UOHS S445/2010
Rozhodnutí: S445/2010/KS-18035/2010/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd. a ŠKODA INVESTMENT a.s.
Účastníci SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd. ŠKODA INVESTMENT a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


Č. j.: ÚOHS-S445/2010/KS-18035/2010/840/RPl
V Brně dne: 1.12.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S445/2010/KS, zahájeném dne 11.11.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 3 Themistokli Dervi Street, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Štěpánem Svobodou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 3 Themistokli Dervi Street, a ŠKODA INVESTMENT a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi a prodeji cenných papírů, která bude uzavřena mezi společnostmi APPIAN MACHINERY (NETHERLANDS) B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg, Telestone 8, jako prodávajícím, a SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 3 Themistokli Dervi Street (dále jen SKODA ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399 (dále jen ŠKODA INVESTMENT ).
2. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost SKODA je nově založenou kyperskou společností, která má po realizaci spojení působit jako holdingová společnost ovládající společnosti působící v oblasti dopravního strojírenství. Tato společnost je kontrolována čtyřmi fyzickými osobami, rozhodujícími na základě principu jednomyslnosti.
4. Dvě z těchto fyzických osob, konkrétně pan M. Č. a pan J. D., kontrolují [ obchodní tajemství ] , která je v České republice činná především v oblasti poskytování zdravotnických a lékárenských služeb, a to prostřednictvím společností [ obchodní tajemství ] .
5. Společnost ŠKODA INVESTMENT , která je před realizací navrhovaného spojení soutěžitelů přímo kontrolována prodávajícím, je holdingovou společností, která kontroluje řadu společností tvořících skupinu ŠKODA HOLDING. V souvislosti s posuzovanou transakcí dojde současně k tomu, že z této skupiny budou vyčleněny společnosti představující část podnikání zabývající se dopravním strojírenstvím ( Divize Transportation ) od společností stojících mimo oblast dopravního strojírenství, které budou následně v krátkém časovém horizontu převedeny zpět na prodávajícího. Po dokončení posuzované transakce pak bude společnost ŠKODA INVESTMENT kontrolovat společnosti skupiny ŠKODA HOLDING působící v oblasti dopravního strojírenství a samotná bude podléhat kontrole společnosti SKODA.
6. Konkrétně bude společnost ŠKODA INVESTMENT po uskutečnění posuzovaného spojení kontrolovat společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., MOVO spol. s r.o., ŠKODA VAGONKA, a.s., ŠKODA ELECTRIC s.r.o., VÚKV, a.s., Pars Nova a.s., STROJÍRNY OSTROV s.r.o., POLL, s.r.o., VAGONKA DŘEVO s.r.o. a GANZ-ŠKODA Electric Zrt. (Maďarsko). Výše uvedené společnosti působí v České republice zejména v oblasti výroby motorových vozidel (trolejbusy aj.), v oblasti výroby, modernizace, oprav a údržby kolejových vozidel, ale i v oblasti dodávek jednotlivých funkčních celků nezbytných pro již zmíněné oblasti (trakční motory atd.)
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
PM: 17.12.2010
Obdrží:
JUDr. Štěpán Svoboda, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy