UOHS S422/2007
Rozhodnutí: S422/2007/KS-02332/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Raiffesien Bausparkassen Holding GmbH, Rakouská republika a HYPO stavební spořitelna a.s.
Účastníci Hypo stavební spořitelna a.s. Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, Rakouská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2008

S 422/2007/KS-02332/2008/840 V Brně dne 28. ledna 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 422/07, zahájeném dne 28. prosince 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Wiedner Hauptstrasse 94, ve správním řízení zastoupená Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Wiedner Hauptstrasse 94, a HYPO stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha, Senovážné náměstí 27, IČ: 61858251, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií společnosti HYPO stavební spořitelna a.s. , kterou dne 19. listopadu 2007 uzavřely společnost Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, na straně jedné, jako kupující, a společnosti>UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: 64948242, a Vereinsbank Victoria Bauspar AG, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Haydnstrasse 4-8, na straně druhé, jako prodávající, v jejímž důsledku nabude společnost Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH akcie společnosti HYPO stavební spořitelna a.s. představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti, a tím získá možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/2008 ze dne 9. ledna 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
(3) Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů Úřad oslovil nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k předmětnému spojení. I. Notifikační podmínky
(4) K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií společnosti HYPO stavební spořitelna a.s. , kterou dne 19. listopadu 2007 uzavřela na jedné straně společnost Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Wiedner Hauptstrasse 94 (dále jen RF Holding ), jako kupující, a na straně druhé společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: 64948242 (dále jen UniCredit ), a Vereinsbank Victoria Bauspar AG, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, Haydnstrasse 4-8 (dále jen VVB ), jako prodávající. V důsledku uvedené smlouvy nabude společnost RF Holding od společnosti UniCredit akcie představující 60% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HYPO stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha, Senovážné náměstí 27, IČ: 61858251 (dále jen HYPO ), a od společnosti VVB akcie představující 40% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HYPO.
(5) Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HYPO získá společnost RF Holding možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(6) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost RF Holding je holdingovou společností, která byla založena především za účelem správy majetkových účastí v dceřiných společnostech. Je výlučným vlastníkem majetkových autorských práv k softwaru na podporu procesů probíhajících v rámci činností stavebních spořitelen, ke kterému poskytuje licenci ostatním společnostem konsolidovaným společnostmi [...obchodní tajemství...]. Společnost RF Holding je vlastněna a přímo kontrolována společností [...obchodní tajemství...]. Podíl ve výši [...obchodní tajemství...] % na společnosti [...obchodní tajemství...] je ve vlastnictví [...obchodní tajemství...] , zbývající podíl ve výši [...obchodní tajemství...] % vlastní společnost [...obchodní tajemství...] . Uvedené rakouské regionální banky jsou vlastněny tamními [...obchodní tajemství...] v daném regionu. [...obchodní tajemství...] jsou fyzické osoby-rakouští občané. Mezi společnostmi [...obchodní tajemství...] neexistuje vztah kontroly, jedná se o samostatné, na sobě nezávislé, celky, jejichž jediným výrazným jednotícím prvkem je podnikání pod firmou Raiffeisen .
(8) Společnost RF Holding kontroluje na území České republiky následující soutěžitele: - Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen RSS ), jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování stavebního spoření ve smyslu § 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dál jen zákon o stavebním spoření ), - KONEVOVA s.r.o., působící na trhu České republiky v oblasti pronájmu nemovitostí a - Raiffeisen finanční poradenství s.r.o., která v České republice nabízí služby v oblasti finančního poradenství týkajícího se bydlení.
(9) Společnost HYPO je stavební spořitelnou působící na území České republiky od roku 1994. Před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost HYPO kontrolována ze strany společnosti UniCredit, která náleží do celosvětově působící bankovní skupiny UniCredit.
