UOHS S455/2011
Rozhodnutí: S455/2011/KS-16010/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA HOLDING LIMITED/SCHNEIDER-GROUP, a.s., P.S.TRANS, a.s., M.U.S.P., a.s., PROPERTY-Jateční a.s.
Účastníci PENTA HOLDING LIMITED SCHNEIDER-GROUP, a.s. P.S.TRANS, a.s. M.U.S.P., a.s. PROPERTY-Jateční a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 133 KBČ. j.: ÚOHS-S455/2011/KS-16010/2011/840/JMě
V Brně dne: 13. 10. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S455/2011/KS, zahájeném dne 26. 9. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, P.C. 3082, zastoupeného společností Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 848/6, IČ: 29021898, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, P.C. 3082, na straně jedné, a SCHNEIDER-GROUP, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1094/15, IČ: 25216970, P.S.TRANS a.s., se sídlem Praha 4, Ohradní 61 č.p. 1394, IČ: 27174999, M.U.S.P., a.s., se sídlem Plzeň, Skvrňany, Podnikatelská 1094/15, IČ: 25244523, a PROPERTY-Jateční a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, IČ: 27089720, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů , uzavřené dne 14. 9. 2011 mezi R.S., jakožto prodávajícím, a společností REMOBO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10. poschodí, Agioi Omologites, P.C.1082, jakožto kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost PENTA HOLDING LIMITED získat nepřímo, prostřednictvím jí nepřímo společnosti REMOBO HOLDINGS LIMITED, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností SCHNEIDER-GROUP, a.s., P.S.TRANS a.s., M.U.S.P., a.s. a PROPERTY-Jateční a.s., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, P.C. 3082 (dále jen PHL ), získat prostřednictvím jí nepřímo kontrolované společnosti REMOBO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10. poschodí, Agioi Omologites, P.C.1082, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností SCHNEIDER-GROUP, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1094/15, IČ: 25216970 (dále jen SCHNEIDER-GROUP ), P.S.TRANS a.s., se sídlem Praha 4, Ohradní 61 č.p. 1394, IČ: 27174999 (dále jen P.S.TRANS ), M.U.S.P., a.s., se sídlem Plzeň, Skvrňany, Podnikatelská 1094/15, IČ: 25244523 (dále jen MUSP ), a PROPERTY-Jateční a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, IČ: 27089720 (dále jen PROPERTY-Jateční ), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat. Spojení splňuje obratové notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí kontroly nad výše uvedenými společnostmi ze strany společnosti PHL představuje jednu časově a věcně související transakci, k níž dochází na základě jedné smlouvy a kdy navíc všechny nabývané společnosti jsou kontrolovány stejnou fyzickou osobou, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
3. Společnost PHL stojí v čele holdingové struktury společností (dále také skupina Penta ), které v České republice působí v následujících oblastech: herní průmysl (tj. provozování kursových sázek, číselná a okamžitá loterie), výroba a prodej částí letadel, vrtulníků a leteckých komponentů a opravy letecké techniky, zdravotnictví (zejm. provozování lékáren Dr. Max, poskytování služeb praktických lékařů a lékařů specialistů, služby v oblasti diagnostických laboratorních vyšetření) a facility management. Prostřednictví dovozu výrobků portfoliových společností působících v Maďarsku a na Slovensku působí v České republice okrajově rovněž v oblasti potravinářského průmyslu (zpracování a prodej vepřového a hovězího masa, výroba a prodej masných výrobků z vepřového a hovězího masa).
4. Společnosti SCHNEIDER-GROUP , se svou 100% dceřinou společností Masokombinát Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Americká 68, IČ: 00884600 (dále jen Masokombinát Plzeň ), P.S.TRANS , MUSP a PROPERTY-Jateční (dále společně také skupina Schneider ) jsou před uskutečněním spojení kontrolovány fyzickou osobou, (obchodní tajemství) .
5. Skupina Schneider působí v potravinářském průmyslu, přičemž těžiště její činnosti spočívá v následujících oblastech: výroba a zpracování vepřového a hovězího masa, výroba masných produktů z vepřového a hovězího masa, maloobchodní prodej uvedených produktů prostřednictvím maloobchodních prodejen působících pod značkou ZEMAN a prodej hovězího a vepřového výsekového masa a masných výrobků obchodním řetězcům.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o.
Na Příkopě 848/6
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 19. 10. 2011.