UOHS S40/2009
Rozhodnutí: S40/2009/KS-2662/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PONITO HOLDINGS LIMITED / OPHTALASER s.r.o.
Účastníci PONITO HOLDINGS LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 163 KB


ÚOHS-S40/2009/KS-2662/2009/840 V Brně dne 6. března 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 40/2009, zahájeném dne 9. února 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost PONITO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE 10th floor, Agioi Omoligites, P.C. 1082, ve správním řízení zastoupená Mgr. Tomášem Piętakem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PONITO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE 10th floor, Agioi Omoligites, P.C. 1082, a OPHTALASER s.r.o., se sídlem Praha 8, Valčíkova 1950/3, IČ: 49706489, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy vztahující se k převodu obchodních podílů na společnosti OPHTALASER s.r.o., uzavřené dne 29. ledna 2009 mezi společnostmi PONITO HOLDINGS LIMITED a BXW Czech, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ: 28398238, jako kupujícími, a panem V. L., panem P. Z., panem M. F., a panem J. H., jako prodávajícími, v jejímž důsledku nabude společnost PONITO HOLDINGS LIMITED sama, nebo prostřednictvím společnosti BXW Czech, a.s. celkem [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl na společnosti OPHTALASER s.r.o., a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/2009 ze dne 18. února 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové smlouvy vztahující se k převodu obchodních podílů na společnosti OPHTALASER s.r.o., kterou dne 29. ledna 2009 uzavřely společnosti PONITO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE 10th floor, Agioi Omoligites, P.C. 1082 (dále jen PONITO HOLDINGS ), a BXW Czech, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ: 28398238 (dále jen BXW Czech ) [1] , jako kupující, a pan V. L., pan P. Z., pan M. F., a pan J. H., jako prodávající.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost PONITO HOLDINGS sama, nebo prostřednictvím své dceřiné společnosti BXW Czech celkem [ obchodní tajemství ]% obchodní podíl na společnosti OPHTALASER s.r.o., se sídlem Praha 8, Valčíkova 1950/3, IČ: 49706489 (dále jen OPHTALASER ), čímž získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Navrhovatel PONITO HOLDINGS je investiční společnost, která nabývá a spravuje majetkové účasti v jiných subjektech. Navrhovatel je součástí skupiny Arx Equity Partners, která v České republice působí prostřednictvím svých dceřiných společností [2] zejména v oblasti výroby lan a flexibilních obalů, oblasti výroby horolezeckého vybavení, oblasti výroby speciálních elektrických motorů a pohonů, oblasti výroby plastových výlisků či oblasti zpracování plastů. Žádná ze společností skupiny, do níž náleží navrhovatel, nevyvíjí aktivity v oblasti lékařství a poskytování lékařských služeb.
7. Nabývaná společnost OPHTALASER a její dceřiné společnosti Cornea Lexum s.r.o., Lexum Východní Čechy s.r.o., LEXUM s.r.o., Lexum Ostrava s.r.o. a Lexum Jižní Čechy s.r.o. (dále společně také jen skupina OPHTALASER ) provozují na území České republiky nestátní zdravotnická zařízení, která se zabývají odstraňování dioptrických vad a odstraňováním šedého zákalu. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
10. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaná skupina OPHTALASER na území České republiky v oblasti očního lékařství, přičemž se zabývá odstraňováním dioptrických vad a odstraňováním šedého zákalu. Naproti tomu skupina skupiny Arx Equity Partners, jejíž součástí je navrhovatel, na území České republiky není činná ani ve shodných oblastech, ani v oblastech vertikálně předcházejících ( upstream markets ) nebo vertikálně navazujících ( downstream markets ). Po posouzení obsahu aktivit spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že posuzované spojení soutěžitelů má konglomerátní povahu.
11. Při vymezování věcného relevantního trhu pro posuzované oblasti vyšel Úřad z následujících zjištění. Dioptrické (refrakční) vady, jako jsou například krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, [3] aberace vyšších řádů [4] a vetchozrakost, [5] jsou odstraňovány za pomoci široké škálu chirurgických zákroků, mezi které patří metody laserové refrakční chirurgie, nitrooční chirurgické operace, kombinace laserové a nitrooční chirurgie a metody incizní chirurgie. Výběr nejvhodnější metody pro konkrétního pacienta pak závisí především na typu a rozsahu dioptrické vady, věku a stavu pacienta. Úkony k odstraňování dioptrických vad nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
12. Šedý zákal [6] je odstraňován operačním zákrokem, při němž se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou. Odstranění se provádí technikou tzv. fakoemulzifikace, při které je jádro čočky rozmělněno ultrazvukem a částečky jádra jsou odsány z oka řízeným podtlakem. Poté se do průhledného čočkového pouzdra vloží umělá nitroční čočka. Operace šedého zákalu jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
13. Při vymezení relevantního trhu lze z pohledu věcného členit aktivity nabývaného soutěžitele na odstraňování dioptrických vad a odstraňování šedého zákalu. V případě odstraňování dioptrických vad by pak přicházelo v úvahu členění podle použité metody refrakčního zákroku.
14. Protože však posuzované spojení soutěžitelů vzhledem ke své konglomerátní povaze nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, mohl Úřad ponechat pro účely tohoto správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
15. Rovněž tak otázka vymezení geografického relevantního trhu v oblastech odstraňování dioptrických vad a šedého zákalu, tedy posouzení, zda se hospodářská soutěž v uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno Českou republikou, či na užším nebo širším způsobem vymezeném území, mohla být ponechána otevřená, a to ze stejného důvodu, jak je uvedeno v odstavci 14 tohoto rozhodnutí.
16. V oblasti odstraňování dioptrických vad dosahuje nabývaný soutěžitel na území České republiky tržního podílu cca [20-30] %, zatímco v oblasti odstraňování šedého zákalu činí jeho tržní podíl v České republice cca [10-20] %. Protože skupina navrhovatele není ve shodných oblastech v České republice činná, nedojde v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
17. Spojením vzniklý subjekt bude na celostátní úrovni po uskutečnění spojení čelit konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti GEMINI oční centrum, a.s., Ofta s.r.o., Oční klinika Horní Počernice, s.r.o., či Oční centrum Praha, a.s.
18. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
19. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
20. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Tomáš Piętak, Ph.D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

[1] Společnost BXW Czech byla založena jako dceřiná společnost navrhovatele za účelem realizace transakce.
[2] Jedná se například o společnosti LANEX a.s., SINGING ROCK, s.r.o., či VUES Brno s.r.o.
[3] Neschopnost vidět ostře na jakoukoli vzdálenost kvůli nepravidelnému tvaru oční rohovky.
[4] Odchylky a nepravidelnosti optického systému oka, které mohou mít výrazný vliv na kvalitu vidění.
[5] S věkem spojená dioptrická vada postihující všechny lidi starší 45 let. Tato vada se projevuje při čtení nablízko.
[6] Šedý zákal představuje sníženou průhlednost (zkalení) normálně čiré oční čočky.