UOHS S442/2010
Rozhodnutí: S442/2010/KS-17534/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PRO-DOMA,spol. s r.o. a STAVEBNINY NYPRO, a.s.
Účastníci PRO-DOMA,spol. s r.o. STAVEBNINY NYPRO, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 107 KBČ. j.: ÚOHS-S442/2010/KS-17534/2010/840/JMě
V Brně dne: 24.11.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S442/2010/KS, zahájeném dne 10.11.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PRO-DOMA,spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PRO-DOMA,spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029, a STAVEBNINY NYPRO, a.s., se sídlem Trutnov, Břečštejnská 460, IČ: 25262718, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a o postoupení pohledávek, která bude uzavřena mezi společnostmi Rien Jičín, a.s., se sídlem Trutnov, S. K. Neumanna 440, IČ: 27507076, jako prodávajícím, a PRO-DOMA,spol. s r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PRO-DOMA,spol. s r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STAVEBNINY NYPRO, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PRO-DOMA,spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029 (dále jen " PRO-DOMA "), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STAVEBNINY NYPRO, a.s., se sídlem Trutnov, Břečštejnská 460, IČ: 25262718 (dále jen STAVEBNINY NYPRO ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PRO-DOMA je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí švýcarská společnost Pro-Doma Holding AG, přičemž do této skupiny společností náleží dále české společnosti Staviva Palmovka s.r.o., PRO-DOMA trade s.r.o. a PRO-VM invest s.r.o. Výše uvedené společnosti působí v České republice zejména v oblasti nákupu a prodeje stavebních materiálů a souvisejícího železářského zboží, a to na území krajů Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Jihomoravského, Jihočeského a Plzeňského a na území Hlavního města Prahy.
3. Společnost STAVEBNINY NYPRO je před uskutečněním spojení kontrolována společností Rien Jičín, a.s. a působí rovněž v oblasti nákupu a prodeje stavebního materiálu a souvisejícího železářského zboží, a to na území krajů Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
PRO-DOMA,spol. s r.o.
Budčická 1479
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 10.12.2010.