UOHS S415/2012
Rozhodnutí: S415/2012/KS-14441/2012/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o., a VITOGAZ SA
Účastníci KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o. VITOGAZ ČR VITOGAZ SA
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 3. 8. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 88 KBČ. j.: ÚOHS-S415/2012/KS-14441/2012/840/ASm
V Brně dne: 3. 8. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S415/2012/KS, zahájeném dne 17. 7. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, IČ: 28156692, zastoupené Mgr. Ing. Markem Jochem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, IČ: 28156692, a VITOGAZ ČR, s.r.o., se sídlem Praha 9, Jandova 10/3, IČ: 49679597, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona písm. a) č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu VITOGAZ ČR, s.r.o. uzavřené dne 2. 7. 2012 mezi společnostmi KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o., jako kupujícím, a VITOGAZ SA, se sídlem Francouzská republika, Puteaux-Tour Franklin, Terrasse Boieldieu 100, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má
společnost KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o. nabýt 100% obchodní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VITOGAZ ČR, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku ve výroku uvedené smlouvy, v jejímž důsledku má společnost KOH-I-NOOR ENERGY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, IČ: 28156692 (dále jen KOH-I-NOOR ENERGY ), nabýt 100% obchodní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VITOGAZ ČR, s.r.o., se sídlem Praha 9, Jandova 10/3, IČ: 49679597 (dále jen VITOGAZ ČR ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KOH-I-NOOR ENERGY je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností KOH-I-NOOR holding a.s. (dále jen Skupina KOH-I-NOOR ). Skupina KOH-I-NOOR je na území České republiky činná prostřednictvím společností (i) KOH-I-NOOR HARDMUTH a.s., (ii) KOH-I-NOOR HARDMUTH TRADE s.r.o., (iii) KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o. a (iv) KOH-I-NOOR PRINT s.r.o. v oblasti spotřebního a dřevařského průmyslu, (v) GAMA GROUP a.s., (vi) POLIKLINIKA SEVER, spol. s.r.o., (vii) GAMEDIUM, spol. s.r.o., (viii) VIAN SERVICES s.r.o., (ix) GAMA IMAGING s.r.o. a (x) CLINI-DENT s.r.o. v oblasti zdravotnictví, (xi) LOGAREX Smart Metering s.r.o. a (xii) KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu, (xiii) TRANSIWATT s.r.o. a (xiv) TRANSIWATT II s.r.o. v oblasti energetiky, (xv) CRAYOMINE-CZ, a.s. v oblasti poradenské činnosti a (xvi) Hotel VLTAVA s.r.o. v oblasti hostinské činnosti.
3. Nabývaná společnost VITOGAZ ČR na území České republiky podniká v oblasti nákupu, skladování, distribuce a prodeje zkapalněných uhlovodíkových plynů (tzv. LPG). Společnost VITOGAZ ČR kontroluje společnost Gas Logistics, s.r.o., se sídlem Praha, Jandova 10/3, IČ: 25073745, jež poskytuje přepravní, opravárenské a montážní služby v oblasti LPG.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Ing. Marek Joch
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
Praha 1, Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy