohla být míra dopadu jednání účastníka řízení nízká.
168. Konečně vzal Úřad do úvahy rovněž postavení, které společnost CANDY na vymezených relevantních trzích zaujímá, neboť tato pozice ovlivňuje celkový rozsah dopadů dohody na hospodářskou soutěž. Úřad tak přihlédl k tomu, že míra negativního dopadu zakázaných dohod uzavíraných společností CANDY na soutěž mohla být vzhledem k jejímu nízkému podílu na vymezených relevantních trzích (srov. výše odst. 105.) jen nízká.
Subjektivní stránka deliktu
169. Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody, jejímž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, je konstruována jako odpovědnost objektivní. I když znění zákona při ukládání pokut nevyžaduje zkoumání a rozlišování subjektivní stránky deliktu, je Úřad oprávněn zohlednit úmyslné porušení zákona jako přitěžující okolnost, a to při posuzování kritéria závažnosti správního deliktu, zejména způsobu jeho spáchání.
170. Požadavek na zkoumání (a rozlišování) formy zavinění je pak i podle judikatury správních soudů relevantní z hlediska rozhodování o výši ukládané pokuty, [128] kdy Úřad klade vyšší závažnost protisoutěžního jednání porušitele tam, kde k porušení dochází úmyslně.
171. I v soutěžním právu se tedy rozlišují dvě základní formy zavinění, úmysl a nedbalost. Při posouzení se vychází z intelektuální a volní složky k objektu deliktu, jímž je právem chráněný zájem, proti kterému jednání směřuje, v daném případě je chráněným zájmem férová hospodářská soutěž pro všechny účastníky trhu. V případě úmyslu se vychází z toho, že jednající nejenže věděl, ale také chtěl porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem (úmysl přímý); v případě úmyslu nepřímého jednající ví, že může zákonem chráněný zájem porušit či ohrozit, a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn. V případě vědomé nedbalosti jednající věděl, že může porušit či ohrozit zákonem chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že jej neporuší; při nevědomé nedbalosti pak jednající nevěděl, že svým jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem, ač vzhledem k okolnostem a svým poměrům vědět měl a mohl.
172. Při hodnocení subjektivní stránky popsaného správního deliktu vzal Úřad v úvahu skutečnost, že posuzované dohody byly uzavřeny na návrh účastníka řízení; obsah návrhu prokazují shora uvedené obchodní podmínky vydané společností CANDY pro registrované distributory, resp. e-maily adresované společností CANDY provozovatelům internetových obchodů, ve kterých vyzývala k navýšení cen jimi nabízených krmiv či hrozila sankcemi za nepřistoupení na tento její požadavek (a distributory informovala, že již takovou sankci využila-srov. výše odst. 23 .). Úřad dále prokázal, že společnost CANDY plnění posuzovaných zakázaných dohod kontrolovala a vymáhala, přičemž v plnění zakázaných dohod pokračovala rovněž po zahájení správního řízení, kdy jí bylo v oznámení o zahájení správního řízení sděleno, v čem Úřad spatřuje možné protisoutěžní jednání. Úřad má proto za prokázané, že společnost CANDY si byla vědoma zakázanosti dohod o určení cen pro další prodej; toto vyplynulo rovněž z e-mailové korespondence s jedním z provozovatelů internetového obchodu, který žádal společnost CANDY o sdělení, že její požadavek na navýšení cen krmiv nepředstavuje kartelovou dohodu [129] .
173. Účastník řízení si musel být vědom toho, že předmětná ujednání ovlivňují (ovlivní) cenovou úroveň krmiv na trhu ve vztahu ke spotřebitelům (tato skutečnost totiž vyplývá ze samotné povahy dané dohody a z jejího účelu, který sleduje) a že tato ujednání eliminují soutěž mezi distributory a prodejci jeho zboží a dále že zbavují odběratele možnosti stanovit prodejní cenu zboží dle jejich vůle. Účastník řízení si dle Úřadu dále musel být vědom toho, že odstraněním soutěže mezi distributory (i prodejci) jeho zboží naruší soutěž na příslušných relevantních trzích, resp. byl dle Úřadu srozuměn s tím, že uzavření a plnění cenové dohody naruší hospodářskou soutěž na příslušných relevantních trzích. Vědomostní a volní složka zavinění se tak vztahuje i ke způsobilosti jím uzavíraných dohod narušit hospodářskou soutěž. Úřad proto v souladu se svou rozhodovací praxí [130] dospěl k závěru, že účastník řízení porušil zákon zaviněně ve formě úmyslu, přičemž z důvodu úmyslného porušení zákona Úřad dle své rozhodovací praxe navyšuje základní částku pokuty o 20 %.
174. Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře českých [131] a evropských soudů [132] , ze které vyplývá, že pro konstataci úmyslného porušení soutěžních pravidel není nezbytné, aby si soutěžitel byl vědom toho, že porušuje konkrétní zákaz stanovený soutěžními pravidly; je dostačující, aby si nemohl být nevědomý toho, že napadené jednání mělo za cíl nebo mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže na trhu.
Délka trvání deliktu
175. V rámci kritéria závažnosti deliktu je podřazena rovněž délka trvání porušení zákona; závažnost protisoutěžního jednání se s délkou jeho trvání může zvyšovat (nepochybně bude rozdíl v závažnosti jednorázového deliktu či jen krátkodobého deliktu a deliktu trvajícího řadu let).
176. Délka porušování zákona pro účely stanovení pokuty je v případě správního deliktu, jehož se dopustila společnost CANDY, počítána od 25.1.2010 do 27.9.2012, činí tedy dva roky a sedm měsíců trvání porušení zákona; jedná se o střednědobé porušení soutěžních norem. [133]Přitěžující a polehčující okolnosti
177. Úřad podle okolností případu dále posuzuje, zda u každého jednotlivého soutěžitele existují přitěžující nebo polehčující okolnosti, které by byly důvodem ke zvýšení nebo snížení pokuty. Všechny přitěžující a polehčující okolnosti přitom vyhodnotí jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu.
178. V daném případě považuje Úřad skutečnost, že společnost CANDY ukončila protisoutěžní jednání v průběhu správního řízení-ještě před vydáním prvostupňového rozhodnutí, za polehčující okolnost, tj. za důvod ke snížení pokuty [134] .
VII. 3. Výsledná výše pokuty
179. Stanovení výše pokuty provedl Úřad v několika krocích. Nejprve uvážil výši základní částky pokuty za závažnost, ve které dále zohlednil subjektivní stránku spáchání deliktu a délku trvání porušení zákona. V dalším kroku potom základní částku pokuty upravil z hlediska přitěžujících a polehčujících okolností.