(10) Hlavním předmětem podnikání společnosti HYPO je poskytování produktu stavebního spoření ve smyslu § 1 zákona o stavebním spoření a výkon souvisejících činností, jako je i) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, ii) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, iii) poskytování příspěvku fyzickým osobám-účastníkům stavebního spoření, iv) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb, v) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a jejich poboček, vi) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, vii) obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a obdobnými produkty, viii) obchodování na vlastní účet s dluhopisy, ix) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny, x) poskytování bankovních informací a xi) výkon finančního makléřství.
(11) V případě realizace navrhovaného spojení soutěžitelů plánuje účastník řízení uskutečnění fúze společností RSS a HYPO, a to formou sloučení, na jejímž základě by došlo k zániku společnosti HYPO a nástupnickou společností by se stala společnost RSS. III. Relevantní trhy
(12) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(13) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(14) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, v případě posuzovaného spojení dochází k horizontálnímu propojení činností spojujících se soutěžitelů zejména v oblasti stavebního spoření a dále v oblasti zprostředkování finančních služeb.
(15) Stavební spoření je forma spoření fyzických či právnických osob upravená zákonem o stavebním spoření. Pojem stavební spoření je zákonem vymezen jako účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, dále v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku státní podpory fyzickým osobám-účastníkům stavebního spoření.
(16) Provozovatelem stavebního spoření je bankovní subjekt, stavební spořitelna, která může vykonávat pouze činnosti povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle zákona o stavebním spoření. Stavební spořitelny podléhají bankovnímu dohledu České národní banky s tím, že určitá míra zásahů směřuje do jejich činnosti i ze strany Ministerstva financí ČR (dále též jen MFČR ), které schvaluje každé stavební spořitelně tzv. Všeobecné obchodní podmínky, na jejichž základě stavební spořitelny poskytují své služby účastníkům stavebního spoření. S MFČR spolupracují jednotlivé stavební spořitelny i v souvislosti s poskytováním státní podpory účastníkům stavebního spoření, neboť tuto státní podporu, resp. její pravidelné zálohy, poskytuje stavebním spořitelnám MFČR, a to na základě jejich písemného požadavku. MFČR rovněž vykonává státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory. Za své služby účtují stavební spořitelny klientům poplatky v souladu s jejich platným sazebníkem.
(17) Účastníkem stavebního spoření může být fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření, ve které se zejména zaváže ukládat na účet u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši. Stavební spořitelna tyto vklady úročí úrokem sjednaným ve smlouvě o stavebním spoření. Při splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření (zejména při splnění minimální doby od uzavření smlouvy, kdy nebylo nakládáno s uspořenou částkou, nebo kdy v této době byla uzavřena smlouva o úvěru ze stavebního spoření) poskytuje stát fyzickým osobám jako účastníkům stavebního spoření státní podporu. Státní podpora je poskytována zálohově každý rok a její výše činí určité procento z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však ze zákonem stanovené částky. Vklady a státní podpora jsou úročeny podle zvolené tarifní varianty, která je předmětem nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. Částku uspořenou na základě smlouvy o stavebním spoření může účastník stavebního spoření použít dle vlastního uvážení.
(18) Stavební spoření je specifickým produktem založeným především za účelem podpory financování potřeb bydlení s nárokem na státní příspěvek. Účastník takového spoření po uzavření dané smlouvy kumuluje svůj kapitál u stavební spořitelny, s čímž souvisí poskytování příslušného státního příspěvku, a po splnění podmínek uvedených v zákoně o stavebním spoření a podmínek vyplývajících z všeobecných podmínek stavební spořitelny má účastník spoření právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb. Nicméně tohoto práva nemusí účastník spoření využít a pouze finanční prostředky spořit. S ohledem na skutečnost, že klient stavební spořitelny může poptávat pouze spoření v rámci spořící fáze a fáze úvěrová pak nemusí být využita vůbec či v kombinaci např. s hypotečním úvěrem, stavební spoření je tedy možno rozdělit na dvě rozdílné, časově navazující fáze, jedná se o fázi spořící a fázi poskytnutí příslušné půjčky.
(19) Na základě šetření Úřadu a v souladu s předchozí rozhodovací praxí [1] lze uvést, že spořící fáze stavebního spoření se podstatně liší od ostatních forem obdobných finančních produktů (například termínované vklady, vkladové účty, podílové fondy), a to zejména s ohledem na odlišnou míru státní regulace, přidělovanou státní podporu, pevně sjednanou výši úroku po dobu spoření, neexistenci povinnosti účastníka stavebního spoření požádat o úvěr či tento úvěr čerpat a vyšší výnosnost stavebního spoření ve fázi spořící. V současnosti neexistuje spořící produkt, v němž je na tak dlouhou dobu garantován pevný úrokový výnos, který je dále zvýšen přidělenou státní podporou. Celkový výnos ze stavebního spoření tak při ukládání menších částek výrazně převyšuje výnos z ostatních spořících bankovních produktů. Na trhu je sice poskytován i produkt-penzijní připojištění, který je také spojen s poskytováním státního příspěvku. Úřad však tento produkt nepovažuje z hlediska charakteristiky a hlavně jeho účelu užití za zastupitelný se stavebním spořením, neboť penzijní připojištění je zvláštní druh dlouhodobého spoření podporovaného státním příspěvkem, jehož cílem je zajistit jeho účastníkům dostatečnou finanční rezervu pro období, kdy u nich obecně dochází k poklesu příjmu (navíc není spojen ani s případným poskytnutím úvěru na financování bytových potřeb).
(20) Pokud jde o úvěrovou fázi stavebního spoření, vyznačuje se tato nižší mírou státní regulace než fáze spořící, kdy jediným vlivem státu je omezení stanovení maximální výše úrokové sazby stavebními spořitelnami ve vztahu k úrokové sazbě z vkladů přijatých od účastníků stavebního spoření. Z hlediska účelu a doby splatnosti je možno úvěry poskytované v rámci stavebního spoření, tj. úvěr ze stavebního spojení či případně úvěry překlenovací (meziúvěry), zahrnout do oblasti úvěrů poskytovaných na podporu bytových potřeb, do které rovněž náleží hypoteční úvěry (úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti). V této souvislosti lze poukázat na skutečnost, že stavební spořitelny mohou nabídnout svým klientům takové úvěrové produkty (překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spojení), které se ve vzájemné kombinaci se svoji povahou (výši úrokových sazeb, délkou poskytnutí) blíží hypotečním úvěrům. Z pohledu spotřebitele se tedy jedná o úvěrové produkty uspokojující stejné, případně obdobné potřeby, tedy o produkty vzájemně zaměnitelné.
(21) V případě zprostředkování finančních služeb se jedná o službu poskytovanou spojujícími se soutěžiteli doplňkově, jež zahrnuje například zprostředkování pojistných produktů pro nezávislé subjekty jako jsou pojištění vozidel, úrazové a nemocenské pojištění, životní kapitálové pojištění, cestovní pojištění a pojištění bytu a domácnosti pro klienty.
(22) Shora uvedené závěry vyplývající z předchozí rozhodovací praxe potvrzují i výsledky šetření provedeného Úřadem v rámci správního řízení, jehož předmětem je posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů.
(23) Při úvahách o konečném vymezení relevantních trhů v oblasti stavebního spoření pak Úřad zohlednil zejména následující skutečnosti.
(24) Základním rysem, jež stavební spoření odlišuje od ostatních forem spoření, je skutečnost, že stavební spoření je ve fázi spořící spojeno s přidělenou státní podporou a pevně sjednanou výší úroku po dobu spoření; vyšší úročení vložené finanční částky, které u ostatních spořících produktů není obvyklé, a státní podpora způsobují vysokou výnosnost tohoto produktu, neobvyklou u jiných spořících produktů. Výjimečnost stavebního spoření ve fázi spořící pak vyplývá mj. i ze státní ingerence, spočívající nejen v poskytování státní podpory, ale i velmi podrobné zákonné regulaci poskytovaní tohoto druhu zboží.
