UOHS S409/2011
Rozhodnutí: S409/2011/KS-14824/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PSJ, a.s., a D.I.S. spol. s r.o.
Účastníci PSJ, a.s. Devontaine N.V. D.I.S. spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 21. 9. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB


č. j. ÚOHS-S409/2011/KS-14824/2011/840/DVá V Brně dne 21. 9. 2011
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S409/2011/KS, zahájeném dne 2. 9. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost PSJ, a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, IČ: 25337220, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PSJ, a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, IČ: 25337220, a D.I.S. spol. s r.o., se sídlem Brno, Křižíkova 2960/72, IČ: 46975616, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy, uzavřené dne 27. 7. 2011 mezi společností PSJ, a.s., jako kupujícím, a společností Devontaine N.V., se sídlem Nizozemské království, Barendrecht, Oslo 24, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku společnost PSJ, a.s. má nabýt obchodní podíl představující 65 % základního kapitálu společnosti D.I.S. spol. s r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž konečném důsledku nabude společnost PSJ, a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, IČ: 25337220 (dále jen PSJ ), obchodí podíl ve výši 65 % základního kapitálu společnosti D.I.S. spol. s r.o., se sídlem Brno, Křižíkova 2960/72, IČ: 46975616 (dále jen D.I.S. ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PSJ působí v oblasti stavebnictví, přičemž se sama nebo prostřednictvím svých dceřiných společností, mj. PSJ Hydrotranzit, a.s., RM Invest CZ, s.r.o., EKOKLIMA akciová společnost, Hastal Apartments, s.r.o. nebo GM, spol. s r.o., zaměřuje zejména na oblast pozemního stavitelství, v menší míře pak na oblasti inženýrského stavitelství (především výstavby produktovodů) a technického zařízení budov, pronájmu nemovitostí, realitní a hostinské činnosti v České republice, na Slovensku a v Rusku. Společnost PSJ je kontrolována společností PSJ NEW N.V., která se zabývá developerskou a finanční činností.
3. Společnost D.I.S. působí rovněž v oblasti stavebnictví, zejména pak v oblasti inženýrských staveb, tj. silničních staveb, vodovodů a kanalizací, mostů a betonových konstrukcí, v menší míře pak i v oblasti pozemních staveb v České republice. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost D.I.S. kontrolována společností Devontaine N.V., jež je kontrolována fyzickou osobou.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.