UOHS S432/2012
Rozhodnutí: S432/2012/KS-16478/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů I & C Energo a.s. a VF, a.s.
Účastníci AFRAS Energo s.r.o. I & C Energo a.s. VF, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 146 KBČ. j.: ÚOHS-S432/2012/KS-16478/840/DVá
V Brně dne 3. 9. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S432/2012/KS, zahájeném dne 23. 7. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností I & C Energo a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, IČ: 49433431, a VF, a.s., se sídlem Černá Hora, náměstí Míru 50, IČ: 25532219, zastoupených Mgr. Janem Hrubcem, advokátem, se sídlem Praha 1, Spálená 76/14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o vytvoření joint venture , uzavřené dne 14. 12. 2011 mezi společnostmi I & C Energo a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, IČ: 49433431, na straně jedné, a VF, a.s., se sídlem Černá Hora, náměstí Míru 50, IČ: 25532219, na straně druhé, v jejímž konečném důsledku mají společnosti I & C Energo a.s. a VF, a.s. získat možnost společně kontrolovat společnost AFRAS Energo s.r.o., se sídlem České Budějovice, Fráni Šrámka 1163/41, IČ: 60714123, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, vyjádření největšího odběratele spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2012 ze dne 1. 8. 2012. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Dohody o vytvoření joint venture , kterou dne 14. 12. 2011 podepsaly společnosti I & C Energo a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, IČ: 49433431 (dále jen I & C Energo ), na straně jedné a VF, a.s., se sídlem Černá Hora, náměstí Míru 50, IČ: 25532219 (dále jen VF ), na straně druhé. Posuzovaná transakce pak má proběhnout v několika navazujících krocích. V první řadě má dojít k uzavření smlouvy o prodeji části podniku mezi společností VF, jako prodávajícím, a AFRAS Energo s.r.o., se sídlem České Budějovice, Fráni Šrámka 1163/41, IČ: 60714123 (dále jen AFRAS ) jako kupujícím, přičemž předmětem prodeje je samostatná provozovna společnosti VF, jež je organizačně vymezena jako vnitřní organizační jednotka a označena jako VF, a.s., středisko JE Temelín (dále též Servis ETE ).
4. Navazujícím krokem je zvýšení základního kapitálu společnosti AFRAS, v jehož důsledku se společnost VF stane společníkem ve společnosti AFRAS disponujícím 49% podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech. Společnost I & C Energo bude pak vlastníkem obchodních podílů představujících 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti AFRAS.
5. V důsledku Dohody o vytvoření joint venture pak bude upravena i zakladatelská listina společnosti AFRAS, resp. činnosti a kompetence valné hromady, jednatelů a dozorčí rady společnosti. Z uvedených změn vyplývá, že jak společnost I & C Energo, tak společnost VF, je oprávněna jmenovat jednoho ze dvou jednatelů společnosti AFRAS, přičemž k jednání jménem společnosti, jakož i k jejímu obchodnímu vedení budou oprávněni pouze oba jednatelé společně.
6. Obdobně pak k některým strategickým rozhodnutím valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti AFRAS, je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasovacích práv společníků, a tedy shody obou účastníků řízení.
7. V důsledku realizace výše uvedené dohody získají společnosti I & C Energo a VF možnost vykonávat na základě uvedených právních skutečností rozhodující vliv na činnost společnosti AFRAS. Společnosti I & C Energo a VF tak získají společnou kontrolu nad společností AFRAS ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, přičemž kontrolou se pro účely zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, a to na základě vlastnického práva nebo práva k užívání podniku kontrolovaného soutěžitele, nebo práva či jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
8. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost I & C Energo působí zejména v oblasti komplexních investičních dodávek systémů kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systémů elektro, včetně komunikačních systémů, poskytování servisní podpory a údržby těchto systémů a v oblasti optimalizace energetických výroben. Společnost I & C Energo se prostřednictvím svých dceřiných společností ENPROSPOL s.r.o. a ENPRO Energo s.r.o. rovněž zabývá projekční činností v oblasti elektroenergetiky, resp. projektováním elektrických distribučních sítí a rozvoden. Společnost I & C Energo je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí maďarská společnost MOL Magyar Olaj. és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaságse. Tato společnost je nadnárodní ropnou a plynárenskou společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je těžba a zpracování surové ropy, distribuce a prodej pohonných hmot a dalších produktů ze zpracované ropy na velkoobchodní a maloobchodní úrovni a dále těžba a přeprava zemního plynu.