(25) Úvěrová fáze stavebního spoření se vyznačuje podstatně nižší mírou státní regulace, kdy jediným vlivem státu je skutečnost, že poskytovatel úvěrů ze stavebního spoření je omezen ve stanovení maximální výše úrokové sazby ve vztahu k úrokové sazbě z vkladů přijatých od účastníků stavebního spoření. Jednotlivé fáze stavebního spoření, tj. fáze spořící a úvěrová, nejsou k sobě vázány natolik pevně, aby o nich nebylo možno uvažovat samostatně, když klient stavební spořitelny může poptávat pouze spoření v rámci spořící fáze; fáze úvěrová pak nemusí vůbec být využita či může být využita v kombinaci např. s hypotečním úvěrem. Jak již bylo konstatováno v předchozích rozhodnutích Úřadu, tyto hypoteční úvěry lze považovat za porovnatelné s úvěry ze stavebního spoření i pokud jde o parametr výše úrokových sazeb a dobou splatnosti.
(26) V návaznosti na uvedené shrnutí základních faktů a úvah Úřad v oblasti stavebního spoření v posuzovaném případě jako samostatné relevantní trhy z hlediska věcného:
. trh stavebního spoření-fáze spořící a
. trh úvěrů na podporu financování bytových potřeb.
(27) Pro oba výše uvedené věcně relevantní trhy platí, že při nabídce uvedených produktů konečným spotřebitelům představuje Česká republika území dostatečně homogenní a zároveň zřetelně odlišitelné od sousedních území. Z tohoto důvodu vymezil Úřad uvedené věcně relevantní trhy z hlediska geografického v obou případech územím celé České republiky
(28) Pokud jde o oblast zprostředkování finančních služeb, Úřad s ohledem na to, že se jedná o doplňkovou činnost spojujících se soutěžitelů, s ohledem na absenci exkluzivity ve vztahu k obchodním partnerům, pro které je zprostředkovatelská činnost vykonávána a vzhledem k velkému množství soutěžitelů nabízejících obdobné služby, ponechal pro účely daného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou. IV. Dopady spojení
(29) Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (2004/C 31/03).
(30) O struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují základní údaje podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
(31) Dalším z ukazatelů používaných pro zjištění struktury trhů je tzv. Herindahl-Hirschmannův index [2] (tzv. HHI). Horizontální spojení soutěžitelů nevzbuzují obavy z narušení soutěže na trzích, na nichž hodnota HHI nepřesahuje po realizaci takových spojení hranici 1000 bodů. Obavy zpravidla nevzbudí ani spojení, pokud se po jeho realizaci HHI nezvýší o více než 250 bodů u středně koncentrovaného trhu (tj. HHI 1000 až 2000) a o více jak 150 bodů u koncentrovaného trhu (HHI nad 2000).
(32) Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů byly zjišťovány za kalendářní rok 2004, 2005 a 2006.
(33) V případě věcně relevantního trhu stavebního spoření-fáze spořící Úřad zjistil postavení jednotlivých soutěžitelů na předmětném relevantním trhu na základě údajů o velikosti obratu. Celková hodnota obratu na vymezeném věcně relevantním trhu stavebního spoření-fáze spořící činila cca 16,3 miliardy Kč v roce 2004, 17,8 miliardy Kč v roce 2005 a 19,5 miliardy Kč v roce 2006.
(34) Podíl obratu spojujících se soutěžitelů z celkové hodnoty obratu vygenerovaného na uvedeném relevantním trhu na území České republiky činil v roce 2004 u společnosti RSS cca [...obchodní tajemství...] % a u společnosti HYPO cca [...obchodní tajemství...] %, v roce 2005 u společnosti RSS cca [...obchodní tajemství...] % a u společnosti HYPO cca [...obchodní tajemství...] %, v roce 2006 to bylo u společnosti RSS [...obchodní tajemství...] % a u společnosti HYPO [...obchodní tajemství...] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak v roce 2004 činil cca [...obchodní tajemství...] %, v roce 2005 cca [...obchodní tajemství...] % a v roce 2006 přibližně [...obchodní tajemství...] %. Výsledným hodnotám tržních podílů korespondují rovněž celkové i dílčí počty nově uzavřených smluv o stavebním spoření.
