UOHS S408/2011
Rozhodnutí: S408/2011/KS-14961/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GCP Limited / Servodata a.s.-správa investičního fondu Genesis Private Equity Fund II LP (dále jen GPEF II )
Účastníci GCP Limited Servodata a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 21. 9. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 98 KBČ. j.: ÚOHS-S408/2011/KS-14961/2011/840/JMě
V Brně dne: 21. 9. 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S408/2011/KS, zahájeném dne 1. 9. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti GCP Limited, se sídlem Channel Islands, Guernsey, St. Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza, zastoupeného Mgr. Vladimírem Prunnerem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů GCP Limited, se sídlem Channel Islands, Guernsey, St. Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza, a Servodata a.s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská čp. 1418, č. or. 12, IČ: 25112775, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 30. 8. 2011 mezi ...(obchodní tajemství)... , jako prodávajícími, a společností GCP Limited, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost GCP Limited získat akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Servodata a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost GCP Limited, se sídlem Channel Islands, Guernsey, St. Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza (dále jen GCP ), získat akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Servodata a.s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská čp. 1418, č. or. 12, IČ: 25112775 (dále jen Servodata ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje obratové notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost GCP , jež je kontrolována třemi fyzickými osobami, je finanční společností, jejíž jedinou obchodní činností je správa investičního fondu Genesis Private Equity Fund II LP (dále jen GPEF II ), za nějž společnost GCP činí právní úkony jako jeho generální partner. Předmětem činnosti fondu GPEF II, jenž nemá právní subjektivitu, jsou investice do podniků působících na rozvíjejících se trzích s cílem jejich rozvoje a následného prodeje ve střednědobém horizontu za účelem generování zisku z prostředků vložených do fondu institucionálními investory.
3. V České republice působí společnost GCP prostřednictvím společností Profimedia.CZ a.s. a Clapix s.r.o., jež se zabývají zejména provozováním fotobanky, prodejem fotografií, poskytováním software a poradenstvím v oblasti hardware a software, zpracováním dat a poskytováním služeb databank a správou sítí, společností Garnish a.s., GTH CATERING a.s., MULTI-Catering s.r.o., GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., jež poskytují služby v oblasti podnikového a školního stravování, společnosti VYDIS s.r.o., která se zabývá poskytováním služeb v oblasti přípravy, výstavby, provozu a servisu optických a metalických kabelových systémů a technologií, včetně zabezpečení kabelových technologií, geodetických, inženýrských a projekčních služeb, a společností BWY Czech, a.s. a AZ KLIMA s.r.o., jež působí v oblasti dodávek komplexních vzduchotechnických řešení (klimatizací), včetně výroby, projektování a instalace.
4. Společnost Servodata je před uskutečněním spojení kontrolována dvěma fyzickými osobami. Společnost Servodata působí v oblasti ukládání dat, bezpečnostních technologií, infrastrukturního softwaru a správy softwarových licencí. Společnost Servodata působí v České republice dále prostřednictvím společnosti DataScript s.r.o., která se zabývá poskytováním autorizovaných kurzů a certifikací v oblasti informačních technologií.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Vladimír Prunner, advokát
Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 21. 9. 2011.