10. Společnost AFRAS působí zejména v oblasti prodeje náhradních dílů a poskytování servisních služeb v oblasti radiačního monitoringu a radiační ochrany, a to zejména pro jadernou elektrárnu Temelín (dále též ETE ). Činnost společnosti AFRAS zahrnuje zejména dodávky kompaktních systémů radiačního monitorování a prodej náhradních dílů v oblasti radiačního monitoringu, tj. dodávky jednotlivých systémů monitoringu pracovního prostředí (vzduchotechnických systémů, plynných a kapalných výpustí, pevných odpadů apod.), přepravu jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření, dále dohled nad radiační ochranou, prvotní a provozní seřizování, kalibrace a funkční zkoušky monitorovacích přístrojů a zařízení apod. Současně se společnost AFRAS okrajově zabývá dodávkami systémů pro průmyslovou automatizaci, zejména pro řízení technologických procesů, dále dodávkami řídicích systémů pro ochranu životního prostředí, pro spotřebu energie, klimatizaci a ventilaci a pro kamerové systémy. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je kontrolována společností I & C Energo.
11. Společnost VF působí převážně v oblasti vývoje, výroby a implementace systémů radiační kontroly pro jadernou energetiku, průmysl, zpracování radioaktivních odpadů, a zdravotnická zařízení. Jedná se zejména o přístroje (tj. hardware), jako jsou například sondy gama záření, neutronové sondy, monitory vzácných plynů, monitory povrchové kontaminace osob a předmětů, signalizační jednotky, i software vyvinutý pro komunikaci mezi jednotlivými přístroji, správu, zpracování, prezentaci a archivaci dat. Společnost VF se rovněž zabývá poskytováním servisní podpory svých produktů, dále pak inženýrskými činnostmi a poradenstvím v oblasti systémů radiační kontroly. Společnost VF je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele je společnost FINGAM s.r.o., která je kontrolována třemi fyzickými osobami. Tato podnikatelská skupina dále působí, a to zejména prostřednictvím společností CHEMCOMEX Praha a.s., Chemcomex s.r.o. a UJP Praha s.r.o., v oblasti provádění projekčních a inženýrských činností, komplexních dodávek technologických systémů pro energetiku a průmyslovou chemii, zpracování odpadů, v oblasti materiálového inženýrství nebo výroby radioterapeutických systémů pro zdravotnictví.
12. Část podniku- Servis ETE , je samostatnou organizační jednotkou společnosti VF, která se zabývá zejména poskytováním servisních služeb v oblasti radiačního monitoringu, a to výhradně v prostorách ETE. V prostorách ETE provádí údržbu, včetně dodávek náhradních dílů, a modifikaci jednotlivých zařízení a technologických celků, náležejících do tzv. reaktorovny . Servis ETE provádí rovněž údržbu produktů dodaných společností VF pro účely radiační ochrany ETE, mimo jiné jejich kalibraci nebo provozní kontrolu a dále údržbu prostředků systému osobní dozimetrie v ETE. III. Dopady spojení
13. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovat soutěžitel, nad nímž je získávána společná kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu vykonávajícího, resp. na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.
15. Z výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak společnost AFRAS, tak společnost VF, resp. Servis ETE, působí v oblasti dodávek produktů a služeb v oblasti radiačních monitorovacích systémů, přičemž společnost VF tyto produkty rovněž vyrábí. Obecně lze konstatovat, že radiační monitorovací systémy představují komplexní zákaznické řešení pro zajištění radiační bezpečnosti a ochrany na pracovištích, kde je nakládáno se zdroji ionizujícího záření. Radiační monitorovací systémy zahrnují zejména produkty a služby pro monitorování radiační situace, tedy trvalého sledování veličin a parametrů ovlivňujících radiační bezpečnost a ochranu v určeném prostoru (na pracovišti) nebo technologickém celku, monitorování plynných a kapalných výpustí nebo měření dozimetrie osob, jež se pohybují ve sledovaných prostorách.
16. V průběhu správního řízení se tak Úřad vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů zabýval otázkou, zda by relevantní trh z hlediska věcného mohl být vymezen v širším pojetí, které by zahrnovalo produkty a služby v oblasti radiačních monitorovacích systémů jako celku, či naopak v pojetí užším, tj. se zaměřením na potřeby jednotlivých skupin odběratelů. Úřad tedy zjišťoval, zda je možné posuzovanou oblast dále členit, například podle náročnosti či šíře poskytovaných služeb jednotlivým skupinám odběratelům, případně zda lze rozlišit produkty či servisní služby poskytované zvláště jaderným elektrárnám a dodávky ostatním odběratelům. Z šetření Úřadu vyplynulo, že v oblasti radiačních monitorovacích systémů jsou všem skupinám odběratelů, tj. elektrárnám, výzkumným ústavům, úložištím radioaktivních odpadů, nemocnicím, tomografickým centrům nebo průmyslovým podnikům využívajícím ionizujícího záření, poskytovány shodné, respektive vzájemně zastupitelné, výrobky a služby. Účel produktů a služeb v dotčené oblasti je totiž stejný, tj. sledování parametrů a veličin pro zajištění radiační bezpečnosti a ochrany, a to bez ohledu na zaměření odběratelů.