(35) Úřad se rovněž zabýval postavením dalších soutěžitelů působících v posuzovaném období na vymezeném věcně relevantním trhu stavebního spoření-fáze spořící. Jedná se o společnost Českomoravská stavební spořitelna, a.s. s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2004, [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, společnost Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2004, [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2004, [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, a společnost Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2004, [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006.
(36) V případě věcně relevantního trhu úvěrů na podporu financování bytových potřeb Úřad stanovil postavení jednotlivých soutěžitelů na předmětném relevantním trhu na základě údajů o finančním vyjádření nově uzavřených smluv o úvěru. Celkovou velikost uvedeného věcně relevantním trhu tak představují nové smlouvy v hodnotě cca 319 miliard Kč v roce 2005 a cca 460 miliard Kč nově uzavřených smluv v roce 2006.
(37) Tržní podíl dle finančního vyjádření nově uzavřených smluv v rámci uvedeného relevantního trhu na území České republiky činil u společnosti RSS v roce 2005 i v roce 2006 cca [...obchodní tajemství...] % u společnosti HYPO pak cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2006. Společný tržný podíl spojujících se soutěžitelů tak v roce 2005 činil cca [...obchodní tajemství...] % a v roce 2006 přibližně [...obchodní tajemství...] %.
(38) Pokud jde o konkurenty spojujících se soutěžitelů na věcně relevantním trhu úvěrů na podporu financování bytových potřeb, kromě stavebních spořitelen jsou nejvýznamnějšími subjekty, které na tomto relevantním trhu působí, banky. Jedná se především o společnost Česká spořitelna, a.s. podílem dle obratu cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, společnost Československá obchodní banka a.s. (včetně společnosti Hypoteční banka, a.s.) s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, společnost Komerční banka, a.s. s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, společnost UniCredit s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 a cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2006, a společnost GE Money Bank, a.s. s podílem cca [...obchodní tajemství...] % v roce 2005 i za rok 2006.
(39) Zprostředkováním finančních služeb se kromě spojujících se soutěžitelů, jejichž aktivity na tomto poli lze charakterizovat jako aktivity doplňkové ve vztahu k jejich hlavnímu předmětu podnikání, zabývá velké množství subjektů. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na fakt, že žádný ze spojujících se soutěžitelů nezprostředkovává finanční služby jakéhokoli subjektu exkluzivně, lze konstatovat, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na jakkoli vymezeném věcně relevantním trhu v této oblasti by byl zanedbatelný.
(40) Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v důsledku realizace posuzovaného spojení jediným relevantním trhem, na němž společný podíl spojujících se soutěžitelů přesáhne 15 % je věcně relevantní trh stavebního spoření-fáze spořící, přičemž však ani na tomto relevantním trhu se jejich tržní podíl neblíží hranici 25%, která již indikuje možnost narušení hospodářské soutěže.
(41) Co se týče kvality soutěžního prostředí na relevantním trhu stavebního spoření-fáze spořící, lze konstatovat, že tento trh je před realizací spojení dle Herfindahl-Hirschmannova indexu (tzv. HHI) vysoce koncentrovaný, neboť tento činil v roce 2004 cca 2251 bodů, v roce 2005 cca 2276 bodů, a v roce 2006 cca 2275 bodů, s malým počtem soutěžitelů-šesti stavebních spořitelen. V důsledku posuzovaného spojení dochází ke zvýšení indexu HHI o 158 bodů. Jedná se tedy o zvýšení HHI na vysoce koncentrovaném trhu, které by mohlo vzbuzovat obavy z podstatného narušení účinné soutěže.
(42) Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojením vzniklého subjektu, společnost RF Holding je holdingovou společností zastřešující společnosti poskytující služby v oblasti stavebního spoření nebo v oblasti širokého spektra finančních služeb v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Celkový obrat skupiny, do níž náleží účastník řízení přesáhl v roce 2006 cca [...obchodní tajemství...] Kč. Na vymezených věcně relevantních trzích přitom působí soutěžitelé, kteří disponují obdobným a v případě zahraničních bankovních skupin i nepoměrně vyšším obratem, jež bude dosahovat spojením vzniklý subjekt a v důsledku spojení se tento poměr výrazným způsobem nezmění.