Základní částka pokuty
180. V souladu se Zásadami je východiskem pro určení konkrétní výše pokuty tzv. základní částka pokuty, jež je stanovena na základě hodnoty prodejů, dále zahrnuje zhodnocení závažnosti protisoutěžního deliktu, zejména způsob jeho spáchání a následky a okolnosti, za nichž byl spáchán.
Hodnota prodejů
181. Hodnota prodejů je vypočítána z obratu soutěžitele dosaženého prodejem zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo či nepřímo týká. Úřad při výpočtu základní částky pokuty vyšel z čistého obratu společnosti CANDY týkajícího se pouze obratu z prodeje krmiv dosaženého na relevantních trzích (i) suchých krmiv pro psy, (ii) suchých krmiv pro kočky a (iii) pamlsků pro psy a kočky, realizovaného na území České republiky v roce 2011, který dle informací poskytnutých účastníkem řízení dosáhl výše [ obchodní tajemství ] Kč. Úřad tedy pro určení hodnoty prodejů vzal v úvahu tuto částku.
Závažnost správního deliktu
182. Dohody o určení cen pro další prodej uzavírané na vertikální úrovni považuje Úřad za typově závažný delikt. Dále Úřad přihlédl ke způsobu spáchání deliktu, resp. k formě zavinění (subjektivní stránce jednání účastníka řízení), když šlo o úmyslné jednání (viz výše), a následkům (skokové zvýšení cen krmiv pro konečné spotřebitele a sjednocení cenové úrovně, a dále snížení počtu subjektů, které nabízejí krmiva dodávaná na území České republiky společností CANDY) a okolnostem (v době spáchání správního deliktu neexistovaly objektivní skutečnosti, které by mohly částečně ospravedlňovat jednání společnosti CANDY ve věci uzavírání zakázaných dohod o cenách-srov. výše odst. 137. a násl.), za nichž byl delikt spáchán.
183. Na základě výše uvedeného byl Úřadem stanoven výchozí podíl hodnoty prodejů pro výpočet pokuty ve výši [ obchodní tajemství ] % z hodnoty prodejů, která dosahuje [ obchodní tajemství ] Kč. Částka výchozího podílu hodnoty prodejů činí tedy [ obchodní tajemství ] Kč.
184. Za účelem zohlednění doby účasti společnosti CANDY na protisoutěžním jednání (od 25.1.2010 do 27.9.2012) byla částka výchozího podílu hodnoty prodejů v souladu se Zásadami [135] vynásobena koeficientem času podle počtu let účasti soutěžitele na protisoutěžním jednání. Výchozí podíl tak byl v souladu se Zásadami vynásoben koeficientem času o hodnotě 1,35 [136] .
Stanovení základní částky pokuty
185. Na základě shora uvedených úvah Úřad stanovil základní částku pokuty ve výši 1 002 812 Kč.
Úprava základní částky pokuty-další okolnosti zohledněné v sankci
186. Úřad v souladu se Zásadami jako polehčující okolnost považoval ukončení protisoutěžního jednání v průběhu správního řízení ještě před vydáním tohoto rozhodnutí. Proto Úřad, konstantně v souladu se svojí rozhodovací praxí [137] , rozhodl snížit základní částku pokuty o 20 %, tj. o 200 562 Kč. Pokud jde o okolnosti přitěžující, žádné Úřad neshledal.
Výsledná kalkulace pokuty
187. Po zohlednění všech okolností svědčících pro úpravu výše pokuty činí částka pokuty 802 250 Kč, kterou Úřad zaokrouhlil na celé tisíce směrem dolů. Výsledná výše pokuty za správní delikt popsaný v tomto rozhodnutí tak činí 802 000 Kč .
VII. 4. Posouzení zákonného maxima výše pokuty
188. Úřad při rozhodování o výši pokuty je povinen zkoumat, zda pokuta ve smyslu dikce § 22a odst. 2 zákona nepřevyšuje zákonem stanovenou maximální výši pokuty 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (k danému srov. výše odst. 157.). Úřadem zjištěný a z kopie výkazu zisku a ztrát společnosti CANDY ke dni 31.12.2011 ověřený čistý obrat za uvedený rok činil 93 441 tis. Kč. Pokuta vyměřená ve výši 802 tis. Kč tak představuje cca 0,86 % čistého obratu společnosti CANDY za rok 2011. Uložená pokuta nedosahující ani 1 % čistého obratu za poslední ukončené účetní období tak zákonnou maximální hranici nepřekračuje.
VII. 5. Přiměřenost pokuty s ohledem na celkovou majetkovou situaci porušitele
189. Dále je Úřad povinen zkoumat, zda je účastník řízení s ohledem na svou aktuální celkovou majetkovou a finanční situaci schopen pokutu uhradit, resp. zda ukládaná pokuta nemůže být považována z tohoto důvodu za nepřiměřenou či likvidační. Při možném likvidačním charakteru pokuty Úřad přihlíží jednak k situaci samotného porušitele, tj. společnosti CANDY, ale rovněž k celkové majetkové a finanční situaci skupiny, do níž společnost CANDY náleží.
190. Z předložené kopie výkazu zisku a ztrát společnosti CANDY ke dni 31.12.2011 Úřad ověřil, že účastník řízení nevykazoval ztráty, resp. dosáhl kladného výsledku hospodaření za účetní období ve výši 148 tis. Kč. Z kopie rozvahy společnosti CANDY ke dni 31.12.2011 pak Úřad zjistil, že celková aktiva dosáhla 43 442 tis. Kč, resp. oběžná aktiva 22 039 tis. Kč. Celkové pohledávky v daném období byly ve výši 5 300 tis. Kč, krátkodobý finanční majetek pak činil 6 722 tis. Kč, naproti tomu celkové závazky, tvořené pouze závazky krátkodobými, se pohybovaly na úrovni 22 815 tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let představoval 17 693 tis. Kč . Celkové majetkové a finanční údaje účastníka řízení dle účetních výkazů nevykazují skutečnosti, pro které by bylo možné sankci uloženou společnosti CANDY považovat jakkoli za likvidační, resp. dle kterých by společnost CANDY nebyla schopna uloženou sankci uhradit.
