UOHS S413/2012
Rozhodnutí: S413/2012/KS-15148/2012/840/LB Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona: Bonerix Czech Republic s.r.o. / části podniků společností GLOBAL CARE s.r.o., TMT CZECH a.s., HERMOD, a.s., Česká servisní a správní, a.s. a LAKENSIS, a.s.
Účastníci Bonerix Czech Republic s.r.o. GLOBAL CARE s.r.o. TMT CZECH a.s. HERMOD, a.s. Česká servisní a správní, a.s. LAKENSIS, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB

Č. j.: ÚOHS-S413/2012/KS-15148/2012/840/LBř
V Brně dne: 14. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S413/2012/KS, zahájeném dne 12. 7. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Bonerix Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ: 24215554, zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o budoucích smlouvách ohledně prodeje částí podniků společností GLOBAL CARE s.r.o., TMT CZECH a.s., HERMOD, a.s., Česká servisní a správní, a.s. a LAKENSIS, a.s., uzavřené dne 26. 6. 2012 mezi společností Bonerix Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ: 24215554, jako budoucím kupujícím, a společnostmi GLOBAL CARE s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28454880, TMT CZECH a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Bratří Čapků 1267/10, IČ: 26071649, HERMOD, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28242963, Česká servisní a správní, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28213335, a LAKENSIS, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 24151564, jako budoucími prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Bonerix Czech Republic s.r.o. nabýt části podniků společností GLOBAL CARE s.r.o., TMT CZECH a.s., HERMOD, a.s., Česká servisní a správní, a.s. a LAKENSIS, a.s., které představují podnikání těchto společností v oblasti telekomunikací, se podle § 16 odst. 2 povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad též vycházel z vyjádření a stanovisek obdržených od konkurentů spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2012 ze dne 25. 7. 2012.
3. Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením požádal Úřad v průběhu správního řízení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile ČR ) a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone ČR ), konkurenty spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a oblasti služeb správy zaměstnaneckých programů korporátních zákazníků společností nabízejících služby elektronických komunikací, o poskytnutí informací a podkladů vztahujících se k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku proti uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové smlouvy o budoucích smlouvách ohledně prodeje částí podniků, která byla dne 26. 6. 2012 uzavřena mezi společností Bonerix Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ: 24215554 (dále jen Bonerix nebo Navrhovatel ), jako budoucím kupujícím, a společnostmi GLOBAL CARE s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28454880 (dále jen GLOBAL CARE ), TMT CZECH a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Bratří Čapků 1267/10, IČ: 26071649 (dále jen TMT ), HERMOD, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28242963 (dále jen HERMOD ), Česká servisní a správní, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28213335 (dále jen ČSS ), a LAKENSIS, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 24151564 (dále jen LAKENSIS ), jako budoucími prodávajícími (dále společně také jen Budoucí Prodávající ).
5. V důsledku uvedené smlouvy má společnost Bonerix, která je výlučně kontrolovaná svým jediným společníkem, společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336 (dále jen Telefónica ČR ), nabýt ve smyslu § 12 odst. 2 zákona části podniků Budoucích Prodávajících, které působí v oblasti správy zaměstnaneckých programů korporátních zákazníků společnosti Telefónica ČR.
6. Převáděné části podniků Budoucích Prodávajících zahrnují [ obchodní tajemství ].
7. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem, přičemž částí podniku se rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku.
8. Jednotlivé výše uvedené části podniků Budoucích Prodávajících, tedy společností GLOBAL CARE, TMT, HERMOD, ČSS a LAKENSIS, nabývá jeden soutěžitel, přičemž prodávající patří do skupiny jednoho soutěžitele. Vzhledem k této skutečnosti pak nabytí jednotlivých výše uvedených částí podniků Budoucích Prodávajících představují v souladu s § 14 odst. 5 zákona jedno spojení soutěžitelů a při výpočtu čistých obratů spojujících se soutěžitelů rozhodných pro posouzení, zda jsou splněna notifikační obratová kritéria, byly proto na straně nabývaného soutěžitele sečteny čisté obraty dosažené jednotlivými nabývanými částmi podniků Budoucích Prodávajících.
9. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
10. Společnost Bonerix je účelově vytvořenou společností, která má nabýt, integrovat a následně provozovat nabývané části podniků Budoucích Prodávajících. Společnost Bonerix je výlučně kontrolovaná společností Telefónica ČR.
11. Společnost Telefónica ČR je kontrolovaná společností Telefónica S.A., se sídlem ve Španělském království, která je holdingovou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je správa majetkových účastí a řízení skupiny Telefónica.
12. Společnost Telefónica ČR poskytuje na území České republiky veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to především služby přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě, hlasové služby v pevné a mobilní síti, služby přenosu dat v pevné síti (datová konektivita), služby širokopásmového přístupu k síti Internet v pevné a mobilní síti, služby šíření převzatého televizního vysílání, služby v oblasti informačních technologií (ICT služby) či služby související s poskytováním služeb elektronických komunikací (call-centra, služby mediálního obsahu atd.).
13. Dále společnost Telefónica ČR na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí v České republice nabízí a spravuje zaměstnanecké programy svých korporátních zákazníků.
14. Nabývané části podniků Budoucích Prodávajících, tedy společností GLOBAL CARE, TMT, HERMOD, ČSS a LAKENSIS na území České republiky poskytují služby správy zaměstnaneckých programů korporátních zákazníků společností nabízejících služby mobilní telefonie, přičemž tyto služby poskytují společnosti Teléfonica ČR, resp. jejím korporátním zákazníkům. III. Dopady spojení
15. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje podnik či jeho část, která je v důsledku spojení nabývána jiným soutěžitelem, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
17. Nabývané části podniků Budoucích Prodávajících poskytují na území České republiky služby správy zaměstnaneckých programů korporátních zákazníků společností nabízejících služby mobilní telefonie, přičemž tyto služby poskytují pouze zákazníkům společnosti Telefónica ČR. Rovněž tak společnost Telefónica ČR při svém působení na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí v České republice provádí správu zaměstnaneckých programů svých korporátních zákazníků.
18. Správa zaměstnaneckých programů korporátních zákazníků představuje segment produktového trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí, nikoli však samostatný produktový trh, protože se jedná o službu, která navazuje na poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních telefonních sítí. Poskytuje-li korporátní zákazník mobilního telefonního operátora benefitní programy (spočívající například v poskytování SIM karet daného mobilního telefonního operátora) svým zaměstnancům (případně i rodinným příslušníkům těchto zaměstnanců), které jim umožňují využívat služeb volání prostřednictvím mobilní sítě daného mobilního telefonního operátora, rozhoduje o volbě externího subjektu, který bude mobilnímu telefonnímu operátorovi, resp. jeho korporátnímu klientovi, provádět správu těchto zaměstnaneckých programů, daný mobilní telefonní operátor, zatímco jeho korporátní zákazník (a jeho zaměstnanci, popřípadě i jejich rodinní příslušníci) tuto volbu subjektu, který bude zaměstnanecké programy spravovat, neovlivňují.
19. Společnost Telefónica ČR zajišťovala v minulosti správu zaměstnaneckých programů u těch svých korporátních zákazníků, jejichž zaměstnancům a rodinným příslušníkům je poskytován zaměstnanecký benefit v podobě SIM karet, které umožňují využívat služeb volání prostřednictvím mobilní telefonní sítě společnosti Telefónica ČR, buď sama, nebo tuto správu realizovala prostřednictvím nabývaných částí podniků Budoucích Prodávajících, jako externích subjektů. Protože však se zajišťováním správy zaměstnaneckých programů prostřednictvím externího subjektu byla spojena dodatečná administrativní zátěž,[1] rozhodla se společnost Telefónica zajišťovat si služby správy zaměstnaneckých programů pro své korporátní klienty pouze přímo, nikoli s využitím externího subjektu.
20. V současnosti tak společnost Telefónica ČR na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí nabízí a spravuje zaměstnanecké programy svých korporátních zákazníků téměř výlučně ve vlastní režii, přičemž pouze omezený počet historických zaměstnaneckých programů je stále spravován prostřednictvím externích subjektů, mezi které v době před posuzovaným spojením soutěžitelů patří zejména nabývané části podniků Budoucích Prodávajících a společnosti ČD-Telematika a.s. a ČEZ ICT Services, a.s.
21. [ obchodní tajemství ] další soutěžitelé působící na území České republiky na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí nabízejí zaměstnanecké programy pro své korporátní zákazníky [ obchodní tajemství ].
22. Z celkového počtu zákazníků společnosti Telefónica ČR na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí v České republice tvoří zákazníci, u kterých je správa zaměstnaneckých programů pro korporátní zákazníky prováděna prostřednictvím nabývaných částí podniků Budoucích Prodávajících, pouze [ obchodní tajemství ] %. Takové množství zákazníků pak představuje z celkového počtu zákazníků volajících prostřednictvím mobilních sítí na území České republiky pouze marginální podíl na celkovém trhu služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí na území České republiky. Nabývané části podniků Budoucích Prodávajících tedy pro společnost Telefónica ČR spravují zaměstnanecké programy korporátních zákazníků jen u zanedbatelné části zákazníků společnosti Telefónica ČR na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí v České republice, zatímco u převážné většiny svých zákazníků na trhu služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí si společnost Telefónica ČR zaměstnanecké programy spravuje sama.
23. [ obchodní tajemství ] další externí společnosti, jejichž prostřednictvím zajišťuje společnost Telefónica ČR správu zaměstnackých programů svých korporátních zákazníků na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí v České republice, tedy společnosti ČD-Telematika a.s. a ČEZ ICT Services, a.s., spravují zaměstnacké programy [ obchodní tajemství ] části korporátních zákazníků společnosti Telefónica ČR na trhu poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí v České republice.
24. Protože i další mobilní telefonní operátoři využívají pro zabezpečení správy benefitních zaměstnaneckých programů, které jsou poskytovány jejich korporátními klienty, své vlastní kapacity, pak skutečnost, že společnost Telefónica ČR v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů převezme do své správy benefitní zaměstnanecké programy svých korporátních klientů, které doposud spravovala prostřednictvím externích subjektů, neovlivní žádným způsobem tržní prostředí v oblasti správy benefitních zaměstnaneckých programů korporátních klientů mobilních telefonních operátorů.
25. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak skutečnosti, že se nabytí vymezených částí podniků Budoucích Prodávajících promítne do struktury trhu služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí na území České republiky v zanedbatelném rozsahu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzované oblasti.
26. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Právní moc: 14. 8. 2012
Obdrží:
JUDr. Alexandr César, advokát
Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Tato administrativní zátěž plynula například z přeúčtování telekomunikačních služeb, vymáhání dluhů od neplatičů, či souvisela se zákonnou povinností společnosti Telefónica ČR jako mobilního telefonního operátora identifikovat na výzvu Policie ČR koncového uživatele SIM karty v situaci, kdy potřebnými informacemi disponovala nikoli společnost Telefónica ČR, ale části podniků Budoucích Prodávajících.