17. Jelikož předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici výrobkového relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou a s ohledem na shora uvedené aktivity spojujících se soutěžitelů, včetně převáděné části podniku Servis ETE, se zabýval situací v oblasti dodávek produktů a souvisejících servisních služeb v oblasti radiačních monitorovacích systémů.
18. Pokud jde o vymezení geografického relevantního trhu, pod tímto pojmem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda lze relevantní trh vymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
19. Spojující se soutěžitelé, respektive společnost AFRAS i společnost VF působí ve spojením dotčené oblasti zejména na území České republiky, společnost VF pak rovněž na Slovensku. Uvedená skutečnost by tak nasvědčovala vymezení geografického relevantního trhu územím celé České republiky. Úřad však z téhož důvodu jako v případě vymezení výrobkového relevantního trhu ponechal také otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou.
20. Ve spojením dotčené oblasti dodávek produktů a servisních služeb pro radiační monitorovací systémy působí v České republice jak společnost I & C Energo (prostřednictvím společnosti AFRAS), tak společnost VF. Jak již bylo uvedeno, dodávky produktů a servisních služeb jsou napříč celou oblastí radiačních monitorovacích systémů srovnatelné. V této souvislosti je však třeba zohlednit skutečnost, že k vlastnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází především ve vztahu k ETE, přičemž společnost AFRAS je pouze distributorem náhradních dílů pro již zavedenou technologii radiačních monitorovacích systémů v ETE, k nimž současně poskytuje související servisní služby. Oproti tomu společnost VF je výrobcem vlastních produktů, ke kterým rovněž poskytuje servisní služby. V případě ETE dodává tyto produkty a služby prostřednictvím části podniku Servis ETE, jež bude začleněna do společnosti AFRAS. Produkty společnosti VF pak společnost AFRAS společně s produkty jiných výrobců pak bude využívat k poskytování služeb a dodávkám náhradních dílů pro ETE. S ohledem na tuto skutečnost tak předmětné spojení má rovněž vertikální charakter.
21. S výjimkou ETE, kde bude dodávky produktů a služeb pro radiační monitorovací systémy realizovat nadále pouze společnost AFRAS, bude po realizaci předmětného spojení soutěžitelů společnost VF i nadále samostatně poskytovat předmětné výrobky a služby jiným odběratelům. Pokud jde o posouzení tržního postavení společností AFRAS (resp. I & C Energo) a VF ve spojením dotčené oblasti, lze uzavřít, že jejich tržní podíly nebudou při žádném v úvahu přicházejícím členění oblasti poskytování produktů a služeb pro radiační monitorovací systémy přesahovat hranici 15 %.
22. Spojující se soutěžitelé a jejich konkurenti obvykle dodávají své produkty a služby ve spojením dotčené oblasti na základě výběrových řízení vyhlašovaných jednotlivými odběrateli, případně na základě dílčích poptávek nebo na základě přímého oslovení ze strany odběratele. Takový postup odběratelům předmětných produktů a služeb umožňuje snadný přechod mezi jednotlivými dodavateli.
23. Ve spojením dotčené oblasti budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších subjektů působících na celém území České republiky, a to jak přímých výrobců (případně jejich obchodních zastoupení) předmětných produktů, společností CANBERRA-PACKARD, s.r.o., Envinet a.s., AREVA, Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o. nebo Siemens s.r.o., tak případně četných subjektů poskytujících pouze servisní služby v oblasti radiačních monitorovacích systémů, jako jsou mimo výše uvedených společností např. společnosti EGP Invest, spol. s r.o., Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. nebo AMEC Nuclear Czech Republic, a.s.
24. Rovněž z vyjádření společnosti ČEZ a.s., provozovatele ETE, vyplývá, že služby poskytované spojujícími se soutěžiteli se v rámci provozu ETE spíše doplňují a také proto nepovažuje posuzované spojení soutěžitelů za problematické a nepředpokládá zásadní dopad jak na hospodářskou soutěž, tak na ni samotnou. Současně společnost ČEZ a.s. potvrdila, že v oblasti dodávek produktů a servisních služeb pro radiační monitorovací systémy působí řada alternativních dodavatelů nejen z České republiky, ale prostřednictvím svých národních poboček i řada zahraničních subjektů.