191. Pokud jde o finanční a majetkovou situaci skupiny, do níž společnost CANDY náleží, Úřad uvádí, že upravený čistý obrat skupiny, představoval výši [ obchodní tajemství ] Kč. Vedle obratů dosahovaných společnostmi tvořící skupinu, přihlédl Úřad rovněž k výsledku hospodaření za běžnou činnost dosaženému společností NUTRAM [ obchodní tajemství ], resp. k výši jejích [ obchodní tajemství ]. V případě společnosti GOLF TIME [ obchodní tajemství ]. Za nikoli nepodstatné považuje Úřad údaje o výsledcích hospodaření těchto dvou společností z minulých let, které představují částku [ obchodní tajemství ] Kč. [138] Celková finanční a majetková situace skupiny skýtá dostatečnou oporu pro uhrazení sankce účastníkem řízení.
192. Úřad tak uzavírá, že za této situace pokuta vyměřená Úřadem společnosti CANDY za porušení zákona není nepřiměřenou a nemůže být ani považována za likvidační.
VII. 6. Přiměřenost pokuty-recentní rozhodovací praxe Úřadu
193. Při uložení pokuty byla Úřadem respektována i zásada nediskriminace. Výše pokuty je porovnatelná s pokutami uloženými v obdobných případech porušení zákona, s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, jimiž se toto správní řízení ve věci odlišuje od jiných obdobných případů řešených Úřadem. Jak je výše uvedeno, uložená pokuta představuje 0,86 % čistého obratu účastníka řízení za rok 2011. Výše ukládaných pokut Úřadem ve věcech uzavření zakázaných dohod o cenách mezi soutěžiteli nacházejícími se ve vertikálním vztahu dosahovala v posledně ukončených případech výše od 1,0 do 1,7 % z jejich čistého obratu [139] , přičemž tržní podíly porušitelů soutěžního zákona na relevantních trzích dotčených protisoutěžním jednáním dosahovaly v těchto případech výše od 2 do 11 %.
194. Úřad tak uzavírá, že pokuta uložená účastníkovi řízení v tomto řízení nevybočuje z úrovně pokut ukládaných Úřadem za typově obdobný delikt v období blízkém době spáchání deliktu účastníka řízení. Její úroveň tak mohla být pro účastníka řízení dostatečně předvídatelná. Úřad tak neporušil zásadu legitimního očekávání při stanovování výše pokuty.
VII. 7. Shrnutí
195. Ze všech shora uvedených důvodů se Úřad rozhodl uložit společnosti CANDY pokutu ve výši 802 000 Kč, která dosahuje pouze 0,86 % z čistého obratu účastníka řízení. Výše ukládané pokuty je tak zcela přiměřená okolnostem případu a neznamená finanční ohrožení podnikání či existence účastníka řízení, nemá tedy likvidační charakter (srov. výše odst. 189. až 192.), zároveň je dostatečně citelná, aby účastníka řízení od podobného jednání napříště odradila.

196. Pokuta uložená společnosti CANDY tímto rozhodnutím je v rozmezí stanoveném zákonem, resp. byla uložena při samé spodní hranici zákonem stanovené sazby. Nejedná se tak o pokutu zjevně nepřiměřenou. [140]
VIII. Opatření k nápravě
197. Podle § 20 odst. 4 zákona může Úřad uložit opatření k nápravě, jejichž účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže na trhu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich splnění, je-li zjištěno porušení povinností stanovených v § 3 odst. 1, § 11 odst. 1 nebo § 18 odst. 1 zákona. Uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 22 odst. 1 písm. b), c) nebo d) a § 22a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona. Opatření k nápravě nemá sankční povahu, nýbrž sleduje odstranění nepříznivých důsledků protisoutěžního jednání (resp. jeho prevenci či opakování).
198. Ve správním řízení Úřad shledal důvody pro uložení společnosti CANDY opatření k nápravě, avšak pouze ve vztahu k jednání společnosti CANDY týkajícímu se uzavírání dohod s provozovateli internetových obchodů (srov. níže).
199. Předně Úřad uvádí, že v reakci na Návrh závazků společnosti CANDY (srov. výše odst. 83.) konstatoval, že k prokázání ukončení protisoutěžního jednání je nezbytné, aby společnost CANDY doložila Úřadu: (i) že všechny své registrované distributory odebírající krmiva na základě Obchodních podmínek prokazatelně informovala o jejich zrušení a o neplatnosti dohod o cenách v nich obsažených, (ii) že všechny provozovatele e-shopů, které v letech 2010 až 2012 opakovaně oslovovala se žádostmi o navýšení cen jí dodávaných krmiv, resp. o probíhajících akcích Férové ceny či o podmínkách Férové prodejny , příp. všech obdobných akcích obsahujících dodržování doporučených či minimálních cen pro další prodej jako podmínku spolupráce, resp. dosažení slevy/rabatů, prokazatelně informovala o neplatnosti dohod o cenách, (iii) návrh Obchodních podmínek, které budou platné od počátku roku 2013, (iv) formu statistiky prodejů, které budou omezeny pouze na statistiky prodaného počtu zboží, a to pouze za účelem plnění povinnosti ze závazku traceability a interní potřebu CANDY pro přípravu soutěží a další marketingové podpory prodejců.
200. K výzvě Úřadu společnost CANDY přípisem ze dne 18.10.2012 poskytla své sdělení nazvané Obchodním partnerům-distributorům ze dne 27.9.2012, ve kterém oznámila, že s okamžitou platností ke stejnému dni ruší své obchodní podmínky platné pro distributory od 1.1.2012 (pozn. Úřadu: v oznámení uvedené datum 1.1.1012 pokládá Úřad, z logiky věci, za chybu v psaní). Oznámení zaslala společnost CANDY dle svého vyjádření způsobem obvyklým pro komunikaci se svými odběrateli, tj. e-mailem (e-mail s uvedením adresátů a seznam těchto konkrétních distributorů, kterým byl e-mail obsahující jako přílohu výše zmíněné oznámení ze dne 27.9.2012 téhož dne zaslán, společnost CANDY Úřadu rovněž předložila).
201. Na základě shora uvedeného považuje Úřad za průkazně doložené, že k ukončení protisoutěžního jednání ve vztahu k registrovaným distributorům došlo dnem 27.9.2012, kdy byly ze strany společnosti CANDY zrušeny obchodní podmínky. Uložení opatření k nápravě vztahující se k registrovaným distributorům tak není dle Úřadu důvodné, neboť zájmu chráněnému zákonem bylo již dosaženo. Jednání popsané ve výrokové části I. bodu 1. tohoto rozhodnutí je pak účastníkovi řízení dle výrokové části II. tohoto rozhodnutí do budoucna zakázáno.
