UOHS S410/2006
Rozhodnutí: S 410/06-1918/07/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEZ, a.s a Teplárenská, a.s.
Účastníci ČEZ, a.s. Teplárenská, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 5. 2. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


S 410/06-1918/07/610 V Brně dne 26. ledna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 410/06, zahájeném dne 27. prosince 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 452 74 649, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 301/8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 26. října 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 452 74 649, a Teplárenská, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most-Komořany, IČ: 273 09 941, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, která bude uzavřena mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 452 74 649, jako kupujícím, a společností Czech Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, IČ: 271 66 511, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 452 74 649, má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárenská, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most-Komořany, IČ: 273 09 941, a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 3/2007 ze dne 17. ledna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, která bude uzavřena mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 452 74 649 (dále jen "ČEZ"), jako kupujícím, a společností Czech Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, IČ: 271 66 511 (dále jen "CEH"), jako prodávajícím. V důsledku zmiňované smlouvy má společnost ČEZ nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárenská, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most-Komořany, IČ: 273 09 941 (dále jen "Teplárenská"), a tím i možnost tuto společnost výlučně přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
ČEZ je českou elektroenergetickou společností vzniklou v roce 1992 vyčleněním části majetkové podstaty dřívějších Českých energetických závodů. Společnost ČEZ je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.
Hlavním předmětem podnikání společnosti ČEZ, popř. jejích dceřiných společností je výroba, distribuce a dodávky elektrické energie obchodníkům s elektrickou energií a konečným spotřebitelům, poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě, a to zejména v České republice, nicméně působí i v jiných zemích střední a jihovýchodní Evropy. Dále pak skupina ČEZ představuje jednoho ze tří největších výrobců a dodavatelů tepelné energie v České republice. Dále pak prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností ČEZ představuje nejvýznamnější společnost těžící v České republice hnědé uhlí.
Předmětem podnikání společnosti Teplárenská je zejména výroba a rozvod tepelné energie, mezi vedlejší činnosti mající podpůrný charakter, které jsou zapsané v obchodním rejstříku jako její předmět podnikání, patří inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž a opravy vyhrazených tlakových zařízení, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, opravy a montáž měřidel, pronájem a půjčování movitých věcí, zprostředkování služeb, úprava a rozvod užitkové vody a výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Mezi hlavní činnosti společnosti Teplárenská náleží výroba, rozvod a prodej tepla a tepelné energie v severočeském regionu, zejména na území měst Bílina, Dubí, Duchcov, Hrob, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Krupka, Osek a Teplice.
Společnost ČEZ působí rovněž v oblasti výroby a prodeje tepla a tepelné energie, zejména na území měst Sokolov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Chomutov, Jirkov, Bílina, Teplice, Jánské Lázně, Mělník, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Chvaletice, Orlová, a Hodonín. Rozvod, případně i prodej tepla a tepelné energie vyrobené společností ČEZ zajišťují především místní rozvodné společnosti, ve městech Klášterec nad Ohří, Chomutov, Kadaň, Bílina a Teplice je touto rozvodnou společností Teplárenská.
Společnost ČEZ pak sama či prostřednictvím svých přímo či nepřímo kontrolovaných společností působí v oblastech výroby a distribuce elektrické energie, dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě, oblasti těžby a dodávek hnědého uhlí, oblasti poskytování komplexních inženýrských a servisních služeb pro oblast energetiky, projektování elektrických zařízení, zpracování vedlejších energetických produktů (energosádrovec, popílek), montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení a distribučních rozvodů elektrického napětí a poradenství v oblasti energetiky.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojením dotčenou oblastí je výroba, rozvod a prodej tepla a tepelné energie, neboť v této oblasti jsou na území České republiky činní oba spojující se soutěžitelé.
Pokud jde o oblast výroby, rozvodu a dodávek tepla Úřad uvádí následující. Celkové prostředí tepelného hospodářství se na straně poptávky skládá z objektů, které jsou vytápěny různými způsoby, jako je např. vytápění tuhými palivy, plynem, elektrickou energií (pomocí akumulačního vytápění, přímotopů a tepelných čerpadel) nebo prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem. Z šetření v daném sektoru, které Úřad provedl v rámci své dřívější rozhodovací praxe, vyplynulo, že zastupitelnost mezi jednotlivými typy vytápění je velmi omezená, a to z důvodu časové a finanční náročnosti změny systému vytápění.
S ohledem na výše uvedené Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy:
trh centralizovaného zásobování teplem.
