UOHS S459/2012
Rozhodnutí: S459/2012/KS-16217/2012/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a PAP OIL čerpací stanice, s.r.o.
Účastníci MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ,BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o. PAP OIL čerpací stanice, s.r.o. BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o. NITOSPHERRY LIMITED BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 191 KBČ. j.: ÚOHS-S459/2012/KS-16217/2012/840/ASm
V Brně dne: 30. 8. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S459/2012/KS, zahájeném dne 31. 7. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18., zastoupené Mgr. Vladimírou Kubovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Platnéřská 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18., na straně jedné, a PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ: 27437345, a BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ: 27655962, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu ve společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o. , uzavřené dne 3. 7. 2012 společnostmi NITOSPHERRY LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 10 Dunstan Close, jako prodávajícím, a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, jako kupujícím, a na základě Smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu ve společnosti BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o. , uzavřené dne 3. 7. 2012 společnostmi YIELD a.s., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ: 27420540, jako prodávajícím, a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság získat možnost výlučně kontrolovat společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o. a BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., se podle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a jiných obdobných registrů, výročních zpráv, jako i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2012 ze dne 8. 8. 2012. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu ve společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o. , uzavřené dne 3. 7. 2012 společnostmi NITOSPHERRY LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 10 Dunstan Close (dále jen NITOSPHERRY ), jako prodávajícím, a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Október huszonharmadika u. 18. (dále jen MOL ), jako kupujícím, a na základě Smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu ve společnosti BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o. , uzavřené dne 3. 7. 2012 společnostmi YIELD a.s., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ: 27420540 (dále jen YIELD ), jako prodávajícím, a MOL, jako kupujícím. V konečném důsledku obou uvedených smluv má společnost MOL nabýt 100% podíly na základním kapitálu a hlasovacích právech společností PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ: 27437345 (dále jen PAP OIL ), a BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Drnovská 1042/28, IČ: 27655962 (dále jen BRC ), a tím i získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Podle tohoto ustanovení se kontrolou rozumí možnost vykonávat na základě právních či faktických zkušeností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Posuzované spojení soutěžitelů sestává ze dvou transakcí týkajících se nabytí kontroly nad výše uvedenými společnostmi. Jedná se však o transakce, které jsou vzájemně podmíněny a které spolu věcně a časově souvisejí. Vzájemná souvislost mezi nabývanými transakcemi je dána skutečností, že společnost BRC je vlastníkem či nájemcem nemovitostí (čerpacích stanic pohonných hmot), které dále výhradně pronajímá společnosti PAP OIL.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost MOL je maďarská ropná a plynárenská společnost působící zejména na území střední a východní Evropy. Hlavním předmětem podnikání společnosti MOL je těžba a zpracování surové ropy, distribuce a prodej pohonných hmot a dalších produktů ze zpracované ropy na velkoobchodní a maloobchodní úrovni a dále těžba a přeprava zemního plynu. Společnost MOL má několik akcionářů, žádný z nich však nad ní nevykonává samostatnou či společnou kontrolu.
7. V České republice společnost MOL působí (i) v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, a to prostřednictvím společnosti Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 9, IČ: 49450301 (dále jen Slovnaft ), provozující cca 25 čerpacích stanic, (ii) v oblasti velkoobchodní distribuce pohonných hmot a produktů ze zpracované ropy,[1] a to přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností SLOVNAFT, a.s., Slovnaft Petrochemicals s.r.o., TVK Nyrt., Rossi Biofuel Zrt. A MOL-LUB Kft a (iii) v oblasti geofyzikálního průzkumu a projektování elektráren, a to prostřednictvím dceřiných společností GES Geofizikai Szolgáltató Kft. (GES Geophysical Services Ltd.) a I&C Energo a.s.
8. Společnost PAP OIL se zabývá provozováním sítě čerpacích stanic pod značkou PAP OIL a před uskutečněním spojení je výlučně kontrolována společností NITOSPHERRY. Společnost PAP OIL provozuje v České republice 127 čerpacích stanic, přičemž předmětem posuzované transakce má být pouze 125 čerpacích stanic. [ ... obchodní tajemství ]
9. Předmětem podnikání společnosti BRC je pronájem čerpacích stanic a poskytování základních služeb spojených s jejich pronájmem. Společnost BRC pronajímá majetek spojený s provozováním čerpacích stanic výlučně společnosti PAP OIL. Před uskutečněním spojení je společnost BRC výlučně kontrolována ze strany společnosti YIELD. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že k překrytí činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky dochází v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích určených pro veřejnost, přičemž společnost MOL působí rovněž v oblasti velkoobchodní distribuce pohonných hmot ze zpracované ropy. V tomto ohledu tedy posuzovaným spojením dojde i k vertikálnímu propojení aktivit spojujících se soutěžitelů, neboť společnost PAP OIL, provozující síť čerpacích stanic pohonných hmot, nakupuje benzín a naftu mimo jiné rovněž od společnosti Slovnaft, která je dceřinou společností MOL a jejíž podíl na celkových dodávkách pohonných hmot společnosti PAP OIL činí cca [ ... obchodní tajemství ] %.
13. Pokud jde o vymezení věcně relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot, Úřad se touto oblastí zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích (např. rozhodnutí Úřadu S 266/03 Shell Czech Republic/LUKOIL PRAGUE ). Stejně jako v předchozích případech, Úřad i v případě nyní posuzovaného spojení soutěžitelů vymezil relevantní trh z hlediska produktového jako trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích.
14. Úřad se rovněž zabýval otázkou vymezení relevantního trhu z hlediska geografického. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci tohoto správního řízení zkoumal, zda je možno geografický relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje menší regiony. Ve své předchozí rozhodovací praxi Úřad definoval geografický relevantní trh v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích územím celé České republiky.[2] S ohledem na poměrně nízký počet čerpacích stanic provozovaných spojujícími se soutěžiteli a jejich zanedbatelný geografický překryv dospěl Úřad k závěru, že vymezovat geografický relevantní trh v tomto případě není nezbytně nutné a otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích ponechal Úřad otevřenou.
15. Ačkoli Úřad ponechal otázku možného užšího vymezení geografického trhu na věcně relevantním trhu otevřenou, otázkou dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž se zabýval jak ve vztahu k území celé České republiky, tak i ke vztahu k menším geografickým oblastem. V případě úžeji definovaných geografických oblastí se jednalo o geografické oblasti tvořené jednak jednotlivými okresy a jednak i ještě menšími lokálními oblastmi v okolí nabývaných čerpacích stanic PAP OIL, a to v případě těch okresů, kde dochází k překryvu nabídky služeb ze strany čerpacích stanic spojujících se soutěžitelů. Úřad vzal v tomto případě v úvahu hledisko konečného spotřebitele, který při uspokojování své poptávky po pohonných hmotách zvažuje cenové nabídky a kvalitu služeb pouze ve svém bezprostředním okolí daném určitou rentabilní dojezdovou vzdáleností.
16. V případě hodnocení tržních podílů na uvažovaném relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích ve vztahu k území celé České republiky by tržní podíl dle celkového objemu prodaných pohonných hmot činil u společnosti MOL (Slovnaft) cca [0-5] % a u společnosti PAP OIL cca [0-5] %, v případě hodnocení dle počtu provozovaných čerpacích stanic cca [0-5] % u společnosti MOL (Slovnaft) a cca [0-5] % u společnosti PAP OIL. Společný tržní podíl na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích vymezeném územím celé České republiky tedy nepřesáhne hranici [0-5] %, a to ani v případě hodnocení dle objemu prodaných pohonných hmot, ani z pohledu počtu provozovaných čerpacích stanic.