202. Ve vztahu k provozovatelům internetových obchodů společnost CANDY pouze konstatovala, že již dříve ukončila rozesílání e-mailů a dalších materiálů v rámci akce Férové ceny , a sdělila, že s tímto již do budoucna nebude pokračovat. Dále uvedla, že e-shopy nikdy nebyly přímými partnery společnosti CANDY a obchodní podmínky vydávané společností CANDY se na ně nikdy nevztahovaly, a proto společnost CANDY e-shopy o zrušení předmětných obchodních podmínek neinformovala. Ve svém přípisu ze dne 31.10.2012 společnost CANDY opětovně uvedla, že s provozovateli internetových obchodů neměla nikdy přímé vztahy a tedy ani přímou možnost jakkoli tyto obchody sankcionovat neposkytnutím slev či nedodáním zboží. Dle vyjádření společnosti CANDY přeceňuje Úřad korespondenci zasílanou těmto subjektům, u kterých z důvodu absence smluvního vztahu neměla sebemenší možnost se čehokoli domáhat; společnost CANDY dle svého vyjádření provozovatele e-shopů pouze opakovaně upozornila na obavu z nedodržování obecně závazných předpisů s uvedením, že v takovém případě by se obrátila s žádostí o přešetření k příslušnému úřadu státní správy-uvedené dle společnosti CANDY však nepředstavuje žádnou hrozbu sankcí, pouze svobodné vyjádření názoru s upozorněním na to, že společnost CANDY využije zákonných prostředků ke zjištění, zda se její podezření zakládají na pravdě či nikoli.
203. Výše uvedené sdělení považuje Úřad pouze za účelové, neboť ve správním řízení bylo prokázané, že společnost CANDY v rámci e-mailové korespondence vyzývala provozovatele internetových obchodů k navýšení cen jí dodávaných krmiv, ceny krmiv nabízených těmito e-shopy kontrolovala (prostřednictvím internetových vyhledávačů či jí realizovanými kontrolními nákupy), zasílala těmto subjektům seznamy, ve kterých členila konkrétní e-shopy do jednotlivých skupin v závislosti na úrovni jimi nabízených cen krmiv ve vztahu k jí stanovené MOC krmiv, resp. těm provozovatelům e-shopů, kteří na navýšení cen krmiv nereagovali, zasílala e-maily s vyrozuměním o jejich předání ke kontrole příslušným orgánům státní správy, resp. je žádala o zdržení se prodeje jí nabízených krmiv. Skutečnost, že společnost CANDY neměla s provozovateli internetových obchodů žádný přímý (smluvní) vztah, jí nebránil s nimi komunikovat a požadovat zvýšení cen na požadovanou úroveň; obě strany si totiž byly vědomy, že společnost CANDY má možnost ovlivnit prostřednictvím svých smluvních partnerů -registrovaných distributorů, podmínky dodávek zboží provozovatelům e-shopů. Skutečnost, že společnost CANDY nemá s internetovými prodejci přímý smluvní vztah tak ve vztahu k posouzení zakázaných dohod o cenách dle zákona nemá žádnou relevanci.
204. Protože je však na účastníku řízení, aby prokázal ukončení protisoutěžního jednání, usiluje-li o snížení hrozící sankce, sdělil Úřad společnosti CANDY, že nechává na jejím zvážení, zda a jakým způsobem prokáže, že provozovatelé internetových obchodů byli vyrozuměni o neplatnosti a zákazu uzavíraných dohod o cenách, resp. o tom, že společnost CANDY již netrvá z jejich strany na dodržování jí stanovených cen krmiv pro další prodej.
205. Protože společnost CANDY na sdělení Úřadu nijak nereagovala, resp. ke dni vydání tohoto rozhodnutí Úřad nedisponuje jinou informací, než prohlášením společnosti CANDY o ukončení oslovování e-shopů v souvislosti s dodržováním cen krmiv pro další prodej, rozhodl se Úřad uložit nápravné opatření. K danému Úřad přistoupil z důvodu, že nelze zcela vyloučit, že někteří provozovatelé e-shopů mohou nadále setrvávat v domnění, že žádosti společnosti CANDY o navýšení cen krmiv na úroveň doporučených, resp. minimálních, které obdrželi v průběhu protisoutěžního jednání účastníka řízení (poslední přípis společnosti CANDY zajištěný Úřadem, který byl přeposlán internetovému obchodu ve věci žádosti účastníka řízení o nápravu a rychlé řešení u e-shopů dlouhodobě škodících cenovým podbízením, je ze dne 7.8.2012-srov. výše odst. 24. a 42.), jsou nadále platné, neboť ze strany společnosti CANDY nebyli nijak aktivně informováni o zákazu a neplatnosti dohod o cenách.
206. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností považuje Úřad za nezbytné, aby společnost CANDY informovala provozovatele internetových obchodů o obsahu výrokové části I. tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl uložit společnosti CANDY nápravné opatření, jak je uvedeno ve výrokové části IV. tohoto rozhodnutí. Současně Úřad pro splnění nápravného opatření stanovil lhůtu 30 dnů počítanou od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Tuto lhůtu nelze dle Úřadu považovat za jakkoli nepřiměřenou s ohledem na to, že zaslaná informace by měla obsahovat alespoň Úřadem zformulované znění výrokové části I. tohoto rozhodnutí a společnost CANDY, dle podkladů shromážděných ve správním řízení, disponuje podrobným seznamem e-shopů a jejich provozovatelů (včetně jejich webových adres), se kterými vedla v letech 2010 až 2012 e-mailovou komunikaci týkající se cen krmiv. Obdobně za nepřiměřenou nelze považovat lhůtu 14 dnů stanovenou Úřadem společnosti CANDY pro doložení splnění nápravného opatření, tj. pro pouhé poskytnutí (i) již zaslaných informací provozovatelům internetových obchodů a (ii) seznamu oslovených subjektů s požadovanými údaji.
IX. Námitky účastníka řízení
207. Mimo námitek účastníka řízení vznesených v průběhu správního řízení, které Úřad vypořádal v jiných částech odůvodnění tohoto rozhodnutí, společnost CANDY dále uplatnila tyto následující námitky.