(43) Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
(44) Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how.
(45) Základním předpokladem vstupu na trh v oblasti stavebního spoření je udělení příslušné licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, která opravňuje k výkonu činnosti stavebního spoření. Jednou z podmínek pro udělení této licence je minimální výše základního kapitálu stavební spořitelny alespoň 500 milionů Kč, který musí být minimálně v této výši tvořen peněžitými vklady. Lze tedy konstatovat, že celkové náklady pro vstup na věcně relevantní trh stavebního spoření-fáze spořící jsou poměrně vysoké, to však neplatí pro subjekty již působící v bankovním sektoru, které také často stavební spoření nabízejí a nebo jsou potenciálními konkurenty již zavedených stavebních spořitelen. Další významné legislativní bariéry, které by znemožňovaly, popřípadě ztěžovaly, vstup na uvedený relevantní trh neexistují, přesto v průběhu posledních pěti let k žádnému vstupu nového soutěžitele na věcně vymezený relevantní trh stavebního spoření-spořící fáze nedošlo.
(46) Věcně relevantní trh stavebního spoření-fáze spořící je trhem stabilizovaným s dosaženým standardem služeb a produkty nabízené jednotlivými na něm působícími soutěžiteli trhu velmi podobné. Z tohoto důvodu je výzkum a vývoj představován zejména vývojem nových produktů (nové druhy tarifů, smluv), které by jednotlivé soutěžitele odlišily od ostatních, který zaujímá nezastupitelné místo při zvyšování konkurenceschopnosti. Žádný ze soutěžitelů působících na uvedeném věcně relevantním trhu však s ohledem na transparentnost trhu nedisponuje natolik odlišitelným produktem, který by mu zajišťoval náskok před konkurenty. Ani v důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde v tomto ohledu k podstatným změnám.
(47) Posuzované spojení soutěžitelů je tedy spojením horizontálního charakteru, v jehož důsledku dojde ke zvýšení koncentrace relevantních trhu a snížení počtu soutěžitelů na nich působících. Ačkoli na žádném relevantním trhu nedosahuje tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranice 25%, a lze tedy mít za to, že nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení, Úřad se v průběhu šetření zabýval také dalšími aspekty možného narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálních spojení, a to mimo jiné z důvodu výsledku analýzy HHI.
(48) Hlavními, v úvahu připadajícími možnostmi narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů na koncentrovaných trzích jsou i) odstranění významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně posílilo tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované, unilaterální účinky) a ii) taková změna povahy hospodářské soutěže, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly-tzv. koordinované účinky).
Nekoordinované efekty
(49) Nekoordinované efekty nastávají v situaci, kdy v důsledku spojení je odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak případy nekoluzivního oligopolu.
(50) Prvním případem je vznik nebo posílení individuálního dominantního nebo monopolního postavení. Spojením vzniklý soutěžitel nebude po spojení vystaven buď žádné, resp. podstatné konkurenci; sám bude v takové pozici, která mu umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
(51) Další variantou je stav, kdy spojení vede k omezení konkurence na oligopolních trzích, kde soutěžitelé doposud nejednají koordinovaně a kdy šetření neprokázalo, že by spojení samo o sobě vedlo k usnadnění této koluze, tedy ke vzniku nebo posílení kolektivního dominantního postavení (resp. koordinovaným dopadům). Ztráta jednoho soutěžitele však i v takových situacích někdy vede ke změně rovnováhy trhu, vyšší ceně a nižšímu výkonu. Tato situace se obyčejně označuje jako jednostranné dopady (unilateral effects) nebo nekoluzivní oligopol . V takovém případě sice spojení, které se uskutečňuje v podmínkách oligopolu, nevede ani ke vzniku individuální dominance, ani ke vzniku kolektivní dominance (tedy k usnadnění koluze mezi největšími podniky), přesto však vede ke snížení konkurence, a to v důsledku odstranění významného konkurenčního tlaku.