17. Současně na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích na území celé České republiky působí i další významní soutěžitelé s vyšším či obdobným tržním podílem. Jedná se zejména o společnosti Benzina a.s. (cca [5-15] %), ÖMV Česká republika, s.r.o. (cca [5-15] %), ČEPRO, a.s. (cca [5-15] %), Shell Czech Republic a.s. (cca [0-5] %), AGIP Praha, a.s. (cca [0-5] %) a další.
18. Jak již bylo uvedeno, Úřad zkoumal dopady posuzovaného spojení i na úrovni jednotlivých okresů. V této souvislosti posuzoval rozmístění a geografickou blízkost nabývaných čerpacích stanic spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů. Z této analýzy vyplynulo, že spojením dojde pouze k mírnému překryvu v počtu provozovaných čerpacích stanic v okresech Bruntál, České Budějovice, Jihlava, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava-město, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň-město, Přerov a Zlín, kde spojením vzniklý soutěžitel bude provozovat v těchto jednotlivých okresech od dvou do čtyř čerpacích stanic. Z obecně dostupných údajů vyplývá, že v případě výše uvedených jednotlivých okresů je celkově veřejně provozováno v těchto jednotlivých okresech od 34 do 82 čerpacích stanic. Lze tedy uzavřít, že v případě realizace předmětného spojení bude na geografické úrovni jednotlivých výše uvedených okresů působit, kromě čerpacích stanic spojením vzniklého subjektu, i dostatečný počet alternativních čerpacích stanic nabízejících své služby konečnému spotřebiteli.
19. Úřad se podrobněji zabýval i analýzou geografické blízkosti na lokální úrovni v bezprostředním okolí jednotlivých nabývaných čerpacích stanic PAP OIL ve výše uvedených okresech. Úřad zkoumal dojezdovou vzdálenost od čerpacích stanic PAP OIL k nejbližším konkurenčním čerpacím stanicím, které mohou tvořit nabídkovou alternativu pro konečného spotřebitele. Rovněž Úřad zkoumal, zda těmito nejbližšími alternativami nejsou čerpací stanice společnosti Slovnaft.
20. Z analýzy rozmístění jednotlivých čerpacích stanic PAP OIL v hodnocených okresech vyplynulo, že čerpací stanice Slovnaft, nejsou v případě těchto čerpacích stanic PAP OIL nejbližší alternativou z pohledu dojezdové vzdálenosti. V nejbližším okolí jednotlivých čerpacích stanic PAP OIL existují v hodnocených okresech konkurenční alternativy čerpacích stanic, které mají dojezdovou vzdálenost bližší než čerpací stanice společnosti Slovnaft, přičemž se vždy jedná o minimálně pět geograficky bližších konkurenčních čerpacích stanic. Analýza dojezdových vzdáleností od čerpacích stanic PAP OIL a Slovnaft tedy nepotvrdila jejich geografickou blízkost. Z tohoto důvodu má Úřad za to, že nelze očekávat vznik unilaterálních efektů ani na této lokální geografické úrovni.
21. Pokud jde o hodnocení dopadů posuzovaného spojení v důsledku vertikálního propojení aktivit spojujících se soutěžitelů, má Úřad za to, že vzhledem k již existující silné vertikální vazbě mezi spojujícími se soutěžiteli, dále s ohledem na relativně nízký tržní podíl společnosti MOL v oblasti velkoobchodní distribuce pohonných hmot v České republice a dostupnost alternativních dodávek pohonných hmot pro ostatní maloobchodní prodejce, lze možnost negativních efektů plynoucích z vertikálních spojení, tj. především odmítnutí přístupu ke zdrojům, v tomto případě vyloučit.
22. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Vladimíra Kubová, advokátka
Salans Europe LLP
Platnéřská 4
110 00 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Jedná se o produkty, jako jsou benzíny, nafta, maziva a LPG, asfalt, letecký petrolej či topné oleje.
[2] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 266/03 Shell Czech Republic/LUKOIL PRAGUE .