208. Ve svém přípisu ze dne 3.11.2011 společnost CANDY poukázala na praktiky nepoctivých obchodníků týkající se nerespektování zákonných povinností souvisejících s dovozem krmiv, a to zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. Jako nezákonné praktiky svých konkurentů společnost CANDY uvedla nesplnění celních povinností při dovozu krmiv, neprovedení registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského či nesplnění daňových a dalších obdobných povinností spojených s prodejem krmiv. V této souvislosti společnost CANDY zmínila, že přibližně před rokem (pozn. Úřadu: tj. v roce 2010) mělo dojít k masovému rozvoji internetových vyhledávačů nejvýhodnějších cen, které zcela změnily způsob prodeje a distribuce krmiv, neboť tyto mají být způsobilé v několika hodinách naprosto rozhodit stabilní prodej v maloobchodě, když zobrazují nejvýhodnější nabídky, kterými mohou být (a zpravidla také jsou) nabídky tzv. garážových prodejců. Tímto dle vyjádření společnosti CANDY na internetu vzrostl počet drobných neregistrovaných prodejců, kteří dovážejí sezónně menší množství krmiv ze zahraničí a kteří v důsledku nesplnění povinností stanovených závaznými právními předpisy prodávají zboží s nízkou marží a cenou. Do prodeje prostřednictvím internetu se stejně negativními následky, ale v mnohem větším měřítku, mají dle vyjádření účastníka řízení zasahovat i některé velké internetové obchody. Tato situace tak vedla k dalšímu roztříštění již dříve výrazně rozděleného a vysoce konkurenčního trhu a k dalšímu poklesu podílů jednotlivých dodavatelů a dovozců. Společnost CANDY dále v tomto přípisu poukázala na skutečnost, že nemá odpovídající podíl na trhu [ ] v takovém rozsahu, aby jakákoli dohoda či jakékoli jiné jednání bylo způsobilé ovlivnit trh s krmivy pro domácí zvířata .
209. Přípisem ze dne 12.7.2012 společnost CANDY namítala, že Úřad od data zahájení správního řízení před více než devíti měsíci jí nesdělil žádné bližší informace o probíhajícím šetření a ani nesdělil, jakým činem se měla dopustit údajného nedovoleného chování. Společnost CANDY rovněž uvedla, že se tím cítí být v nejistotě, neboť si není vědoma, že by se kdykoliv dopustila chování, které by souviselo s uzavíráním zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určování cen a své případné aktivity, kvůli nimž zřejmě k zahájení řízení došlo, vyvíjí jen proto, aby byla schopna trvale udržitelným způsobem značky krmiv dodávat spotřebitelům v kvalitě a v tak husté prodejní síti, jak jsou zvyklí. Společnost CANDY dále na obranu svého jednání zmínila tři velké distributory krmiv, kteří díky svému postavení mají v posledních měsících výrazně ovlivňovat trh krmiv, zejména prosazovat své značky, resp. naopak likvidovat značky krmiv svých konkurentů. K ovlivňování trhu prostřednictvím těchto zmíněných distributorů má docházet cenovým podbízením, křížovou podporou či dohodami mezi sebou navzájem. Při té příležitosti společnost CANDY zmínila dopady jí popsaného jednání dvou distributorů na další trh (trh s doplňkovými medikamenty pro veterinární účely). Společnost CANDY uzavřela, že dlouhá doba trvání správního řízení prohlubuje nejistotu nejen jí samotné, ale rovněž řady jejích obchodních partnerů. Z tohoto důvodu požádala o co nejrychlejší ukončení řízení.
210. K tvrzení Úřadu ohledně zvýšení maloobchodních cen krmiv zjištěných Úřadem na základě vyhledávače a srovnávače cen, dávaných do souvislosti s jednáním společnosti CANDY, tato ve svém přípisu ze dne 31.10.2012 uvedla, že na trh v České republice bylo dovezeno a dále distribuováno krmivo třetí stranou, jako tzv. šedý dovoz. Společnost CANDY opakovaně uvedla, že dle jejího názoru nebyly před jeho uvedením na trh ze strany jejich dovozce splněny veškeré zákonné povinnosti, které s sebou však nesou další náklady, jež musí být promítnuty do prodejní ceny takovéhoto zboží. Vzhledem k výše uvedenému se proto společnost CANDY důvodně domnívala, že za růstem cen, které měly zaznamenat internetové cenové vyhledávače, nestojí činnost CANDY, ale pouze fakt, že z trhu vymizelo (vyprodalo se) nelegálně dovezené zboží prodávané za prokazatelně podnákladové ceny a další zboží následně nebylo dovezeno a na trh uvedeno. Dále společnost CANDY konstatovala, že pokud jde o dopady údajných dohod o cenách na maloobchodní ceny krmiv, nebyly vůbec zkoumány ceny krmiv v kamenných prodejnách, ale pouze ceny u internetových obchodů.
211. V rámci Návrhu závazků, resp. k výzvě Úřadu k doložení ukončení protisoutěžního jednání společnost CANDY ke statistikám prodejů konstatovala, že Úřad chybně interpretoval obchodní podmínky platné od 1.7.2010, resp. od 1.2.2011 týkající se statistik prodejů, dle kterých měla struktura statistiky prodeje obsahovat údaj o tom, zda je/není subjektu poskytována sleva z VOC, přičemž neodeslání statistiky prodeje, resp. uvedení v ní nepravdivých nebo neúplných údajů, bylo považováno za nedodržování obchodních podmínek. Dle vyjádření společnosti CANDY tato nikdy nepožadovala jako součást statistik poskytovaných ze strany distributorů informace o prodejních cenách zboží, ale o výši poskytnuté slevy z VOC; jednalo se tedy o údaj, který se týkal ceny krmiv mezi společností CANDY a jejím obchodním partnerem a nikoli o cenu jako takovou, za níž tento partner prodával dále. Pokud se tedy jednalo o závazek společnosti CANDY obsažený v Návrhu závazků, bylo jím myšleno, že nové statistiky nebudou obsahovat žádné údaje ve vztahu k prodejním cenám, tj. žádné údaje o poskytnutých slevách z prodejních cen.Vyjádření Úřadu
212. Námitky společnosti CANDY uvádějící, že se bránila neférovému jednání nepoctivých obchodníků, kteří v důsledku neplnění povinností stanovených příslušnými předpisy prodávali dovážená krmiva s nízkou marží a za nízkou cenu, a dále jednání některých distributorů krmiv, kteří začali výrazněji prosazovat své značky cenovým podbízením, křížovou podporou či dohodami mezi sebou navzájem, nemohou ospravedlnit jednání účastníka řízení, jež je porušením zákona, neboť jak Úřad již uvedl výše v odstavci 138., na trhu neexistovala dle zjištění Úřadu žádná objektivní skutečnost, která by si vynutila, aby účastník řízení jednal protiprávně.
213. K námitce společnosti CANDY týkající se jejího nízkého tržního podílu, díky němuž jakákoli jí uzavřená dohoda či jakékoli jiné jednání nemůže být způsobilé ovlivnit trh s krmivy pro domácí zvířata, odkazuje Úřad na svá vyjádření obsažená v odst. 128.-130.