(52) V případě posuzovaného spojení soutěžitelů dochází mezi subjekty, které nejsou leadery trhu, před spojením zaujímají z pohledu tržních podílů čtvrté a páté místo a mají významný odstup od prvních tří soutěžitelů. V důsledku realizace posuzovaného spojení bude vzniklý subjekt zaujímat třetí místo, přičemž jeho tržní podíl bude ve srovnání s leaderem trhu přibližně poloviční.
(53) Vzhledem ke skutečnosti, že tržní podíly spojením vzniklého subjektu jsou relativně nízké, s tím, že na obou vymezených relevantních trzích působí subjekty s podstatně vyššími tržními podíly a finanční a hospodářská síla spojujících se soutěžitelů nijak nepřevyšuje, a ani po spojení nebude, tržní, finanční a hospodářskou sílu konkurentů, lze konstatovat, že posuzovaným spojením soutěžitelů nedochází ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu. Rovněž s přihlédnutím k tržní síle spojujících se soutěžitelů a stabilitě jejich tržního postavení v čase, má Úřad za to, že posuzované spojení nepovede k odstranění či významnému snížení konkurenčního tlaku na zbývající soutěžitele. Na vymezených relevantních trzích tak lze unilaterální účinky v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů s největší pravděpodobností vyloučit.
Koordinované efekty
(54) Úřad se dále zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace, zejména na relevantním trhu stavebního spoření-fáze spořící, které by zvýšily pravděpodobnost koordinace chování ze strany subjektů na tomto relevantním trhu působících, tj. stavebních spořitelen. Koordinované protisoutěžní jednání by totiž v daném případě mohlo mít za následek například zvýšení poplatků ze stavebního spoření pro spořitele, a tím i možné přerozdělení ekonomického prospěchu.
(55) Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se ke společnému postupu.
(56) Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Také je snadnější koordinovat ceny jediného stejnorodého výrobku, než stovky cen na trhu s mnoha různorodými výrobky. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný vnitřní růst některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že současná situace není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.
(57) Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.
(58) Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.
(59) K jednotlivým faktorům možné koordinace lze uvést následující. V případě relevantního trhu stavebního spoření-fáze spořící, se jedná spíše o trh transparentní, vzhledem k tomu, že většina podmínek poskytování produktu stavebního spoření, o nichž tak stanoví zákon, jsou veřejně dostupné, a jsou tedy teoreticky dosažitelné všemi zúčastněnými subjekty, včetně spotřebitelů.
(60) Stejně tak je nabídka stavebního spoření produktem homogenním, kdy homogenita produktu je odvozena od skutečnosti, že dominantní část užitku pro klienty stavebních spořitelen řízení tvoří státní podpora, nicméně mezi jednotlivými stavebními spořitelnami lze spatřovat určité odlišnosti ve značce a vytváření image, v poskytování doplňkových služeb, případně ve výši poplatků spojených se založením a vedením účtu stavebního spoření
(61) Pokud jde o posouzení stability, resp. dynamičnosti, věcně relevantního trhu stavebního spoření-fáze spořící, pak s ohledem na vývoj velikosti tržních podílů účastníků řízení v letech 2004 až 2006 lze konstatovat, že podíly účastníků řízení na relevantním trhu jsou relativně stabilní. Nicméně tento relevantní trh je jako celek citlivý na změny zákonných podmínek a podléhá změnám v objemu počtu nově uzavřených smluv v závislosti na změnách právních předpisů upravujících stavební spoření. Například počet nově uzavřených smluv v období let 1999 až 2003 měl stoupající tendenci a následně po 1. lednu 2004, kdy došlo k úpravě zákonných podmínek novelou zákona o stavebním spoření a související změně podmínek pro výplatu státní podpory, došlo k výraznému poklesu počtu uzavíraných smluv.