25. Součástí Dohody o vytvoření joint venture je i konkurenční doložka, v důsledku které společnost VF omezí své činnosti či služby související s ETE tak, aby splnila pouze své stávající závazky. Současně se společnost VF zavázala, že nebude uzavírat nové smlouvy či dohody, jejichž předmětem by byly činnosti vztahující se k ETE, a v prostorách ETE anebo v okruhu 100 km od ETE nebude zřizovat novou provozovnu, přičemž všechny činnosti související s ETE s výjimkou stávajících závazků bude ode dne realizace předmětné transakce zajišťovat pouze společnost AFRAS.
26. Účastník řízení v návrhu na povolení spojení soutěžitelů uvedl, že toto ustanovení by mělo být Úřadem posouzeno jako tzv. doplňkové omezení ve smyslu § 17 odst. 2 zákona, tedy jako omezení, které se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění a na která se vztahuje rozhodnutí o povolení předmětného spojení soutěžitelů.
27. Úřad posuzoval, zda je předmětné ujednání omezením hospodářské soutěže, které soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a které se spojením přímo souvisí a je nezbytné k jeho uskutečnění (tzv. doplňkové omezení). Institut těchto tzv. doplňkových omezení je upraven v § 17 odst. 2 zákona, podle kterého se rozhodnutí o povolení spojení vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže, která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.[1]
28. Úřad se domnívá, že v posuzovaném případě se jedná o konkurenční doložku ve smyslu Sdělení Komise, která má společně kontrolované společnosti AFRAS, do něhož bude vložena část podniku Servis ETE, zaručit určitou ochranu před možnou konkurencí ze strany původního 100% vlastníka uvedené části podniku a umožnit společně kontrolovanému soutěžiteli využívat know-how a goodwill poskytnuté jedním z jej kontrolujících soutěžitelů a to v geograficky omezeném území. Při svém hodnocení doplňkových omezení Úřad přihlédl k následujícím skutečnostem. Součástí části podniku Servis ETE, která bude v první fázi realizace spojení převáděna, jsou jak hmotné, tak i nehmotné složky podnikání (tj. včetně know-how ). Současně je tato část podniku úzce navázána na svého odběratele (ETE), u něhož bude (již v rámci společně kontrolovaného soutěžitele AFRAS) usilovat o uzavření dalších kontraktů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem má Úřad za to, že předmětná doplňková omezení mohou být odůvodněna.
29. Obdobně na uvedenou problematiku nahlíží Evropská komise, která ve Sdělení Komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03) (dále jen Sdělení Komise ) konstatuje, že mohou být konkurenční doložky odůvodněny pouze legitimním cílem uskutečnit spojení, a to za předpokladu, že doba jejich trvání, zeměpisná oblast uplatnění, jejich předmět a osoby jim podléhající nepřekračují to, co je skutečně nezbytné k dosažení uvedeného cíle. Současně mohou být podle Sdělení Komise závazky zákazu konkurence mezi mateřskými podniky a společným podnikem (tj. společně kontrolovaným soutěžitelem v podmínkách režimu zákona) považovány za přímo související s uskutečněním spojení a pro ně nezbytné po dobu existence společného podniku.
30. Úřad tedy uzavírá, že předmětný závazek zákazu konkurence splňuje znaky tzv. doplňkového omezení, které spojující se soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a které se spojením přímo souvisí a je nezbytné k jeho uskutečnění ve smyslu § 17 odst. 2 zákona.
31. Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů a z něho plynoucího překrytí činností společností AFRAS a VF může dojít k mírnému zvýšení tržní koncentrace v oblasti dodávek produktů a servisních služeb v oblasti radiačních monitorovacích systémů pro ETE, Úřad má za to, že posuzované spojení nebude mít negativní dopady na úroveň hospodářské soutěže ve spojením dotčené oblasti na území České republiky. Na tomto závěru nic nemění ani zmiňovaná vertikální vazba mezi společnostmi AFRAS a VF. S ohledem na relativně nízký podíl obou společností v oblasti dodávek produktů a servisních služeb pro radiační monitorovací systémy na území České republiky a snadnou dostupnost služeb alternativních dodavatelů totiž nelze očekávat vznik negativních efektů, které mohou z vertikálních spojení vyplývat.
32. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Jan Hrubec, advokát
Velíšek & Podpěra-advokátní kancelář s.r.o.
Spálená 76/14
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Při neexistenci podrobnější úpravy této problematiky v českém právním řádu Úřad při posuzování tzv. doplňkových omezení standardně aplikuje pravidla obsažená ve Sdělení Komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03).