214. K délce vedeného správního řízení a údajnému nesdělení společnosti CANDY, v čem je spatřováno porušení soutěžních norem, Úřad již dopisem ze dne 20.7.2012 společnosti CANDY sdělil (a pro úplnost zopakoval), že o tom, v jakém jednání Úřad spatřuje možné porušení zákona, byla vyrozuměna již při samotném zahájení správního řízení přípisem, který obdržela dne 9.10.2011 (srov. výše odst. 1.). Doba, po kterou bylo správní řízení vedeno, resp. v níž byly prováděny důkazy o protisoutěžním jednání společnosti CANDY (tj. byly shromažďovány podklady a informace relevantní v dané věci a následně byly tyto vyhodnocovány), plně odpovídá délce správních řízení vedených v obdobných věcech a nelze ji rozhodně považovat za jakkoli nepřiměřenou; rozhodnutí ve věci vydané do cca 16 měsíců od zahájení správního řízení, ve kterém je deklarováno porušení zákona, lze považovat za rozhodnutí ve věci v přiměřeném čase, resp. za rozhodování bez zbytečných průtahů. Tyto námitky společnosti CANDY tak Úřad považuje za nedůvodné.
215. Námitku společnosti CANDY ohledně zaznamenání nárůstu maloobchodních cen krmiv dodávaných účastníkem řízení, zjištěných Úřadem na základě vyhledávače a srovnávače cen, považuje Úřad za bezpředmětnou, neboť k nelegálnímu dovozu krmiv mělo dle účastníka řízení dojít v dubnu 2011, zatímco vyhledávače zaznamenaly skokový cenový nárůst v měsíci únor a březen 2011, tedy před účastníkem řízení tvrzeným nelegálním dovozem krmiv. Nadto je třeba zdůraznit, že Úřad provedl cenové srovnání pouze za účelem zjištění míry možných dopadů jednání společnosti CANDY na soutěž, nikoliv pro samotné posouzení jejího protisoutěžního jednání, které Úřad v tomto správním řízení považuje za prokázané.
216. K námitce společnosti CANDY ohledně nezjišťování možných dopadů cenových dohod na maloobchodní ceny krmiv, a to v souvislosti s neprovedením zjištění cen v kamenných prodejnách ze strany Úřadu, Úřad uvádí, že jakákoli případná zjištění cen v kamenných prodejnách v daném případě nemohou nijak vyvrátit závěr o protisoutěžním jednání společnosti CANDY spočívajícím v naplnění skutkové podstaty zakázaných cenových dohod ve smyslu zákona, neboť pro prokázání správního deliktu není dle zákona a relevantní judikatury v dané věci podstatné zjišťovat možné dopady dohod o cenách na soutěž. Nad rámec uvedeného je třeba dodat, že tím, že společnost CANDY zrušila své obchodní podmínky pro registrované distributory a Úřad ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí společnosti CANDY zakázal do budoucna jednání popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí, odpadla příčina uplatňování cenových dohod v navazujících částech distribučního řetězce, tj. jak v případě kamenných prodejen, tak v případě veterinárních lékařů či jiných neregistrovaných distributorů.
217. Ve vztahu ke statistikám prodejů Úřad na základě podaného vysvětlení společnosti CANDY, kdy údaje o tom, zda je/není subjektu poskytována sleva z VOC, přičemž subjektem má být registrovaný distributor, nikoli odběratel daného registrovaného distributora, konstatuje, že takto specifikované údaje nemohou představovat porušení soutěžních norem. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke skutečnosti, že obchodní podmínky obsahující požadavek na zasílání statistik prodeje byly prokazatelně zrušeny, se Úřad danou věcí dále nezabýval.
X. Závěr
218. Po náležitém zvážení všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že účastník řízení-společnost CANDY-tím, že (i) od 25.1.2010 do 27.9.2012 s registrovanými distributory, kteří odebírali krmiva na základě akceptace obchodních podmínek obsahujících určení cen pro další prodej, a (ii) prokazatelně od 13.12.2010 do 27.9.2012 s internetovými obchodníky, kteří akceptovali e-mailové požadavky účastníka řízení o navýšení cen na úroveň doporučených, resp. minimálních MOC, uzavíral a plnil zakázané a neplatné dohody soutěžitelů o určení cen pro další prodej, čímž porušil v období od 25.1.2010 do 27.9.2012 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona.
219. Úřad za porušení § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) zákona, popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí, uložil společnosti CANDY ve výrokové části III. tohoto rozhodnutí pokutu ve výši 802 000 Kč. Uloženou pokutu je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Celního úřadu Brno, číslo účtu 3754-17721621/0710, variabilní symbol-identifikační číslo účastníka řízení.
220. Ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí Úřad účastníkovi řízení plnění dohod popsaných ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakázal. Současně Úřad pro zajištění informovanosti provozovatelů internetových obchodů o zákazu a neplatnosti cenových dohod uložil ve výrokové části IV. tohoto rozhodnutí společnosti CANDY opatření k nápravě a povinnost prokázat ve stanovené lhůtě jeho splnění Úřadu.
XI. Náklady řízení
221. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi řízení, který vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Výši paušální částky stanoví § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Dle zmíněného ustanovení vyhlášky činí paušální částka nákladů 1 000 Kč, přičemž ve zvláště složitých případech se zvyšuje o 1 500 Kč.
222. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že společnost CANDY jednáním, jež v rámci správního řízení posuzoval, porušila § 3 odst. 1 zákona, tedy porušila svou povinnost neuzavírat zakázané dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, je splněna podmínka daná v § 79 odst. 5 správního řádu; jsou tedy splněny zákonné předpoklady pro uložení povinnosti účastníku řízení nahradit náklady správního řízení sp. zn. S461/2011/KD. Výši paušální částky stanovil Úřad na 2 500 Kč, a to s ohledem na skutečnost, že v důsledku rozsahu prováděného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, tudíž základní paušální částku nákladů 1 000 Kč navýšil o 1 500 Kč.
223. Náklady řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, variabilní symbol 2011000461.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
Vážená paní
Mgr. Andrea Stachová
advokátka č. ev. 10097
Advokátní kancelář SCHULMANN & STACHOVÁ
Valentinská 92/3
110 00 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Viz Oznámení o zahájení správního řízení; str. 1-4 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[2] Viz str. 482-493 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[3] Viz str. 482-483 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[4] Viz str. 1087-1088 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[5] Viz str. 484-486 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[6] Viz str. 488-493 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[7] Srov. obchodní podmínky platné od 1.2.2011, resp. od 1.1.2012 -viz str. 488, resp. 657 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[8] Viz str. 713-717 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[9] Viz str. 657 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[10] Viz str. 42-45 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[11] Viz str. 652-656 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[12] Viz str. 961 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor SOKOL FALCO s.r.o., se sídlem Vížky 5, IČ 26001748-dále též SOKOL FALCO ).
[13] Registrovaný distributor NOVIKO s.r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 537/163, IČ 28433092.
[14] Registrovaný distributor B.H.K.V. s. r. o., se sídlem Plzeň-Slovany, Koterovská 166, IČ 49789546.
[15] Viz str. 559-564 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[16] Viz str. 975 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor SOKOL FALCO).
[17] Viz str. 549 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[18] Viz str. 577-578 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[19] Viz str. 589-591 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[20] Viz str. 991 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor SOKOL FALCO).
[21] Viz str. 8, 161-162 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor BIOPHARM, spol. s.r.o., se sídlem Žďár 156, IČ 13695096-dále též BIOPHARM , adresováno rovněž e-shopu www.almika.cz ).
[22] K vysvětlení termínu srov. dále odst. 30., resp. odst. 55.
[23] Viz str. 776 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq a.s., se sídlem Helvíkovice, Helvíkovice 90, IČ 25286366-dále též Dibaq ).
[24] Viz str. 777 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq).
[25] Viz str. 780 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq).
[26] Viz str. 778 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq).
[27] Viz str. 1075-1079 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor SOKOL FALCO).
[28] Viz např. str. 39-40 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.psikseft.cz ).
[29] Viz str. 395-397 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.briardi.eu ).
[30] Viz str. 400 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.briardi.eu ).
[31] Viz str. 399 spisu sp. zn. S461/2011/KD; k danému procentuálnímu rozpětí Úřad podotýká, že stanovení maximální ceny pro další prodej (zvýšení o + 10 % oproti doporučené MOC) nezakládá porušení soutěžního práva a není předmětem vedeného správního řízení, na rozdíl od stanovení minimální, pevné ceny či maximální možné slevy z cen (VOC či MOC) pro další prodej.
[32] Viz str. 398 a 787 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.briardi.eu ).
[33] Viz str. 41-50, 78-87, 118-127 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.psikseft.cz , www.zlinshop.cz , www.24tlapek.cz ).
[34] Viz str. 51-52, 88-89, 128-129 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.psikseft.cz , www.zlinshop.cz , www.24tlapek.cz ).
[35] Viz str. 53, 90, 130 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.psikseft.cz , www.zlinshop.cz , www.24tlapek.cz )
[36] Viz str. 54, 91 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.psikseft.cz , www.zlinshop.cz ).
[37] Viz str. 131-135 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.24tlapek.cz ).
[38] Viz str. 55-60, 92-97, 136-141 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.psikseft.cz , www.zlinshop.cz , www.24tlapek.cz ).
[39] Viz str. 142-145 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.24tlapek.cz ).
[40] Viz str. 98-99 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.zlinshop.cz ).
[41] Viz str. 70-71, 101-103 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.psikseft.cz , www.zlinshop.cz ).
[42] Viz str. 147-148, 600 a 603 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.24tlapek.cz , www.gilpa.cz ).
[43] Viz str. 151 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.24tlapek.cz ).
[44] Viz str. 150 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.24tlapek.cz ).
[45] Viz str. 181 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[46] Viz str. 385-386, 410-412 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[47] Viz str. 636-637, 650-651 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.almika.cz , www.shop4dog.cz ).
[48] Viz str. 652-656 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[49] Viz str. 668 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[50] Viz str. 666-669, 671-674, 676-679 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.shop4dog.cz , www.zlinshop.cz , www.almika.cz ).
[51] Viz str. 708, 729, 762, 782 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shopy: www.spokojenypes.cz , www.zoo-hobby.cz , www.zlinshop.cz , registrovaný distributor Dibaq).
[52] Viz str. 951-954 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.shop4dog.cz ).
[53] Viz str. 62 a násl. spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.psikseft.cz ).
[54] Viz str. 18 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor BIOPHARM).
[55] Uvedený e-mail poskytl registrovaný distributor k žádosti Úřadu za účelem ověření skutečnosti, zda společnost CANDY kontroluje dodržování jí stanovené cenové strategie, resp. uplatňuje sankce či opatření za nedodržení této cenové strategie; viz str. 12-15 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[56] Viz str. 173-174 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.almika.cz ).
[57] Viz str. 74 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.granulky.cz ).
[58] Viz str. 38 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.psikseft.cz ).
[59] Viz str. 77 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.zlinshop.cz ).
[60] Viz str. 115-116 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.24tlapek.cz ).
[61] Viz str. 671 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.zlinshop.cz ).
[62] Viz str. 106 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[63] Viz str. 516 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[64] Viz str. 421 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.spokojenypes.cz ).
[65] Viz str. 416-417 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[66] Viz str. 768 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[67] Viz str. 597 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.gilpa.cz ).
[68] Viz str. 456 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.zoo-hobby.cz ).
[69] Viz str. 376, 435, 454, 712 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaní distributoři: ALKAPET s.r.o., se sídlem Velké Hoštice, Výhon 127, IČ 28592182, PESAN s.r.o., se sídlem Štít 44, Klamoš, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 26001624, BIOPHARM, Dibaq).
[70] Viz str. 681 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Canis Prosper s.r.o., se sídlem Bohuslavice, Opavská 26, IČ 27857808).
[71] Viz str. 17 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor BIOPHARM).
[72] Viz str. 108-112 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[73] Viz str. 295 spisu sp. zn. S461/2011/KD (Úřadem ověřené ceny u 256 e-shopů v období 7.10.-1.11.2011).
[74] Pod termín blízká úroveň MOC zahrnul Úřad ceny krmiv, které byly internetovými prodejci nabízeny max. o 4 % nižší než společností CANDY stanovené doporučené MOC.
[75] Viz str. 296 spisu sp. zn. S461/2011/KD (Úřadem ověřené ceny u registrovaných distributorů dne 12.10.2011).
[76] Viz str. 186-294 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[77] Viz str. 12 a 14 šanonu č. 1 Přílohy spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.briardi.eu ).
[78] Viz str. 629 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.hugo-obchod.cz ).
[79] Viz str. 631 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[80] Viz str. 398 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.briardi.eu ).
[81] Viz str. 731 a 778 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq).
[82] Viz str. 780 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq).
[83] Srov. str. 1097-1114 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[84] Srov. str. 1118-1125 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[85] Viz http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html .
