UOHS S44/2009
Rozhodnutí: S44/2009/KS-2705/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a PRAGIS a.s.
Účastníci Metrostav a.s. PRAGIS a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 11. 3. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 129 KB


ÚOHS-S44/2009/KS-2705/2009/840 V Brně dne 11. března 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S44/2009, zahájeném dne 10. února 2009 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915, ve správním řízení zastoupená JUDr. Markem Belšanem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915, a PRAGIS a.s., se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, IČ: 41194861, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií společnosti PRAGIS, jež má být uzavřena mezi společností Metrostav a.s., jako kupujícím, a společností Optimus Invest s.r.o., se sídlem Brno, Mlýnská 326, IČ: 25584707, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Metrostav a.s., získá akcie představující [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] % podíl na základním kapitálu společnosti PRAGIS a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.

Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 8/2009 ze dne 25. února 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií společnosti PRAGIS, jež má být uzavřena mezi společností Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915 (dále jen Metrostav ), jako kupujícím, a společností Optimus Invest s.r.o., se sídlem Brno, Mlýnská 326, IČ: 25584707, jako prodávajícím.
4. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost Metrostav akcie představující [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] % základního kapitálu společnosti PRAGIS a.s., se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, IČ: 41194861 (dále jen PRAGIS ), a tím i možnost jmenovanou společnost přímo kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 mld. Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Metrostav je univerzální stavební společnost, která působí zejména na území České republiky. Společnost Metrostav je kontrolována společností DDM Group a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 25606492 (dále jen DDM Group ). Společnost DDM Group stojí v čele podnikatelské skupiny, která prostřednictvím společností Metrostav a Doprastav, a.s. a jejich dceřiných společností působí v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství (dále jen skupina Metrostav ). [1]
7. Aktivity skupiny Metrostav zahrnují širokou škálu staveb a souvisejících služeb jak v oblasti pozemního stavitelství, tj. výstavby bytových domů, obchodních, administrativních a průmyslových budov nebo rekonstrukce historických budov, tak v oblasti inženýrského stavitelství, do níž náleží mj. výstavba pozemních komunikací, čistíren odpadních vod, vodohospodářských a dopravních staveb. Skupina Metrostav se zabývá rovněž činnostmi se stavebnictvím souvisejícími, jako jsou například developerská činnost, výroba a transport betonu, obchod se stavebním materiálem a pronájem či správa nemovitostí.
8. Nabývaná společnost PRAGIS je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů výlučně kontrolována společností Optimus Invest, s.r.o., jež se zabývá obchodní a zprostředkovatelskou činností. Společnost PRAGIS působí v oblasti stavebnictví na území České republiky, přičemž hlavní náplní její činnosti je provádění kompletních inženýrských, dopravních, průmyslových, bytových a občanských staveb. Jmenovaná společnost rovněž provádí specializované práce v oblasti zakládání staveb, monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, vrtaných protlaků či prací prováděných hornickým způsobem.
III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
11. Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, jak společnost PRAGIS, tak skupina Metrostav působí na území České republiky v oblasti stavebnictví, přičemž se činnosti jmenovaných subjektů překrývají jak v oblasti pozemního stavitelství, tak v oblasti inženýrského stavitelství.
12. Obecně platí, že oblast stavebnictví a stavebních prací zahrnuje širokou škálu služeb poskytovaných značným počtem subjektů, z nichž některé omezují svou činnost na vybrané segmenty stavebnictví, jiné pak působí v celém odvětví stavebnictví. Z pohledu poptávky by bylo možné oblast stavebnictví členit na velký počet úzkých trhů, jež by byly tvořeny jednotlivými stavbami či druhy staveb, protože konečný spotřebitel vždy požaduje jednu určitou stavbu a nikoli stavbu prováděnou obdobným způsobem. Z pohledu nabídky lze oblast stavebnictví členit podle způsobů provádění jednotlivých staveb nebo druhů staveb, pro které se používají obdobné stavební metody, je pro ně zapotřebí určitých stejných speciálních znalostí nebo se provádějí za pomocí stejných strojů a zařízení.
13. V souladu s předchozí rozhodovací praxí [2] Úřadu by tedy pro účely daného správního řízení mohly být za věcně relevantní považovány oblast pozemního stavitelství, do níž spadá převážně výstavba bytových či nebytových budov, a oblast>inženýrského stavitelství, která zahrnuje zejména dopravní díla, vedení trubní, telekomunikační a elektrická nebo soubory staveb pro průmyslové účely.
14. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic vymezení relevantního trhu, však Úřad ponechal otázku vymezení věcného relevantního trhu ve spojením dotčených oblastech otevřenou.
15. Z hlediska geografického jsou podmínky hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území na celém území České republiky.
16. Ve spojením dotčené oblasti působí na území České republiky jak skupina Metrostav, jejíž tržní podíl činí cca [0-5] %, tak společnost PRAGIS, jejíž tržní podíl je nižší než [0-5] %. Ačkoli v důsledku posuzovaného spojení dochází k nárůstu tržního podílu jmenovaných společností, celkový tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne [5-15] %.
17. Spojením dotčená oblast stavebnictví se vyznačuje přítomností značného počtu konkurentů, z nichž se mezi nejvýznamnější řadí společnosti jako např. Skanska CZ a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF CZ a.s., VCES HOLDING s.r.o., Stavby silnic a železnic, a.s. či společnost OHL ŽS Brno, a.s. U řady z těchto konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností, přičemž jednotlivě dosahují jak v oblasti pozemního stavitelství, tak v oblasti inženýrského stavitelství postavení, jež je srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
18. Posuzované spojení tedy nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich ve spojením dotčené oblasti, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
19. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Marek Belšan
Norton Rose v.o.s.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1

[1] do skupiny Metrostav dále náleží mj. společnosti Subterra a.s., CCE Praha, spol. s r.o., TBG METROSTAV s.r.o., nebo METROS s.r.o.
[2] K tomu viz například rozhodnutí Úřadu sp.zn. S 262/03 Metrostav/Subterra , S 150/06 Bouygues Bâtiment International/VCES HOLDING nebo S 193/06 COLAS/Čermák a Hrachovec.