UOHS S407/2006
Rozhodnutí: SOHSI/S407/06 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Dalkia Česká republika, a.s./Elektrárna Kolín a.s.
Účastníci Dalkia Česká republika, a.s. Elektrárna Kolín a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 25. 1. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB


S 407/06-1373/07/610 V Brně dne 22. ledna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 407/06, zahájeném dne 21. prosince 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 2123/152, Ostrava, IČ: 451 93 410, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, Praha 2, na základě plné moci ze dne 15. prosince 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 2123/152, Ostrava, IČ: 451 93 410, a Elektrárna Kolín a.s., se sídlem Tovární čp. 21, Kolín V., IČ: 451 48 091, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dvou Smluv o koupi cenných papírů, uzavřených dne 6. prosince 2006 mezi společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 2123/152, Ostrava, IČ: 451 93 410, vždy jako kupujícím, a (obchodní tajemství) , jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž důsledku společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 2123/152, Ostrava, IČ: 451 93 410, má nabýt akcie představující 90,3% podíl na základním kapitálu společnosti Elektrárna Kolín a.s., se sídlem Tovární čp. 21, Kolín V., IČ: 451 48 091, a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/2007 ze dne 3. ledna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě dvou Smluv o koupi cenných papírů, které dne 6. prosince 2006 uzavřela společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 2123/152, Ostrava, IČ: 451 93 410 (dále jen "Dalkia ČR"), vždy jako kupující, se (obchodní tajemství) , , jako jednotlivými prodávajícími. V důsledku uvedených smluv má společnost Dalkia ČR nabýt akcie představující 90,3% podíl na základním kapitálu společnosti Elektrárna Kolín a.s., se sídlem Tovární čp. 21, Kolín V., IČ: 451 48 091 (dále jen "Elektrárna Kolín"), a tím i možnost tuto společnost výlučně přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Dalkia ČR je společností, jejímž předmětem podnikání je výroba, distribuce, nákup a prodej elektřiny, výroba, rozvod, nákup a prodej tepelné energie, výroba, opravy a montáž měřidel, elektronických zařízení a elektrických strojů a zařízení, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod užitkové vody, polygrafická výroba, projektová činnost ve výstavbě, výroba chemických látek a chemických přípravků, zpracování dat, služby databank, správa sítí, zámečnictví, vodoinstalatérství, topenářství, výroba stavebních hmot stavebních výrobků, nakládání s odpady, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, činnost technických poradců v oblasti energetiky, přípravné práce pro stavby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkování služeb a obchodu, ubytovací služby, technické činnosti v dopravě, provozování železničních drah a provozování drážní dopravy.
Dalkia ČR patří do skupiny společností, v jejíž čele stojí francouzská společnost Dalkia International (dále jen "Skupina Dalkia"). Skupina Dalkia je v České republice činná prostřednictvím následujících dceřiných společností:
JVCD, a.s.
Dalkia s.r.o.
Dalkia projekt, s.r.o.
AmpluServis, a.s.
OLTHERM & TD Olomouc, a.s.
Dalkia Ostrava, a.s.
ULITEP, spol. s r.o.
Skupina Dalkia je činná na území České republiky zejména v oblasti výroby a rozvodu tepla, kde působí na území měst Ostrava, Olomouc, Přerov, Karviná, Havířov, Krnov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ústí nad Labem a Praha, a výroby a prodeje elektrické energie.
Skupina Dalkia je součástí podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT. Společnosti které jsou přímo či nepřímo kontrolované společností VEOLIA ENVIRONNMENT působí v mnoha podnikatelských oblastech, mezi nejvýznamnější patří vodárenství, veřejná doprava apod.
Elektrárna Kolín je českou akciovou společností, jejíž podnikatelská činnost se soustřeďuje na výrobu a dodávky tepelné energie prostřednictvím systému centrálního zásobování teple ve městě Kolín a na výrobu elektrické energie. Dalším předmětem podnikání je pronájem strojů a zařízení, nastřelování, ubytovací služby, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, provozování dráhy (vlečky EKO a.s.), výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, výroba suspenzí a výroba umělého kameniva, nakládání s odpady, skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu, skladování a zpracování nekovového odpadu, montáž měřidel a opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Mezi hlavní činnosti společnosti Elektrárna Kolín náleží výroba a prodej tepla na území města Kolín, a to prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem, a výroba elektrické energie na území České republiky.
Skupina Dalkia působí na území České republiky zejména v oblasti výroby a dodávek tepla prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem, a to na území měst Ostrava, Olomouc, Přerov, Karviná, Havířov, Krnov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ústí nad Labem a Praha. Skupina Dalkia rovněž působí v oblastí výroby elektrické energie na území České republiky.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti výroby a dodávek tepla a výroby elektrické energie.
Pokud jde o oblast výroby a dodávek tepla Úřad uvádí následující. Celkové prostředí tepelného hospodářství se na straně poptávky skládá z objektů, které jsou vytápěny různými způsoby, jako je např. vytápění tuhými palivy, plynem, elektrickou energií (pomocí akumulačního vytápění, přímotopů a tepelných čerpadel) nebo prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem. Z šetření v daném sektoru, které Úřad provedl v rámci své dřívější rozhodovací praxe, vyplynulo, že zastupitelnost mezi jednotlivými typy vytápění je velmi omezená, a to z důvodu časové a finanční náročnosti změny systému vytápění.
S ohledem na výše uvedené Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy:
trh centralizovaného zásobování teplem a
trh výroby elektrické energie .
Oblast centralizovaného zásobování teplem je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť, která obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele (např. že by teplo vyrobené ve městě Ostrava mohlo zásobovat spotřebitele ve městě Kolín).
Z hlediska geografického tedy Úřad považuje pro trh centralizovaného zásobování teplem za relevantní území města Kolín . Relevantní trh z hlediska geografického pro trh výroby elektrické energie tvoří území České republiky .
Na relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem na území města Kolín působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Elektrárna Kolín, která je jediným výrobcem dálkově distribuovaného tepla v Kolíně, tudíž má dominantní, resp. monopolní postavení. Společnost Elektrárna Kolín má celkem tři závody (hlavní výrobní závod v Kolíně-Zálabí, teplárnu Kolín-východ (lihovar) a vodní elektrárnu. Vyrobené teplo společnost Elektrárna Kolín dodává svým zákazníkům prostřednictvím vlastního vysokotlakého rozvodu (primární rozvody) o délce 41 km, které je napojeno na 271 výměníkových stanic, a prostřednictvím nízkotlakového rozvodu (sekundárního rozvodu, který je z 99 % držen společností nezávislou na spojujících se soutěžitelích-společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., která pak distribuuje teplo nakoupené od společnosti Elektrárna Kolín).
V souvislosti s předmětným relevantním trhem je nutné konstatovat, že podnikání v oblasti dodávek tepla je oblastí regulovanou prostřednictvím zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Ceny dodávek tepla konečným spotřebitelům jsou pak věcně usměrňovány prostřednictvím cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem.
Na relevantním trhu výroby elektrické energie na území České republiky působí oba spojující se soutěžitelé, jejichž společný tržní podíl na tomto trhu je nižší než pět procent. Na tomto trhu působí velké množství soutěžitelů, z nichž nejvýznamnějším je společnost ČEZ, a.s., která disponuje na něm dominantním postavení.
S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Šebek,
advokát
AK JUDr. Martin Šebek
Moravská 52
120 00 Praha 2