Oblast centralizovaného zásobování teplem je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť, která obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele (např. že by teplo vyrobené ve městě Hodonín mohlo zásobovat spotřebitele ve městě Teplice).
Z hlediska geografického tedy Úřad považuje pro trh centralizovaného zásobování teplem za relevantní trhy vymezené územím měst :
Bílina
Dubí
Duchcov
Hrob
Chomutov a Jirkov
Kadaň
Klášterec nad Ohří
Krupka
Osek
Teplice.
Na relevantních trzích centralizovaného zásobování teplem na území měst Dubí, Krupka, Duchcov, Osek a Hrob působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Teplárenská, která na těchto trzích je činná v oblasti výroby, rozvodu i dodávek tepla konečným spotřebitelům, přičemž tržní podíl společnosti Teplárenská na těchto trzích se pohybuje v rozmezí ...(obchodní tajemství)... %.
Na relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem na území města Bílina působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost ČEZ na daném relevantním trh působí jako výrobce, který veškerou svoji produkci tepla v dané lokalitě dodává společnosti Teplárenská, která pak toto teplo, společně s menším množstvím tepla, které nakupuje od jiných menších výrobců rozvádí a dodává spotřebitelům. Podíl společnosti Teplárenská na dodávkách do centralizovaného zásobování teplem na území města Bílina pak činí cca ...(obchodní tajemství)... %.
Na relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem na území města Teplice působí oba spojující se soutěžitelé. Obě společnosti na daném relevantním trh vyrábí teplo, které pak společnost Teplárenská dále rozvádí a dodává spotřebitelům. Podíl společnosti Teplárenská na dodávkách do centralizovaného zásobování teplem na území města Teplice pak činí cca ...(obchodní tajemství)... %.
Na relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem na území měst Chomutov a Jirkov (dodávka pro tyto města je realizována současně) působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost ČEZ na daném relevantním trhů působí jako výrobce, který veškerou svoji produkci tepla v dané lokalitě dodává společnosti Teplárenská, která pak toto teplo, společně s menším množstvím tepla, které nakupuje od jiných menších výrobců rozvádí a dodává spotřebitelům. Podíl společnosti Teplárenská na dodávkách do centralizovaného zásobování teplem na území měst Chomutov a Jirkov pak činí cca ...(obchodní tajemství)... %.
Na relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem na území města Kadaň působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost ČEZ na daném relevantním trh působí jako výrobce, který veškerou svoji produkci tepla v dané lokalitě dodává společnosti Teplárenská, která pak toto teplo rozvádí a dodává spotřebitelům. Podíl společnosti Teplárenská na dodávkách do centralizovaného zásobování teplem na území města Kadaň pak činí cca ...(obchodní tajemství)... %.
Na relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem na území města Klášterec nad Ohří působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost ČEZ na daném relevantním trh působí jako výrobce, který veškerou svoji produkci tepla v dané lokalitě dodává společnosti Teplárenská, která pak toto teplo, společně s menším množstvím tepla, které nakupuje od společnosti ACTHERM, spol. s r.o. rozvádí a dodává odběratelům. Podíl společnosti Teplárenská na dodávkách do centralizovaného zásobování teplem na území města Klášterec nad Ohří pak činí cca ...(obchodní tajemství)... %.
Na většině těchto trzích pak vedle společnosti Teplárenská působí řada lokálních větších či menších výrobců, distributorů a dodavatelů tepelné energie, zejména pak městské teplárenské společnosti.
V souvislosti s předmětným relevantním trhem je nutné konstatovat, že podnikání v oblasti dodávek tepla je oblastí regulovanou prostřednictvím zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. Ceny dodávek tepla konečným spotřebitelům jsou pak věcně usměrňovány prostřednictvím cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem.
Předmětné spojení soutěžitelů má zejména vertikální charakter, neboť na relevantních trzích, jichž se účastní oba spojující se soutěžitelé, společnost ČEZ prodává veškeré jí vyrobené teplo společnosti Teplárenská, která jej pak dál rozvádí a dodává odběratelům. S ohledem na již existující předmětný odběratelsko-dodavatelský vztah mezi spojujícími se soutěžiteli a s ohledem skutečnost, že zbývající společností Teplárenská dodávané teplo pochází z vlastních zdrojů či marginálně pak z dalších zdrojů, nespatřuje Úřad v tomto vertikálním propojení významnou možnost narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Pokorný,
advokát
AK Pokorný, Wagner a spol.
Karolíny Světlé 301/8,
110 00 Praha 1