(62) Pro posouzení elasticity poptávky je nezbytné znát preference konečných spotřebitelů. Z marketingových průzkumů v oblasti stavebního spoření vyplývá, že vliv jednotlivých faktorů na výběr spořitelny se liší podle toho, zda daný respondent již stavební spoření měl, má nebo jestli hodlá smlouvu o stavebním spoření uzavřít poprvé. Dlouhodobě totiž roste počet klientů, kteří zůstávají věrni stavební spořitelně, se kterou již smlouvu o stavebním spoření měli uzavřenou. Nadto v době, kdy klient má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, nemůže přejít ke konkurenční stavební spořitelně. Z uvedených důvodů lze konstatovat, že elasticita poptávky je do značné míry limitovaná.
(63) Shora uvedená kriteria spíše nasvědčují možnosti vzniku koordinovaných účinků, nicméně jak vyplývá z části tohoto rozhodnutí pojednávající o struktuře relevantních trhů, podmínka symetrického tržního postavení [3] (existující rozdíly mezi tržními podíly jednotlivých soutěžitelů, kdy tržní podíl leadera trhu-cca 37 %-je prakticky dvojnásobný oproti tržním podílům třetího-spojením vzniklého subjektu-či čtvrtého hráče na trhu, při odhlédnutí od nejmenšího subjektu s cca 7 %) v posuzovaném případě spojení splněna není.
(64) Stejně tak není v posuzovaném případě splněna podmínka strukturálních vazeb, jako je existence majetkových a smluvních vazeb mezi soutěžiteli působícími na trhu stavebního spoření.
(65) Dále je nutno uvést, že případná možnost cenové koordinace je omezena regulačními opatřeními ze strany státu.
(66) Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezeném věcně relevantním trhu stavebního spoření-fáze spořící nebude takové, které by mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na relevantním trhu působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen poplatků ze stavebního spoření.
Závěr
(67) Úřadem provedené šetření ukázalo, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů dojde k vytvoření silného subjektu, působícího na shora vymezených relevantních trzích, přičemž na relevantním trhu stavebního spoření-fáze spořící v České republice se tento subjekt stane třetím nejvýznamnějším soutěžitelem. Spojením vzniklý subjekt, jakožto součást nadnárodní korporace bude disponovat významnou hospodářskou a finanční silou, jež však bude srovnatelná s ostatními na uvedeném relevantním trhu působícími soutěžiteli.
(68) Nicméně vzhledem k neexistenci všech předpokladů nezbytných pro vyslovení obav z unilaterálních i koordinovaných účinků posuzovaného spojení na věcně relevantním trhu stavebního spoření-spořící fáze, relativně nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu v porovnání s leaderem trhu, neexistenci významných překážek vstupu na tento relevantní trh, ale i s ohledem na skutečnost, že z Úřadem oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů (na obou vymezených relevantních trzích), nevyslovil žádný z nich své námitky proti spojení dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích.
(69) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(70) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

PM: 30. ledna 2008


Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
AK HAVEL & HOLÁSEK s.r.o.
Týn 1049/3
110 00 Praha 1

[1] Viz např. rozhodnutí sp. zn. R 161/2006/01,003,004,008,009,010/2007/01-07777/2007/310 ze dne 18. dubna 2007, které bylo vydáno v řízení o rozkladech proti rozhodnutí sp. zn. S 67/04-22120/06/620 ze dne 19. prosince 2006- Stavební spořitelny .
[2] Standardní metoda zjišťování stupně koncentrace trhu pomocí sumy čtverců tržních podílů jednotlivých soutěžitelů. Jde o funkci jak počtu soutěžitelů na relevantním trhu, tak jejich relativních tržních sil. Na základě hodnoty HHI indexu je možné vymezit 3 pásma, kde pro nekoncentrovaný trh je stanoveno pásmo 0-1000 HHI, pro středně koncentrovaný trh 1000-1800 HHI a pro koncentrovaný nad 1800 HHI.
[3] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.4338- CINVEN/WARBURG PINCUS/CASEMA/MULTIKABEL , kde byla konstatována symetrie při tržních podílech 30 %, 28 % a 27 % (22% + 5 % po spojení).