[86] Srov. bod 34. Oznámení Úřadu.
[87] Srov. bod 14. Oznámení Úřadu.
[88] Obdobně je tento typ dohod hodnocen také Evropskou komisí a jinými orgány aplikujícími unijní soutěžní právo.
[89] Srov. § 2 odst. 2 zákona.
[90] Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. S26/01-603/01-OF ze dne 15.5.2001 ve věci spojení soutěžitelů NESTLÉ/RALSTON PURINA .
[91] Srov. rozhodnutí Komise M.2337 ze dne 27.7.2001 ve věci NESTLÉ/RALSTON PURINA nebo M.2544 ze dne 15.2.2002 ve věci Masterfoods/Royal Canin.
[92] Viz str. 473-474 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[93] Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. S26/01-603/01-OF ze dne 15.5.2001 ve věci NESTLÉ/RALSTON PURINA .
[94] Viz str. 474 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[95] Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. S26/01-603/01-OF ze dne 15.5.2001 ve věci NESTLÉ/RALSTON PURINA .
[96] Srov. str. 682-683 spisu sp. zn. S461/2011/KD.
[97] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 24/2011 ze dne 26.4.2012 ve věci HUSKY .
[98] V České republice náleží do skupiny MARS např. společnost Mars Czech s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Pražská 320, IČ 28444914.
[99] V České republice náleží do skupiny Nestlé společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4, Mezi vodami 2035/31, IČ 45799504.
[100] K tomu srov. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 192/05 ze dne 11.7.2007 ve věci Telefónica O2 Czech Republic a.s ., nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 126/2002 ze dne 27.10.2004.
[101] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 17/2007 ze dne 23.10.2008 ve věci ČEZ .
[102] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-452/05 ze dne 28.4.2010 ve věci Belgian Sewing Thread (odst. 31).
[103] Více ke kvalifikaci deliktu srov. např. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S355/2007/KD-357/2010/820/HKa ze dne 8.1.2010 ve věci Sokolovská uhelná, právní nástupce .
[104] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 47/2009-159 ze dne 28.4.2011 ve věci DELLUX .
[105] Srov. rozsudky Evropského soudního dvoru C-2/01 a C-3/01 ze dne 6.1.2004 ve věci Bayer , nebo C-74/04P ze dne 13.7.2006 ve věci Volkswagen II .
[106] Srov. rozsudek Evropského soudního dvora C 27/87 ze dne 18.4.1988 ve věci SPRL Louis Erauw-Jacquery v La Hesbignonne SC
[107] Srov. rozsudek Evropského soudního dvora C-49/92 P ze dne 8.6.1999 ve věci Anic Partecipazioni (odst. 99).
[108] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 2/2011-724 ze dne 29.3.2012 ve věci BILLA , dále rozsudek Evropského soudního dvora C-209/07 ze dne 20.11.2008 ve věci BIDS (odst. 16).
[109] Viz http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html .
[110] Viz bod 13. písm. a) Oznámení.
[111] Srov. čl. 4 písm. a) Nařízení Komise (ES) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010, o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě.
[112] Viz důvodová zpráva k zákonu č. 155/2009 Sb.- http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=591&CT1=0 .
[113] Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci představoval obrat prodeje prostřednictvím internetu v roce 2012 výši 37 miliard Kč, což představuje nárůst o 4 miliardy v porovnání s rokem 2010; viz http://www.novinky.cz/ekonomika/275812-kontroly-e-shopu-dopadly-katastrofalne-podle-inspekce-chybuje-81-procent-z-nich.html .
[114] Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0081:0096:EN:PDF .
[115] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31.5.2006 ve věci ČEZ.
[116] Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6.4.2007 ve věci ČSAD Liberec , potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26.4.2010 .
[117] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 7/2011 ze dne 29.3.2012 ve věci DELTA PEKÁRNY .
[118] Srov. http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html ; Úřad v tomto správním řízení postupuje přiměřeně podle těchto Zásad, i když tyto obsahují odkazy na ustanovení o pokutách platná v zákoně před jeho novelizací provedenou zákonem č. 155/2009 Sb., nicméně znění současně platného § 22b odst. 2 zákona odpovídá znění § 22 odst. 2 zákona in fine před jeho novelizací.
[119] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 43/2010 ze dne 10.11.2011 ve věci Tupperware .
[120] Srov. str. 1141-1146 spisu sp. zn. ÚOHS-S461/2011/KD.
[121] Srov. str. 1184 spisu sp. zn. ÚOHS-S461/2011/KD.
[122] MVDr. Zdeňka Dvořáková je s podílem ve výši 100 % jediným společníkem společnosti GOLF TIME.
[123] Srov. str. 1165-1172 spisu sp. zn. ÚOHS-S461/2011/KD.
[124] Srov. sankční rozhodnutí ve věci RPM.
[125] Srov. bod 23. Zásad.
[126] Srov. bod 29. Zásad.
[127] Viz str. 778 spisu sp. zn. S461/2011/KD (registrovaný distributor Dibaq).
[128] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 133/2005 ze dne 30.11.2006 ve věci SAZKA , potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 40/2007 ze dne 3.10.2008.
[129] Viz e-mail ze dne 2.12.2010 (předmět: Ad Žádost pro provozovatele e-shopu, od briardi@seznam.cz )-str. 400 spisu sp. zn. S461/2011/KD (e-shop www.briardi.eu ).
[130] Srov. např. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S076/2008/KD-5304/2009/820 ze dne 11.5.2009 ve věci HUSKY , potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R84/2009/HS-1260/2011/310/KPo ze dne 28.1.2011, resp. potvrzené Krajským soudem v Brně č. j. 62Af24/2011 ze dne 26.4.2012.
[131] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 71/2012 ze dne 20.9.2012 ve věci DELTA PEKÁRNY a další.
[132] Srov. např. rozsudek Soudu prvního stupně T-65/89 ze dne 1.4.1993 ve věci BPB Industries and British Gypsum v. Commission, [1993] ECR II-389.
[133] Srov. bod 25. Zásad.
[134] Srov. bod 28. Zásad.
[135] Srov. bod 34. písm. c) Zásad.
[136] Srov. bod 31 Zásad.
[137] Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S046/2008/KD-5266/2009/820 ze dne 11.5.2009 ve věci Ing. Z.K.
[138] Srov. str. 1165-1172 spisu sp. zn. ÚOHS-S461/2011/KD.
[139] Srov. sankční rozhodnutí ve věci RPM.
[140] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 96/2000 ze dne 21.8.2003, nebo rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 133/2005 ze dne 30.11.2006 ve věci SAZKA.