UOHS S457/2013
Rozhodnutí: S457/2013/KS-14931/2013/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EP Industries, a.s. a AVE CEE Holding GmbH
Účastníci EP Industries, a. s. AVE CEE Holding GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 29. 8. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 206 KBČ. j.: ÚOHS-S457/2013/KS-14931/2013/840/DVá

Brno 12. 8. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S457/2013/KS, zahájeném dne 26. 7. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, a AVE CEE Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Linz, Böhmerwaldstrasse 3, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu AVE CEE Holding GmbH , jež má být uzavřena mezi společnostmi ANDELTA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 24719951, jako kupujícím, EP Industries, a.s., jako ručitelem kupujícího, a společnostmi AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH, se sídlem Rakouská republika, Linec, Böhmerwaldstrae 3, jako prodávajícím, a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Rakouská republika, Linec, Böhmerwaldstrae 3, jako ručitelem prodávajícího, v jejímž konečném důsledku má společnost EP Industries, a.s., prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti ANDELTA, a.s., nabýt obchodní podíl ve výši 100 % základního kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti AVE CEE Holding GmbH, a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věty druhé téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž konečném důsledku společnost EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, (dále jen EPI ), má, prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti ANDELTA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 24719951 (dále jen ANDELTA ), nabýt obchodní podíl představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti AVE CEE Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Linz, Böhmerwaldstrasse 3 (dále jen AVE CEE ), a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost EPI je holdingovou společností, jejíž jedinou činností je držení a správa podílů v dceřiných společnostech (dále též skupina EPI ). Skupina EPI působí zejména v oblasti projektování, výroby, prodeje, instalace a servisu energetických zařízení, výroby a prodeje autobusů a stavebně montážních prací, a to zejména prostřednictvím dceřiných společností Elektrizace železnic Praha, a. s., První brněnská strojírna, a. s., SOR Libchavy s. r. o., ENV Holding, a. s. (a jejích dceřiných společností EGEM s.r.o. a PROFI-ELRO s.r.o.), Energetické montáže Holding, a. s. (a jejích dceřiných společností MSEM a.s., VČE-montáže, a.s., SEG s.r.o. a MONTPROJEKT a.s.) nebo společnosti SERW, spol. s r.o. Společnost EPI je v době před uskutečněním posuzované transakce nepřímo výlučně kontrolovaná ze strany fyzické osoby, jíž je D. K. (dále jen D. K. ).
3. Fyzická osoba D. K. nevyvíjí činnost na žádném trhu výrobků či služeb. Společně s fyzickou osobou P. T. a společností PPF vykonává D. K. nepřímou společnou kontrolu nad společností Energetický a průmyslový holding, a. s., která se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá zejména (i) centralizovaným zásobováním teplem, (ii) výrobou a prodejem elektrické energie, (iii) nákupem elektrické energie za účelem dalšího prodeje, (iv) poradenstvím v oblasti energetiky, (v) těžební činností, včetně prodeje černého a hnědého uhlí, (vi) montážemi a servisem teplárenských nevýrobních a energetických výrobních zařízení a (vii) provozováním plynové přenosové soustavy a distribuční sítě (ve Slovenské republice).
4. AVE CEE je holdingová společnost, která v době uskutečnění spojení bude kontrolovat řadu společností, jež působí v oblasti v oblasti nakládání s odpady, a to na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Moldávie a Ukrajiny. V České republice nabývaná podnikatelská skupina, v jejímž čele bude v době uskutečnění spojení stát společnost AVE CEE, působí v uvedené oblasti prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a jejích dceřiných společností.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věty druhé zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeObdrží
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.
Pařížská 130/26 110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy